Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

дебіторська заборгованість для оцінки кредитоспроможності підприємства важливо, чи існує резерв на випадок безнадійної дебіторської заборгованості.

В ідеальному випадку найкращим способом підвищення кредитоспроможності з'явився б зростання обсягу реалізації при одночасному зниженні чистих поточних активів, власного капіталу і дебіторської заборгованості.

Під фінансовою стійкістю розуміється такий стан (економічний і фінансовий) підприємства, при якому платоспроможність постійна в часі, а співвідношення власного і позикового капіталу забезпечує цю платоспроможність.

На практиці збільшення обсягу реалізації викликає зростання оборотних активів і в частині запасів, і в частині дебіторської заборгованості; збільшуються і борги підприємства, особливо у формі кредиторської заборгованості, якщо не змінюються склад кредиторів і договірні умови розрахунків з ними. Це значить, що реальне підвищення кредитоспроможності за трьома названими показниками буде досягнуто, якщо обсяг реалізації збільшується в більшому ступені, ніж запаси і дебіторська заборгованість, а кредиторська заборгованість зростає швидше дебіторської.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану - стабільність діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана зі структурою балансу підприємства, ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів, з умовами, на яких залучені й обслуговуються зовнішні джерела коштів.

1.5.3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

На відміну від понять «платоспроможність» і «кредитоспроможність» , поняття «фінансова стійкість» - більш широке, тому що включає в себе оцінку різних сторін діяльності підприємства.

Для оцінки фінансової стійкості застосовується система коефіцієнтів.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (автономії, незалежності) Ккс:

ККС = СК / ВБ,

(10)

де СК - власний капітал, тис.руб .; ВБ - валюта балансу, тис.руб.

Цей показник характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Вважається, що чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансів стійко, стабільно і незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство.

Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації позикового капіталу Ккп:

ККП = ЗК / ВБ, (11)

де ЗК - позиковий капітал, тис.руб.

Ці два коефіцієнти в сумі: ККС + ККП = 1.

1. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу Кс:

Кс = ЗК / СК. (12)

Він показує величину позикових коштів, що припадають на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи підприємства.

2. Коефіцієнт маневреності власних коштів Км:

Км = ВОК / СК, (13) де СОС - власні оборотні кошти, тис.руб.

Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто, вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника може істотно змінюватися в залежності від виду діяльності підприємства та структури активів, у тому числі оборотних активів.

СОС = СК + ДП - ВА = (III + IV - I). (14)

Передбачається, що довгострокові пасиви призначаються для фінансування основних засобів і капітальних вкладень.

3. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень Ксв:

КСВ = ДП / ВА, (15)

де ДП - довгострокові пасиви, тис.руб .; ВА - необоротні активи, тис.руб.

Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована за рахунок довгострокових позикових джерел.

4. Коефіцієнт сталого фінансування Куф:

Куф = (СК + ДП) / (ВА + ТА),

(16 )

де (СК + ДП) - перманентний капітал, тис.руб .; (ВА + ТА) - сума необоротних і поточних активів, тис.руб.

Це відношення сумарної величини власних і довгострокових позикових джерел засобів до сумарної вартості необоротних і оборотних активів показує, яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел. Крім того, Куф відображає ступінь незалежності (або залежності) підприємства від короткострокових позикових джерел покриття.

1.5.4. АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Завданням аналізу є явище тенденцій зміни ділової активності, яка визначається через оборотність і рентабельність підприємства.

Рентабельність підприємства показує частку прибутку, закладену в виручці від реалізації продукції. Чим в структурі реалізованої продукції більше частка найбільш рентабельних видів продукції, тим вище виручка і, відповідно, прибуток підприємства.

Коефіцієнти фінансових результатів діяльності підприємства наведені в таблиці 2

Таблиця 2 Коефіцієнти фінансових результатів діяльності підприємства

| Найменування | Розрахункова | Вплив змін коефіцієнта на |
| коефіцієнта | формула | фінансове становище підприємства. |
| 1 | 2 | 3 |
| Коефіцієнт: | | Показує скільки прибутку припадає |
| 1. Рентабельності | Пр / В | на 1 рубль реалізованої продукції. |
| Продажів | | Зменшення свідчить про зниження |
| | | попиту на продукцію підприємства. |
| 2. Рентабельності | Пр / ВБ | Показує ефективність використання |
| всього капіталу | | всього майна підприємства. Зменшення |
| підпри-ємства | | свідчить про падіння попиту і |
| | | перенакоплении активів. |
| 3. Рентабельності | Пр / А1 | Відбиває ефективність використання |
| необоротних активів | | необоротних активів |
| Продовження таблиці 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| 4.Рентабельність | Пр / П4 | Показує ефективність використання |
| власного | | власного капіталу. Динаміка |
| капіталу | | коефіцієнта впливає на |
| | | рівень котирування акцій підприємства. |
| 5.Рентабельность | | Відбиває ефективність використання |
| перманентного | Пр / (П3 + П4) | капіталу, вкладеного в діяльність |
| капіталу | | підприємства, власного і позикового. |
| 6.Общее | В / ВБ | Відбиває швидкість обороту всього |
| оборач-ваності | | капіталу підприємства. Зростання означає |
| капіталу | | прискорення кругообігу засобів або |
| | | інфляційне зростання цін. |
| 7.Оборачіваемості | В / А2 | Показує швидкість обороту мобільних |
| мобільних засобів | | коштів. Зростання оцінюється позитивно. |
| 8.Оборачіваемості | | Відбиває число оборотів, запасів і |
| матеріальних | В / З | затрат підприємства, зменшення |
| оборотних коштів | | свідчить про відносне |
| | | збільшенні запасів і витрат у |
| | | незавершеному виробництві або про |
| | | зниження попиту на готову продукцію. |
| 9.Оборачіваемості | | Показує швидкість обороту готової |
| готової продукції | В / ГП | продукції. Зростання коефіцієнта означає |
| | | збільшення попиту на продукцію |
| | | підприємства, зниження на затоварення. |
| 10.Оборачіваемості | | Показує розширення (збільшення |
| дебіторської | В / ДЗ | коефіцієнта) або зниження (зменшення |
| заборгованості | | коефіцієнта) комерційного кредиту , |
| | | надається підприємством. |
| Продовження таблиці 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11.Среднего терміну | | Характеризує середній термін погашення |
| обороту дебіторської | NЧДЗ / В | дебіторської заборгованості. Зменшення |
| заборгованості | | коефіцієнта оцінюється позитивно. |
| 12.Оборачіваемості | В / КЗ | Показує розширення або зменшення |
| кредиторської | | комерційного, наданого пред |
| заборгованості. | |-пріятію. Зростання означає збільшення |
| | | швидкості сплати заборгованості |
| | | підприємства; зниження - зростання покупок в |
| | | кредит. |
| 13. Середнього терміну | | Відбиває середній термін повернення |
| обороту | NЧКЗ / В | комерційного кредиту підприємством. |
| Кредитор-ської | | |
| задолжен-ності, дні | | |
| 14.Фондоотдача | В / А1 | Характеризує ефективність |
| необоротних | | використання необоротних активів, |
| активів | | вимірювану величину продажів, |
| | | припадають на одиницю вартості |
| | | коштів |
| 15.Оборачіваемості | | Показує швидкість обороту |
| власного | В / П4 | власного капіталу. Різке зростання |
| капіталу | | відображає зменшення рівня продажу. |
| | | Істотне зниження - тенденцію до |
| | | бездіяльності частини власних коштів. |

Умовні позначення:

Пр - прибуток (тис.руб.);

В - виручка від реалізації (тис.руб.);

ВБ - валюта балансу (тис.руб.);

А1 - підсумок розділу активу балансу (тис.руб.);

А2 - підсумок розділу пасиву балансу (тис.руб.);

П3 - підсумок розділу 3 розділу балансу (тис.руб.);

П4 - підсумок розділу 4 розділу балансу (тис.руб.);

З - запаси (тис.руб.);

ДП - готова продукція (тис.руб.);

ДЗ - дебіторська заборгованість з терміном погашення менше 12 місяців
(тис.руб.);

КЗ - кредиторська заборгованість (тис.руб.);

N - кількість днів в аналізованому періоді (дн.).

Ще один підхід до аналізу фінансових результатів, заснований на методології точки беззбитковості виробництва пропонують Керімов В.Е. і
Роженецкій О.А. На їх думку одним з потужних інструментів є аналіз співвідношення «витрати - обсяг - прибуток» (cost - volume - profit; CVP - аналіз). Бухгалтери, аудитори, експерти та консультанти можуть за допомогою даного методу дати більш глибоку оцінку фінансових результатів і точніше обгрунтувати рекомендації для покращення роботи підприємства.

Ключовими елементами CVP - аналізу виступають:
1. 1. Маржинальний доход,
2. 2. Поріг рентабельності,

3. Виробничий левередж,
3. 4. Маржинальний запас міцності.

1. Маржинальний дохід - це різниця між виручкою підприємства від реалізації і сумою змінних витрат.

Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і одержання прибутку.

Існує два підходи при визначенні величини маржинального доходу:

1.1. Виручка за вирахуванням всіх змінних витрат, тобто всіх прямих витрат і частини накладних витрат (загальновиробничі витрати), що залежать від обсягу виробництва;

1.2. Величина маржинального доходу дорівнює сумі постійних витрат і прибутку підприємства.

Середня величина маржинального доходу - це різниця між ціною і середніми перемінними витратами, вона показує внесок одиниці виробу в покриття постійних витрат і одержання прибутку.

Норма маржинального доходу - частка величини маржинального доходу при виручці від реалізації (для окремого виробу) частка середньої величини маржинального доходу в ціні товару.

2. Поріг рентабельності - це показник, що характеризує обсяг реалізації підприємства, при якому виручка підприємства дорівнює всім його сукупним витратам.

Для обчислення порога рентабельності використовуються три методи:

. графічний;

. метод рівнянь;

. метод маржинального доходу

Метод рівнянь:

Прибуток підприємства

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар