Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

| ваги,% | |
| | | тис. руб. | | |
| Статті пасиву | Код | | | |
| балансу | рядка | | | |
| | балансу | | | |
| | | на | на | на | на | абсолют. | Питома | темп |
| | | початок | коні | нача | коні | величин. |. вазі | приросту |
| | | | ц | ло | ц | | |, |
| | | | | | | тис. | |% |
| | | | | | | Руб. | Г6-г5 | г7: г3 |
| | | | | | | г 4-г 3 ° | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сировина, | | | | | | | | |
| матеріали | | | | | | | | |
| та інші анало | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| гічної | | | | | | | | |
| цінності | | | | | | | | |
| | 211 | 46 | 13 | 1,9 | 0,2 |-33 |-1,7 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Витрати в | | | | | | | | |
| незавершеному | | | | | | | | |
| виробництві | | | | | | | | |
| | 214 | - | 8 | - | 0,1 | 8 | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Готова | 215 | 1137 | 1892 | 49,1 | 39,6 | 755 |-9,5 | 66 , 4 |
| продук-ція і | | | | | | | | |
| товари для | | | | | | | | |
| перепродажу | | | | | | | | |
| Товари | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| відвантажені | | | | | | | | |
| Витрати | 217 | 18 | 18 | 0,8 | 0,3 | - |-0,5 | - |
| майбутніх | | | | | | | | |
| періодів | | | | | | | | |
| Продовження таблиці 2.5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Податок на | 220 | 176 | 272 | 7, 6 | 5,6 | 96 |-2,0 | 54,5 |
| додану | | | | | | | | |
| вартість по | | | | | | | | |
| придбаним | | | | | | | | |
| цінностям | | | | | | | | |
| Запаси і ПДВ | 210 + | 1378 | 2203 | 59,6 | 46,1 | 825 |-13,5 | 59,8 |
| | +220 | | | | | | | |

2.1.4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах ринкових відносин метою діяльності будь-якого господарського суб'єкта є отримання прибутку. Прибуток забезпечує підприємству можливості самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників підприємства. На основі податку на прибуток формуються бюджетні доходи. Тому одна з найважливіших складових частин економічного аналізу - це аналіз формування прибутку.
Прибуток - частина доходу, створеного в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу. Тільки після продажу продукції дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між виручкою
(після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю продукції.

Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства:

- оцінка виконання плану випуску і реалізації продукції та отримання прибутку;

- Визначення впливу факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

- Виявлення резервів збільшення обсягу реалізації рентабельної продукції і суми прибутку.

Аналіз прибутку знаходиться в безпосередньому зв'язку з порядком її формування.

Виручка від продажу характеризує загальний фінансовий результат (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг).

У західній літературі цей показник називають валовою виручкою.

Виручка від продажу - одна з найважливіших показників фінансової діяльності, яка включає виручку (доходи) від реалізації готової продукції, напівфабрикатів власного виробництва; робіт і послуг; покупних виробів (придбаних для комплектації), будівельних, науково - дослідних робіт; товарів у торговельних, постачальницьких і збутових підприємствах; послуг з перевезення вантажів і пасажирів на підприємствах транспорту.

Виручка від продажу може бути визначена по моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок або в касу. Документально це оформляється випискою банку з розрахункового рахунку підприємства чи касовими документами, на основі яких зараховуються готівкові грошові кошти.

Підприємства можуть визначати виручку від реалізації та фінансовий результат з моменту відвантаження продукції (виконання робіт, послуг), що оформляється відповідними документами про відвантаження і т.п.

Валовий прибуток розраховується як різниця між сумою виручки від продажу продукції в діючих цінах (без податку на додану вартість і акцизів) і величиною собівартості поданих товарів. Валовий прибуток від реалізації (прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг) - важливий фінансовий результат, використовуваний при прийнятті фінансових рішень фірми.
Підприємства у повній собівартості виробленої та реалізованої продукції виділяють окремо комерційні та управлінські витрати, які в подальшому зменшують валовий прибуток підприємства. Результатом даного вирахування буде прибуток (збиток) від продажу.

Отриманий прибуток (збиток) до оподаткування виходить підсумовуванням прибутку від сальдо операційних і позареалізаційних витрат і доходів.

Відповідно до ПБО 9/99 (Наказ Мінфіну № 32 від 06.05.1996 р.) операційними доходами є:

- надходження, зв'язкові з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

- Надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- Надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами);

- Прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності

(за договором простого товариства);

- Надходження від основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

- Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку.

До складу доходів від позареалізаційних доходів входять:

- штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;

- Надходження до відшкодування заподіяних організації збитків;

- Прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році;

- Суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув термін позовної давності;

- Курсові різниці;

- Сума дооцінки активів;

- Інші позареалізаційні доходи.

Відповідно до ПБО 10/99 (Наказ Мінфіну № 33 від 06.05.1999) операційними витратами є:

- витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

- Витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- Витрати, пов'язані з участю в статутних капіталу інших організацій;

- Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;

- Витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

- Відсотки, сплачені організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик);

- Відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правил бухгалтерського обліку (резерву по сумнівних боргах, під знецінення вкладень у цінні папери тощо), а також резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;

- Інші операційні витрати.

До складу позареалізаційних витрат входять:

- штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- Відшкодування заподіяних збитків організацією;

- Збитки минулих років, визнані у звітному році;

- Суми дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;

- Курсові різниці;

- Сума уцінки активів;

- Перерахування коштів (внесків, виплат і т.д.), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку.

Дані види витрат і доходів згідно з ПБО 9/99 і ПБУ 10/99 відображають наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності
(стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна т.п.).
Кінцевий фінансовий результат діяльності організації - чиста
(нерозподілений) прибуток (збиток) звітного періоду. На основі даних форми звітності № 2 (Наказ Мінфіну № 97 від 13.01.2000 р.) «Звіт про прибутки і збитки» методом горизонтального і вертикального аналізу проводиться порівняння фінансових результатів підприємства звітного та попереднього періоду. Аналізується отриманий прибуток - як в динаміці, так і за структурою її складових частин.

Основну частину прибутку становить прибуток від продажів продукції і послуг.
У процесі аналізу вивчають показники виконання плану по прибутку і визначають фактори зміни її суми.

Сформувавши аналітичний баланс, проводимо аналіз

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар