Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

витрати | 100 | - | 4 |
| Позареалізаційні доходи | 120 | - | 20 |
| Продовження таблиці 2.2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Позареалізаційні витрати | 130 | - | 99 |
| Прибуток ( збиток) до | 140 | (65) | 169 |
| оподаткування | | | |
| Надзвичайні доходи | 170-180 | - | - |
| Прибуток (збиток) звітного | 190 | - | 56,7 |
| періоду | | | |

Аналіз бухгалтерського балансу ТОВ ФТЦ «Нарспі» показав позитивну тенденцію в роботі, що підтверджується даними форми № 2 «Звіт про прибутки і збитки» .

Виручка за 2002 рік зросла на 190 тис. руб. (З 5969 тис. руб до 6159 тис. руб.). Відбулося зростання собівартості на 346 тис. руб. (З 5239 тис. руб. До 5584 тис. руб.). Зростання собівартості відбувається на підприємстві більш швидкими темпами, отже, в перспективі на 2003 рік підприємству ТОВ
«ФТЦ« Нарспі » необхідно приділити підвищену увагу заходам по зниженню собівартості (вибору більш дешевих постачальників, скорочення транспортних витрат, оптимізації форм оплати праці).

Зниження комерційних витрат, тобто витрат з реалізації товару, з пакування, транспортування, рекламі знизилися на 155 тис. руб. (З 730 тис. руб. До 575 тис. руб.), Що позитивно характеризує роботу керівництва підприємства.

Як видно з форми № 2 у звітному періоді у підприємства є прибуток від продажів у розмірі 162 тис. руб. проти збитку за аналогічний період попереднього року. У цілому підприємство в 2002 році спрацювало з прибутком.

2.1.1. АНАЛІЗ активу балансу

Для аналізу структури і динаміки активів балансу проведемо попередні розрахунки, результати яких зведемо в таблицю 2.3.

На підприємстві відбулося істотне збільшення за статтею
«необоротні активи» на 1184 тис. руб., Відповідно зросла їх частка у валюті балансу з 7% до 28,1 % на кінець року.

Відбулося зростання оборотних коштів підприємства на 1287 тис. руб., Однак у валюті балансу їх частка знизилася на 9%. Незважаючи на те, що зростання необоротних активів позитивно впливає на розширення виробничої діяльності підприємства, необхідно керівництву підприємства звернути увагу на те, що в структурі активу балансу відбувається зростання найменш ліквідних активів, що може негативним чином позначитися на платоспроможності аналізованого підприємства за аналізований період.

Таблиця 2.3. Результати розрахунків для аналізу активу балансу підприємства за

2002

| | | Абсолютні | Питомі | Зміни |
| Статті активу | Код | величини | ваги,% | (абсолютні і |
| балансу | рядка | тис. руб. | | відносні) |
| | балан | | | |
| | са | | | |
| | | | | | | абсолют | доля | темп |
| | | на | на | на | на |. |. | Приро |
| | | почав | коні | почав | кінець | Величина | Вага | ста, |
| | | о | ц | о | |. | Г6-г |% |
| | | | | | | Тис.руб | 5 | г7: г3 |
| | | | | | |. г4-г | | |
| | | | | | | 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.ВНЕОБОРОТ | 190 | 163 | 1347 | 7 | 28,1 | 1184 | 21,1 | 726 |
| | | | | | | | | |
| ІНШІ АКТИВИ | | | | | | | | |
| 2. ОБОРОТНІ | 290 | 2148 | 3435 | 80,8 | 71,8 | 1287 |-9 | 59,9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| запаси і ПДВ | 210 +220 | 1378 | 2203 | 59,6 | 46,1 | 825 |-13, | 59,8 |
| | | | | | | | 5 | |
| дебіторська | 240 | 611 | 986 | 26,4 | 20,6 | 375 |-5,8 | 61,3 |
| заборгованість | | | | | | | | |
| зі | | | | | | | | |
| строком менше | | | | | | | | |
| року | | | | | | | | |
| Продовження таблиці 2.3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| грошові | 250 + | 134 | 221 | 5, 8 | 4,6 | 87 |-1,2 | 64,9 |
| кошти | +260 | | | | | | | |
| інші | 230 + | 25 | 24 | 1,1 | 0,5 |-1 |-0,6 | - |
| оборотні | +270 | | | | | | | |
| активи | | | | | | | | |
| Баланс | 300 | 2311 | 4782 | 100 | 100 | 2471 | 0 | 107 |
| | | | | | | | | |

Як вже було сказано раніше, необхідно пред'являти підвищені вимоги до регулювання рівня дебіторської заборгованості, оскільки темп її зростання (61,3%) перевищує темп зростання запасів підприємства (59,8%).

2.1.2. АНАЛІЗ пасивів балансу

Перед аналізом пасиву проведемо попередні розрахунки і зведемо результати в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4. Результати розрахунків для аналізу пасиву балансу підприємства за 2002 рік

| | | Абсолютні | | |
| | | величини | Питомі | Зміни |
| | | тис. руб. | Ваги,% | |
| | Код | | | |
| Статті пасиву | рядка | | | |
| Балансу | баланс | | | |
| | а | | | |
| | | | | | | | | |
| | | на | на | На | На | абсолю | Питома | темп |
| | | почав | коні | Початок | кінець | т. |. вага | приріст |
| | | о | ц | | | величи | г6-г5 | а, |
| | | | | | | н. | |% |
| | | | | | | Тис.р | | г7: г3 |
| | | | | | | б | | |
| | | | | | | г4-г3 | | |
| 3. КАПІТАЛ І | 490 | 79 | 1159 | 3,4 | 24,2 | 1080 | 20,8 | 136 |
| РЕЗЕРВИ | | | | | | | | |
| 4.ДОЛГОСРОЧ-ІНШІ | 590 | - | - | - | - | - | - | - |
| зобо-в'язання | | | | | | | | |
| 5.КРАТКОСРОЧ-НИ | 690 | 2232 | 3623 | 96,5 | 75,8 | 1391 |-20,7 | 62 |
| Е | | | | | | | | |
| обов'язковий-СТВА | | | | | | | | |
| у тому числі: | | 400 | 821 | 17,3 | 17,2 | 421 |-0,1 | 105 |
| позикові | 610 | | | | | | | |
| кошти | | | | | | | | |
| кредиторська | 620 | 1832 | 2803 | 79,2 | 58,6 | 971 |-20,6 | 53 |
| заборгованість | | | | | | | | |
| інші коротко | 640 + | | | | | | | |
| термінові пасиви | + 660 + | - | - | - | - | - | - | - |
| | +670 | | | | | | | |
| Баланс | 700 | 2311 | 4782 | 100 | 100 | 2471 | 0 | 107 |
| | | | | | | | | |

III розділу пасиву балансу зріс на 1080 тис. руб., однак дане збільшення відбулося не за рахунок збільшення статутного або додаткового капіталу, а за рахунок появи нерозподіленого прибутку звітного періоду.

Довгострокові зобов'язання на підприємстві відсутні.

Також відбулося зростання короткострокових зобов'язань. Проаналізуємо за рахунок яких статей пасиву балансу відбулося дане збільшення. Зросла частка короткострокових банківських кредитів і позик, це означає, що підприємство у своїй діяльності вдається до допомоги фінансово-кредитних установ, що цілком виправдано і тим більше, фінансово підкріплено (можна порівняти нерозподілений прибуток у розмірі 1155 тис. руб. Та фінансові зобов'язання перед фінансово-кредитними установами в розмірі 821 тис. руб.)

Однак, зростання кредиторської заборгованості є негативною тенденцією на підприємстві. Кредиторська заборгованість зросла на 971 тис. руб. Дана заборгованість представлена ??заборгованістю перед постачальниками та підрядниками, яка збільшилася на 997 тис. руб. Порівнюючи рівень зростання дебіторської заборгованості (на 375 тис. руб.) І рівень зростання кредиторської заборгованості (на 997 тис. руб.) Видно, що підприємство не виконує своїх зобов'язань перед кредиторами, що негативно характеризує обрану політику взаємодії зі сторонніми організаціями на підприємстві ТОВ ФТЦ
«Нарспі» .

2.1.3. АНАЛІЗ ЗАПАСІВ І ВИТРАТ

У звітному періоді відбулося зниження за статтею «сировина і матеріали» , що цілком можливо для підприємства, що займається посередницькою діяльністю. Одночасно відбулося зростання за статтею «готова продукція і товари для перепродажу» на 755 тис. руб., Що також характеризує основну діяльність підприємства і говорить про те, що відбулося розширення діяльності аналізованого підприємства.

Пропорційно зростанню основної діяльності ТОВ ФТЦ «Нарспі» відбулося зростання податку на додану вартість (с176 тис. руб. До 272 тис. руб.). Те, що на підприємстві сплачується податок на додану вартість говорить про те, що аналізоване підприємство не використовує спрощену систему оподаткування, а дотримується стандартного ведення бухгалтерського обліку (з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку).

Абсолютна величина запасів підприємства збільшилася на 825 тис. руб, проте їх частка у валюті балансу скоротилася на 13,5%.

Результати попередніх розрахунків представлені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Результати розрахунків для аналізу запасів підприємства за

2002

| | | Абсолютні | Питомі | Зміни |
| | | величини,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар