Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

платоспроможності підприємства. Але все відносні показники ліквідності мають дуже низькі значення і не задовольняють нормативним. Відповідно підприємство, незважаючи на деяке видиме поліпшення, знаходиться в нестійкому фінансовому становищі, залежить від платоспроможності дебіторів і має зовнішнє джерело фінансування у вигляді кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками.

Ділова активність підприємства покращилася, про що свідчить зростання показників оборотності власного капіталу, оборотних коштів, що пов'язано безпосередньо з поліпшенням фінансових результатів підприємства.

Таким чином, проаналізувавши фінансовий стан підприємства ТОВ ФТЦ
«Нарспі» , можна зробити висновок, що для його поліпшення потрібен перегляд фінансової стратегії підприємства.

Фінансова стратегія - це генеральний план дій по забезпеченню підприємства грошовими засобами. Він охоплює питання теорії та практики формування фінансів, їх планування та забезпечення, вирішує задачі, що забезпечують фінансову стійкість підприємства в ринкових умовах господарювання. Теорія фінансової стратегії досліджує об'єктивні закономірності ринкових умов господарювання, розробляє способи і форми виживання в нових умовах підготовки та ведення стратегічних фінансових операцій.

Основними завданнями фінансової стратегії є:

- дослідження характеру і закономірностей формування фінансів в ринкових умовах господарювання;

- Розробка умов підготовки можливих варіантів формування фінансових ресурсів і дій фінансового керівництва в разі нестійкого або кризового стану підприємства;

- Визначення фінансових взаємин з постачальниками і покупцями, бюджетами всіх рівнів, банками і так далі;

- Виявлення резервів і мобілізація ресурсів для найбільш раціонального використання виробничих потужностей, основних фондів і оборотних коштів;

- Забезпечення фінансовими ресурсами, необхідними для виробничо-господарської діяльності;

- Забезпечення ефективного вкладення тимчасово вільних грошових коштів з метою отримання максимального прибутку;

- Визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання нових видів продукції та всебічної підготовки кадрів до роботи в ринкових умовах, організаційного і технічного рівня;

- Вивчення фінансових стратегічних поглядів і можливостей ймовірних конкурентів;

- Розробка способів виходу з кризової ситуації.

Особливу увагу при розробці фінансової стратегії приділяється повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, правильному розподілу та використанню прибутку, визначенню потреби в оборотних коштах, раціональному використанню капіталу. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, стрибків інфляції та інших форс-мажорних (непередбачених) обставин. Вона повинна відповідати виробничим завданням і при необхідності коригуватися і змінюватися. Контроль за реалізацією фінансової стратегії допомагає виявляти внутрішні резерви, підвищувати рентабельність господарства, збільшуючи грошові накопичення.

Важливою частиною фінансової стратегії є розробка внутрішніх нормативів, за допомогою яких визначається, наприклад, напрямки розподілу прибутку.

Таким чином, успіх фінансової стратегії гарантується при взаимоуравновешивания теорії та практики фінансової стратегії; при відповідності фінансових стратегічних цілей реальним можливостям, централізацію керівництва і гнучкість його методів у міру зміни фінансово-економічної ситуації.

Пропозиції до формування фінансової стратегії розробляються на основі висновків фінансового аналізу по об'єктах і складовим генеральної фінансової стратегії в декількох варіантах (не менше трьох) з обов'язковою кількісною оцінкою пропозицій та їх впливу на структуру балансу
(побудова прогнозу Балансу і Звіту про прибутки і збитки).

За результатами аналізу фінансової стійкості встановлено, що підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані (див. Дані таб.
2.8.).

Мета пропозицій до формування фінансової стратегії - вивести підприємство з нестійкого стану.

Основними шляхами покращення фінансового стану підприємства ТОВ ФТЦ
«Нарспі» , на наш погляд, можуть бути такі:

- перехід на спрощену систему оподаткування;

- Залучення зовнішніх кредитів і позик;

- Зниження основних витратних статей собівартості:

3.1. ПЕРЕХІД НА спрощену систему оподаткування

Однією з пропозицій щодо виведення підприємства з нестійкого фінансового стану може виявитися перехід на спрощену систему оподаткування.
ТОВ ФТЦ «Нарспі» має можливість це зробити, так як чисельність працюючих не перевищує 100 осіб і розмір валової виручки за останні 9 місяців не перевищує 11 млн. Рублів (без урахування податку на додану вартість та податку з продажу). Зробимо попередній аналіз і оцінимо всі плюси і мінуси в цьому випадку, грунтуючись на даних бухгалтерської звітності за результатами 2002 року.

Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає заміну сплати податку на прибуток організацій, податку з продажів, податку на майно організацій і частини єдиного соціального податку сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за податковий період.

Організації, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації.

Організації, які застосовують спрощену систему оподаткування, виробляють сплату страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства Російської Федерації.

Всі інші податки сплачуються організаціями, що застосовують спрощену систему оподаткування, відповідно до загального режиму оподаткування.

Об'єктом оподаткування при спрощеній системі визнаються:

1 доходи (валова виручка);

2 доходи, зменшені на величину витрат (сукупний дохід).

У разі якщо об'єктом оподаткування є доходи, податкова ставка встановлюється в розмірі 6 відсотків.

У разі якщо об'єктом оподаткування є доходи, зменшені на величину витрат, податкова ставка встановлюється в розмірі 15 відсотків.

З урахуванням вище наведеного, проаналізуємо звіт про прибутки і збитки за 2002 рік (табл. 2.2.) Вважаючи, що підприємство застосовує спрощену систему оподаткування.

1. Якщо податкова база - доходи підприємства (Д), то податок (Н) складе:

Н = 6% х Д;

(30)

Д = В + ОП + ВР + ЧД,

(31) де В - виручка від реалізації, руб .; ОП - операційні доходи, руб .; ВР
-внереалізаціонние доходи, руб .; ЧД - надзвичайні доходи, руб.

Д = 6159 + 90 + 20 = 6269 (тис. Руб.);

Н = 376 тис. Руб.

Порівнюючи отримане значення податку з податком на прибуток, наведеному в таблиці 2.2. (Н = 56,7 тис. Руб.), Можна зробити висновок, що застосування спрощеної системи оподаткування із сплатою єдиного податку від валової виручки для даного підприємства не вигідно.

2. Якщо податкова база - доходи, зменшені на величину витрат, то

Н = 15% Ч 169 = 25,35 (тис. Руб.);

П = 57,6 - 25, 35 = 32,25 (тис. Руб.).

В даному випадку отриманий прибуток перевищує те значення, яке залишається після сплати податку на прибуток, (воно складає 32,25 тис. Руб.).

Отже, перехід на спрощену систему оподаткування збільшить показник чистого прибутку. Дану прибуток можна спрямувати на збільшення власних коштів підприємства, що підвищить його фінансову стійкість.

3.2. ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ КРЕДИТІВ І ПОЗИК

Не можна виключати можливості збільшення фінансової стійкості та ліквідності підприємства за рахунок залучення довгострокових і короткострокових позикових коштів. Проаналізуємо, як зміниться фінансова стійкість підприємства, якщо воно приверне кредити.

Залучення довгострокового кредиту автоматично збільшує суму по другому розділу активу балансу, наприклад, запаси, якщо кредит береться під оборотні кошти. Даний кредит істотно не вплине на зміну фінансової стійкості та ліквідності підприємства в кращу сторону. Крім того, вже підприємство «перевантажено» позиковими засобами, про що свідчать не відповідні нормам коефіцієнти фінансової стійкості (см. Табл. 2.8.). Тобто, якщо підприємству взяти довгостроковий кредит, це позитивно відіб'ється на коефіцієнті фінансової стійкості, однак, всі інші коефіцієнти ще більш відхилятися від нормативних значень. Простежимо це на конкретному прикладі. Припустимо збільшення довгострокових позик з 0 тис. Руб. (За 2002 рік) до 500 тис. Руб. Розрахунки коефіцієнтів фінансової стійкості зведемо в табл. 3.1. Тоді коефіцієнт фінансової стійкості збільшиться з 0,24 до 0,47 при нормі 0,8-0,9, тобто залучення довгострокових кредитів позитивно позначиться на фінансовій стійкості.

Таблиця 3.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства (за відносними показниками)

| Коефіцієнти | Значення | Норма |
| | без | змінені | |
| | змін | | |
| До заборгованості | 3,22 | 5,13 | = 1 |
| До напруженості | 0,76 | 0,84 |

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар