Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (України)

Аналіз господарської діяльності підприємства (України)

5

Оборотність осн.фондов

0,235

0,235

0,338

6

Рентаб-ть наданих послуг

0,289

0,183

0,346

За допомогою показників рентабельності можна проаналізувати ефективність використання активів підприємства, тобто фінансову віддачу від вкладених коштів.

Так, наприклад, показник рентабельності основних фондів показує, що

на 1 грн. використаних у процесі виробництва ОФ отримано 0,11 грн. прибутку (2001р.), це показник має тенденцію до зростання, що говорить про підвищення ефективності використання фіксованих активів підприємства. Про це також говорить зростаючий показник оборотності основних фондів.

3. Огляд літератури.

Основними проблемами у діяльності каналізаційного господарства не тільки нашого міста, а й державного рівня є: підвищення ефективності роботи водовідведення, зниження собівартості послуг, максимізація прибутку, а також підвищення якості очищення води.

На цей рахунок проводяться безліч різних досліджень, розробок, періодично з цього приводу публікуються статті в газетах і журналах та іншої науково-дослідницькій літературі. Наприклад автор статті: "Імітаційне моделювання як основа вдосконалення житлово-комунальних тарифів", Е.С. Большакова каже про те, що: "У нинішній економічній ситуації важливим завданням є всебічне скорочення витрат у всіх сферах діяльності, в першу чергу, на підприємствах водопостачання та водовідведення. На даний момент стає очевидним, що реформування галузі буде направлено на звуження витрат на всіх етапах виробничого процесу, але ідеологи реформування галузі не змогли запропонувати економічні механізми скорочення витрат і витрат. А підвищити тарифи до рівня собівартості не дозволяє злидні більшої частини населення. Тому єдиний шлях здешевлення комунальних послуг та зниження витрат на їх виробництво - скорочення втрат, жорстка економія ресурсів та енергоносіїв. А втрати в галузі колосальні. Причин, що зумовили це положення, декілька.

Основна - незадовільний стан внутрішніх систем водовідведення, низький технічний рівень вітчизняного сантехоборудованія та арматури а також низька якість експлуатації.

Богатко А.Н. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 1999р.

Наукові положення, на яких базується книга, обумовлюють її принципова відмінність від інших книг з даної тематики. У ній розглядаються теоретичні основи аналізу, природа вартості, капіталу, стан рівноваги господарюючого суб'єкта. Показується, що методичною основою економічного аналізу є бухгалтерський облік. Наводяться практична методика і загальні рекомендації з проведення економічного аналізу господарюючого суб'єкта.

Книга призначена бухгалтерам та фахівцям з економічного аналізу, може бути корисна студентам і аспірантам.

Калініна А.В., Конєва М.І., Ященко В.А. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро - і макрорівень): Навчально-методичний посібник. - 2-е видання. - К, 1998р.

Висвітлюються загальні положення та теорії економічного аналізу, особливості її застосування на мікро - і макрорівнях управління. Особлива увага приділяється одному з основних розділів аналізу _ аналізу фінансового стану підприємства.

Книга знайомить читачів з особливістю та специфікою аналізу та прогнозування основних показників господарської діяльності на різних рівнях управління як у нас в країні, так і за кордоном.

Представляє інтерес не лише для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а й для працівників підприємств (фірм, компаній), міністерств і відомств, що займаються проблемами аналізу і прогнозування.

Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. Навчальний посібник. - Харків, 2000р.

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші питання техніко-економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства, його предмет, зміст, метод, способи (прийоми) обробки інформації, види і організація аналітичної роботи. Наведено методику аналізу виконання виробничої програми комунальних підприємств, ефективність використання основних фондів, праці, собівартості продукції (послуг), доходів, прибутку і рентабельності.

Яцков М.І. Теорія економічного аналізу. - Львів, 1993р.

У підручнику розглядаються наукові основи теорії економічного аналізу, його предмет і метод, способи (прийоми) обробки інформації. Наведені основи організації та інформаційного забезпечення підприємств, зв'язок з іншими науками. Висвітлено питання системного підходу до аналізу, застосування економіко-математичних методів, розкриті роль економічного аналізу для управління виробництвом, історія та перспективи його розвитку. Враховані особливості розвитку підприємств на сучасному етапі та їх взаємозв'язок з розвитком ринкових відносин, приватизації.

Книга розрахована для студентів економічних спеціальностей, викладачів, керівників і фахівців.

Список літератури

Е.С. Большакова «Імітаційне моделювання як основа вдосконалення житлово-комунальних тарифів» / / «Комунальне господарство міст» (збірка, № 24-економічні науки). - Київ «Техніка» , 2000р.

«Комунальне господарство міст» (збірка, № 25-технічні науки). - Київ «Техніка» , 2000р.

А.Н. Богатко Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 1999р.

4. В.О. Костюк Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. Навчальний посібник. - Харків, 2000р

5. М.І.Яцков Теорія економічного аналізу. - Львів, 1993р.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подібні реферати:
Показники рентабельності та їх розрахунок
Рівень загальної рентабельності - це ключовий індикатор при аналізі рентабельності підприємства. Але якщо потрібно точніше визначити розвиток фірми виходячи з рівня її загальної рентабельності, необхідно обчислити
Реформа житлово-комунальної сфери РФ
Аналіз житлово-комунального господарства Росії на сучасному етапі. Перші підсумки демонополізації житлової та комунальної сфери Росії. Аналіз цінової і тарифної політики МУП МУП «Управління міського господарства» та напрями її вдосконалення.
Екзаменаційні питання по економіці
Посібник для студентів та викладачів.
Фінанси та фінансові ресурси підприємства
У структурі фінансових взаємозв'язків народного господарства фінанси підприємств (організацій, установ) займають вихідне, визначає положення, так як обслуговують основну ланку суспільного виробництва, г
Предмет, метод і завдання статистики
Статистика - осн. джерело інформації, вона мовою цифр відображає суспільне життя в усьому розмаїтті її проявів.
Економічний аналіз і суміжні науки
Економічний аналіз - спеціальна галузь знань, становлення якої як науки обумовлювалося об'єктивними вимогами та умовами, властивими появі будь-якої нової галузі наукових знань.
Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
Аналітичний огляд діяльності підприємства "N".
Методи наукового аналізу розміщення і територіальної організації народного ...
Завершальний етап дослідження і прогнозування територіальної організації господарства.
Зміст і завдання аналітичної роботи діяльності підприємств
Теоретичні основи економічного аналізу. Зміст і завдання адміністративно-господарської діяльності.
Основи аналізу господарської діяльності підприємства
Економічний і фінансовий аналіз. Облікова та податкова політика підприємства. Планування. Структура управління і контролю.
Яке значення аналізу фінансової звітності для прийняття управлінських ...
Ефективність або неефективність приватних управлінських рішень. Модель Дюпона. Критерії прийняття інвестиційних рішень.
Роль комплексного аналізу в управлінні
У економічне життя нашої країни управлінський аналіз увійшов разом з виникненням і зростанням підприємств, орієнтованих на ринок. У конкурентному середовищі від правильних, адекватних цьому середовищі управлінських р
Економічний аналіз
В шпаргалці наводяться наступні розділи: Методика аналізу фінансових результатів на базі російської звітності, Визначаємо вплив обсягу продажів (1) (фізичний обсяг продажів).
Фінансова діяльність підприємства
Розрахунок і аналіз аналітичних коефіцієнтів фінансової діяльності підприємства. Аналіз роботи підприємства.
Фінансовий стан підприємства
Зміст, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства. Баланс як основне джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Взаємозв'язок активу і пасиву.
Імітаційне моделювання в контексті управлінського прогнозування
Інституційні перетворення, які характеризуються переходом в постіндустріальну стадію розвитку та інформаційне суспільство, диктують нові вимоги до організації управлінської діяльності.
Еластичність як інструмент економічного аналізу
Визначення еластичності і її властивості. Еластичність пропозиції. Еластичність і часовий період.
Система тестів з бізнес-аналізу
Аналіз зовнішнього середовища. Фінансовий аналіз. Аналіз організації маркетингу на підприємстві. Аналіз виробничих проблем. Аналіз системи управління персоналом.
Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна
Поняття і предмет теорії держави і права. Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Функції теорії держави і права. Прийоми і методи наукового дослідження держави і права.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар