Реферати » Реферати з економіки » Організація матеріально-технічного забезпечення

Організація матеріально-технічного забезпечення

залежності від напрямку їх використання.

Всі перераховані вище показники визначаються в цілому по підприємству, об'єднанню і по окремих стадіях виробництва. Вони розглядаються в зіставленні з аналогічними показниками за попередні періоди, із завданнями плану, з проектованими нормами, а також у порівнянні з досягненнями аналогічних передових підприємств і кращих робочих бригад того ж підприємства.

Приступаючи до аналізу використання матеріалів, насамперед, визначають відносну їх економію або перевитрату. З цією метою підраховують, скільки матеріалів слід було витратити підприємству в умовах досягнутого фактично обсягу випуску і асортименту продукції при дотриманні планових норм, і порівнюють це кількість з фактичним витратою.

Плановий витрата перераховується у відповідності з фактичним випуском продукції тільки за основними матеріалами, технологічного палива і тим видам допоміжних матеріалів, споживання яких безпосередньо пов'язано з виробництвом основної продукції підприємства. Витрата інших матеріалів не залежить безпосередньо від обсягу випуску продукції, а тому й не підлягає перерахунку. Відносна економія або перевитрата матеріалів Ем визначаються за формулою [2]:

де Рф - фактична витрата матеріалів;

Рп-плановий витрата матеріалів;

Вп-План випуску продукції;

Вф - фактичний випуск продукції.

Так як подібні обчислення по всіх видах продукції і по всій номенклатурі матеріалів занадто трудомісткі, то для спрощення вони нерідко виконуються в сумарному вираженні за вартістю витрачених матеріалів або по груповий номенклатурі матеріалів, виходячи з випуску продукції в грошовому вираженні. У ряді випадків при необхідності проаналізувати використання найбільш дефіцитних або дорогих матеріалів зазначений перерахунок здійснюється за окремими їх видами.

Однак зведені показники створюють тільки вихідну базу для аналізу, так як вони дозволяють визначити лише загальні результати роботи та оцінити ступінь виконання норм. Зіставлення ж даних про чистий вазі виробів і коефіцієнтів використання матеріалів показує, де слід шукати джерела економії. Більш точні дані про використання матеріалів отримують шляхом встановлення показників виходу продукції по переходах (вихід рідкого металу в ливарному цеху, вихід придатного металу в цілому по ливарному цеху, вага відходів при розкрої).

На підприємствах, де застосовується нормативний облік, є можливість значно поглибити аналіз використання матеріалів шляхом розгляду додаткових вимог на видачу матеріалів понад встановлених норм. Наявність таких документів саме по собі свідчить про перевитрату матеріалів, а причини зайвої витрати, зазначені в вимогах, підказують шляхи усунення перевитрати.

У разі значних розбіжностей фактичної питомої витрати матеріалів чи палива на різних ділянках виробництва або в різні періоди часу проводиться поглиблене вивчення причин цих відхилень. При цьому вивчають роботу передовиків виробництва, зіставляють показники роботи різних передових робочих, виявляють особливості використання матеріалів на передових, середніх і відстаючих ділянках.

Однією з причин порушення норм витрати матеріалів є перебої в системі матеріального постачання, порушення комплектності та строків поставки матеріалів. Для уточнення дійсного положення у виконанні плану матеріально-технічного постачання перевіряють комплектність і своєчасність поставок. Комплектність постачання визначається наступним шляхом: підраховується загальна вартість матеріалів, які повинні бути отримані за планом, і вартість фактичних надходжень в межах планового асортименту. При цьому надпланові або позапланові надходження в обсяг фактичних поставок не зараховуються. Для перевірки дотримання планових термінів поставок з даних про надходження матеріалів виписують випадки запізнень із зазначенням, на скільки днів затримана дана поставка матеріалів.

Дотримання термінів поставок тісно пов'язане зі станом складських запасів. Для оцінки зміни запасів спеціально фіксують всі випадки, коли фактичний запас був нижче нормального рівня, і визначають причини кожного з цих випадків. Часто аналіз руху запасів може замінити перевірку дотримання планових термінів поставок, так як ці показники тісно пов'язані між собою.

Аналіз використання палива виявляє втрати тепла в мережі, дозволяє встановити, наскільки фактичний коефіцієнт корисної дії теплових агрегатів відповідає їх паспортними даними, і т. П.

До роботи по аналізу використання матеріалів залучаються конструктори, технологи, інженерно-технічні працівники цехів і робітники, які вносять багато цінних раціоналізаторських пропозицій щодо економії матеріалів і палива.

Виявлені в процесі аналізу резерви економії матеріалів визначають зміст розробки плану організаційних і технічних заходів, спрямованих на використання цих резервів.

Фактори економії матеріалів.

Всі фактори, що визначають, економію матеріалів, можна звести до наступних основних групах: матеріальні, технологічні, проектно-конструктивні та організаційно-економічні.

Перша група чинників - матеріальних визначає вибір оптимальних видів матеріалів, які дозволили б скоротити їх витрата, зменшити споживання особливо дефіцитних матеріалів і знизити розмір матеріальних витрат у собівартості продукції. До матеріальних чинників належить і підготовка матеріалів (збагачення, агломерація й ін.).

Використання технологічних факторів економії матеріалів означає вибір таких варіантів технологічних процесів, які скорочують відходи, одержувані в процесі виробництва. До них відносяться точні методи литва, штампування, зварювання, поліпшення розкрою матеріалів тощо.

Проектно-конструктивні фактори призводять до економії матеріалів шляхом вибору оптимальних проектів (конструкцій) готової продукції, ліквідації надмірних запасів міцності і надмірностей у продукції.

Скорочення питомої ваги матеріалів готової продукції жодною мірою не повинно погіршувати її якість. Більш того, підвищення споживчих властивостей продукції, її надійності і довговічності призводить до скорочення витрати матеріалів у народному господарстві, так як потреба в даному виді продукції при поліпшенні його якості може скоротитися.

До числа організаційно-економічних факторів належать: раціональне використання відходів, скорочення втрат матеріалів при зберіганні і транспортуванні. Кожне організаційне захід має бути ретельно продумано, економічно обгрунтовано і включено у відповідний розділ плану розвитку техніки та організації виробництва. Результати проведеної роботи враховуються при вдосконаленні норм витрати матеріалів.

Завершенням аналізу є розробка практичних заходів, що дозволяють поліпшити використання матеріальних ресурсів, на їх основі встановити нові, прогресивні норми, відбивають передовий виробничий досвід і науково-технічні досягнення, які повинні бути реалізовані в майбутньому плановому періоді.

У міру розвитку техніки та організації виробництва виявляються нові можливості економії матеріальних ресурсів, і тим самим створюється можливість розробки прогресивних норм і перегляду раніше діяли.

У роботі з організації та планування використання матеріальних ресурсів найважливіше місце займає встановлення прогресивних норм витрати матеріалів і палива. Техніко-економічні норми витрати матеріалів і палива - це планово-уста-новлені величини, що визначають максимально допустимі витрати відповідних матеріальних ресурсів на виробництво одиниці конкретного виду продукції.

Рівень прогресивних норм повинен бути вище досягнутих середніх показників. Норми повинні орієнтувати колектив працівників на планомірне впровадження нової техніки, відображати передовий виробничий досвід і змінюватися в міру вдосконалення техніки та організації виробництва, зростання кваліфікації кадрів.

Найбільш прогресивним методом встановлення техніко-економічних норм витрати матеріалів і палива є аналітично-розрахунковий.

Сутність аналітично-розрахункового методу нормування витрат матеріалів.

Норма витрати матеріалів полягає, як правило, з трьох частин: корисного змісту матеріалів готової продукції, відходів, одержуваних у процесі виробництва, і втрат, пов'язаних із зберіганням і транспортуванням матеріалів. Питома вага кожної з цих частин характеризує структуру норми.

Досвід роботи підприємств показує, що на різних ділянках, які споживають однакові матеріали або паливо і виконують аналогічну роботу, а також на родинних ділянках інших підприємстві тієї ж галузі промисловості витрачається різна кількість матеріалів і палива при виготовленні однієї і тієї ж або аналогічних видів продукції. З метою виявлення можливості економії матеріальних ресурсів і встановлення прогресивних норм проводять аналіз фактичних витрат на різних дільницях.

На основі аналізу передового виробничого досвіду та розробки заходів по широкому його поширенню встановлюють оптимальний в даних умовах метод роботи і мінімальний витрата матеріальних ресурсів на виготовлення продукції. Ці величини і беруться в основу розрахунку норм витрат матеріалів і палива.

На додаток до матеріалів аналізу проводиться технічний розрахунок потреби в матеріалах і паливі на виготовлення одиниці продукції або виконання одиниці різних робіт. Ці розрахунки проводяться стосовно окремих видів матеріальних ресурсів.

На кожному підприємстві споживається велика кількість самих різних видів матеріальних ресурсів. Їх номенклатура доходить нерідко до десятків тисяч найменувань. До того ж слід врахувати різноманіття виробленої продукції та її частин, а також інструментів, запасних частин та інших об'єктів, на які встановлюються норми витрати матеріальних ресурсів. Все це значною мірою збільшує обсяг нормировочной роботи. Проведення в кожному окремому випадку аналізу впливу всіх факторів на витрату матеріалів і детальний розрахунок норм виявляються в цих умовах вельми трудомісткою справою.

Ця обставина спонукає окремі підприємства на встановлення норм укрупненим шляхом, за аналогією з іншими об'єктами, за звітними даними і т. Д., Що абсолютно неприйнятно.

Усунення зазначеної труднощі досягається шляхом розробки загальногалузевих норм витрати матеріальних ресурсів на ті об'єкти виробництва, які виготовляються на багатьох підприємствах даної галузі, і на типові елементи продукції, що входять в багато видів робіт.

Встановлені галузеві норми дозволяють більш обгрунтовано розробляти плани і показники оцінки діяльності підприємстві. Вони повинні мати характер рекомендацій, з тим, щоб в залежності від умов роботи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар