Реферати » Реферати з економіки » Концептуальні положення системного уявлення знаковою трактування фінансових ресурсів підприємств

Концептуальні положення системного уявлення знаковою трактування фінансових ресурсів підприємств

в свій оборот вартості в будь-якій доступній формі) або, хоча б, згідно своєї участі в ньому. Надалі володіння більшою вартістю (участь у прибутках) здатне зіграти роль, якщо завгодно дріжджів, компонентів майбутнього пирога, і привести до її зростанню (сн. 13). Перефразовуючи вислів (сн. 14) можна сказати вартість народжує вартість, а велика вартість - велику вартість.

Наступним принциповим питанням є виявлення форм (сн. 15) міжсистемних взаємозв'язків. Наша класифікація таких форм здійснення вартісних відносин виглядає наступним чином: 1) Грошова форма відносин; 2) Розрахунки за допомогою цінних паперів; 3) Непряма форма залучення вартості; 4) Реструктуризація компаній як форма збільшення вартості.

Серед зовнішніх системоутворюючих чинників вартісні відносини, як атрибут вартісного освіти (тобто системи фінансових ресурсів), відіграють значну роль, бо вони дозволяють залучати в систему вартість ззовні, частина якої прийнята цікавлячими підприємство знаками ( гроші, цінні папери, заборгованість та ін.) і утворює його фінансові ресурси. Очевидно, що тут ми будемо розвивати, насамперед, вартісну трактування фінансових ресурсів і зокрема їх "головну" класифікацію - за ступенем абсолютної ресурсності.

Допуск в систему в тій чи іншій прийнятній формі вартості робить можливим не тільки залучення фінансових ресурсів і різну швидкість їх оборотності, а й її акумуляцію і зростання в перспективі (сн. 16). Вартісні відносини об'єктивно притаманні системі переслідують мету, іноді навіть неусвідомлену (наприклад прагнення затримати платіж контрагенту), або неформальну, зростання вартості всієї системи, всього бізнесу. В цьому випадку, логічний ланцюжок має такі крайні ланки: залучення влаштовують систему фінансових ресурсів - реструктуризація компаній як спосіб збільшення власної вартості. Це ланки одного ланцюга, що з'єднує вихідний (наявна в системі вартість) і кінцевий пункти (найбільш можливе вартісне освіта). Можна так сказати: прискорення обороту коштів передбачає, що гроші "тягнуть" за собою використання та активізацію інших знаків вартості - цінних паперів, дорогоцінних металів і т.д., прискорюючи тим самим процеси оборотності всіх ресурсів підприємства (сн. 17).

Підкреслимо, що тут важливим є рух і акумуляція вартості (сн. 18), а не її речова форма, хоча остання також важлива - система яка отримує ресурси, вартість поганого і не задовольняє її якості втрачає темпи розвитку , т.к. змушена затрачати надмірні зусилля на трансформацію вартості в потрібну якість. "Неліквід" - ресурси мають низькоякісні для даної системи вартісні характеристики (для одних це сумнівна заборгованість, а для інших можливо, цінні папери, які система не може реалізувати без значного дисконту, або і те і інше). Трансформація ж неліквіду в цікаву для небудь грошову форму може мати значні витрати і віднімати у системи темпи зростання. Якщо ж прийнятий знак не дає в кінцевому підсумку збільшення вартості або навіть приносить збиток для циркулюючої в системі вартості, то він зайвий. Тому система прагне залучати в свій оборот, перш за все, вартість, ресурси, в зручній для неї формі, тобто тієї яка найбільш ефективно переробляється.

Безумовно, особливості вартісних відносин, їх якісні показники впливають на функціонування системи. Так наприклад, якість використовуваних ресурсів спочатку може вплинути на диспропорцію їх структури, а потім виразиться і в порушеннях руху вартості між контрагентами. Низькоякісні ресурси можуть означати і можливі потенційні проблеми (в тому числі нестійкість і низьку ліквідність системи, порушення своєчасності розрахунків). В цьому випадку, ми можемо говорити про низьку якість поступаемой, у вигляді ресурсів, в систему енергії. Чи варто говорити, що ефективно функціонуюче підприємство не відчуває труднощів у ресурсах потрібної якості, а показники оборотності та прибутковості такої системи свідчать про її необхідність для зовнішнього середовища і ступеня адаптивності до неї. Проте варто мати на увазі, що за рахунок використання всіляких форм вартісних відносин система розширюється і добудовує свою елементну базу (нехай навіть не завжди за рахунок високоякісних, але всіх доступних до залучення ресурсів), прагнучи вижити в конкурентній боротьбі з іншими реалізуючи напрямок власного цільового розвитку .

Оскільки вартість не тільки потрапляє в систему, але і йде з неї, позбавляючи тим самим внутрішніх джерел функціонування і потенційних можливостей зростання, важливості набуває контрольна функція фінансів реалізується в процесі моніторингу системи за допомогою застосування відповідних бюджетів [1 ] (сн. 19). Такі бюджети повинні відображати не лише стан всієї системи використовуваних ресурсів (в обраному аспекті класифікації), а й по можливості показувати нарощуваний, акумульованих підприємством вартісної потенціал як критерій раціональної фінансової політики.

І нарешті, про оцінку вартості підприємства як логічному завершенні сталися вартісних відносин. Подія в системі фінансових ресурсів підприємства їх рух, у вигляді процесів формування та використання, зумовили виникнення вартісних потоків вже між елементами системи фінансових ресурсів підприємств національної економіки та виступили, таким чином, причиною с акумульованої підприємством величини вартості. Рух фінансових ресурсів (в розглянутих формах) було підпорядковане системним принципам руху вартості, а кінцевою метою виступав зростаннявартісного освіти. Отже, оцінка вартості підприємства виступає заключним етапом вимірювання ефективності його вартісних відносин. Таким чином, володіє підприємством фінансові ресурси (знаки распределяемой вартості) зумовили, в кінцевому рахунку, і величину вартісного утворення даної системи (як результату вмілого управління наявними знаками вартості) - ось, свого роду, логічний ланцюжок замикає, в даному розумінні, початок і кінець обороту фінансових ресурсів.

Саме концепція вартості бізнесу (сн. 20) на сьогодні розглядається як одна з найбільш ключових у рамках науки про управління, оскільки мова йде, насамперед, про оцінку правильності будь-яких управлінських рішень з точки зору зростання вартості компанії. Додамо також, що наша трактування фінансових ресурсів (в менеджменті фінансових ресурсів реализующем, через методологію системного підходу, концепцію адаптивного існування системи) служить перехідною ланкою до обгрунтованого і повноправного науковому застосуванню вартісного підходу оцінки бізнесу в сфері фінансових відносин.

Оцінка вартості підприємства відповідає на питання про те скільки коштує або може коштувати підприємство. При цьому, всі зацікавлені особи можуть мати різні причини оцінки вартості підприємства з позиції дотримання власних інтересів, пошуку компромісу між доходом і ризиком. Випадки застосування оцінки дуже різноманітні і зачіпають тимчасової, просторовий, організаційний, управлінський аспекти існування системи. Наприклад:

оцінка вартості компанії (закритою, відкритою);

Встановлення прийнятної ціни (з точки зору продавець / покупця) угоди по продажу бізнесу (частки в ньому);

Прогнозна оцінка гіпотетичної вартості бізнесу (починаючи від бізнес-ліній до майнових комплексів) в перспективі;

Оцінка вартості підприємства з точки зору реалізованих заходів з його реструктуризації;

Оцінка вартості нових організаційних утворень (дочірніх підприємств) мають місце після реструктуризації комплексу;

Оцінка ефективності фінансового управління, його форм, методів, інструментарію;

Оцінка ефективності фінансових взаємин (і їх окремих елементів відносно, в т.ч., різних предметів угоди (дебіторська заборгованості, реалізація цінних паперів, продаж майна і т.д.)) підприємства на ринку , та ін.

Таким чином, оцінка вартості підприємства може виступати як початковий і заключний етапи ефективного фінансового управління її вартісними потоками.

Отже, як показало вивчення фінансових відносин і сучасних особливостей функціонування фінансових ресурсів підприємств значимість даної категорії в сучасному фінансовому світоустрій зростає і якщо раніше акцент бачився в переміщенні товарів, послуг в міжнародному розподілі праці, то зараз він переноситься на більш універсальний еквівалент, вихідний і кінцевий інтерес суб'єктів господарювання - фінансові ресурси, значимість яких, також обумовлена ??що відбуваються в світі процесами глобалізації та централізації капіталу, прагненням знати, контролювати і розпоряджатися (в т.ч. у найвіддаленішій перспективі) створеної вартістю. Саме тому, ми постаралися розглядати не тільки систему окремого господарюючого суб'єкта, а й більш високого порядку - систему фінансових ресурсів і вартісних відносин підприємств національної економіки. Також відзначимо, що завтра акцент дослідження повинен бути перенесений на інформаційний аспект функціонування фінансових ресурсів (не випадково в роботі розглядається моніторинг вартості) який, по суті є вихідним при раціональному побудові фінансових потоків і виробленню адаптивної моделі поведінки систем.

Природно, не всі питання функціонування фінансових ресурсів і вартісних відносин підприємств національної економіки вдалося розглянути на даному етапі і причина цього - можливості, характерні для системного підходу. Одне лише можна сказати з великою часткою впевненості - системний підхід стосовно до фінансових ресурсів підприємств має право на існування, вельми перспективний і логічний. Крім того, саме цей підхід бачиться нам вихідним, перехідним до наукового дослідження віддаленіших положень. Саме ж залучення системного підходу до вивчення розглянутої сутності також може бути різним - від "примітивних", початкових етапів розкладу до вельми складних, багатоаспектних системних побудов органічно диверсифікованих в інші економічні категорії. У кожному разі, взаємозв'язок досліджуваного предмета з іншими може бути ідеально розглянута з позиції системного підходу, коли вивчається знову утворена система, співвідношення і функціонування її структурних частин у складі цілого освіти.

Складність, багатогранність системного дослідження, неможливість охопити все відразу пояснює опущення деяких аспектів даної тематики. Так за межами роботи (як то кажуть - "досконалих речей не буває") залишилися наступні перспективні, на наш погляд, акценти дослідження:

особливості організації фінансів та діяльності підприємств при реалізації фінансовими ресурсами своїх функцій;

Циклічність існування системи;

Адаптивність функціонування системи.

Результуючими ж положеннями і концепціями реалізованого системного підходу можна констатувати наступні:

вартісна трактування фінансових ресурсів є вихідною для управління вартістю та вартісної оцінки бізнесу;

Менеджмент фінансових ресурсів (прикладний аспект) реалізує механізм

Сторінки: 1 2 3

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар