Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

дорівнює виручці за вирахуванням величини змінних і постійних витрат.

Деталізуючи порядок розрахунку показників формули:

Прибуток = (Ціна за одиницю Ч кількість одиниць) - (змінні витрати на одиницю Ч кількість одиниць) - постійні витрати

Метод маржинального доходу:

Точка беззбитковості = (постійні витрати) / (норма маржинального доходу)

3. Виробничий левередж (важіль) - механізм управління прибутком підприємства, заснований на оптимізації співвідношення постійних і змінних витрат, з його допомогою можна прогнозувати зміну прибутку підприємства в залежності від зміни обсягу продажів.

Чим нижче питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат підприємства, тим меншою мірою змінюється величина прибутку стосовно темпів зміни виручки підприємства.

Виробничий левередж визначається за допомогою наступної формули:

Епл = МД / П (17) або

(З пост + П) / П = 1 + З пост / П,

(18) де МД - маржинальний дохід, тис.руб .; П - прибуток, тис.руб .; З пост - постійні витрати, тис.руб.

Епл = П / В,

(19)

Епл - зміна прибутку в залежності від зміни виручки,%.

4. Маржинальний запас міцності (МЗП) - величина, що показує перевищення фактичної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) над порогової забезпечує беззбитковість реалізації.

МЗП = (Вф-Впорог) / (Вф) Ч 100% (20) де Вф - фактична виручка, тис.руб .; Впорог - порогова виручка, тис.руб ..

Значення маржинального запасу міцності показує, якщо в силу ринкової ситуації виручка скоротиться менш ніж на дану величину маржинального запасу міцності, то підприємство буде отримувати прибуток, але якщо більш , то виявиться в збитку.

При цьому ціна продукції при беззбиткової реалізації буде дорівнює:

Цб = Впорог / Vпр, (21) де Vпр - обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні (шт.) .

Крім розглянутих вище елементів CVP - аналізу, у статті Донцової
Л.В. пропонується концепцію фінансового важеля .. Вона має місце в тому випадку, якщо в структурі джерел формування капіталу (інвестиційних ресурсів) містяться зобов'язання з фіксованою ставкою відсотка. У цьому випадку прибуток після сплати відсотків збільшується або зменшується більш швидкими темпами, ніж зміна в обсягах, що випускається. Фінансовий важіль надає можливість виграти від постійної величини витрат, не мінливою при зміні масштабу виробничої діяльності.

Уміння вкладати капітал так, щоб отримана ставка дохідності інвестованого капіталу була вище поточної ставки позичкового відсотка, в західній економіці називається «перевагою спекуляції капіталом» . Воно полягає в тому, що потрібно взяти в борг стільки, скільки дозволять кредитори і потім забезпечити зростання ставки дохідності власного капіталу на величину різниці між досягнутої ставкою прибутковості інвестованого капіталу і ставкою сплаченого позичкового відсотка. Збиток буде в тому випадку, якщо організація отримає прибуток меншу, ніж вартість позикового капіталу. У цьому полягає сенс концепції фінансового важеля.

Ставка прибутковості власного капіталу:

N = P / K, (22) де P - прибуток після сплати податків (чистий прибуток), тис.руб .; K - розмір власного капіталу, тис.руб.

Ставка дохідності інвестованого капіталу:

n = (P + ZЧS) / (K + Z), (23) де Z - довгострокова заборгованість, тис.руб. ; S - ставка відсотка по кредитах,%.

Прибуток становитиме:

P = N ч (K + Z)-ZЧS. (24)

Тобто прибуток, отриманий підприємством, дорівнює різниці між прибутком на загальну суму капіталізації і вартістю відсотків по непогашеної заборгованості з урахуванням податків.

З урахуванням попередньої формули ставка прибутковості власного капіталу буде визначаться:

N = (N ч (K + Z)-ZЧS) / K

(25)

Звідси:

N = n + Z / kч (nS).

(26)

Таким чином, можна відзначити, що через наявність боргів (Z) в структурі чистих активів (Z + K) прибутковість власного капіталу (K ) збільшується до тих пір, поки вартість сплачених відсотків не перевищить прибуток.

Для вітчизняних підприємств метод аналізу беззбитковості виробництва не є офіційно рекомендованим, у зв'язку з чим він поки залишається для прогнозних розрахунків значень ціни і прибутку.

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ ФТЦ «Нарспі»

2.1. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Загальний аналіз фінансового стану підприємства здійснюється на основі абсолютних значень балансу підприємства та форми №2 «Звіт про фінансові результати» , наведених в таблицях 2.1. (Баланс) і 2.2. (Форма №2).

Табл. 2.1. Бухгалтерський баланс підприємства в агрегованому вигляді

(витяги) за 2002 рік

| | Код | На початок | На кінець |
| Показники активу балансу | рядка | періоду, | періоду, |
| | балансу | тис.руб. | Тис.руб. |
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 110 | - | - |
| Основні засоби | 120 | 163 | 1347 |
| Довгострокові фінансові вкладення | 140 | - | - |
| | | | |
| Інші необоротні активи | 150 | - | - |
| Разом по розділу 1 | 190 | 163 | 1347 |
| 2. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Запаси | 210 | 1202 | 1931 |
| зокрема: | | | |
| сировину, матеріали та інші | 211 | 46 | 13 |
| аналогічні цінності | | | |
| витрати в незавершеному | 214 | | 8 |
| виробництві (витрати обігу) | | | |
| Продовження таблиці 2.1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| готова продукція і товари для | 215 | 1137 | 1892 |
| перепродажу | | | |
| витрати майбутніх періодів | 217 | 18 | 18 |
| Податок на додану вартість по | 220 | 176 | 272 |
| придбаним цінностям | | | |
| Дебіторська заборгованість (платежі, | 230 | - | - |
| по якій очікуються більш ніж | | | |
| через 12 місяців після звітної | | | |
| дати) | | | |
| Дебіторська заборгованість (платежі, | 240 | 611 | 986 |
| по якій очікуються протягом 12 | | | |
| місяців після звітної дати) | | | |
| Короткострокові фінансові вкладення | 250 | - | - |
| | | - | |
| Кошти | 260 | 134 | 221 |
| Інші оборотні активи | 270 | 25 | 24 |
| Разом по розділу 2 | 290 | 2148 | 3435 |
| Баланс | 300 | 2311 | 4782 |
| 3. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ | | | |
| Статутний капітал | 410 | 8 | 8 |
| Додатковий капітал | 420 | 72 | 72 |
| Нерозподілений прибуток звітного | 470 | - | 1155 |
| року | | | |
| Разом по розділу 3 | 490 | 79 | 1159 |
| 4 ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Разом по розділу 4 | 590 | - | - |
| 5 . КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Позики і кредити, в тому числі | 610 | 400 | 821 |
| Кредити банку до погашення протягом | 611 | 400 | 821 |
| 12 міс | | | |
| Кредиторська заборгованість | 620 | 1832 | 2803 |
| у тому числі | | | |
| постачальники та підрядники | 621 | 1771 | 2768 |
| заборгованість перед персоналом | 624 | 265 | 235 |
| | | | |
| | | | |
| Продовження таблиці 2.1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| заборгованість перед | 625 | 711 | 260 |
| державними позабюджетними | | | |
| фондами | | | |
| заборгованість перед бюджетом | 626 | 25 | 9 |
| інші кредитори | 628 | 4 | (2) |
| Разом по розділу 5 | 690 | 2232 | 3623 |
| Баланс | 700 | 2311 | 4782 |

На підприємстві ТОВ ФТЦ «Нарспі» відбулося збільшення основних засобів, що пов'язано з купівлею нового устаткування і робочих машин. Збільшення кількості основних засобів розцінюється, як позитивна тенденція, оскільки відбувається розширене відтворення основних фондів підприємства, що в свою чергу повинно позитивно відбитися на ефективності діяльності розглянутого підприємства.

Оскільки підприємства ТОВ ФТЦ «Нарспі» є торговим, отже, основна частина його оборотних активів представлена ??у вигляді готової продукції, призначеної для продажу. Оскільки на кінець 2002р. збільшилась кількість оборотних коштів підприємства, то відповідно зросла сума податку на додану вартість по балансу.

Відсутність довгострокової заборгованості (понад 12 місяців) можна розцінювати, як позитивну тенденцію, оскільки відсутні дебітори, які надають велику фінансову навантаження для інших подібних підприємств галузі. Однак, очевидним є зростання короткострокової дебіторської заборгованості (з
611 тис. Руб. До 986 ??тис. Руб.), Отже необхідно проводити реструктуризацію дебіторської заборгованості та здійснювати більш якісний підхід до реалізації продукції з метою запобігання появи нових дебіторів підприємства.

За звітний 2002 рік на підприємстві відбулося зростання грошових коштів - коштів підприємства, що володіють абсолютною ліквідністю. З одного боку зростання грошових коштів є позитивною тенденцією, з іншого боку - для підвищення ефективності роботи підприємства необхідні вкладення тимчасово вільних грошових коштів у розширення виробництва, в розробку нової продукції, в рекламу підприємства.

На кінець 2002 року відбулося зростання валюти балансу, що характеризує підвищення активності діяльності підприємства ТОВ ФТЦ «Нарспі» на ринку
Республіці Татарстан.

Таблиця 2.2. Звіт про прибутки і збитки (витяги) за 2002 рік

| Найменування показника | Код | На початок | На кінець |
| | рядка звіту | періоду, | періоду , |
| | | тис. руб. | Тис.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Виручка (нетто) від продажу | 010 | 5969 | 6159 |
| товарів, продукції, робіт, послуг | | | |
| (за мінусом податку на | | | |
| додану вартість, акцизів і | | | |
| аналогічних обов'язкових | | | |
| платежів | | | |
| Собівартість проданих товарів, | 020 | 5239 | 5584 |
| продукції, робіт, послуг з урахуванням | | | |
| комерційних і управлінських | | | |
| витрат | | | |
| Валовий прибуток | 029 | 730 | 575 |
| | | | |
| Комерційні витрати | 030 | 795 | 413 |
| Прибуток (збиток) від продажу | 050 | (65) | 162 |
| (010-020-| | | |
| 030) | | | |
| Операційні доходи | 090 | - | 90 |
| Операційні

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар