Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

- визначення ефективності використання оборотних коштів.

Результатом загального аналізу є попередня оцінка фінансового стану підприємства, що виключає підсумки аналізу:

. динаміки валюти балансу (суми значень показників активу і пасиву балансу). Нормою вважається збільшення валюти балансу.

Зменшення, як правило, сигналізує про зниження обсягів виробництва і може служити однією з причин неплатоспроможності підприємства;

. структури активів. Визначення часткою іммобілізованих

(необоротних) і мобільних (оборотних) активів, встановлення вартості матеріальних оборотних активів (необгрунтоване перевищення призводить до затоварювання, а недостача - до неможливості нормального функціонування виробництва).

Визначення величини дебіторської заборгованості з терміном погашення менше року і більше року, простроченої дебіторської заборгованості, величини вільних грошових коштів підприємства в готівковій (каса) і безготівковій (розрахунковий рахунок) формах і короткострокових фінансових вкладень;

. структури пасивів. Аналіз проводиться у взаємозв'язку з аналізом джерел формування оборотних коштів. При цьому довгострокові позикові кошти в силу своєї переваги використання для формування основного фонду, інші джерела формування оборотних коштів (доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів) також можуть враховуватися в складі власних джерел коштів. При аналізі структури пасивів визначається співвідношення між позиковими і власними джерелами коштів підприємства

(значна питома вага позикових джерел - більше 50% - свідчить про ризиковану діяльності підприємства, що може послужити причиною неплатоспроможності), динаміка і структура кредиторської заборгованості підприємства та її питома вага в пасивах;

. структури запасів і витрат підприємства. Аналіз запасів і витрат підприємства обумовлений значимістю розділу «Запаси» балансу для визначення фінансової стійкості підприємства.

При аналізі виявляються найбільш «значимі» , що мають найбільшу питому вагу статті (чому б цей пункт не об'єднати з аналізом структури активів);

. структури фінансових розрахунків діяльності підприємства. В ході аналізу дається оцінка динаміки показників виручки і прибутку

(виявлення та вимірювання дії різних факторів) (за даними ф.№2, а не балансу).

Для проведення загального аналізу розраховуються:

1.Удельние ваги абсолютних значень показників балансу, які характеризують активи, пасиви, запаси підприємства;

2. Зміни в абсолютних величинах (різниця в абсолютних значеннях на кінець і на початок періоду), що характеризують приріст або зменшення тієї чи іншої статті балансу;

3. Зміни в питомих вагах (різниця в питомих вагах на кінець і на початок періоду), що показують динаміку структури активу і пасиву балансу, запасів підприємства;

4. Темп приросту показників балансу аналізований період;

5. Питома вага змін показників балансу у зміні валюти за аналізований період.

При проведенні загального аналізу фінансового стану підприємства в умовах інфляції і частих переоцінках основних фондів основну увагу доцільно приділяти відносним величинам.

1.5. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ

ВИЗНАЧЕННЯ

Більшість методик аналізу фінансового стану підприємства передбачає розрахунок наступних груп показників:

. платоспроможності;

. кредитоспроможності;

. фінансової стійкості.

1.5.1. ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Оцінка платоспроможності підприємства проводиться за допомогою коефіцієнтів платоспроможності, є відносними величинами.
Коефіцієнти платоспроможності, наведені нижче, відображають можливість підприємства погасити короткострокову заборгованість за рахунок тих чи інших елементів оборотних коштів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кла показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути покрита найбільш ліквідними оборотними активами - грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями:

Кла = ДС / КП,

(1)

де ДС - грошові кошти та їх еквіваленти (стор. 260), тис.руб .; КП - короткострокові пасиви (стр.690-(стор.640 + 650 + 660)), тис.руб.

Прийнято вважати, що нормальний рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності повинен бути 0,03-0,08.

Коефіцієнт проміжного покриття (швидкої ліквідності) показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити за рахунок грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторських боргів:

КЛП = (ДС + ДБ) / КП,

(2)

де ДБ - дебіторська заборгованість, тис.руб.

Нормальний рівень коефіцієнта проміжного покриття повинен бути не менше 0,7.

Загальний коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) Кло показує, якою мірою оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання:

Кло = IIА / КП,

(3)

де IIА - підсумок другого розділу балансу, тис.руб.

Прийнято вважати, що нормальний рівень коефіцієнта загального покриття повинен бути рівний 1,5-3 і не повинен опускатися нижче 1.

Що коефіцієнт загального покриття, тим більше довіри викликає підприємство у кредиторів. Якщо даний коефіцієнт менше 1, то таке підприємство неплатоспроможним. За відсутності у підприємства грошових коштів і коштів у розрахунках, воно може погасити частину короткострокових зобов'язань, реалізувавши товарно-матеріальні цінності:

Клтм.ц = З / КП,

(4)

де Клтм.ц - коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей,%; З - запаси (без 217 стор.), Тис.руб.

Для правильного висновку про динаміці і рівні платоспроможності підприємства необхідно приймати в розрахунок наступні чинники:

. характер діяльності підприємства. Наприклад, у підприємств промисловості та будівництва велика питома вага запасів і малий питома вага грошових коштів; у підприємств роздрібної торгівлі висока частка грошових коштів, хоча значні і розміри товарів для перепродажу тощо .;

. умови розрахунків з дебіторами. Надходження дебіторської заборгованості через короткі проміжки часу після покупки товарів (робіт, послуг) призводить до невеликій частці у складі оборотних активів боргів покупців, і навпаки;

. стан запасів. У підприємства може бути надлишок або нестача запасів в порівнянні з величиною, необхідної для безперебійної діяльності;

. стан дебіторської заборгованості: наявність або відсутність в її складі прострочених і безнадійних боргів.

1.5.2. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ

Кредитоспроможність - це можливість, наявна у підприємства для своєчасного погашення кредитів. Слід врахувати, що кредитоспроможність - це не тільки наявність у підприємства можливості повернути кредит, але й сплатити відсотки за нього.

Для оцінки кредитоспроможності підприємства застосовуються різні методи.

Основними показниками для оцінки кредитоспроможності підприємства є:

1. Відношення обсягу реалізації до чистих поточним активам:

К1 = Nр / Aчт ,

(5)

де АЧТ - чисті поточні активи, тис.руб .; Nр - обсяг реалізації, тис.руб.

Чисті поточні активи - це оборотні активи за вирахуванням короткострокових боргів підприємства. Коефіцієнт К1 показує ефективність використання оборотних активів. Високий рівень цього показника сприятливо характеризує кредитоспроможність підприємства. Однак у випадку, коли він дуже високий або дуже швидко збільшується, можна припустити, що діяльність ведеться в обсягах, що не відповідають вартості оборотних активів. Така ситуація підвищує ймовірність уповільнення оборотності заборгованості або може викликати падіння продажів і внаслідок цього - труднощі в розрахунках підприємства зі своїми кредиторами.

Уповільнення оборотності дебіторської заборгованості може бути викликано неготовністю дебіторів до оплати зростаючих обсягів поставок; може виникнути і прострочена дебіторська заборгованість.

Падіння обсягу продажів є результатом недостатності матеріальних оборотних активів для продовження безперебійної діяльності в колишніх масштабах.

1. Відношення обсягу реалізації до власного капіталу:

К2 = Nр / СК,

(6)

де СК - власний капітал, тис.руб.

Цей показник характеризує оборотність власних джерел коштів. Однак необхідно реально оцінити величину власного капіталу.
В активі балансу власним джерелом покриття відповідають, зокрема, нематеріальні активи та запаси. При оцінці вартості власного капіталу рекомендується зменшити його на величину нематеріальних активів, які практично нічого б не коштували, наприклад, при вимушеної ліквідації або реорганізації підприємства. Крім того, запаси треба зменшити відповідно до різниці цін, за якою вони числяться на балансі і за якою вони могли б бути реалізовані або списані.

Власний капітал, відкоригований з урахуванням реального стану названих елементів необоротних і оборотних активів, відображає більш точно вартість майна підприємства в частині, забезпеченої власними джерелами покриття. Виручка від реалізації, віднесена до цієї вартості, показує оборотність власних джерел більш точно, так як ні матеріальні активи, ні перевищення балансової вартості запасів над реальною їх вартістю не є факторами, що сприяють збільшенню обсягу продажів.

2. Ставлення короткострокової заборгованості до власного капіталу:

К3 = Дк / СК,

(7)

де Дк - короткострокова заборгованість, тис.руб.

Даний коефіцієнт показує частку короткострокової заборгованості у власному капіталі підприємства. Якщо короткострокова заборгованість у кілька разів менше власного капіталу, то можна розплатитися з усіма кредиторами повністю. На практиці існують першочергові кредитори, борги яким повинні бути оплачені перш, ніж пред'являть претензії інші кредитори. Тому практично правильніше зіставляти першочергову короткострокову заборгованість з величиною капіталу і резервів.

3. Відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації:

К4 = ДЗ / Nр,

(8)

де ДЗ - дебіторська заборгованість, тис.руб.

Цей показник дає уявлення про величину середнього періоду часу, що витрачається на отримання належних з покупців грошей. Наприклад, ставлення 1: 4 означає тримісячний термін погашення дебіторської заборгованості. Багато це чи мало, залежить від сфери діяльності, стану розрахунків з кредиторами, тривалості виробничого циклу і т.д.
Прискорення оборотності дебіторської заборгованості, тобто зниження показника К4 можна розглядати як ознаку підвищення кредитоспроможності підприємства, оскільки борги покупців швидше перетворюються на гроші.

4. Відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості підприємства:

К5 = Ал / Дк,

(9)

де Ал - ліквідні активи, тис.руб.

Як відомо, під ліквідними активами маються на увазі оборотні активи за вирахуванням запасів та інших позицій, які можна негайно перетворити в гроші. Якщо в складі оборотних активів переважає

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар