Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

дивитися на реферати схожі на" Аналіз фінансового стану підприємства "

ЗМІСТ

| | Вступ .................................................................. ... | 5 |
| 1. | Аналіз фінансового стану підприємства: роль і значення. | 7 |
| 1.1. | Принципи організації фінансового аналізу ...................... | 9 |
| 1.2. | Цілі і методи фінансового аналізу ................................. | 10 |
| 1.3. | Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення | |
| | аналізу фінансового стану підприємства ... .. | 13 |
| 1.4. | Загальний аналіз фінансового стану ............................... | 17 |
| 1.5. | Система показників фінансового стану підприємства та | |
| | методи їх визначення ................................................ .. | 20 |
| 1.5.1 | Оцінка платоспроможності .......................................... .. | 20 |
| 1.5.2 | Оцінка кредитоспроможності ............... ........................... .. | 23 |
| 1.5.3 | Оцінка фінансової стійкості ..................................... | 26 |
| 1.5.4 | Оцінка коефіцієнтів фінансових результатів .................. | 29 |
| 2. | Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ ФТЦ | 37 |
| | «Нарспі» .................................................................. .. | |
| 2.1. | Загальний аналіз фінансового стану ............................... | 37 |
| 2.1.1 | Аналіз активу балансу .................................................... | 41 |
| 2.1.2 | Аналіз пасиву балансу ................................................ ... | 43 |
| 2.1.3 | Аналіз запасів і витрат ................................................ .. | 45 |
| 2.1.4 | Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства .... | 47 |
| 2.2. | Аналіз фінансової стійкості ..................................... | 56 |
| 2.3. | Аналіз ліквідності балансу ........................................... | 58 |
| 2.4. | Аналіз коефіцієнтів фінансових результатів .................. | 63 |
| 2.5. | Аналіз структури капіталу на ТОВ ФТЦ «Нарспі» ............ .. | 67 |
| 2.6. | Аналіз показників рентабельності ................................. .. | 69 |
| 2.7. | Аналіз показників ділової активності ........................... .. | 72 |
| 3. | Можливі рекомендації щодо поліпшення фінансового стану | |
| | ТОВ ФТЦ «Нарспі» ........................................ | 75 |
| 3.1. | Перехід на спрощену систему оподаткування ............ ... | 78 |
| 3.2. | Залучення зовнішніх кредитів і позик ........................... | 80 |
| 3.3. | Зниження основних витратних статей собівартості ............ | 82 |
| | Висновок ............................................................... .. | 84 |
| | Список використаної літератури ..................................... | 87 |

ВСТУП

В умовах ринкових відносин вимагає від суб'єкта підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективності форм господарювання та управління виробництвом. Активізації підприємництва і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей. Зміст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій є вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства.
Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу
- пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція аналізу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І, нарешті, розробка заходів щодо використання виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету і т.д. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням коштів підприємства. Ці відомості подаються в балансі підприємства. Основним фактором, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерського обліку, пасиви і активи балансу, їх взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.д.

Метою дипломної роботи є проведення аналізу фінансового стану ТОВ ФТЦ «Нарспі» , вивчення та усунення недоліків у фінансовій діяльності, пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, розробка рекомендацій щодо його поліпшення.

1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ

Розвиток ринкових відносин поставило господарюючі суб'єкти різних організаційно-правових форм в такі жорсткі економічні умови, які об'єктивно зумовлюють проведення ними збалансованої зацікавленої політики по підтримці і зміцненню фінансового стану, його платоспроможності та фінансової стійкості. Оцінка фінансового стану є частиною фінансового аналізу. Характеризується певною сукупністю показників, відображених у балансі за станом на певну дату. Фінансовий стан характеризує в узагальненому вигляді зміни в розміщенні коштів та джерел їх покриття.

Фінансовий стан є результатом взаємодії всіх виробничо-господарських факторів: праці, землі, капіталу, підприємництва.

Фінансовий стан проявляється в платоспроможності господарюючого суб'єкта, в здатності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до господарськими договорами, повертати кредити, виплачувати зарплату, вчасно вносити платежі в бюджет.

Основна мета аналізу фінансового стану полягає в тому, щоб на основі об'єктивної оцінки використання фінансових ресурсів виявити внутрішньогосподарські резерви зміцнення фінансового становища і підвищення платоспроможності.

Мета аналізу фінансового стану визначає завдання аналізу фінансового стану, якими є:

- оцінка динаміки, складу і структури активів, їх стану і руху;

- Оцінка динаміки, складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стану і руху;

- Аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства та оцінка зміни її рівня;

- Аналіз платоспроможності господарюючого суб'єкта і ліквідності активів його балансу.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану господарюючого суб'єкта є:

- інформація про технічну підготовку виробництва;

- Нормативна інформація;

- Планова інформація (бізнес-план);

- Господарський (економічний) облік, оперативний (оперативно технічний) облік, бухгалтерський облік, статистичний облік;

- Звітність (публічна фінансова бухгалтерська звітність (річна), квартальна звітність (непублічна, що представляє собою комерційну таємницю), вибіркова статистична та фінансова звітність (комерційна звітність, вироблена за спеціальними вказівками), обов'язкова статистична звітність) ;

- Інша інформація (публікації в пресі, опитування керівника, експертна інформація).

У складі річного бухгалтерського звіту підприємства є такі форми, що представляють інформацію для аналізу фінансового стану:

- форма № 1 «Бухгалтерський баланс» . У ньому фіксується вартість
(грошовий вираз) залишків необоротних і оборотних активів капіталу, фондів, прибутку, кредитів і позик, кредиторської заборгованості інших пасивів. Баланс містить узагальнену інформацію про стан господарських засобів підприємства, що входять в актив, і джерел їх утворення, що становлять пасиви. Ця інформація представляється «на початку року» і «на кінець року» , що й дає можливість аналізу, зіставлення показників, виявлення їх зростання або зниження. Однак відображення в балансі тільки залишків не дає можливості відповісти на всі питання власників та інших зацікавлених служб. Потрібні додаткові докладні відомості не тільки про залишки, а й про рух господарських засобів та їх джерел.
Це досягається підготовкою наступних форм звітності:

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати» ;

- Форма № 3 «Звіт про рух капіталу» ;

- Форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів» ;

- Форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу» .

«Пояснювальна записка» з викладом основних факторів, що вплинули в звітному році на підсумкові результати діяльності підприємства, з оцінкою його фінансового стану.

1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Принципами фінансового аналізу є безперервність спостереження за станом і розвитком фінансових процесів, наступність, об'єктивність, науковість, динамічність, комплексність, системність, практична значимість, істотність, надійність, узгодженість і взаимоувязка даних форм бухгалтерської звітності, ясність в інтерпретації результатів фінансового аналізу, обгрунтованість і оперативність у прийнятті управлінських рішень. Для проведення фінансового аналізу застосовується широкий спектр його видів, методів і прийомів: структурний, структурно динамічний, трендовий (перспективний), міжгосподарський аналіз; коефіцієнтний аналіз; факторний аналіз з використанням методів ланцюгових підстановок, інтегрального, кореляційного, регресійного і експоненціального аналізу, а також такі поширені прийоми, як абсолютне порівняння досягнутих рівнів, розрахунок абсолютних і відносних відхилень «дольової участі» , деталізація показників на його зіставляють, угруповання, дисконтування та ін .

Слід розрізняти типи моделей фінансового аналізу. До найважливіших з них відносяться дискриптивні, предикативні і нормативні. Дискриптивні моделі найчастіше описового характеру. Вони побудовані на використанні бухгалтерської звітності і пояснювальних записок до неї. Для такої моделі фінансового аналізу широко використовується структурний, структурно динамічний і коефіцієнтний аналіз. Предикативні моделі, як правило, прогностичного характеру. Їх використовують для побудови прогнозних оцінок поточного і перспективного характеру про прибутки і доходи, платоспроможності, фінансової стійкості.

Зміст фінансового аналізу багато в чому визначається тим, хто є користувачем інформації, і яка сфера його економічних інтересів в оцінці різних сторін і аспектів фінансової діяльності комерційний організації. Напрями фінансового аналізу для кожного зовнішнього користувача фінансово-аналітичної інформації комерційної організації дозволяють їм (користувачам) зосередити зусилля при підборі партнерів, інвесторів, кредитозаемщиков на найбільш важливих питаннях оцінки результатів їх фінансово-господарської діяльності, щоб уникнути прорахунків, упущень і втрат через неефективне використання фінансових ресурсів.

1.2. ЦІЛІ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Якість прийнятих управлінських рішень на рівні господарюючого суб'єкта залежить від якості їх аналітичного обгрунтування.

Отримання невеликого числа ключових інформативних показників, що дають об'єктивну оцінку фінансового стану підприємства, є основною метою фінансового аналізу. В ході фінансового аналізу виявляються зміни в складі майна господарюючого суб'єкта

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар