Реферати » Реферати з економіки » Сутність фінансів

Сутність фінансів

дивитися на реферати схожі на "Сутність фінансів"

Зміст

Введення

1 Необхідність і сутність фінансів

1.1 Фінансові ресурси

1.2 Поняття про централізовані і децентралізованих фінансах

2 Функції фінансів

2.1 Розподільча функція

2.2 Контрольна функція

2.3 Інші функції

3 Фінансова політика в сучасних умовах

Висновок

Список літератури

Введення

Сучасний світ - це світ всебічних і всемогутніх товарно-грошових відносин. Ними пронизана внутрішнє життя будь-якої держави і його діяльність на міжнародній арені. В процесі відтворення на різних рівнях, починаючи з підприємства і закінчуючи національною економікою в цілому, утворюються фонди грошових коштів. При цьому не має значення, в якій формі виступають гроші: у вигляді готівкових паперових знаків, толі у формі кредитних карток, або на значаться на банківських рахунках сум взагалі поза всякою форми.

Система освіти і використання фондів грошових ресурсів, що беруть участь у забезпеченні процесу відтворення і становить фінанси суспільства. А сукупність економічних відносин, що виникають між державою, підприємствами і організаціями, галузями, територіями та окремими громадянами у зв'язку з рухом грошових фондів, утворює фінансові відносини.

Отже, фінанси - історична категорія. Вони з'явилися одночасно з виникненням держави при розшаруванні суспільства на класи. Термін фінанси виник в XIII - XV століттях у торговельних містах Італії і позначав будь-який грошовий платіж. Надалі термін одержав міжнародне поширення і став вживається як поняття, пов'язане системою грошових відносин між населенням і державою з приводу утворення державних фондів грошових коштів. Таким чином, даний термін відображав, по-перше, грошові відносини між двома суб'єктами, тобто гроші виступали матеріальною основою існування і функціонування фінансів (де немає грошей, не може бути й фінансів); по-друге, суб'єкти володіли різними правами в процесі цих: один з них (держава) володів особливими повноваженнями; по-третє, в процесі цих відносин формувався загальнодержавний фонд грошових коштів - бюджет (отже, можна сказати, що ці відносини носили фондовий характер); по-четверте, регулярне надходження коштів до бюджету не могло бути забезпечено без додання податкам, зборам і іншим платежам державно-примусового характеру, що була через правової нормотворчої діяльності держави, створення відповідного фінансового апарату.

Такі основні ознаки фінансів. За ним безпомилково можна виділити фінанси з усієї сукупності грошових відносин. Наприклад, грошові відносини, що виникають між громадянами і різної торгівлею не можна віднести до фінансів, т.к. держава тут регулює грошові відносини цивільно-правовим методом, для якого характерною рисою є рівноправність суб'єктів, об'єднаних даними відносинами.

Таким чином ,. Фінанси - це завжди грошові відносини, але не будь-яке грошове ставлення - завжди фінансове відношення.

Виходячи з вищесказаного, можна сформулювати загальне визначення фінансів.

Фінанси представляють собою економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави і забезпечення умов розглянутого відтворення.

1 Необхідність і сутність фінансів

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання грошових коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах.

Одним з головних ознак фінансів є їхня грошова форма вираження і відображення фінансових відносин реальним рухом грошових коштів.

Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій стадіях відтворювального процесу - у розподілі й обміні.

На другій стадії руху вартості в грошовій формі відбувається відокремлено від руху товарів і характеризується її відчуженням (переходом з рук одних власників в руки інших) або цільовим відокремленням (у рамках одного власника) кожної частини вартості.

На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму. Відчуження самої вартості тут не відбувається.

Таким чином, на другій стадії відтворення має місце односторонній рух грошової форми вартості, а на третій - двосторонній рух вартостей, одна з яких знаходиться в грошовій формі, а інша в товарній.

Бо на третій стадії відтворювального процесу відбуваються постійні обмінні операції, що не вимагають будь-якого суспільного інструменту, тобто фінансам тут немає місця.

Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктам господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку в виробленому продукті. Тому, важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільний характер фінансових відносин.

Фінанси істотно відрізняються від інших економічних категорій, що функціонують на стадії вартісного розподілу: кредиту, заробітної плати і ціни.

Первісною сферою виникнення фінансових відносин є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на складові її елементи, і відбувається утворення різноманітних форм грошових доходів і накопичень. Подальше перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання теж відбувається на основі фінансів.

Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов'язково супроводжується рухом грошових коштів, приймаючих специфічну форму фінансових ресурсів. Вони формуються у суб'єктів господарювання і держави за рахунок різних видів грошових доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин, що дозволяє виділити фінанси з загальної сукупності категорій, що у вартісному розподілі. Це відбувається незалежно від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, мінялися в залежності від зміни соціальної природи суспільства.

Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові форми соціального цільового призначення, хоча можливо і нефондовая форма їх використання. До переваг фондової форми відносяться: можливість тісніше відповідати задоволення будь-якої потреби з економічними можливостями, забезпечення концентрації ресурсів на основних напрямках розвитку суспільного виробництва, можливість повніше залучати суспільні, колективні та особисті інтереси.

На підставі всього вищесказаного можна дати такі визначення: фінанси - це грошові відносини, що виникають в результаті розподілу та перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку з формування грошових доходів і накопичень у суб'єктів господарювання і держави, а також використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність.

Фінанси незамінні потім, що дозволяють пристосувати пропорції виробництва до потреб споживання, забезпечуючи в сфері господарювання задоволення постійно відтворюваних потреб. Це відбувається за допомогою формування грошових фондів цільового призначення.
Розвиток суспільних потреб призводить до зміни складу і структури грошових (фінансових) фондів, створюваних у розпорядженні суб'єктів господарювання.

За допомогою державних фінансів відбувається регулювання масштабів суспільного виробництва в галузевому і територіальному аспектах, захист навколишнього середовища і задоволення інших суспільних потреб.

Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відносин, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або скасовувати різні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т.д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготовлено ходом суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми прояву об'єктивно назрілих економічних відносин.

Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати найновіші впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби.

Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, тому їх роль і значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Однак не всякі грошові відносини виражають фінансові відносини. Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і по виконуваних функцій.

Гроші - це загальний еквівалент, за допомогою якого насамперед вимірюються затрати праці асоційованих виробників, а фінанси - економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу, знаряддя контролю за утворенням і використанні фондів грошових коштів. Головне їх призначення полягає в тому, щоб шляхом утворення грошових доходів і фондів забезпечити не тільки потреби держави і підприємств в грошових коштах, а й контроль за витрачанням фінансових ресурсів.

Фінанси висловлюють грошові відносини, які виникають між:

- підприємствами в процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, реалізації продукції і послуг;

- Підприємствами і вищестоящими організаціями при створенні централізованих фондів грошових коштів та їх розподілів;

- Державою і підприємствами при сплаті або податків в бюджетну систему і фінансуванні витрат;

- Державою і громадянами при внесенні або податків і добровільних платежів;

- Підприємствами, громадянами і позабюджетними фондами при внесенні платежів і одержанні ресурсів;

- Окремими ланками бюджетної системи;

- Органами майнового та особистого страхування, підприємствами, населенням при сплаті страхових внесків і відшкодуванні збитку, при настанні страхового випадку;

- Грошові відносини, що опосередковують кругообіг фондів підприємств.

Головним матеріальним джерелом грошових доходів і фондів служить національний дохід країни - новостворена вартість або вартість валового внутрішнього продукту за вирахуванням спожитих у процесі виробництва знарядь і засобів виробництва. Обсяг національного доходу визначає можливості задоволення загальнодержавних потреб

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар