Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

і в джерелах його формування, у фінансових результатах діяльності (його прибутків і збитків), у розрахунках з дебіторами і кредиторами.

Вихідною базою фінансового аналізу є дані бухгалтерського обліку і звітності.

Одним з найважливіших прийомів є читання фінансової звітності та вивчення абсолютних величин, представлених у звітності. Однак дана інформація, незважаючи на її значущість для прийняття управлінських рішень, не достатня, тому що не дозволяє оцінити динаміку основних показників, місце господарюючого суб'єкта серед аналогічних підприємств, що актуально в умовах конкурентної боротьби. Це досягається за допомогою:

- складання порівняльних таблиць, виявлення абсолютного і відносного відхилення;

- Обчислення показників за ряд років у відсотках до підсумкового показника
(до підсумку балансу);

- Обчислення відносних відхилень у відсотках по відношенню до базисного року.

Поряд з абсолютними показниками, що характеризують різні аспекти фінансового стану, використовуються і фінансові коефіцієнти.
Фінансовий коефіцієнт представляє собою відносні показники фінансового стану. Вони підрозділяються на коефіцієнти розподілу і координації. Коефіцієнти розподілу застосовуються в тих випадках, коли необхідно визначити, яку частину той чи інший абсолютний показник становить від підсумку що включає його групи абсолютних показників. Дані коефіцієнти використовуються в основному в попередньому аналізі.

Коефіцієнти координації використовуються для вираження відносин різних за суті абсолютних показників фінансового стану.

Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значення за періодами. В якості базисних величин можуть використовуватися показники базисного періоду даного господарюючого суб'єкта.

Спеціальні фінансові коефіцієнти, розрахунок яких заснований на існуванні певних співвідношень між статтями звітності, називаються фінансово-оперативними показниками. Вони дозволяють реально оцінити становище даного господарюючого суб'єкта.

Крім фінансових коефіцієнтів в аналізі фінансового стану важливу роль відіграють абсолютні показники, які розраховуються на основі звітності (чисті активи - реальний власний капітал, власні оборотні кошти, показники оборотності запасів власними оборотними засобами). За допомогою даних показників формулюються критерії, що дозволяють оцінити якість фінансового стану.

Практика фінансового аналізу дозволяє виявити основні методи читання фінансової звітності.

Горизонтальний (тимчасовий) аналіз дозволяє здійснити порівняння кожної позиції з попереднім періодом.

Вертикальний (структурний) аналіз дозволяє визначити структуру підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.

Трендовий аналіз дозволяє здійснити порівняння позиції з рядом попередніх періодів і визначити тренд, тобто основну тенденцію динаміки показників, що виключає випадкові впливу та індивідуальні особливості окремих періодів. За допомогою тренда визначається можливе значення показників у майбутньому.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) дозволяє здійснити розрахунок відносин даних звітності, визначити взаємозв'язки показників.

Факторний аналіз дозволяє визначити вплив окремих факторів
(причин) на результативний показник за допомогою різних прийомів дослідження.

Порівняльний (просторовий) аналіз може здійснюватися як усередині підприємства (порівняння внутрихозяйственное за окремими показниками господарюючого суб'єкта), так і поза, тобто порівняння показників даного господарюючого суб'єкта з показниками конкуруючих суб'єктів господарювання, з середніми загальноекономічними даними.

Фінансово-економічний аналіз може здійснюватися різними методами. До кількісних методів відносять статистичні (спостереження, порівняння, абсолютні і відносні величини, середні величини, зведення, угруповання, ряди динаміки, індекси і т.д.), економіко-математичні (методи математичного програмування, економіко-математичного моделювання та факторного аналізу, дослідження операції і т.д.). Кожен з економіко математичних методів ділиться на окремі прийоми, способи, використовувані в аналітичній роботі.

1.3. ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. При цьому необхідно вирішувати наступні завдання:

1. На основі вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції покращення фінансового стану підприємства.

2. Прогнозувати можливі фінансові результати, економічну рентабельність виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявності власних і позикових ресурсів і розроблених моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

3. Розробляти конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників, що характеризують зміни:

. структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення;

. ефективності та інтенсивності використання капіталу;

. платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

. запасу фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до порівнянної увазі. Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівняти:

. із загальноприйнятими «нормами» для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

. з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

. з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення фінансового стану підприємства.

Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори - з метою вивчення ефективності використання ресурсів; банки - для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику; поставщики - для своєчасного отримання платежів; податкові інспекції - для виконання плану надходження коштів до бюджету і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній (ріс.1.3.1).

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - забезпечити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб отримати максимальний прибуток і виключити банкрутство.

| Аналіз господарської діяльності |

| Фінансовий | | Управлінський |
| аналіз | | аналіз |


| Зовнішній фінансовий | | Внутрішньогосподарський | | Внутрішньогосподарський |
| аналіз за даними | | фінансовий аналіз по | | виробничий |
| публічної фінансової | | даними бухгалтерського | | аналіз за даними |
| (бухгалтерської) | | обліку та звітності | | управлінського обліку |
| звітності | | | | |

Рис. 1.3.1. Напрями аналізу господарської діяльності

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити втрати. Зовнішній аналіз має такі особливості:

. безліч суб'єктів аналізу, користувачів інформацією про діяльність підприємства;

. різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;

. наявність типових методик, стандартів обліку та звітності;

. орієнтація аналізу тільки на зовнішню звітність;

. обмеженість завдань аналізу при використанні тільки зовнішньої звітності;

. максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів інформації про діяльність підприємства.

Як відомо, підприємство - складне формування, що складається з партнерських груп, що знаходяться в тісному взаємному спілкуванні. Серед партнерських груп можна виділити основні і не основні.

Перелік основних партнерських груп, їх вклад в господарську діяльність підприємства, вимоги щодо компенсації своєї участі й інтереси, яких вони домагаються у підприємницькій діяльності, систематизовані в ріс.1.3.1.

Основні партнерські групи зацікавлені в успіхах підприємства, так як від цього знаходиться в прямій залежності їх благополуччя.

До не основним партнерським групам ставляться групи, опосередковано зацікавлені в успіхах підприємства - страхові компанії, аудиторські та юридичні фірми і т. Д.

Практика фінансового аналізу вже виробила методику аналізу фінансових звітів. Можна виділити шість основних видів аналізу:

. горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

. вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових показників;

. трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеного від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів;

. аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів) - розрахунок числових відносин різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

. порівняльний аналіз, який ділиться на: внутрішньогосподарський - порівняння основних показників підприємства та дочірніх підприємств, підрозділів; міжгосподарський - порівняння показників підприємства з показниками конкурентів, з середньогалузевими; факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник.

1.4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Основними складовими фінансового аналізу підприємства є:

Загальний аналіз.

Аналіз фінансової стійкості.

Аналіз ліквідності балансу.

Аналіз коефіцієнтів фінансового стану.

Аналіз коефіцієнтів фінансових результатів.

В умовах ринкових відносин велику роль відіграє аналіз фінансового стану підприємства. Це пов'язано з тим, що підприємство, набуваючи самостійність, несе повну відповідальність за результати своєї діяльності. Ця відповідальність, перш за все, перед своїми акціонерами, працівниками підприємства, банком, фінансовими органами і кредиторами.

Фінансовий стан підприємства визначається здатністю погасити свої борги і зобов'язання.

Фінансовий стан підприємства залежить як від производственно-комерційної діяльності, так і від фінансової діяльності.

Виробничо-комерційна діяльність забезпечує своєчасний випуск і реалізацію продукції, і, відповідно, своєчасне надходження грошових коштів.

Фінансова діяльність охоплює процеси формування, руху, забезпечення збереження майна підприємства, контроль за їх правильним розміщенням і ефективністю використання.

Завдання аналізу фінансового стану підприємства:

- вивчення платоспроможності підприємства та ліквідності активів балансу;

- Оцінка динаміки складу і структури активів, вивчення їх стану і руху;

- Оцінка динаміки складу і структури джерел коштів, вивчення їх стану і руху;

- Вивчення фінансової стійкості підприємства;

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар