Реферати » Реферати з економіки » Системи організації та управління

Системи організації та управління

рішень.

Конкретні функції управління як більш відособлені, самостійні галузі професійної діяльності стосовно нових умов господарювання займають ключові позиції. Саме на основі аналізу конкретних функцій формують структуру управління, здійснюють підбір і розстановку кадрів, розробляють системи інформації, організації діловодства.

Конкретні функції управління дозволять чітко визначити, що, кому і коли робити. Виконання конкретних функцій у комплексі становить процес управління організацією (підприємством).

Генеральний директор має право без довіреності представником від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх російських і іноземних установах, укладати трудові договори з працівниками Товариства, видавати довіреності, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор керує підприємством відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує роботу й ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед федеральним, регіональним та місцевими бюджетами, державними позабюджетними, соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, а також господарських і трудових договорів. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні та вирішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, виплату заробітної плати у встановлені терміни. Доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим особам. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, використанні правових засобів для фінансового управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності . Захищає майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади і управління.

Фінансовий директор організовує управління рухом фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових відносин, в цілях найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва і реалізації продукції та отримання максимального прибутку. Керує розробкою проектів перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів. Визначає джерела виробничо-господарської діяльності підприємства. Здійснює інвестиційну політику і управління активами підприємства, визначає оптимальну їх структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів, стежить за портфелем цінних паперів. Проводить аналіз та оцінку ефективності фінансових вкладень. Організовує розроблення нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх оборотності. Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації продукції, плану по прибутку і інших фінансових показників, правильним витрачанням коштів.

Відділ бухгалтерії складається з чотирьох осіб: головний бухгалтер, бухгалтер, касир.

Головний бухгалтер забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснених господарських операцій, надання оперативної інформації про фінансовий стан об'єднання, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності та проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності об'єднання. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо фінансовому директору. Займається подачею необхідної звітності до податкових органів, відділи статистики та інші позабюджетні фонди.

Бухгалтер матеріальної групи безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру і виконує роботу по різних ділянках бухгалтерського обліку (облік основних засобів, товарно-матеріальних запасів, витрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів фінансово - господарської діяльності, і т. п.). Здійснює прийом і контроль первинної документації по відповідним ділянках обліку і підготовляє до рахункової обробки.

Бухгалтер розрахункової групи проводить нарахування та перерахування податків до бюджету та позабюджетні фонди, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати персоналу та інших виплат і платежів. Готує дані по відповідних ділянках обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів. Веде розрахунки з постачальниками і замовниками, а також за надані послуги.

Касир знаходиться в підпорядкуванні у фінансового та директора та здійснює операції з прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження. Оформляє документи і отримує відповідно до встановленого порядку грошові кошти та цінні папери в установах банку для виплати заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат. Веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу. Звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком. Складає касову звітність.

Начальник відділу логістики здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства в області матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання товару, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування. Здійснює контроль за матеріально-технічним забезпеченням організації, фінансовими та економічними показниками діяльності організації, організує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання та збереження товару, забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів до максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами і пристосуваннями.

Транспортний відділ здійснює доставку сировини і товару, забезпечує їх належне збереження при перевезенні.

Склад забезпечує зберігання, складування та відпуск товарно-матеріальних цінностей, організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

Відділ закупівель і бартерних угод організовує безперебійне забезпечення підприємства сировиною і матеріальними ресурсами, укладає договори з постачальниками.

Комерційний директор здійснює керівництво збуту продукції на ринку і за договорами поставки, прискорення оборотності оборотних коштів. Організовує участь підпорядкованих йому працівників: в складанні перспективних і поточних планів реалізації товару, у визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, в розробці стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості товару, організації зберігання і транспортування товару, збуту товар. Вживає заходів щодо своєчасного укладення договорів з постачальниками і споживачами товару, розширенню прямих і тривалих зв'язків, забезпечує виконання договірних зобов'язань з поставок товару (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, термінами та іншим умовам поставок). Здійснює контроль за виконанням плану реалізації продукції, за правильним витрачанням обігових коштів, припиненням продажу продукції, що не має збуту.

Торговий відділ здійснює збут продукції, підготовляє договору з клієнтами, підготовляє звіти з продажу. Співробітники відділу беруть участь у виставках і ярмарках.

Відділ маркетингу здійснює вивчення ринку і прогнозує його розвиток, аналізує і розробляє найбільш ефективні методи продажів і реклами, визначає конкурентоспроможність продукції, організує рекламу в засобах масової інформації, організовує та проводить виставки, ярмарки, презентації.

Начальник по виробництву побутової хімії організовує сам процес, здійснює контроль за якістю і забезпечує збереження продукції на стадії виробництва, займається підбором персоналу для цеху, забезпечує необхідні умови праці. Налагоджує та підтримує зв'язки з санепідемстанцією, пожежною охороною, адміністрацією Новосибірської області та іншими проверяюще-контролюючими органами.

Начальник роздрібної мережі курирує діяльність магазинів, займається підбором продавців-касирів, забезпечує необхідними дозволами, торговими талонами, свідоцтвами та іншої документацією, обов'язкової для здійснення діяльності. Налагоджує та підтримує зв'язки з санепідемстанцією, пожежною охороною, адміністрацією області та іншими проверяюще-контролюючими органами.

Інституційно рівню відповідає керівники вищої ланки (генеральний директор, фінансовий і комерційні директори). Ці керівники відповідають за прийняття найважливіших рішень для підприємства. Вони формулюють цілі, розробляють довгострокові програми для підприємства. Займаються управлінням відносинами між організацією і зовнішнім середовищем, а також суспільством, в якому існує дана організація.

Управлінському рівню відповідають керівники середньої ланки - начальники відділів. Вони займаються координуванням і узгодженням робіт своїх підрозділів. Вони готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки, і передають ці рішення у вигляді конкретних завдань низовим керівникам.

Склад і кількість органів управління створювалися, виходячи з цілей і завдань управління, визначення кола управлінських функцій, встановлення складу підрозділів і розподілу функцій та обсягу робіт з підрозділам.

Чисельність працівників підприємства встановлюється при складанні штатного розкладу. Штатний розклад складається відповідно з організаційною структурою підприємства. При цьому враховуються зміст і обсяги робіт, кваліфікація фахівців.

Табл.1. Штатний розклад.

Найменування відділу Займана посада Заробітна плата т.р. Кількість осіб Разом по відділу
Генеральний директор 20 1 20
Комерційний директор 12 1 12
Фінансовий директор 15 1 15
Головний бухгалтер 10 1 10
Бухгалтер розр. групи 6 1 6
енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар