Реферати » Реферати з економіки » Структура ринку наукомісткої продукції

Структура ринку наукомісткої продукції

досконаліші.

Однак, незважаючи на випереджальний розвиток наукомісткого сектора, до теперішнього часу в світовій практиці відсутній єдиний підхід до визначення рівня розвитку як окремих корпорацій, так і галузей в цілому. Наприклад, в США використовується до 50 показників, що допомагають порівняти ефективність НДДКР і здійснювати моніторинг зміни впливу інноваційної функції на діяльність корпорації протягом певного періоду часу. Серед них-Research Intensity Metric-показник, що визначає витрати на НДДКР, віднесені до загальної кількості продажів; Total R & T Spending-показник загальних витрат на НДДКР; Cost Saving Ratio-показник рівня заощаджень корпорації, що виникли як результат використання нових технологій, віднесеного до щорічного прибутку. На підставі моніторингу та аналізу показників всіх фірм галузі визначається відповідний узагальнений показник по окремій галузі. Потім визначається місце конкретної галузі в "технологічній ієрархії".

Економічну ефективність науково-технічної сфери можна визначити і за допомогою інших показників (число щорічно видаваних патентів, Нобелівські премії з різних напрямків досліджень), кількість проданих ліцензій.

Опитування, проведені серед фірм-виробників консалтинговими компаніями, показують, що комерційно доцільними і успішними в основному є витрати на наукові дослідження і розробки в наступних галузях:

- зв'язок ;

- Виробництво споживчих товарів;

- Хімія;

- Фінанси, страхування і кредит;

- Фармацевтична промисловість і медицина;

- Інформатика та електронно-обчислювальна техніка;

- Енергетика та комунальне господарство;

- Різні галузі обробної промисловості;

- Виробництво і переробка металів та інших базових матеріалів;

- Автомобілебудування.

На користь названих напрямів досліджень висловлювалися від 75 до 93% опитаних фірм. Рентабельність вкладень у НДДКР може істотно відрізнятися навіть в компаніях, що працюють на одному сегменті ринку. Так, для "Інтел" вона становить приблизно 100%, а для "Ай-Бі-Ем"-30-40%.

Як зазначалося вище, в даний час розвинені країни виробляють найбільші витрати на наукові дослідження в галузі охорони здоров'я.

Формування охорони здоров'я як одного з найбільш перспективних інноваційних контурів забезпечується довгостроковим дією цілого ряду чинників: демографічних, економічних, політичних. Дія демографічних факторів пов'язане з тенденціями скорочення народжуваності та підвищення тривалості життя, а в результаті - старіння населення розвинених країн, пік якого буде досягнутий в 2010-2015 рр..

Економічна основа зростання значимості охорони здоров'я - стійкий платоспроможний попит населення, організаційно оформлений в більшості країн в надійні системи страхування. Політична підтримка проявляється в самому доброзичливому ставленні демократичних парламентів і урядів до зростання державних витрат на фундаментальну медичну науку і освіту, розвиток інфраструктури охорони здоров'я. Позитивне голосування в цій області знаходить безумовну підтримку найширших верств електорату (на відміну, наприклад, від військових витрат). Стосовно до Росії дані тенденції мають місце поки лише у великих містах європейської частини країни.

В цілому зростання вкладень в охорону здоров'я в Росії фактично почався на початку 90-х років і до теперішнього моменту має значну інноваційну історію. Даний напрямок буде розвиватися і далі. Крім того, Росія має значні переваги і напрацювання в області проектування і розробки медичної техніки, про що свідчать також численні нагороди, якими удостоєні російські винаходи на міжнародних виставках і салонах.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту sciteclibrary /

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Що таке наукомісткий ринок?
До категорії наукомісткої прийнято відносити таку продукцію, при виробництві якої частка витрат на дослідження і розробки в загальних витратах або в обсязі продажів складає не менше 3,5-4,5%.
Прикладні проблеми формування інноваційної економіки Росії
Створення нових знань і технологій та їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку держави визначають роль і місце країни в світовому співтоваристві і рівень забезпечення національної безпеки.
Демографічний прогноз ООН для Росії до 2025 року
Чисельність та віковий склад населення (середній варіант прогнозу). Деякі характеристики демографічних процесів.
Сучасне машинобудування і транспортний комплекс у світовій економіці
Транспортний комплекс: основні напрямки розвитку на перспективу.
Інноваційна політика в Томської області
Як всяка політика, регіональна інноваційна політика є «мистецтво можливого» . Вона визначається як регіональними, так і загальноекономічними умовами, політичними та законодавчими обмеженнями для просування інновацій в регіоні.
Інноваційна політика
Зародження і формування структури цілого ряду галузей сучасної промисловості пов'язане з використанням корпораціями нових методів стратегічного поведінки.
Роль міжнародної науково-технічної кооперації в економіці регіонів Россі ...
За даними Міністерства промисловості, науки і технології РФ частка Росії на світових ринках високотехнологічної продукції займає тільки 0 , 3% - в 130 разів менше, ніж США.
Російський середній клас: рік після серпня
Соціально-економічна трансформація. Дослідники російського середнього класу. Фінансова криза серпня 1998 року. Порівняльні оцінки перспектив формування середнього класу і зростання добробуту.
Місцеве самоврядування і проблеми місцевих співтовариств
Останнім часом у сфері самоврядування місцевих спільнот намітилися нові тенденції та напрямки діяльності. Це підтверджують результати міжнародного наукового дослідження "Місцеве самоврядування і демократія".
Податок на додану вартість. Пільги, передбачені статтею 149 НК РФ
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за рахунок бюджетних коштів.
Інноваційна політика енергопідприємств
Проблеми промислової політики знову повертаються до числа державних пріоритетів. У новій структурі федеральних органів виконавчої влади утворено Міністерство промисловості, науки і технологій. Про
Інноваційна політика
Інноваційний - єдиний у своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво і управління.
Економіка розвинених країн
"Економіка розвинених країн" розкриває стан економічного потенціалу промислово-розвинених країн, группіруемих за трьома центрам світової торгівлі - у Північній Америці, Західній Європі і Далекосхідному - Тихоокеанському регіоні.
Великобританія: політика в області науки і техніки
Науково-технічний потенціал Великобританії. Політика держави і приватних компаній в галузі науки і техніки. Міжнародні науково-технічні зв'язки Великобританії.
Інноваційний проект і його оцінка
Інноваційну сферу від наукової та виробничої відрізняє наявність специфічної маркетингової функції, специфічних методів фінансування, кредитування і методів правового регулювання, а також, що наибол
Планування та прогнозування НТП в РБ
Вирішальним засобом підвищення ефективності суспільного виробництва, вдосконалення структури економіки, забезпечення економічного зростання і вирішення соціальних завдань є науково-технічний прогрес (Н
Високі технології, технопарки і технополіси - основа венчурного бізнесу
Поняття наукомістких технологій. Технопарки і технополіси - основа венчурного бізнесу. Класифікація технопарків.
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), АПК у світовій економіці
Галузі ПЕК відносяться до капіталомістким галузям. У промислово розвинених країнах, де представлені всі його галузі, зазвичай основні капіталовкладення в межах до 85% припадають на нафтогазодобувну промисловість і електроенергетику.
Характеристика народного господарства
Галузева структура економіки, територіальна структура економіки Росії.
Інноваційна діяльність підприємства
З тих пір було прийнято низку державних Концепцій регулювання та стимулювання інноваційної діяльності, оголошено про створення національної інноваційної системи, створено ряд механізмів державного фін

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар