Реферати » Реферати з економіки » Міжнародний ринок праці

Міжнародний ринок праці

наслідків міжнародної міграції робочої сили лежить в основі визначення спрямованої державної та регіональної політики та побудови системи регулювання цього процесу, що передбачає створення певних суспільних інститутів і структур, керуючих міжнародною міграцією на різних рівнях.

Таблиця 1 Наслідки міжнародної міграції робочої сили

| | Позитивні | Негативні |
| Країна-експортер | 1. Придбання | 1. Втрата |
| робочої сили | працівником нової | кваліфікованої робочої |
| | кваліфікації | сили |
| | 2. Скорочення дефіциту | 2. Посилення залежності |
| | платіжного балансу | від іноземного попиту не |
| | | тільки на товари, а й на |
| | | робочу силу |
| | 3. Ослаблення | 3. Переорієнтація |
| | напруги на | капітальних вкладень з |
| | внутрішньому ринку праці | освоєння виробничих |
| | | ресурсів на споживання |
| | 4. Полегшення | 4. Зростання інфляції |
| | структурної та | |
| | технологічної | |
| | перебудови | |
| | виробництва | |
| Країна-імпортер | 1. Полегшення структури | 1. Блокує впровадження |
| робочої сили | регіональних зрушень | трудосберегающей |
| | | технології |
| | 2. Сприяння | 2. Ускладнює ситуацію на |
| | вертикальної | внутрішньому ринку робочої |
| | мобільності місцевих | сили |
| | працівників | |
| | 3. Зниження вартості | 3. Збільшуються витрати |
| | робочої сили, загальних | на утримання безробітних |
| | витрат, пов'язаних з | іноземців та їх сімей |
| | скороченням чисельності | |
| | робочої сили | |
| | 4. Гальмування росту | |
| | цін, завдяки | |
| | схильності іноземних | |
| | працівників до | |
| | заощадженням | |
| | 5. Підвищення якості | |
| | робочої сили шляхом | |
| | відбору більш молодих, | |
| | кваліфікованих | |
| | працівників | |

1.3 Формування єдиної системи легального експорту-імпорту робочої сили

Асиметрія ринків праці на макро-і мега рівні, викликана структурної деформацією економік депресивних регіонів, актуалізує проблему економічної доцільності професійної диверсифікації робочої сили і стимулювання росту її мобільності в рамках інтенсифікації світових інтеграційних процесів і формування інститутів міжнародного трудового посередництва.

Дисбаланс у задоволенні потреб національної (регіональної, муніципальної) економіки зарубіжної робочою силою в чималому ступені викликаний недостатньою пропрацьованністю єдиного методологічно-концептуального підходу до інтернаціоналізації рекрутингових процесів, похідних від знаходиться в даний час у стадії становлення міжнародного ринку праці (МРТ).

В останні роки все більше уваги приділяється проблемі створення універсальної організаційно-правової структури, яку представляється можливим визначити як Єдина система легального експорту-імпорту робочої сили (альтернативи регіонально-муніципальної безробіття).

Активно розвиваються дослідницькі напрями, пов'язані з питаннями формування та функціонування міжнародного ринку праці.
Розширюються міждисциплінарні зв'язку даної проблематики. У всьому світі існують відповідні структури, що займаються багатоаспектним регулюванням питань МРТ (відповідні підрозділи ООН, МОП, МОМ та ряд інших регіональних організацій).

У середині 90-х дана проблема отримує визнання і в Росії, і пов'язана насамперед з прийнятою в 1996 р Концепцією державної міграційної політики, запозичає досвід провідних зарубіжних країн. Однак питання створення Єдиної системи легального експорту-імпорту робочої сили
(ЕСЛЕІРС) в належній мірі не розроблявся ні в науковому, ні в практичному плані. Створення в московському регіоні на початку 1998р. року Асоціації фірм-експортерів робочої сили московського регіону зацікавило фахівців багатьох інших регіонів .Цей інтерес обмежувався в основному інституційним аспектом проблемию.

ЕСЛЕІРС являє собою ієрархію концептуально-м тодологіческіх компонент і організаційно-правових інститутів, що відповідають нормам міжнародного трудового законодавства та які є основним системоутворюючим фактором створення умов вільної зовнішньої трудової міграції. Будучи інститутом міжнародного ринку праці, інституційно
ЕСЛЕІРС являє собою інфраструктуру з міжнародних, регіональних інститутів рекрутингу: Міжнародних структур (МОП та ін.), Федеральних органів (Уряд або галузеві відомства), регіональних і муніципальних структур.

Централізований контроль за міграційним потоком на первинному рівні
(рівні районів і муніципалітетів) представляється вельми ефективним для моніторингу міграційних процесів, безпосередньої роботи з кандидатами та гарантування соціального захисту потенційних мігрантів .

2. Міжнародна мобільність робочої сили

2.1 Поняття «мобільність робочої сили» в макроекономіці

Мобільність - це здатність до руху, переміщенню . В економіці термін мобільність застосовується по відношенню до всіх ресурсів і означає здатність цих ресурсів змінювати місце додатки. Мобільність має схожі риси з ліквідністю грошей: також як і ліквідність, мобільність кількісно виражається у витратах (пов'язаних із зміною додатки ресурсу).

Мобільність ресурсів має велике значення в економіці (країни та світової). Свобода руху ресурсів є невід'ємною частиною досконалої конкуренції (від якої, втім, мало, що залишилося), оскільки сприяє оптимальному розподілу ресурсів, яке означає виробництво тих благ, в яких суспільство найбільше потребує.

Варто відзначити, що вже зараз досягнута дуже висока мобільність фінансового капіталу: це означає, що якщо Ви захочете вкласти свої гроші в підприємство, скажімо, в Австралії, то великих проблем з цим не виникне.

Інша справа трудові ресурси. Коли говорять про мобільність праці, мають на увазі витрати, пов'язані із зміною ринку на якому пропонуються трудові ресурси (ринки різних професій вважаються в даному випадку різними). Для того, щоб запропонувати свої здібності та навички на якомусь іншому ринку необхідно або переїхати на інше місце проживання
(територіально інший ринок), або змінити спеціальність (професійно інший ринок). Незважаючи на те, що в житті ці два фактори по суті абсолютно різні в економіці вони виражаються однаково: витратами, пов'язаними з даною адаптацією.

2.2 Мобільність праці, не пов'язана з міграцією

Це особливий вид мобільності робочої сили, який передбачає використання передових телекомунікаційних технологій та програмного забезпечення.

Схема роботи виглядає наступним чином: роботодавець зв'язується з працівником через інтернет дає йому певний завдання, а потім одержує його виконане також через інтернет. Звичайно, існують певні обмеження такої мобільності: не можна, наприклад, таким чином найняти будівельника (мається на увазі будівельник, який живе в іншій півкулі, наприклад).

Такий вид міграції часто називається аут-сорсинг (out-sourcing), цей термін вже увійшов в російську мову. Такий вид міграції застосовується зараз для замовлення перекладів з іноземної мови, розробка програмних продуктів
(особливо досягла успіху в цьому Індія, але і в Росії також є прецеденти).

2.3 Глобалізаційний аспект мобільності робочої сили

В контексті даної теми варто згадати глобалізацію, про яку останнім часом занадто багато говорять. У моєму уявленні, в рамках цього процесу повинні поступово послаблюватися міграційні бар'єри між країнами.
Все люди представляються громадянами світу. Очевидно, що розвинені країни не підуть на повне відкриття кордонів, т.к. якщо це відбудеться великий потік емігрантів ускладнить ситуацію (хоча він і зараз не маленький та ще й нелегальний). Можливо буде щось на зразок чорного списку - країни, звідки не приймаються емігранти.

Для Росії проблема мобільності праці також є актуальною. Її оцінки сильно різняться:

Як це не дивно на перший погляд, робоча сила в Росії виключно мобільна. У 1993-1996 роках її оборот (найми плюс звільнення) становив більше 45% від середньооблікової чисельності. Це набагато більше, ніж в радянські часи, коли плинність кадрів (звільнення за небажаним причин) становила 14%, і помітно більше, ніж у країнах Східної та
Західної Європи. Наприклад, у Польщі в період "шокової терапії" аналогічний показник становив 42%, в Болгарії та Угорщині - 32% і 22% відповідно.

3. Структура і динаміка міжнародного ринку робочої сили

3.1 Сучасний стан міжнародного ринку робочої сили

Міжнародна міграція населення в умовах розширення світогосподарських зв'язків займає усе більш значне місце в розвитку суспільства. Все більше число держав втягується в міграційні процеси, але незважаючи на масштаби цього явища сучасна наука не має єдиної концепції. З одного боку, це можна пояснити тим, що міграція одночасно впливає на різні сторони життя суспільства, такі як економіка, демографія, соціологія, політика і право. З іншого боку, аналіз розмірів і тенденцій міжнародної міграції ускладнений недосконалістю збору інформації, відсутністю уніфікованих національних і міжнародних показників. Публикуемая статистична інформація, як правило, фрагментарна і залежить від контексту. Проте можна стверджувати, що загальна чисельність міжнародних мігрантів збільшується рік від року прискореними темпами, а характер і напрям потоків в різних регіонах світу значно змінюються.

Так, до кінця ХХ століття, внаслідок міжнародної міграції населення, до традиційних центрам тяжіння мігрантів США, Канади та Австралії додалися нові світові ринки робочої сили. Це країни Західної Європи,
Азіатсько-Тихоокеанського регіону, нафтовидобувні країни Близького Сходу,
Аргентина і Венесуела в Латинській Америці, а також найбільш багаті африканські держави.

За оціночними даними з 1950 р по 1990 р США прийняли 25 млн. Іммігрантів з Латинської Америки, Південно-Східної Азії та інших регіонів, ФРН
- 9 млн., Франція - 4 млн., а Канада і Австралія - ??по 3,5 млн. чоловік.
Чисельність іммігрантів в 7 найбільш багатих нафтовидобувних країнах
(Саудівська Аравія, Лівія, ОАЕ, Кувейт, Оман, Катар і Бахрейн) збільшилася в період з 1975 р по 1990 з 1,9 млн. до 8 млн. чоловік (1).

Характерною особливістю сучасної міграції є те, що її потоки складаються з двох напрямків, і, отже, один і той же держава може бути як країною-донором, так і країною-реципієнтом.

Наприклад, Великобританія і США є одночасно і одними з головних країн-реципієнтів у світі, і донорами для окремих держав (США донор для Канади,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар