Реферати » Реферати з економіки » Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

| | |
| 12. Тип фінансової ситуації | | нестійке | нестійкий |
| | | | е |

Розрахунок показників фінансової стійкості за абсолютними показниками показав, що на початок і кінець 2002 року у ТОВ ФТЦ «Нарспі» нестійка фінансова ситуація. Пов'язано це, перш за все, з тим, що необоротні активи підприємства не підкріплені джерелами власних коштів (тобто є недолік власних оборотних коштів). Також з тим, що підприємство не використовує довгострокові позикові кошти, які є джерелами зовнішнього фінансування і можуть бути використані для поповнення власних обігових коштів ТОВ ФТЦ «Нарспі» .

При аналізі фінансової стійкості підприємства за відносними показниками можна відзначити наступне:

Коефіцієнт заборгованості збільшився з 3,22 на початок періоду до 3,44 на кінець, що свідчить про посилення залежності підприємства від позикових джерел. Відповідно знизився коефіцієнт фінансування з
0,31 на початок до 0,29 на кінець року, при цьому в обох випадках він значно нижче норми (> = 1).

Коефіцієнт напруженості також не відповідає нормі (-0,2 | (250 + 2б0) / (690-640-660) | 0,00 | 0,09 |
| ліквідності | | | | |
| 6. Ліквідності |> 0,8 | (250 + 260 + 240 + 270) / (690-640-6 | 0,47 | 0 , 48 |
| | | 60) | | |
| 7. Покриття |> = 2 | 290 / (690-640-660) | 1, 06 | 1,04 |
| 8. Реальною |> = 0,5 | (110 + 120 + 211 + 214) / 300 | 0,59 | 0,59 |
| вартості майна | | | | |
| виробничого | | | | |
| призначення | | | | |
| 9. Прогнозу |> 0 | (210 + 250 + 2б0-690) / 300 |-0,40 |-0,34 |
| банкрутства | | | | |

Коефіцієнт ліквідності підвищився (з 0,41 до 0,45). Якщо на початок періоду підприємство могло погасити 41% своїх зобов'язань, то на кінець періоду - 45%.

Коефіцієнт автономії не змінився і становить 0,24, що майже в 2 рази нижче норми, тобто підприємство знаходиться в сильній фінансовій залежності від позикових джерел. С точки зору кредиторів, підприємство надає занадто мало гарантій погашення своїх зобов'язань.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів на початок року
(3,19) на кінець року (3,21), перевищує нормальний (макс. 1), що свідчить про недостатність власних коштів підприємства для покриття своїх зобов'язань і великої залежності від позикових коштів, в основному від кредиторської заборгованості постачальникам і підрядникам.

Коефіцієнт маневреності знизився з 0,20 до 0,14, що обумовлено, при незначному зменшенні власних коштів підприємства, збільшенням необоротних активів, що обмежило свободу мобільності власних коштів підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами фінансування знизився з 0,11 до 0,08, і він набагато нижче значення нормального обмеження (1,00), що говорить про недостатнє забезпечення запасів і витрат власними джерелами формування.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності незначно виріс з нульового значення до 0,09, але залишився нижче нормального обмеження (0,20), що говорить про можливість погашення невеликої частини короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт ліквідності збільшився з 0,47 до 0,48, що свідчить про підвищення прогнозованих платіжних можливостях підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Але при такому значенні коефіцієнта ліквідності (норма більше 0,8) підприємство навряд чи може сподіватися на кредити.

Чи не задовольняючи нормальним обмеженням (2,00) на початок року, коефіцієнт покриття ще знизився на кінець року з 1,06 до 1,04, що пов'язано з низькими платіжними можливостями підприємства, навіть за умови своєчасних розрахунків з дебіторами та продажу, в разі необхідності матеріальних оборотних коштів.

Коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення
(0,59-на початок року і на кінець року) не змінився, що відповідає нормативному обмеженню (хв. 0,5 ). При цьому витрати в незавершене виробництва відсутні повністю.

Коефіцієнт прогнозу банкрутства не відповідає нормальному обмеження: за рік він підвищився (з-0,40 до-0,34). Це говорить про те, що підприємство збільшило частку коштів, що у ліквідній формі (в основному грошові кошти на розрахунковому рахунку), на 6% у загальній сумі коштів.

2.4. АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У складі загального аналізу був проведений аналіз фінансових результатів за абсолютними показниками і дана оцінка темпу приросту прибутку, виручки і собівартості.

Далі в дипломній роботі представлений аналіз фінансових результатів за відносними показниками (коефіцієнтами).

Аналіз коефіцієнтів фінансових результатів складається з двох частин:

- аналіз рентабельності;

- Аналіз ділової активності (оборотності).

Їх аналізу передують попередні розрахунки, результати яких зведені в таблицю 2.12.

Таблиця 2.12. Результати розрахунків коефіцієнтів фінансових результатів підприємства за 2002 рік
| Найменування коефіцієнта | Порядок розрахунку | Значення коеф-та |
| | | на | на кінець |
| | | початок | періоду |
| | | періоду | |
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коефіцієнт; | | | |
| 1. Рентабельності продажів | Стор. 140отчет / стр010 | 0,03 | 0,03 |
| | звіт | | |
| 2. Рентабельності всього | Стор. | 0,03 | 0,05 |
| капіталу | 140отчет / стр.700баланс | | |
| Продовження таблиці 2.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Рентабельності | стор. 140отчет / стор. | 0,15 | 0,24 |
| необоротних активів | 190баланс | | |
| 4. Рентабельності | стор. 140отчет / стор. | 0,12 | 0,21 |
| власного капіталу | 490баланс | | |
| 5. Рентабельності | Стр.140отчет / (стр.490 + | 0,12 | 0,21 |
| перманентного капіталу | +-стр.590) баланс | | |
| 6. Загальною оборотності | стор. 010 звіт / стор. | 1,11 | 1,42 |
| капіталу | 700баланс | | |
| 7. Оборотності мобільних | Стор. 010 звіт / стор. | 1,38 | 1,79 |
| коштів | 290баланс | | |
| 8. Оборотності | стор. 010 звіт / стор. 210 | 2,8 | 3,71 |
| матеріальних оборотних | баланс | | |
| коштів | | | |
| 9. Оборотності готової | Стр.010 звіт / стр215 | 496,16 | 449,77 |
| продукції | баланс | | |
| 10. Оборотності | Стор. 010 звіт / стор. | 3,13 | 4,78 |
| дебіторської заборгованості | 240баланс | | |
| 11. Середнього терміну обороту | стр240баланс / стор. 010 | 116,78 | 76,44 |
| дебіторської заборгованості, в | звіт | | |
| днях | | | |
| 12. Оборотності | Стр.010 звіт / стор. 620 | 1,47 | 1,87 |
| кредиторської заборгованості | баланс | | |
| 13. Середнього терміну обороту | стр620 баланс / стор. 010 | 248,30 | 194,69 |
| кредиторської заборгованості, в | звіт | | |
| днях | | | |
| 14. Фондовіддачі необоротних | Стр.010 звіт / стор. 190 | 5,78 | 6,87 |
| активів | баланс | | |
| 15. Оборотності | Стор. 010 звіт / стор 490 | 4,66 | 5,98 |
| власного капіталу | баланс | | |

Коефіцієнт рентабельності продажів не змінився (0,03) - низька прибуток на рубль реалізованої продукції свідчить про недостатнє попиті на продукцію підприємства.

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підвищився (з 0,03 до 0,05), незважаючи на це, має дуже низьке значення, що говорить про недостатню ефективність використання майна підприємства.

Коефіцієнт оборотності мобільних засобів підвищився (з 1,38 до
1,79), але недостатній для ефективного використання мобільних засобів.

Одночасно підвищилася ефективність використання матеріальних обігових коштів (коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів на початок року становив 2,8, а на кінець - 3,71), в основному за рахунок збільшення виручки підприємства. В даному випадку, при обчисленні коефіцієнта оборотності запропоновано виручку-нетто розділити на середню величину оборотних коштів за аналізований період. Тобто в оборот по виробництву продукції підприємство авансує необхідну суму оборотних коштів, які, пройшовши всі стадії кругообігу, повертаються на підприємство у вигляді виручки від реалізації, що складається з вартості засобів, витрачених на виробництво продукції і прибутку. Таким чином, ми повинні розраховувати оборотність саме авансованих коштів. Прибуток перебуває у складі грошового потоку нетривалий період до його розподілу, а потім використовується на різні цілі, вилучаючи з обігу.
В знаменнику формули розрахунку оборотності використовується величина оборотних коштів. Але виручка від реалізації непорівнянна з вартістю оборотних коштів, що приймається за собівартістю, оскільки виручка підприємства містить в собі частку прибутку, яка перебуває у складі грошового потоку нетривалий період до його розподілу, а потім використовується на різні цілі, вилучаючи з обігу. Але виручка від реалізації непорівнянна з з вартістю оборотних коштів, що приймається за собівартістю. Крім того, в реальній економічній ситуації, на виробничий процес впливають інфляція і ризик неплатежів, тому російські підприємства стоять перед необхідністю додаткового фінансування кожного наступного виробничо-збутового циклу. До складу повної собівартості входить, поряд з витратами, і амортизація, яка може служити джерелом поповнення оборотних коштів. Але при цьому порушується її економічна сутність, тобто вона повинна використовуватися для заповнення вибувають основних фондів. Тому існує інший метод знаходження коефіцієнта оборотності (Ко), згідно з яким як чисельник дробу варто показник повної собівартості (ПС) за вирахуванням амортизації (А) з урахуванням інфляції (І). У 2002 році величина інфляції склала 16% [8].

О = (ПС-А + ПС Ч І) / ОС,

(29) де О - оборотність; ПС - повна собівартість, руб .; А - амортизація, руб .; І - інфляція,%; ОС - середня величина оборотних коштів за період, руб.

Розрахунок показника оборотності оборотних коштів по даній методиці дає можливість більш точно оцінити ефективність їх використання підприємством. Необхідні дані та скоригований показник оборотності наведені в табл. 2.13.

Таблиця 2.13. Розрахунок показника оборотності

| Назва | Розмір |
| | на початок | на кінець |
| | 2002р. | 2002р. |
| Повна собівартість, тис. Руб. | 5239 | 5584 |
| За вирахуванням амортизації 1%, тис. Руб. | 4715 | 5026 |
| Величина оборотних коштів, тис. Руб. | 2148 | 3435 |
| Повна собівартість з урахуванням інфляції | 6077 | 6477 |
| (ПС * І), тис.руб. | | |
| Скоригована собівартість, тис. Руб. | 5470 | 5829 |
| Коефіцієнт оборотності оборотних коштів | 1,6 | 1,57 |
| | | |

інфляційний чинник вносить

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар