Реферати » Реферати з економіки » Організація матеріально-технічного забезпечення

Організація матеріально-технічного забезпечення

посередницьких організацій. Крім того, підприємство, отримуючи матеріал безпосередньо від постачальника, прискорює доставку і скорочує транспортно-заготівельні витрати. Однак її використання обмежене транзитними нормами відпустки, менше яких постачальник не приймає до виконання. Використання цієї форми постачання для матеріалів з низькою потребою призводить до збільшення запасів і пов'язаних з цим витрат.

При складської формі матеріальні ресурси завозяться на склади і бази посередницьких організацій, а потім з них відвантажуються безпосередньо споживачам.

Транзитну форму доцільно застосовувати в тих випадках, коли споживачам потрібні матеріальні ресурси у великих кількостях, що дає можливість відвантажувати їх вагонами або іншими засобами транспорту.

При транзитної формі завезення значно знижуються витрати, і підвищується швидкість обігу, поліпшується використання транспортних засобів.

Складська форма постачання відіграє велику роль у забезпеченні дрібних споживачів. Вона дозволяє їм замовляти необхідні матеріали в кількостях менше встановленої транзитної норми, під якою розуміється мінімально дозволене загальна кількість продукції, що відвантажується підприємством виробником споживачеві за одним замовленням. При складській формі постачання продукція зі складів посередницьких організацій може завозитися малими партіями і з більшою частотою, що сприяє скороченню запасів матеріальних ресурсів у споживачів. Однак у цьому випадку останні несуть додаткові витрати за складську переробку, зберігання та транспортування з баз посередницьких організацій. Тому в кожному конкретному випадку потрібно економічного обгрунтування вибору форм постачання.

Для техніко-економічного обгрунтування вибору форми постачання використовується формула [11]

Рmax K (Птр - Пскл) / (Сскл - Стор),

де Рmax - максимальна кількість матеріалу, яке економічно доцільно отримати від складських організацій, натур, од. виміру;

К - коефіцієнт використання виробничих фондів і утримання виробничих запасів,.%;

Птр і Пскл - середня величина партії поставки відповідно при транзитній і складській формах постачання, натур, од. виміру;

Стор і Сскл - величина витрат з доставки і збереження матеріалів відповідно при транзитній і складській формах постачання,% до ціни.

Важливі етапи в організації матеріально-технічного постачання промисловості - специфікування ресурсів і укладення господарських договорів на постачання продукції.

Під специфицированием ресурсів розуміється розшифровка укрупненої номенклатури по конкретних видах, маркам, профілів, сортам, типам, розмірам та іншими ознаками. Від того, наскільки правильно складена специфікація матеріальних ресурсів, багато в чому залежить матеріальне забезпечення виробництва. Якщо в специфікації допущена неточність, то це може привести до того, що фактичні поставки не будуть відповідати дійсної потреби. Тим самим підприємство буде поставлено під загрозу невиконання виробничої програми і збуту своєї продукції. Поставляється продукція за договорами, які служать документом, що визначає права та обов'язки сторін.

У договорах вказуються найменування продукції, кількість, асортимент, комплектність, якість і сортність продукції із зазначенням стандартів і технічних умов, вимоги до упаковки і тарі, терміни поставки продукції, загальний термін дії договору, ціна на поставлену продукцію і загальна її вартість, умови оплати, передбачається відповідальність сторін за дотримання умов договорів. Після укладення договорів відділи постачання підприємств повинні забезпечити своєчасне і комплектне отримання матеріалів, їх кількісну і якісну прийомку, правильне зберігання на складах підприємства. Оперативна робота по завезенню матеріалів здійснюється на основі місячних планів, в яких вказуються календарні терміни та обсяги поставок по найважливіших видах матеріальних ресурсів. Копії таких планів передаються на відповідні склади і використовуються ними для організації підготовчих робіт.

Існує два варіанти організації завезення матеріальних ресурсів: самовивіз і централізована доставка.

Самовивіз характеризується відсутністю єдиного органу, який забезпечує оптимальне використання транспорту. Підприємство самостійно домовляється з транспортними організаціями, не пред'являє жорстких вимог до типам використовуваного транспорту - головне вивезти матеріальні ресурси. При цьому застосовуються історично сформовані технологічні процеси вантажопереробки, як правило, не узгоджені між собою. Відсутня необхідність використання суворо визначених видів тари, часто відсутні умови для безперешкодного під'їзду транспорту, швидкої розвантаження і приймання матеріальних ресурсів.

За централізованої доставки підприємство-постачальник і підприємство-отримувач створюють єдиний орган, мета якого оптимізувати сукупний матеріальний потік. Для цього розробляються схеми завезення продукції, визначаються раціональні розміри партій поставок і частота завозу; розробляються оптимальні маршрути і графіки завезення продукції; створюється парк спеціалізованих автомобілів і виконується ряд інших заходів.

Таким чином, централізована доставка дозволяє:

підвищити ступінь використання транспорту і складських площ;

Оптимізувати товарні запаси, як у виробника, так і у споживача продукції;

Підвищити якість і рівень матеріально-технічного забезпечення виробництва;

Оптимізувати розміри партії поставок продукції.

Забезпечення матеріальними ресурсами виробничих цехів, дільниць та інших підрозділів підприємства передбачає виконання таких функцій:

встановлення кількісних і якісних завдань з постачання (лімітування);

Підготовка матеріальних ресурсів до виробничого споживання;

Відпустку і доставку матеріальних ресурсів зі складу служби постачання на місце її безпосереднього споживання або на склад цеху, ділянки;

Оперативне регулювання постачання;

Облік і контроль за використанням матеріальних ресурсів в підрозділах підприємства.

Постачання цехів матеріалами здійснюється в повній відповідності з встановленими лімітами і конкретними особливостями виробництва. Останні враховуються при розробці графіків подач, на основі яких матеріали доставляються в цехи. Ліміт встановлюється виходячи з виробничої програми цеху та специфікованих норм витрати.

Розрахунок ліміту здійснюється за формулою [12]

Л = Р Рнз. п + Нз - О,

де Л - ліміт даної номенклатури продукції;

Р - потреба цеху в матеріалах для виконання виробничої програми;

Рнз п - потреба цеху в матеріалах для зміни незавершеного виробництва (+ збільшення, - зменшення);

Нз - норматив цехового запасу даної продукції;

О - розрахунковий очікуваний залишок цієї продукції в цеху початку планового періоду.

Розрахунок виконується в натуральних показниках. Потреба в матеріалах для виконання виробничого завдання визначається шляхом множення програми виробництва на норми витрат по відповідним виробам. Таким же чином розраховується потреба в матеріалах для зміни незавершеного виробництва, тобто шляхом множення поіздельний норм витрати зміну програми незавершеного виробництва в плановому періоді.

Цехової запас визначається в необхідних випадках і залежить від величини партії продукції, що доставляється в цех, середньодобового її витрати, а також від циклічності виробництва.

Розрахунковий очікуваний залишок матеріальних ресурсів в цеху визначається за результатами роботи цеху в періоді, що передує плановому [13]:

О = Оф + Вф - (Ро.п + Ре.н + Рнз. п + Рбр),

де Оф - фактичний залишок на перше число за даними інвентаризації або бухгалтерського обліку;

Вф - кількість відпущених цеху матеріалів за весь період;

Ро.п - фактичний витрата на основне виробництво;

Ре.н - фактичний витрата на ремонтно-експлуатаційні потреби;

Рнз. п - фактичну витрату зміну незавершеного виробництва;

Рбр - витрата на шлюб (оформлений актом списання).

Фактичний витрата на основне виробництво та ремонтно-експлуатаційні потреби розраховується шляхом множення фактичних обсягів робіт на які в даному періоді норми витрат матеріальних ресурсів.

Встановлений ліміт фіксується в планкарте, лімітної карті, лімітної або забірної відомості, які йдуть складу і цеху-споживачу.

Планкарта зазвичай застосовується в масовому і великосерійному виробництві, тобто в умовах стабільної потреби і чіткої регламентації виробництва. У ній вказуються встановлений цеху ліміт по кожному виду матеріалів, строки і величина подачі партії. Відповідно до планкартами склад своїми транспортними засобами доставляє партії матеріалів кожному цеху у встановлені терміни. Відпустка їх оформляється приймально-здавальними накладними. У бланку Планкарта ведеться поточний облік виконання плану поставок.

Лімітна карта використовується в тих випадках, коли жорстка регламентація поставок всередині місяці за термінами та обсягами скрутна (серійне та індивідуальне виробництво). В лімітної карті вказуються місячна потреба в матеріалі, величина запасу і місячний ліміт витрати (табл. 2.1).

У випадках появи необхідності прийняття рішень щодо зміни ліміту службою постачання оформляється разове вимога або вимога на заміну, яке погоджується з службою і підписується відповідальною особою (головним інженером, головним конструктором, головним механіком і т.д .).

В лімітну відомість включаються зазвичай група однорідних матеріалів або всі одержувані з даного складу матеріали.

Заборні відомості (карти) вводяться при лімітуванні витрати допоміжних матеріалів, зазвичай у випадках, коли потреба в них нерівномірна і відсутні досить точні норми витрати. Відпуск матеріалів по забірними картками (відомостями) регламентуються заздалегідь встановленими термінами (зазвичай раз на місяць або квартал). В забірної карті вказуються кількість матеріалу, який може витрачати цех, і терміни його отримання.

Таблиця 2 1. [14] Форма 1 Лімітна карта

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар