Реферати » Реферати з економіки » Сутність фінансів

Сутність фінансів

кредиту може здійснюється у формі бюджетного кредиту та бюджетної позички.

Бюджетний кредит являє собою форму фінансування бюджетних витрат з надання коштів юридичним особам на поворотній і платній основах.

Бюджетна позичка - це бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній та платній основах, на строк не більше шести місяців і в межах фінансового року. Безвідсоткові бюджетні позички, як правило, надаються на покриття тимчасових касових розривів при виконанні нижчестоящих бюджетів.

2 Функції фінансів.

2.1 Розподільча функція

Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, тому їх роль і значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Однак фінанси відрізняються від грошей як за змістом, а й за виконуваних функцій, в яких проявляється їх сутність. Під функціями розуміється та «робота» , яку виконують фінанси.

Ніхто не заперечує, що фінанси - це сукупність грошових відносин, організованих державою, в процесі яких здійснюється формування і використання фондів грошових коштів. І на питання, що є джерелом формування численних фондів на різних рівнях, відповідь, як правило, буває один - валовий внутрішній продукт. Здійснити процес розподілу ВВП можна за допомогою фінансових інструментів: норм, ставок, тарифів, відрахувань і т.д., встановлених державою.

Якщо говорити про фінанси в цілому, то, мабуть, слід вважати, що вони виконують дві основні функції: розподільну і контрольну. Та частина фінансів, яка функціонує в сфері матеріального виробництва і бере участь в процесі створення грошових доходів і накопичень, а й функцію формування грошових доходів (регулююча).

Кожна фінансова операція означає розподіл суспільного продукту і національного доходу і контроль за цим розподілом.

Розподільна функція проявляється при розподілі національного доходу, коли відбувається створення так званих основних, або первинних доходів. Їх сума дорівнює національному доходу. Основні доходи формуються при розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. Вони діляться на дві групи:

1) зарплата робітників, службовців, доходи фермерів, селян, зайнятих у сфері матеріального виробництва;

2) доходи підприємств сфери матеріального виробництва.

Однак первинні доходи ще не утворюють громадських грошових фондів, достатніх для розвитку пріоритетних галузей народного господарства, забезпечення обороноздатності країни, задоволення матеріальних і культурних потреб населення. Необхідне подальше розподіл чи перерозподіл національного доходу, пов'язане:

- з міжгалузевим і територіальним перерозподілом коштів в інтересах найбільш ефективного та раціонального використання доходів і накопичень підприємств і організацій;

- Наявність поряд з невиробничої сферою, в якій національний дохід не створюється (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення, управління);

- Перерозподілом доходів між різними соціальними групами населення.

В результаті перерозподілу утворюється вторинна, або виробничі доходи. До них належать доходи, отримані в галузях невиробничої сфери, податки (прибутковий податок з фізичних осіб та ін.).
Вторинні доходи служать для формування кінцевих пропорцій використання національного доходу.

Активно беручи участь у розподілі та перерозподілі національного доходу, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що виникли при первинному розподілі національного доходу, в пропорції його кінцевого використання. Доходи, створювані в ході такого перерозподілу, повинні забезпечити відповідність між матеріальними і фінансовими ресурсами і, перш за все між розміром грошових фондів та їх структурою, з одного боку, і обсягом та структурою засобів виробництва і предметів споживання - з іншого.

Перерозподіл національного доходу в Російській Федерації відбувається в інтересах структурної перебудови народного господарства, розвитку пріоритетних галузей економіки (сільське господарство, транспорт, енергетика, конверсія військового виробництва), на користь найменш забезпечених верств населення (пенсіонери, студенти , одинокі та багатодітні матері).

Таким чином, перерозподіл національного доходу відбувається між виробничої та невиробничої сферами народного господарства, галузями матеріального виробництва, окремими регіонами країни, формами власності і соціальними групами населення.

Кінцева мета розподілу і перерозподілу національного доходу і
ВВП, скоєних за допомогою фінансів, полягає у розвитку продуктивних сил, створення ринкових структур економіки, зміцнення держави, забезпеченні високої якості життя широких верств населення. При цьому роль фінансів підпорядкована завданням підвищення матеріальної зацікавленості працівників і колективів підприємств та організацій у поліпшенні фінансово-господарської діяльності, досягненні найкращих результатів при найменших витратах.

2.2 Контрольна функція.

Будучи інструментом формування та використання грошових доходів і фондів, фінанси об'єктивно відображають хід розподільного процесу.
Контрольна функція проявляється в контролі за розподілом ВВП по відповідним фондам і витрачанням їх за цільовим призначенням.

В умовах переходу на ринкові відносини фінансовий контроль спрямований на забезпечення фінансового розвитку громадського та приватного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, всемірне поліпшення якості роботи в усіх ланках народного господарства. Він охоплює виробничу і невиробничу сфери. Націлений на підвищення економічного стимулювання, раціональне та бережливе витрачання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та природних багатств, скорочення непродуктивних витрат і втрат, припинення безгосподарності та марнотратства. Завдяки контрольної функції фінансів, суспільство знає про те, як складаються пропорції в розподілі грошових коштів, наскільки своєчасно фінансові ресурси надходять в розпорядження різних суб'єктів господарювання, економно та ефективно вони ними використовуються і т.д.

Одне з важливих завдань фінансового контролю - перевірка точного дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетною системою, податковою службою, банками, а також взаємних зобов'язань підприємств і організацій по розрахунках і платежах .

Контрольна функція фінансів проявляється також через багатогранну діяльність фінансових органів.

Працівники фінансової системи та податкової служби здійснюють фінансовий контроль у процесі фінансового планування, при виконанні дохідної та видаткової частин бюджетної системи. В умовах розвитку ринкових відносин напрями контрольної роботи, форми і методи фінансового контролю істотно змінюються.

Розподільна і контрольна функції - це дві сторони одного і того ж економічного процесу. Тільки в їх єдності і тісній взаємодії фінанси можуть проявити себе в якості категорії вартісного розподілу.

Інструментом реалізації контрольної функції фінансів виступає фінансова інформація. Вона укладена в фінансових показниках наявних в бухгалтерській, статистичній та оперативної звітності. Фінансові показники дозволяють побачити різноманітні сторони роботи підприємств і оцінити результати господарської діяльності. На їх основі вживаються заходи, спрямовані на усунення виявлених негативних моментів.

Контрольна функція, об'єктивно притаманна фінансам, може реалізуватися з більшою або меншою повнотою, що багато в чому визначається станом фінансової дисципліни в народному господарстві. Фінансова дисципліна - це обов'язковий для всіх підприємств, організацій, установ та посадових осіб порядок ведення фінансового господарства, дотримання встановлених норм і правил, виконання фінансових зобов'язань.

2.3 Інші функції.

Крім розподільної та контрольної функції фінанси виконують також регулюючу функцію. Ця функція пов'язана з втручанням держави через фінанси (державні витрати, налгі, державний кредит) у процесі відтворення.

Деякі автори не визнають розподільчої функції фінансів, вважаючи, що вона не висловлює їхню специфіку, оскільки процеси вартісного розподілу обслуговуються різними економічними категоріями. Але прихильники розподільчої функції зовсім не вважають, що вона породжена самими чинниками функціонування фінансів на другий стадії відтворювального процесу, а навпаки, вони зв'язують її зі специфічними суспільними призначеннями фінансів, підкреслюючи, що жодна інша категорія, діюча на стадії вартісного розподілу, не є настільки «розподільної» , як фінанси. Однак на сьогоднішній день регулююча функція в Росії розвинена слабо.

В умовах ринкових відносин фінанси повинні виконувати стабілізаційну функцію. Її зміст полягає в тому, щоб забезпечити для всіх господарюючих суб'єктів і громадян стабільні умови в економічних і соціальних відносинах. Особливе значення при цьому має питання про стабільність фінансового законодавства, оскільки без цього неможливо здійснення інвестиційної політики у виробничу сферу з боку приватних інвесторів. Досягнення стабілізації розглядається Урядом РФ як необхідна умова для переходу ринкової економіки до соціально орієнтованому економічному зростанню.

Висновок

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що фінанси є невід'ємною частиною грошових відносин і відіграють величезну роль у формуванні, розподілі та використанні централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій, завдань держави і забезпечення умов розширеного відтворення. Також можна сказати, що фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава може, враховуючи об'єктивну необхідність фінансових відносин розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або скасовувати різні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т.д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготовлено ходом суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми прояву об'єктивно назрілих економічних відносин. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економічно, стимулювати найновіші впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби.

У курсовій роботі мною було розглянуто функції фінансів, а саме: розподільча і контрольна - ці функції здійснюються фінансами одночасно. Не можна забувати, що крім цих двох основних функцій є й інші: регулююча функція - вона пов'язана з втручанням держави через фінанси в процес відтворення, стабілізаційна функція - забезпечує для всіх господарюючих суб'єктів і громадян стабільні умови в економічних і соціальних відносинах.

Таким чином, в курсовій роботі я спробувала розкрити наступні питання: необхідність і сутність фінансів, функції фінансів і фінансова політика в сучасних умовах.

Література

1. Галицька С.В. Гроші, кредит, фінанси. / М., 2002. 145 стор.

2. Леонтьєв В.Є. Фінанси. Гроші, кредит і банки. / М.,

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар