Реферати » Реферати з економіки » Основи теорії інвестиційного аналізу

Основи теорії інвестиційного аналізу

визначення потенційної можливості розглянутого проекту забезпечити необхідний або очікуваний рівень прибутковості.

При виконанні інвестиційного аналізу завдання оцінки ефективності капіталовкладень є головною, визначальною долю проекту в цілому.

Фінансова оцінка спрямована на вибір схеми фінансування проекту і тим самим характеризує можливості по реалізації наявного у проекту економічного потенціалу.

При виконанні оцінки слід дотримуватися економічного підходу і розглядати тільки ті вигоди і втрати, які можуть бути виміряні в грошовому еквіваленті

Стадії оцінки інвестиційного проекту

Цикл розробки інвестиційного проекту може бути представлений у вигляді послідовності трьох стадій (етапів):

Формулювання ідеї проекту

Оцінка інвестиційної привабливості проекту

Вибір схеми фінансування проекту

На кожній стадії вирішуються свої завдання. У міру просування по етапах уявлення про проект уточнюється і збагачується новою інформацією. Таким чином кожен етап являє собою свого роду проміжний фініш: результати, отримані на ньому, повинні служити підтвердженням доцільності здійснення проекту і, тим самим, є "перепусткою" на наступну стадію розробки.

На першій стадії відбувається оцінка можливості здійснення проекту з точки зору маркетингових, виробничих, юридичних та інших аспектів. Вихідною інформацією для цього служать відомості про макроекономічному оточенні проекту, передбачуваному ринку збуту продукції, технологіях, податкових умовах тощо Результатом першій стадії є структурований опис ідеї проекту і часовий графік його здійснення.

Друга стадія в більшості випадків виявляється вирішальною. Тут відбувається оцінка ефективності інвестицій і визначення можливої ??вартості залученого капіталу. Вихідна інформація для другої стадії - це графік капітальних вкладень, обсяги продажів, поточні (виробничі) витрати, потреба в оборотних коштах, ставка дисконтування. Результати цього етапу найчастіше оформляються у вигляді таблиць і показників ефективності інвестицій: чиста сучасна цінність (NPV), термін окупності, внутрішня ставка прибутковості (IRR).

Цій стадії оцінки проекту відповідає комп'ютерна модель "МАЙСТЕР ПРОЕКТІВ: Попередня оцінка".

Остання - третя - стадія зв'язується з вибором оптимальної схеми фінансування проекту і оцінкою ефективності інвестицій з позиції власника (утримувача) проекту. Для цього використовується інформація про процентні ставки і графіках погашення кредитів, а також рівні дивідендних виплат і т.п. Результатами фінансової оцінки проекту повинні бути: фінансовий план здійснення проекту, прогнозні форми фінансової звітності та показники фінансової спроможності. Комп'ютерна модель "МАЙСТЕР ПРОЕКТІВ: Бюджетний підхід" відповідає саме цієї стадії оцінки проекту.

Будь-яка методика інвестиційного аналізу передбачає розгляд проекту як умовно самостійного економічного об'єкта. Тому на перших двох стадіях розробки інвестиційний проект повинен розглядатися відокремлено від решти діяльності підприємства, його реалізує.

Відокремлений (локальний) характер розгляду проектів виключає можливість коректного вибору схем їх фінансування. Це пов'язано з тим, що рішення про залучення того чи іншого джерела для фінансування капіталовкладень приймається, як правило, на рівні підприємства в цілому або його самостійного у фінансовому відношенні підрозділи. При цьому в першу чергу враховується поточний фінансовий стан цього підприємства, яке практично неможливо відобразити в локальному проекті.

Таким чином, на великих підприємствах завдання вибору схеми фінансування інвестиційного проекту (принаймні, для проектів, що відносяться до категорії "великих") з необхідністю йде на вищий рівень управління. На рівні середньої управлінської ланки залишається завдання вибору найбільш ефективних, тобто найбільш потенційно прибуткових проектів з наявного переліку.

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Типи проектного фінансування. Простий інвестиційний кредит, його оцінка
Лізингова схема. Концесія BOT. Надання простого інвестиційного кредиту.
Бізнес-план інвестиційного проекту цеху (ділянки)
Організація виробничої бази цеху, дільниці. Менеджмент цеху, дільниці. Визначення вартості основних фондів. Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих.
Специфіка оцінки інвестиційних проектів з лізингом устаткування
Використання різних форм фінансування інвестицій передбачає їх аналіз та вибір найбільш оптимальної і прийнятної схеми. Існують такі основні форми фінансування інвестицій: за рахунок власного капіталу або за рахунок позикового капіталу.
Вибір критеріїв ефективності лізингового проекту
Процес обробки та аналізу пропозицій. Показники ефективності інвестиційного проекту. Термін окупності. Дисконтований період окупності.
Показники оцінки зростання інвестиційного проекту
Прибутковість продажів. Проста норма прибутку на інвестиції. Простий термін окупності інвестицій. Точка беззбитковості. Точка платоспроможності.
Побудова дерева рішень проекту
Метод аналізу індивідуального проектного ризику з допомогою побудови дерева рішень проекту.
Методи дисконтування
Головний недолік простих методів оцінки ефективності інвестицій полягає в ігноруванні факту нерівноцінності однакових сум надходжень або платежів, що відносяться до різних періодів часу.
Оцінка ефективності інвестицій
Метою даної курсової роботи є вивчення і визначення економічної ефективності інвестицій з застосуванням найбільш поширених методів її оцінки.
Використання бізнес-аналізу на різних етапах оцінки інвестиційних прое ...
Бізнес-аналіз необхідний для визначення, чи правильно вибрано напрямок вкладення коштів і далі - для підготовки достовірних вихідних даних і методично грамотної оцінки результатів.
Новий показник оцінки ризику інвестицій
Інвестиції - тимчасова відмова економічного суб'єкта від споживання наявних у його розпорядженні ресурсів (капіталу) і використання цих ресурсів для збільшення в майбутньому свого добробуту.
Яке значення аналізу фінансової звітності для прийняття управлінських ...
Ефективність або неефективність приватних управлінських рішень. Модель Дюпона. Критерії прийняття інвестиційних рішень.
Коректна підготовка даних для проведення інвестиційного аналізу в умовах а ...
Необхідність розвитку інвестиційних процесів усвідомлена багатьма російськими компаніями. А це означає, що перед ними постає питання відбору варіантів інвестиційних проектів, здатних принести найбільший ефект у діяльності підприємства.
Фінансовий механізм ділового проекту
Фінансовий план. Сценарії розвитку проекту.
Моделювання ризиків інвестиційних проектів
Імітаційне моделювання (simulation) є одним з найпотужніших методів аналізу економічних систем. У загальному випадку, під імітацією розуміють процес проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями складних систем реального світу.
Інноваційний проект
У даній роботі докладно розповідається про основні етапи створення та реалізації інноваційних проектів, наведено класифікацію інноваційних проектів, а також говоритися про методи оцінки інноваційних проект
Оцінка вартості будівель і споруд
Один з методів оцінки ринкової вартості житлового будинку. Матриця стану.
Консорціальні (синдиковані) кредити
Інвестиційне кредитування. Практика створення банківських консорціумів. Консорціальний кредит. Практика Газпромбанку.
Показники ефективності інвестиційного проекту
Інвестиційний проект (investment project) - проект, який передбачає (у числі інших дій) здійснення інвестицій. Природно, що проектні матеріали в даному випадку повинні містити інформацію про те,
Процеси управління проектами
Термін процес не прийнятий в Росії в тому контексті, в якому він далі використовується . Тут і далі під процесами розуміються дії і процедури, пов'язані з реалізацією функцій управління. Таке розуміння процесів прийнято в міжнародному співтоваристві.
Управління інвестиційною діяльністю
Що таке інвестиції і навіщо вони потрібні. Як визначити оптимальний розмір вкладень тимчасово вільних грошових коштів. Чому і як потрібно враховувати фактор часу.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар