Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

збільшення розрахункової собівартості підприємства на кінець року на 893 тис. руб. Це пов'язано з передбачуваним інфляційним збільшенням вартості сировини і матеріалів, як основного доданка собівартості на 16% в рік. Таким чином, з урахуванням фактора цін собівартість на кінець року мала становити 5584 тис. Руб. Реальна собівартість же склала 6477 тис. Руб., Що більше розрахункової на 893 тис. Руб. Таким чином, враховуючи в чисельнику собівартість за вирахуванням амортизаційних відрахувань при розрахунку формули оборотності, можна відзначити, що коефіцієнт оборотності знизиться з 1,6 до 1,57. Це буде викликано відсутністю впливу такого фактора, як частка прибутку, оскільки, крім нарощування обігових коштів, вона може бути використана на інші
«потреби» підприємства, наприклад в фонд соціального заохочення.

Загальні висновки з фінансового аналізу підприємства ТОВ ФТЦ «Нарспі» за
2002:

Підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані:

- велика залежність підприємства від короткострокових позик (в основному від кредиторської заборгованості постачальникам і підрядникам);

- Зросла кредиторська і дебіторська заборгованість, що говорить про зниження платоспроможності підприємства та його клієнтів;

- В цілому ліквідність підприємства збільшилася за рахунок зростання в складі активів найбільш ліквідної їх частини (грошові кошти на розрахунковому рахунку);

- Зріс прибуток підприємства, збільшилася рентабельність всього капіталу, необоротних активів.

2.5. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ТОВ ФТЦ «Нарспі»

Аналіз структури капіталу проводиться з метою визначення його структури, відсоткового співвідношення власних і позикових джерел фінансування підприємства.

Таблиця 2.14. Аналіз структури власного капіталу ТОВ ФТЦ "Нарспі"

| Показники | Абсолютні | Питомі ваги | Зміни |
| | величини | (%) в загальній | |
| | | величині | |
| | | власного | |
| | | капіталу | |
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | в | в | в% до |
| | | | | | абсолют | Питома | измене-|
| | | | | | велич | х вагах | нию |
| | | | | |-нах | | загальної |
| | | | | | | | величин |
| | | | | | | | и собст |
| | | | | | | | капітал |
| | | | | | | | а |
| Статутний капітал | 12 | 12 | 0,01 | 0,02 | - | 0,01 | 0,0 |
| Додатковий капітал | 53211 | 51500 | 26,06 | 86,13 | - 1711 | 60,07 | 1,2 |
| Фонди накопичення | 689 | 689 | 0,34 | 1,15 | - | 0,81 | 0,0 |
| Фонд соціальної | 146 | 5615 | 71,89 | 9,39 | - 141 |-62,49 | 97,8 |
| сфери | 790 | | | | 175 | | |
| Нерозподілений | | 52 | 0,00 | 0 , 09 | 52 | 0,09 | 0,0 |
| прибуток | | | | | | | |
| Фонди споживання | 3498 | 1926 | 1,71 | 3,22 | - 1572 | 1,51 | 1,1 |
| Разом реальний | 204 | 59794 | 100 | 100 | - 144 | 0 | 100 |
| власний капітал | 200 | | | | 406 | | |

На основі аналізу, виконаного в таблиці, обчислюється коефіцієнт накопичення власного капіталу, що показує частку джерел власних коштів , спрямованих на розвиток основної діяльності:

В даному випадку позитивна динаміка коефіцієнта свідчить про поступальний накопиченні власного капіталу.

| Показник | 2001 | 2002 |
| | 0,34% | 1,24% |

2.6. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Показники рентабельності дають уявлення про ефективність господарської діяльності підприємства. Вони включають показники рентабельності продажів, рентабельність активів, рентабельність капіталу.

Рентабельність продажів. Рентабельність продажів є одним з найважливіших показників ефективності діяльності компанії. Цей коефіцієнт показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожної гривні проданої продукції. Іншими словами, скільки залишається у підприємства після покриття собівартості продукції. Він розраховується наступним чином:

Таблиця 2.15. Показники рентабельності продажів ТОВ ФТЦ "Нарспі",%


| Показник | Розрахункова формула | 2001 | 2002 |
| Рентабельність | | 11,8% | 17,4 % |
| продажів | | | |

Зростання рентабельності продажів ТОВ ФТЦ "Нарспі" характеризує найважливіший аспект діяльності компанії - реалізацію продукції (збільшення), а також оцінює частку собівартості в продажах. Даний показник відображає тільки операційну діяльність підприємства.


| |

Рис 1 Динаміка рентабельності продажів за період 2001-2002рр.

Рентабельність активів і власного капіталу. Рентабельність активів
- це комплексний показник, що дозволяє оцінювати результати основної діяльності підприємства. Він висловлює віддачу, яка припадає на рубль активів компанії.

Рентабельність чистих активів - це показник ефективності оперативної діяльності підприємства. Він показує той повернення, який генерується фондами (власним капіталом і кредитами банків), використовуваними в бізнесі.

Цей показник пов'язує баланс і звіт про прибутки і збитки, він поділяє операційну та фінансову діяльність підприємства.

Даний показник є найбільш важливим для акціонерів компанії. Він характеризує прибуток, що припадає на власний капітал.

Рентабельність власного капіталу включає в себе такі важливі параметри, як платежі за відсотками за кредит і податок на прибуток. Даний показник є найбільш важливим для акціонерів компанії. Цей коефіцієнт включає в себе такі важливі параметри, як платежі за відсотками за кредит і податок на прибуток.
Таблиця 2.16. Показники рентабельності активів і власного капіталу

ТОВ ФТЦ "Нарспі",%

| Показник | Розрахункова формула | 2001 р | 2002 р |
| Рентабельність | Операційний прибуток / Активи | 1,27% | 1,92% |
| активів | | | |
| Рентабельність | Рентабельність продажів Ч | 1,44% | |
| чистих активів | оборотність чистих | | 2,2% |
| | активів | | |
| Рентабельність | Чистий прибуток / власний | 0,3% | |
| власного | капітал | | |
| капіталу | | | 0 , 8% |
| | | | |

Аналіз таблиці 2.16. і графіка дозволяє зробити наступні висновки:
За звітний період рентабельність активів і рентабельність чистих активів виросли, що є позитивною тенденцією.
Низькі значення рентабельності активів і рентабельності чистих активів характеризують низьку ефективність використання активів компанії.
Рентабельність власного капіталу характеризує прибуток, що припадає на власний капітал і в даному випадку цей прибуток дуже мала.


| |

Рис. 2. Динаміка рентабельності активів підприємства за період
2001-2002рр.

2.7. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЛОВИЙ АКТИВНОСТІ

Коефіцієнти (показники) ділової активності дозволяють оцінити ефективність використання власних коштів підприємства і виражаються в оцінці оборотності активів компанії. Показник оборотності активів відображає, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Від швидкості обороту оборотних активів безпосередньо залежить прибутковість підприємства - чим вище оборотність активів, тим вона вища і навпаки. Тому будь-якому підприємству необхідно прагнути до підвищення швидкості обороту оборотних коштів.

Таблиця 2.17. Показники ділової активності ТОВ ФТЦ "Нарспі"


| Показник | Розрахункова формула | 2001 | 2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коефіцієнт | | 0,12 | 0,13 |
| оборотності | | | |
| власного капіталу | | | |
| |
| Продовження таблиці 2.17. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оборотність | | 2,82 | 2,71 |
| дебіторської | | | |
| заборгованості | | | |
| Оборотність | | 1,33 | 0,93 |
| кредиторської | | | |
| заборгованості | | | |
| Оборотність | | 0,51 | 0,38 |
| запасів | | | |
| Оборотність | | 0,108 | 0,110 |
| активів | | | |
| Оборотність | | 0,122 | 0,127 |
| чистих активів | | | |


| |

Рис.3. Динаміка коефіцієнтів ділової активності.

На підставі даних про коефіцієнти ділової активності ТОВ ФТЦ «Нарспі» можна зробити наступні висновки:
Коефіцієнт оборотності власного капіталу дуже малий, що свідчить про бездіяльність частини власних коштів, тобто про нераціональність їхньої структури;
Коефіцієнт оборотності активів має також маленьке значення, що свідчить про повільну оборотності капіталу, вкладеного в активи підприємства;
Значення оборотності чистих активів показує, що обсяг продажів не достатньо високий при даній кількості чистих активів і також він показує, що чисті активи використовуються неефективно, хоча зростання показника оборотності активів говорить про підвищення ефективності їх використання;
Оборотність дебіторської заборгованості зменшується з плином часу, але при цьому його значення свідчить про позитивні результати при управлінні поточними активами;
Невелике значення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості є хорошим результатом і, крім того, значення коефіцієнта має тенденцію до зменшення.

3. МОЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ ФТЦ

«Нарспі»

Раніше проведений аналіз фінансового стану ТОВ ФТЦ «Нарспі» показав, що, по-перше, у підприємства нестійка фінансова ситуація.

Підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані, так як покриває свої витрати в основному за рахунок кредиторської заборгованості, однак дана стаття пасиву балансу не може бути розглянута як перспективний джерело формування запасів, оскільки носить короткостроковий характер. При аналізі відносних показників стійкості встановлено посилення залежності підприємства від позикових джерел, значення показників сильно відхилені від нормативів.

По-друге, при загальному аналізі ліквідності балансу за абсолютними показниками виявили:

- зниження валюти балансу, викликане зменшенням кредиторської та дебіторської заборгованості і зменшенням запасів;

- Поліпшення структури активів за рахунок збільшення частки найбільш ліквідних активів;

- Деяке збільшення кредиторської заборгованості, яке свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.

Необхідно відзначити збільшення виручки і збільшення частки собівартості в її складі, таким чином, перспективні заходи щодо зниження собівартості мають дуже велике значення, оскільки прибуток становить лише невеликий відсоток від виручки.

При аналізі ліквідності за відносними показниками у підприємства виявлено нестачу найбільш ліквідних активів і надлишок швидко реалізованих активів за рахунок дебіторської заборгованості і не залучення довгострокових позик, що посилює залежність підприємства від платоспроможності клієнтів. При цьому загальний коефіцієнт ліквідності збільшився, що говорить про деяке поліпшення

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар