Реферати » Реферати з економіки » Основи теорії інвестиційного аналізу

Основи теорії інвестиційного аналізу

Кирило Воронов, Консультаційна група" Воронов і Максимов "

Інвестиції і капіталовкладення

Під інвестиціями або капіталовкладеннями в самому загальному сенсі розуміється тимчасова відмова економічного суб'єкта від споживання наявних у нього в розпорядженні ресурсів (капіталу) і використання цих ресурсів для збільшення в майбутньому свого добробуту.

Найпростішим прикладом інвестицій виявляється витрачання грошових коштів на придбання майна, що характеризується істотно меншою ліквідністю - обладнання, нерухомості, фінансових чи інших необоротних активів.

Основними ознаками інвестиційної діяльності, визначальними підходи до її аналізу, є:

Незворотність, пов'язана з тимчасовою втратою споживчої цінності капіталу (наприклад, ліквідності).

Очікування збільшення вихідного рівня добробуту.

Невизначеність, пов'язана з віднесенням результатів на відносно довгострокову перспективу.

Прийнято розрізняти два типи інвестицій: реальні та фінансові (портфельні) При подальшому викладі матеріалу мова йтиме в основному про перший з них.

Слід зазначити, що у випадку реальних інвестицій умовою досягнення намічених цілей, як правило, виявляється використання (експлуатація) відповідних необоротних активів для виробництва певної продукції і подальшої її реалізації. Сюди ж, наприклад, відноситься використання організаційно-технічних структур новоутвореного бізнесу для отримання прибутку в ході статутної діяльності створеного із залученням інвестицій підприємства.

Інвестиційний проект

У випадку, якщо обсяг інвестицій виявляється істотним для даного економічного суб'єкта з точки зору впливу на його поточне і перспективне фінансове становище, прийняттю відповідних управлінських рішень повинна передувати стадія планування чи проектування, тобто стадія передінвестиційної досліджень, що завершується розробкою інвестиційного проекту.

Інвестиційним проектом називається план або програма заходів, пов'язаних із здійсненням капітальних вкладень і їх подальшим відшкодуванням та отриманням прибутку.

Завдання розробки інвестиційного проекту - підготовка інформації, необхідної для обгрунтованого прийняття рішення щодо здійснення інвестицій.

Основним методом досягнення цієї мети є математичне моделювання наслідків прийняття відповідних рішень.

Бюджетний підхід та грошові потоки

В цілях моделювання інвестиційний проект розглядається в тимчасовій розгортці, причому аналізований період (горизонт дослідження) розбивається на кілька рівних проміжків - інтервалів планування.

Для кожного інтервалу планування складаються бюджети - кошториси надходжень і платежів, що відбивають результати всіх операцій, що виконувалися в цьому часовому проміжку. Сальдо такого бюджету - різниця між надходженнями і платежами - є грошовий потік інвестиційного проекту на даному інтервалі планування.

Якщо всі складові інвестиційного проекту будуть виражені в грошовій оцінці, ми отримаємо ряд значень грошових потоків, що описують процес здійснення інвестиційного проекту.

В укрупнену структуру грошовий потік інвестиційного проекту складається з наступних основних елементів:

Інвестиційні витрати.

Виручка від реалізації продукції.

Виробничі витрати.

Податки.

На початковій стадії здійснення проекту (інвестиційний період) грошові потоки, як правило, виявляються негативними. Це відображає відтік ресурсів, що відбувається у зв'язку із створенням умов для подальшої діяльності (наприклад, придбанням необоротних активів та формуванням чистого оборотного капіталу).

Після завершення інвестиційного та початку операційного періоду, пов'язаного з початком експлуатації необоротних активів, величина грошового потоку, як правило, стає позитивною.

Додаткова виручка від реалізації продукції, так само як і додаткові виробничі витрати, що виникли в ході здійснення проекту, можуть бути як позитивними, так і негативними величинами. У першому випадку це може бути пов'язано, наприклад, із закриттям збиткового виробництва, коли спад виручки перекривається економією витрат. У другому випадку моделюється зниження витрат в результаті їх економії в ході, наприклад, модернізації обладнання.

Технічно задача інвестиційного аналізу полягає у визначенні того, яка буде сума грошових потоків наростаючим підсумком на кінець встановленого горизонту дослідження. Зокрема, принципово важливо, чи буде вона позитивна.

Прибуток і амортизація

В інвестиційному аналізі велику роль відіграють поняття прибутку і грошового потоку, а також пов'язане з ними поняття амортизації.

Економічний сенс поняття "прибуток" полягає в тому, що це - приріст капіталу. Говорячи по-іншому, це збільшення добробуту економічного суб'єкта, що розпоряджається деяким обсягом ресурсів. Прибуток є головною метою економічної діяльності.

Як правило, прибуток розраховується як різниця між доходами, отриманими від реалізації продукції і послуг на заданому часовому інтервалі, і витратами, пов'язаними з виробництвом цієї продукції (наданням послуг).

Необхідно особливо відзначити, що в теорії інвестиційного аналізу поняття "прибуток" (втім, як і багато інші економічні поняття) не збігається з його бухгалтерської та фіскальної трактуванням.

В інвестиційній діяльності фактом отримання прибутку передує відшкодування початкових капіталовкладень, чому відповідає поняття "амортизація" (в англійській мові слово "amortization" означає "погашення основної частини заборгованості"). У разі вкладення коштів у необоротні активи цю функцію виконують амортизаційні відрахування.

Таким чином, обгрунтування виконання головних вимог, що пред'являються до проекту в сфері реальних інвестицій, будується на розрахунку сум амортизаційних відрахувань і прибутку в межах встановленого горизонту дослідження. Ця сума, в найзагальнішому випадку, складе сумарний грошовий потік операційного періоду.

Вартість капіталу і процентні ставки

Поняття "вартість капіталу" тісно пов'язане з економічним поняттям "прибуток".

Цінність капіталу в економіці полягає в його здатності створювати додаткову вартість, тобто приносити прибуток. Ця цінність на відповідному ринку - ринку капіталів - і визначає його вартість.

Таким чином, вартість капіталу - це норма прибутку, що визначає цінність розпорядження капіталом протягом певного періоду часу (як правило - року).

У простому випадку, коли одна із сторін (продавець, позикодавець, кредитор) передає право на розпорядження капіталом іншій стороні (покупцеві, позичальникові), вартість капіталу виражається у формі процентної ставки.

Величина процентної ставки визначається виходячи з ринкових умов (тобто - наявності альтернативних варіантів використання капіталу) та ступеню ризику даного варіанту. При цьому однією зі складових ринкової вартості капіталу виявляється інфляція.

При виконанні розрахунків у постійних цінах інфляційна компонента з величини процентної ставки може бути виключена. Для цього слід скористатися однією з модифікацій відомої формули Фішера:

де r - реальна процентна ставка, n - номінальна процентна ставка, i - темп інфляції. Всі ставки і темп інфляції в даній формулі наводяться у вигляді десяткових дробів і повинні ставитися до одного і того ж періоду часу.

У загальному випадку величина процентної ставки відповідає частці основної суми боргу (принципала), яка повинна бути виплачена після закінчення розрахункового періоду. Ставки такого роду називаються простими.

Процентні ставки, що розрізняються за тривалістю розрахункового періоду, можуть бути сравніваеми між собою через розрахунок ефективних ставок або ставок складного відсотка.

Розрахунок ефективної ставки здійснюється за наступною формулою:

,

де e - ефективна ставка, s - проста ставка, N - число періодів нарахування відсотків всередині розглянутого інтервалу.

Найважливішою складовою вартості капіталу є ступінь ризику. Саме внаслідок різного ризику, пов'язаного з різними формами, напрямками і термінами використання капіталу, на ринку капіталів в кожен момент часу можуть спостерігатися різні оцінки його вартості.

Дисконтирование

Поняття «дисконтування» відноситься до числа ключових в теорії інвестиційного аналізу. Буквальний переклад цього слова з англійської ("discounting") означає "зниження вартості, уцінка".

Дисконтування називається операція розрахунку сучасної цінності (англійський термін "present value" може перекладатися також як "справжня цінність", "приведена вартість" тощо) грошових сум, що відносяться до майбутніх періодів часу.

Протилежна дисконтуванню операція - розрахунок майбутньої цінності ("future value") вихідної грошової суми - називається нарощенням або компаундированием і легко ілюструється прикладом збільшення з часом суми боргу при заданій процентній ставці:

,

де F - майбутня, а P - сучасна цінність (вихідна величина) грошової суми, r - процентна ставка (в десятковому вираженні), N - число періодів нарахування відсотків.

Трансформація вищенаведеної формули в разі розв'язання оберненої задачі виглядає так:

.

Методи дисконтування використовуються в разі потреби зіставлення величин грошових надходжень і виплат, рознесені в часі. Зокрема, ключовий критерій ефективності інвестицій - чиста сучасна цінність (NPV) - являє собою суму всіх грошових потоків (надходжень і платежів), що виникають протягом аналізованого періоду, наведених (перерахованих) на один момент часу, в якості якого, як правило, вибирається момент початку здійснення інвестицій.

Як випливає з усього сказаного вище, процентна ставка, використовувана в формулі розрахунку сучасної цінності, нічим не відрізняється від звичайної ставки, що відбиває, в свою чергу, вартість капіталу. У разі використання методів дисконтування ця ставка, тим не менш, зазвичай називається ставкою дисконтування (можливі варіанти: "ставка порівняння", "бар'єрна ставка", "норма дисконту", "коефіцієнт приведення" і ін.).

Від вибору ставки дисконтування в чому залежить якісна оцінка ефективності інвестиційного проекту. Існує велика кількість різних методик, що дозволяють обгрунтувати використання тієї чи іншої величини цієї ставки. У найзагальнішому випадку можна вказати наступні варіанти вибору ставки дисконтування:

Мінімальна дохідність альтернативного способу використання капіталу (наприклад, ставка прибутковості надійних ринкових цінних паперів або ставка депозиту в надійному банку).

Існуючий рівень прибутковості капіталу (наприклад, середньозважена вартість капіталу компанії).

Вартість капіталу, який може бути використаний для здійснення даного інвестиційного проекту (наприклад, ставка за інвестиційними кредитами).

Очікуваний рівень прибутковості інвестованого капіталу з урахуванням усіх ризиків проекту.

Перераховані вище варіанти ставок розрізняються між собою головним чином ступенем ризику, що є однією з компонент вартості капіталу. Залежно від типу обраної ставки дисконтування повинні інтерпретуватися і результати розрахунків, пов'язаних з оцінкою ефективності інвестицій.

Задачі оцінки інвестиційного проекту

Головна мета оцінки інвестиційного проекту - обгрунтування його комерційної (підприємницької) спроможності. Остання передбачає виконання двох основоположних вимог:

Повне відшкодування (окупність) вкладених коштів.

Отримання прибутку, розмір якої виправдовує відмову від будь-якого іншого способу використання ресурсів (капіталу) і компенсує ризик, що виникає в силу невизначеності кінцевого результату.

Слід розрізняти дві складових комерційної спроможності інвестиційного проекту, її необхідна і достатня умови, відповідно:

Економічна ефективність інвестицій.

Фінансова спроможність проекту.

Економічна оцінка або оцінка ефективності вкладення капіталу спрямована на

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар