Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

style = 'width : 95.7pt; border-left: none; border-top: none; border-right: solid windowtext .5pt; border-bottom: solid windowtext .5pt '>

0,34034

0,323882

Технічні показники свідчать про низький технічний стан основних фондів підприємства, коефіцієнт зносу великий, але все ж трохи знижується. Якщо ситуація не зміниться, то підприємство буде не в змозі якісно обслуговувати споживачів.

Проведемо аналіз ефективного використання основних фондів.

Фондовіддача характеризує величину доходу або кількості продукції, одержуваного від використання основних фондів вартістю 1 грн.

Оскільки ціни на продукцію та послуги змінюються не пропорційно з індексацією вартості основних фондів, то для аналізу динаміки фондовіддачі слід використовувати натуральні одиниці виміру.

Фондовіддача з натуральними одиницями виміру характеризує інтенсивність використання основних фондів. Вона дорівнює відношенню річного обсягу реалізації продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних фондів.

Фондоемкость характеризує вартість основних фондів, необхідних для отримання доходу в 1 грн. або виробництва продукції.

Фондоемкость дорівнює відношенню середньорічної вартості основних фондів до річного обсягу реалізації продукції у вартісному виразі.

Фондоозброєність праці одного працівника дорівнює відношенню середньорічної вартості основних фондів до середньоспискової кількості працівників.

Таблиця 8 Показники ефективності використання ОФ

Показник

1998р

1999р

2000р

1

фондовіддача

0,235574

0,234621

0, 337571

2

фондоемкость

4,244949

4,262196

2,962337

3

фондоозброєність

98,17224

85,74737

74,43806

У період з 1998р. по 2000р. показник фондовіддачі зріс, тобто в 1998р. підприємство на 1 грн. основних фондів зробило послуг на 0,24 грн., в 1999р. на 1 грн. основних фондів-0,23 грн. , А в 2000р. - 0,34 грн. доходу.

Щоб отримати 1 грн. доходу від реалізації продукції, підприємству необхідно було в 1998р. використовувати 4,24 грн. основних фондів. Надалі значення цього показника падає до 2,96 грн .. Це відбувається через збільшення доходів за надані послуги водовідведення споживачам.

Фондоозброєність праці одного працівника знижується протягом аналізованого періоду. На початок 1998 року вона склала 98 тис.грн., А в 2000 році вже 74 тис.грн ..

2.3 Аналіз показників з праці та її оплату.

Перехід до ринкових відносин на сучасному етапі розвитку нашої країни ставить перед відповідними державними органами важливі завдання щодо розбудови економіко-аналітичної роботи з вивчення зайнятості трудових ресурсів, перерозподілу робочої сили, перепідготовки кадрів, ринку праці тощо. п. Це повною мірою відноситься до підприємств житлово-комунального господарства, де підвищення рівня і якості обслуговування міського населення вимагають значної кількості робочої сили і поліпшення ефективності її використання. При цьому слід підкреслити, що робота, наявність та ефективне використання трудових ресурсів, підвищення продуктивності роботи відіграють вирішальну роль в процесі виробництва продукції (послуг).

У зв'язку з цим великого значення набуває аналіз праці, оцінка ефективності його використання у виробничому процесі, вивчення впливу окремих трудових факторів (чисельність працівників, їх структура, тривалість робочого періоду і робочого дня одного працівника, продуктивність праці та ін.) на зміну кінцевих результатів діяльності аналізованого підприємства.

Виходячи з цього, під час аналізу праці необхідно вивчити динаміку чисельності працівників за останні періоди часу, забезпеченість ними підприємства, їх склад і структуру за окремими ознаками, рух робочої сили, ефективність використання робочого часу, проаналізувати продуктивність праці, визначити вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.

Для підприємства велике значення має аналіз праці, оцінка ефективності його використання.

Аналіз динаміки чисельності працівників за окремі періоди часу здійснюють за допомогою таких показників: середньооблікової чисельності працівників та облікової чисельності працівників на початок (кінець) аналізованих періодів часу. Для цих показників обчислюють відповідні показники динаміки (абсолютні і відносні прирости, темпи росту і ін.) І на основі їх порівняння виявляють закономірності й окремі тенденції у зміні кадрового потенціалу підприємства.

Таблиця 9 Динаміка чисельності робочих

Показники

1998р

1999р

2000р

Облікова чисельність працівників (за всіма комплексам), чол.

2018

1995

1983

1

Абсолютний ріст:

ланцюгової

-23

-12

базисний

-23

-35

2

Відносний ріст:

ланцюгової

98,8603

99 , 398496

базисний

98,8603

98,26561

3

Темп приросту,%:

ланцюгової

-1,1397

-0,6015038

базисний

-1,1397

-1,7343905

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар