Реферати » Реферати з економіки » Порівняльний аналіз оплати праці службовців у державному та приватному секторах

Порівняльний аналіз оплати праці службовців у державному та приватному секторах

рекомендацій.

В даний час в Росії в оплаті праці склалася кризова ситуація, яка полягає в наступному. По-перше, перехід до ринкової економіки призвів до зниження реальної заробітної плати майже у всіх галузях. Значно знизилася співвідношення середньої заробітної плати і прожиткового мінімуму. Тобто робоча сила не оцінюється по своїй природній вартості. По-друге, виникла величезна диференціація заробітної плати між окремими соціальними групами. По-третє, заробітна плата перестала бути стимулюючим фактором, що утрудняє проведення мотивуючої політики. А систематичні невиплати заробітної плати стали серйозною проблемою для працівників і підприємств.

Список літератури

1. Єгоршин А.П. Управління персоналом. Н. Новгород: НІМБ, 1997. 607с.
1. Постанова Уряду РФ «Про підвищення тарифних ставок (окладів)

Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери» від

24.08.95г. № 823 (з доповненнями від 03.08.96г.).
1. Травінін В.В., Дятлов В.А. Основи кадрового менеджменту. - 2-е вид. М.:

Справа, 1997. 336с.
1. Шаділова С.Н. Розрахунок заробітної плати на підприємствах усіх форм власності. Практичний посібник. Видання 2-е, доп. і перераб. М.:

ІКЦ «ДІС» , 1997. 176с.
1. Шекшня С.В. Управління персоналом сучасної організації. М.: ЗАО

«Бізнес-школа« Інтел-Синтез » , 1997. 336с.
1. Шкатулла В.І. Настільна книга менеджера з кадрів. М.: НОРМА-Инфра-М,

1998. 527с.
1. Економіка і статистика фірм / В.Є. Адамов, С.Д. Ільєнкова, Т.П. Сиротіна та ін; Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: Фінанси і статистика, 1996. 240с.


Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Про реформу заробітної плати
Розглядаючи проблеми реформування заробітної плати , необхідно мати на увазі ряд нових обставин в її характеристиці як економічної категорії, яких раніше не було і бути не могло.
Оплата, мотиви і стимули праці
Галузеві тарифні угоди. Тарифні ставки.
Заробітна плата і основні принципи її організації
Оплата праці працівників здійснюється у вигляді заробітної плати і встановлюється кожним підприємством самостійно, виходячи з фінансових можливостей і особливостей виробничого процесу.
Поняття заробітної плати
Визначення заробітної плати.
Планування фонду оплати праці на підприємстві
Заробітна плата і основні принципи її організації. Системи оплати праці. Форми оплати праці. Планування заробітної плати на підприємстві. Планування фонду оплати праці в транспортному цеху ЗАТ "Динамо-Плюс".
Статистика оплати праці
Основні завдання статистики та оплати праці, працівників матеріального виробництва. Зміст фонду оплати праці. Утворення та використання фонду матеріального заохочення, інші фонди преміювання. Показники рівня динаміки середньої заробітної плати.
Оплата праці
Заробітна плата є виражена у грошовій формі форма винагороди за витрачена праця, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або
Проблеми управління процесами формування та використання кадрового потен ...
Сучасна система управління кадрами в умовах ринкової економіки представляє можливості розробки нової, більш гнучкої стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємств, що призводить до радикальних змін у системі управління кадрами.
Удосконалення системи оплати праці працівників державного сектора ...
Становлення ринку висуває необхідність реформування механізму управління заробітною платою. Його основними ланками є державне регулювання, система соціального партнерства, ринкова самонаст
Поняття заробітної плати. Її види
З / п - це встановлений угодою сторін щомісячну винагороду працівника за виконувану конкретну трудову ф-цію за трудовим договором, але не нижче встановленого мінімуму.
Сучасна криза заробітної плати
Дана нестабільність породила масу проблем: бідність частини працюючого населення, відтік висококваліфікованої робочої сили в непрофільні сфери, загальний спад виробництва, скорочення споживчого попиту.
Оплата праці та стимулювання у сучасних умовах господарювання на прим ...
В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтри
Сучасна криза заробітної плати
Суть сучасної кризи. Вихід із ситуації.
Планування праці та заробітної плати
Планування показників продуктивності праці, розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу по категоріях працюючих, планування фонду заробітної плати, розрахунок середньої заробітної плати працюючих.
Квитки Економіка і соціологія праці за осінній семестр 2000
1) Предмет економіки праці: сутність та практичне значення. 2) Сутність внутрицеховой кооперації та суміщення професій. 3) Основні елементи фонду заробітної плати. 4) Основні типи соціально-тр
Демографічний процес
Світова практика накопичила значний досвід в області підвищення престижності і якості життя працівників. Протягом тривалого часу на багатьох підприємствах апробуються нові методи стимулювання, побу
Контрольна робота з теорії статистики фінансів і кредиту
У теорії і практиці планування, обліку та статистики в цілях відображення результатів промислово-виробничої діяльності підприємств на різних стадіях процесу виробництва застосовується ряд взаємопов'язаність
Управління персоналом
Що таке управління персоналом. Лінійні та кадрові аспекти управління. Еволюція концепцій управління людськими ресурсами.
Трудові ресурси та оплати праці
Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту Вира

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар