Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

фінансового стану підприємства. Всі показники, використовувані в Россі для фінансового аналізу, формують за групами, що характеризують ту чи іншу оцінку підприємства.

Показники цієї групи визначають, наскільки ефективно підприємство використовує свої в цілях отримання прибутку. У Росії відсотки до сплати включаються в операційні витрати і тим самим зменшують величину прибутку до оподаткування. Збільшення величини прибутку до оподаткування на відсоток до сплати наближає розрахунок рентабельності до методів, що у міжнародній практиці. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності розраховується у відсотках чи відносно середньорічної величини активів, власного капіталу (сумі показників на кінець і початок періоду), або по відношенню до цих показників на кінець періоду. Чим вище показник рентабельності активів, тим краще. Показник рентабельності власного капіталу дозволяє порівняти прибутковість роботи підприємства з можливим доходом від вкладення коштів власників в інші підприємства (цінні папери) і служить критерієм при аналізі курсів акцій на ринку цінних паперів. Рентабельність загальних інвестицій визначається як відношення суми прибутку до оподаткування та відсотків за довгостроковими зобов'язаннями до загальних інвестицій: довгострокові зобов'язання плюс власний капітал (перманентний капітал) і показує, наскільки ефективно використовувалися інвестовані кошти, тобто скільки отримано прибутку на 1 рубль інвестованих коштів. Коефіцієнт прибутку на довгострокові зобов'язання побічно показує можливість погашення довгострокових кредитів; його слід порівнювати зі ставками відсотків за кредити.

Таблиця 2.6. Критеріальні показники рентабельності ТОВ ФТЦ «Нарспі» за

2002р.

| Найменування показника | Метод розрахунку |
| 1. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності |
| 1 | 2 |
| 1.1 Рентабельність всіх активів по | = 3,5% |
| прибутку до оподаткування | |
| 1.2 Рентабельність власного | = 4,8% |
| капіталу за чистим прибутком | |
| 1.3 Рентабельність загальних інвестицій | = 14,6% |
| 1.4 Коефіцієнт прибутку на | |
| довгострокові зобов'язання | |
| 2. Показники оцінки ефективності управління |
| 2.1 Рентабельність всіх операцій по | = 2,7% |
| прибутку до оподаткування (загальна | |
| прибуток на рубль обороту) | |
| Продовження таблиці 2.6. |
| 1 | 2 |
| 2.2 Рентабельність всіх операцій по | = 0,9% |
| чистого прибутку | |
| 2.3 Рентабельність основний | = 2,6% |
| діяльності підприємства | |
| 2.4 Рентабельність реалізованої | = 2,9% |
| продукції до витрат на її | |
| виробництво | |
| 2.5 Коефіцієнт покриття | = 9,3% |

За допомогою показників цієї групи оцінюється прибутковість всіх напрямків діяльності підприємства; визначається частка прибутку у виручці від продажу (валовому доході). Всі ці показники розраховуються у відсотках за даними форми №2 "Звіт про прибутки і збитки". При розрахунку рентабельності основної діяльності та рентабельності реалізованої продукції до витрат на її виробництво використовується тільки прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг. Даний показник визначає ефективність тільки виробничого процесу. Рентабельність реалізованої продукції до витрат на її виробництво показує, наскільки ефективно використовуються матеріальні ресурси підприємства в процесі його виробничої діяльності. Коефіцієнт покриття або коефіцієнт валового прибутку - це відношення різниці між обсягом продажу товарів і послуг та їх вартістю
(прямими змінними витратами) і об'ємом продажів. Він показує частку валового прибутку (маржі) в обсязі продажів і є одним з важливих для прийняття управлінських рішень.

За даними таблиці 2.6. можна зробити наступні основні висновки: за 2002 рік у цілому діяльність підприємства є рентабельною. Рентабельність всіх активів, розрахована за прибутку до оподаткування становить 3,5%, рентабельність, розрахована за чистим прибутком 0,9%. Очевидно, що для підвищення ефективності роботи ТОВ ФТЦ «Нарспі» необхідне зростання показника рентабельності. Це можна зробити наступними шляхами: шляхом скорочення собівартості (витрат підприємства), оскільки це основний показник, що впливає на прибутковість підприємства. Залежність прибутку від витрат зворотна, отже необхідно їх зниження. Паралельно зі зниженням витрат, необхідне зростання виручки, що можна зробити шляхом зрушень у структурі реалізованої продукції (підвищенні частки більш конкурентоспроможною, більш рентабельної продукції в загальній сумі реалізації).

Коефіцієнт покриття в розмірі 9,3% становить середнє значення по галузі. Він показує співвідношення між валовим прибутком підприємства і виручкою підприємства за звітний період (2002 рік), частку валового прибутку в доходах підприємства.

Рентабельність власного капіталу становить 4,8%. Очевидно, що таке значення показника в 2002 році проти 0% у 2001 році забезпечено наявністю нерозподіленого прибутку звітного року. Дану прибуток можна використовувати на різні потреби, в тому числі і на поповнення власних коштів (капіталу) підприємства.

Таблиця 2.7. Розрахункові дані для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства за 2002 рік

| Показники | Код | Абсолютні | Питомі | Зміни |
| | рядка | величини | ваги,% | |
| | звіту | тис.руб. | | |
| | | | | |
| | Про | | | |
| | фінан. | | | |
| | Рез-та | | | |
| | х | | | |
| | | на | на | на | на | абсолют | удель | темп |
| | | початок | кінець | почав | кінець |. | Н. | Приросту |
| | | | | про | | величин | вазі | в% г7: г3 |
| | | | | | |. Тис. | Г6-г5 | |
| | | | | | | руб. | | |
| | | | | | | Г4-г 3 | | |
| Виручка (нетто) | 010 | 5969 | 6159 | 100 | 100 | 190 | 0,0 | 3,2 |
| від продажу | | | | | | | | |
| товарів, | | | | | | | | |
| продукції, | | | | | | | | |
| робіт, послуг | | | | | | | | |
| Собівартість | 020+ | 5239 | 5584 | 85 | 90,6 | 345 | 5,6 | 6,5 |
| проданих | +030+ | | | | | | | |
| товарів, | +040 | | | | | | | |
| продукції, | | | | | | | | |
| робіт, послуг | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) | 050 |-65 | 162 | - | 2,6 | - | - | - |
| від продажу | | | | | | | | |
| Операційні | 060-07 | - | 4 | - | 0,01 | - | - | - |
| доходи | 0 + | | | | | | | |
| | +080+ | | | | | | | |
| | + 090-1 | | | | | | | |
| | 00 | | | | | | | |
| позареалізаційні | 120-13 | - | 20 | - | 0,03 | - | - | - |
| є витрати | 0 | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) | 140 |-65 | 169 | - | 2,7 | - | - | - |
| до | | | | | | | | |
| оподаткування | | | | | | | | |
| Чистий прибуток | 190 | - | 56,7 | - | 0,9 | - | - | - |
| (збиток) | | | | | | | | |
| звітного | | | | | | | | |
| періоду | | | | | | | | |

Для аналізу фінансових результатів з таблиці 2.7 показовим є різні темпи росту собівартості продукції і виручки від її продажу. Темп росту собівартості в абсолютному вираженні склав 345 тис. Руб. проти 190 тис. руб. по виручці. В ідеальному варіанті роботи підприємства темп зростання виручки повинен випереджати темп росту витрат. Таким чином у розглянутого підприємства існують тенденції, які можна охарактеризувати як неефективна робота підприємства, однак, при наявності позитивної рентабельності основної діяльності, при наявності вільних грошових коштів і нерозподіленого прибутку у ТОВ ФТЦ «Нарспі» існують резерви для покращення ситуації, що фінансовій ситуації.

2.2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Для визначення фінансової стійкості (типу фінансової ситуації) складемо і розглянемо таблицю 2.8.

Таблиця 2.8. Розрахунок показників для визначення фінансової стійкості за 2002 рік

| Показники | Код | Значення, тис. Руб. |
| | Рядка | |
| | баланс | |
| | а | |
| | | на початок | на кінець |
| | | періоду | періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Істочнікі власні кошти | 490 | 79 | 1159 |
| (капітал і резерви) | | | |
| 2.Внеоборотние активи | 190 | 163 | 1347 |
| 3. Наявність власних оборотних | |-84 |-188 |
| коштів (стор. 1-стр. 2) | | | |
| 4.Долгосрочние позикові кошти | 590 | 0 | 0 |
| 5. Наявність власних і довгострокових | |-84 |-188 |
| позикових оборотних коштів (стор. 3 + ряд. | | | |
| 4) | | | |
| 6.Краткосрочние позикові кошти | 690 | 2232 | 3623 |
| Продовження таблиці 2.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.Общая величина джерел | | 2148 | 3435 |
| формування запасів (стор. 5 + стор. 6) | | | |
| 8. Запаси і ПДВ | 210 + 22 | 1378 | 2203 |
| | 0 | | |
| 9. Надлишок (+) або нестача (-) | |-1462 |-2391 |
| власних оборотних коштів (стор. | | | |
| 3-стр 8) | | | |
| 10. Надлишок (+) або нестача (-) | |-1462 |-2391 |
| власних і довгострокових оборотних | | | |
| ср-в (стр . 5-стор. 8) | | | |
| 11. Надлишок (+) або нестача (-) | | 770 | 1232 |
| загальної величини джерел формування | | | |
| запасів (власні, довгострокові і | | | |
| короткострокові позикові джерела) (стор. | | | |
| 7-стр. 8) |

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар