Реферати » Реферати з економіки » Управління витратами

Управління витратами

дивитися на реферати схожі на "Управління витратами"

ВСТУП

На етапі переходу до ринковим відносинам багато підприємств, втративши державну підтримку, стали самостійними суб'єктами економічного життя. Питання вибору виду діяльності, організації виробничого процесу, випуску і збуту готової продукції стали прерогативою самих підприємств. В умовах самофінансування основним завданням для підприємств стала задача отримання прибутку в розмірі, достатньому для відтворювального процесу. Основною умовою збільшення прибутку підприємства є зниження витрат виробництва і збуту продукції, зокрема собівартості продукції, що випускається. Тому питання управління витратами є дуже актуальними для підприємств.

Метою даної курсової роботи є розробка заходів, що підвищують ефективність управління витратами на підприємстві.

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних завдань:

- визначити витрати як керовану економічну категорію;

- Розглянути концептуальні основи управління витратами;

- Вивчити основні прийоми і методи управління витратами підприємства;

- Застосувати вивчені методи і прийоми в удосконаленні управління витратами підприємства ВАТ «електроагрегати» .

Об'єктом даного дослідження є витрати підприємства на виробництво продукції.

Предметом дослідження є процес управління витратами.

На підприємстві ВАТ «електроагрегати» здійснюється тільки планування витрат і загальний їх облік через розподіл за елементами витрат. Тому новизна аналізованої роботи полягає в спробі практичного застосування таких важливих елементів системи управління витратами, як аналіз витрат, їх облік за методом Директ-Костинг і контроль за їх рівнем.

Робота складається з вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

При написанні роботи використовувалися як методичні посібники, так і публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені дисциплінам
«Фінансовий менеджмент» Є. Стоянової розглядаються основні принципи операційного аналізу. У книзі Карпової Т.П. «Управлінський облік» характеризуються особливості обліку витрат за системою Директ-Костинг. Раицкий
К.А. у своєму виданні «Економіка підприємства» показує управління витратами як багатоступінчастий процес. Биков С.В. у статті «Операційний фінансовий менеджмент» демонструє різні методи оптимізації асортименту продукції підприємства.

У цій роботі зроблена спроба систематизації і комплексного представлення вивченого матеріалу по даній темі.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

1.1. Витрати як керована економічна категорія

В економічній літературі витрати виробництва та обігу промислового підприємства розглядають як грошовий вираз витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої і комерційної діяльності. Цю ж категорію характеризують як витрати живої і матеріалізованої праці підприємства на виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг та їх реалізацію
(збут). На практиці при характеристиці всіх витрат виробництва та обігу використовують термін «витрати на виробництво» .

Поняття «витрати» більш ємне, ніж поняття «витрати виробництва та обігу» . При характеристиці останніх до їх складу не включають витрати, пов'язані з упущеннями в господарській діяльності, та витрати майбутніх періодів [16, с.77].

Витрати, пов'язані з випущеної продукції, характеризують її собівартість. Їх ще називають поточними витратами виробництва Ії звернення.

Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, робочої сили, а також витрати на виробництво і реалізацію. Цей показник характеризує у що обходиться кожному підприємству виробництво і збут продукції (робіт, послуг).

Витрати являють собою засоби, витрачені з метою забезпечення реалізації продукції, отримання доходів і прибутку. У собівартості продукції, як синтетичному показнику, знаходять відображення різні сторони виробничо-господарської діяльності підприємства.
Тому економне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів при виготовленні виробів, виконанні робіт та наданні послуг є умовою підвищення ефективності виробничих процесів і поліпшення прибутку [14, с.602].

Різні економічні дисципліни розглядають поняття «витрати» відмінно один від одного. Так, з точки зору дисципліни «Економіка промислового підприємства» всі витрати підприємства прирівнюються до його витратам, останні з яких діляться на дві групи: витрати обігу і витрати виробництва.

Витрати обігу - сумарні витрати живої і минулої праці, виражені в грошовій формі, що у процесі звернення матеріальних цінностей, включаючи транспортування, зберігання і т.п.

Витрати виробництва - сукупні витрати живої праці та праці, здійсненого в засобах виробництва, використовувані при виготовленні товарів. Під управлінням витратами, в даному випадку, розуміють їх планування, облік і аналіз [3, с.54].

Дисципліна «Фінанси підприємств» розкриває поняття «витрат» наступним чином: в процесі підприємницької діяльності підприємство несе так звані грошові витрати. Виходячи з економічного змісту всі грошові витрати діляться на три групи: витрати, пов'язані з отриманням прибутку; витрати, не пов'язані з отриманням прибутку, і примусові витрати.

До перших відносяться витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на реалізацію продукції. До других належать витрати споживчого характеру, а також на благодійні та гуманітарні цілі. До третього типу витрат відносяться податки і податкові платежі, різні відрахування, витрати по обов'язковому страхуванню і ін.

З точки зору дисципліни «Управлінський облік» управління витратами розглядається як управління постачальницько-заготівельної діяльністю.
Управління постачальницько-заготівельної діяльністю - це регулювання щорічної загальної суми витрат на утримання матеріальних запасів, що забезпечують безперебійну роботу підприємства, суми матеріальних витрат на виробництво. Мета узагальнення витрат - спостереження за процесом їх формування за двома напрямками: продукту - для оцінки запасу; центрам відповідальності - з метою контролю за рівнем матеріальних витрат [4, с.89].

Автори, які вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік» , під керуванням витратами розуміють комплексний процес, що охоплює операції нормування і планування, обліку та аналізу виробничих витрат, контроль за процесом їх формування [9, с.73].

Погляди деяких авторів, що працюють в напрямку «Фінансовий менеджмент» , на досліджувану проблему не збігаються. Так, з точки зору
Крейниной М.Н. витратами треба управляти з урахуванням зміни саме попиту на продукцію підприємства. У разі прогнозованого зниження попиту єдиним способом збереження необхідних розмірів прибутку є цілеспрямоване зменшення витрат. При підвищенні попиту, яке не супроводжується зростанням витрат, правильна фінансова оцінка наслідків цього підвищення може забезпечити значне збільшення прибутку [8, с.162].

Стоянова Е.С., Поляк Г.Б., Биков Є.В. пропонують управляти витратами підприємства, використовуючи інструменти операційного аналізу.

Таким чином, вище було розглянуто різні погляди на поняття
«витрати» і «управління витратами» .

Підприємства в процесі господарської діяльності здійснюють досить складний комплекс грошових витрат. Виходячи з економічного змісту і цільового призначення їх можна об'єднати в кілька самостійних груп:

- витрати на відтворення виробничих фондів;

- Витрати на соціально-культурні заходи;

- Операційні витрати;

- Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) [12, с.44].

Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) займають найбільшу питому вагу у всіх витратах підприємства. Ці витрати групують за такими елементами витрат: сировина і основні матеріали, паливо, енергія, заробітна плата основна і додаткова, різні відрахування, амортизація основних фондів, інші витрати ін. Докладний перелік витрат на виробництво і реалізацію продукції встановлений
Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, включених в собівартість продукції, та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. Цей документ був затверджений постанова Уряду Російської Федерації від 5 серпня
1992р. з подальшими змінами і доповненнями.

1.2. Концептуальні основи управління витратами підприємства

Процес управління витратами підприємства носить комплексний характер і передбачає вирішення наступних питань:

- значення того, де, коли і в яких обсягах витрачаються ресурси підприємства ;

- Прогноз того, де, для чого і в яких обсягах необхідні додаткові фінансові ресурси;

- Вміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів.

Управління витратами - це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них.

Одним з найефективніших методів вирішення задач фінансового аналізу з метою оперативного і стратегічного планування служить операційний аналіз, звані також аналізом «Витрати - Обсяг-Прибуток» , що відстежує залежність фінансових результатів бізнесу від витрат і обсягів виробництва ( збуту).

Операційний аналіз є складовою частиною управлінського обліку.
Його ключовими елементами є: операційний важіль, поріг рентабельності і запас фінансової міцності. Названі елементи можна доповнити маржинальним доходом. Проміжний маржинальний дохід - це результат від реалізації товарів після відшкодування тієї частини змінних і постійних витрат, величина якої буде потрібно при виробництві розглянутого вироби або змінюється зі зміною обсягу випуску.

Якщо аналіз беззбитковості дозволяє визначати і вивчати точку беззбитковості (поріг рентабельності, критичний обсяг виробництва і продажів), запас фінансової міцності (індекс безпеки), то більш широке використання маржинального доходу в аналізі дозволяє також визначити ціну, обсяг виробництва і продажів для отримання планованого прибутку, обгрунтовувати вибір устаткування, технологій виробництва і т.п.

Узагальнюючи вищевикладене, слід сказати, що крім оцінки операційного важеля, аналізу беззбитковості до операційного аналізу можна також віднести різні методи маржинально аналізу; метод граничних витрат, що вивчає зміну загальної суми витрат, отримане в результаті збільшення випуску продукції на один виріб при незмінних загальних чинниках
[19, с.101].

Найважливішою складовою операційного аналізу є поділ витрат на змінні і постійні.

Змінні витрати міняються в цілому прямо пропорційно змінам обсягу виробництва товарів (робіт, послуг). До них відносяться витрати на сировину і основні матеріали, технологічне паливо та енергію, основну заробітну плату виробничих робітників і т.п.

До постійних відносяться витрати, загальна величина яких істотно не змінюється при зменшенні або збільшенні обсягу випуску продукції, в результаті чого змінюється їх відносна величина на одиницю продукції.
Це витрати

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар