Реферати » Реферати з економіки » Управління витратами

Управління витратами

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, задають межі і форми діяльності і додають цій діяльності спрямованість на досягнення певних цілей. Сформулюємо ряд рекомендацій з побудови системи ефективного управлінського контролю з урахуванням мотиваційних факторів [1, с.59].

1. Цілі сформульовані в рамках системи управлінського контролю витрат, повинні бути досяжні, але не надто легкими: занадто складні цілі дезорієнтують виконавця, занадто легкі - не стимулюють підвищення ефективності роботи.

2. Система управлінського контролю повинна грамотно поєднуватися з системою стимулювання працівників, оплати праці та просування по службі.

3. Необхідно якомога ширше залучати співробітників і менеджерів нижчої та середньої ланки до постановки цілей, розробці планів та аналізу їх виконання: це дозволяє співробітнику більш повно реалізувати свої можливості, бути більш самостійними і одночасно відчути себе частиною організації.

4. Цілі, завдання, процедури та результати контролю повинні бути голосними, щоб кожен співробітник і кожен менеджер знав, чого від нього вимагають і за якими принципами буде оцінюватися його діяльність та ін. [1, с .59].

Вимога гласності управлінського контролю тісно пов'язане з аналізом існуючої на підприємстві системи інформаційних потоків.

Інформаційні потоки - це фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого. Будь-який інформаційний потік характеризується:

- видом документа;

- Проблематикою;

- Виконавцем;

- Одержувачем;

- Періодичністю.

Система інформаційних потоків - сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснить будь-який процес.
Найбільш загальна система інформаційних потоків - це сума інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.

Інформаційні потоки забезпечують нормальну роботу підприємства в цілому, включаючи нормальне функціонування системи управлінського контролю. Тому в цілях оптимізації роботи підприємства необхідно приділяти увагу оптимізації системи інформаційних потоків, яку не слід змішувати з автоматизацією: дійсно, використання комп'ютерної техніки дозволяє значно прискорити підготовку і передачу документів, але дійсно відчутний ефект воно може принести тільки в поєднанні з удосконаленням самих протікають на підприємстві процесів [1, с.59-60].

Інформація, яка збирається в системі управлінського контролю витрат, повинна відповідати таким вимогам:

1. своєчасністю, тобто інформація за витратами, виручці, прибутку повинна надходити тоді, коли ще має сенс її аналізувати;

2. достовірністю;

3. релевантностью, тобто інформація повинна допомагати приймати рішення;

4. корисністю (ефект від використання інформації повинен перекривати витрати на її отримання);

5. повнотою;

6. зрозумілістю;

7. регулярністю надходження.

По-справжньому ефективною можна вважати тільки таку систему інформаційних потоків, яка забезпечує бажаний результат, тобто дозволяє отримати таку інформацію. Слід зазначити, що система інформаційних потоків управлінського контролю не може існувати сама по собі: це органічна частина всієї системи інформаційних потоків підприємства в цілому. Тому при побудові системи інформаційних потоків підприємства в цілому і управлінського контролю зокрема слід орієнтуватися не на що їх функції, а на бізнес-процеси.

Бізнес-процес - це послідовність робіт, спрямованих на вирішення однієї з задач підприємства - наприклад, таких, як матеріально-технічне постачання, планування, управлінський контроль. Інформаційні потоки в бізнес-процесах зображують у вигляді мережевих графіків, на яких представлена ??послідовність і взаємозв'язку застосовуваних в рамках даного процесу документів.

Аналіз мережевих графіків бізнес-процесів дозволяє оптимізувати інформаційні потоки в системі управлінського контролю: прискорити проходження інформації, усунути дублювання інформації, домогтися отримання необхідної інформації «в потрібний час в потрібному місці» , що в кінцевому рахунку дозволить створити по-справжньому ефективну систему управлінського контролю витрат, яка є найважливішим елементом всього управління підприємством в цілому [1, С.60-61].

2.2. Прийоми і методи операційного менеджменту, використовувані в управлінні витратами

Ключовими елементами операційного аналізу є: операційний важіль, поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства.

Дія операційного (виробничого, господарського) важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Цей ефект обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних і змінних витрат на формування фінансових результатів діяльності підприємства при зміні обсягу виробництва.

Чим більше рівень постійних витрат, тим більше сила впливу операційного важеля [13, с.11].

У практичних розрахунках для визначення сили впливу операційного важеля використовують наступну формулу:

Сила впливу операційного важеля = Валова маржа / Прибуток

Сила впливу операційного важеля зростає коли виручка від реалізації знижується. Так проявляє себе грізна сила операційного важеля.

При зростанні ж виручки від реалізації, якщо поріг рентабельності
(точка самоокупності витрат) уже пройдений, сила впливу операційного важеля убуває: кожен відсоток приросту виручки дає все менший і менший відсоток приросту прибутку (при цьому частка постійних витрат у загальній їх сумі знижується). На невеликому видаленні від порога рентабельності сила впливу операційного важеля буде максимальною, а потім знову почне спадати і так аж до нового стрибка постійних витрат з подоланням нового порога рентабельності.

Сила впливу операційного важеля показує, скільки відсотків зміни прибутку дає кожний відсоток зміни виручки, і тим самим вказує на ступінь підприємницького ризику: чим більше сила впливу операційного важеля, тим більше підприємницький ризик [18, с. 192].

Пов'язані з підприємством ризики мають два основних джерела:

1. Нестійкість попиту і цін на готову продукцію, а також цін сировини та енергії, не завжди наявна можливість вкластися собівартістю в ціну реалізації та забезпечити нормальну масу, норму і динаміку прибутку, сама дія операційного важеля, сила якого залежить від питомої ваги постійних витрат у загальній їх сумі і зумовлює ступінь гнучкості підприємства - все це разом узяте генерує підприємницький ризик. Це ризик, пов'язаний з конкретним бізнесом в його ринковій ніші.

Якщо рівень постійних витрат компанії високий і не опускається в період падіння попиту на продукцію, підприємницький ризик компанії збільшується. Для невеликих фірм, особливо що спеціалізуються на одному виді продукції, характерна висока ступінь підприємницького ризику.

2. Нестійкість фінансових умов кредитування, невпевненість власників звичайних акцій в отриманні гідного відшкодування у разі ліквідації підприємства з високим рівнем позикових коштів, по суті, сама дія фінансового важеля генерує фінансовий ризик.

Як підприємницький і фінансовий ризики нерозривно пов'язані між собою, так і найбезпосереднішим чином зчеплені операційний і фінансовий важелі. Але який з двох важелів грає провідну роль?

Операційний важіль впливає своєю силою на нетто-результат експлуатації інвестицій, а фінансовий важіль - на суму чистого прибутку підприємства, рівень чистої рентабельності його власних коштів і величину прибутку в розрахунку на кожну звичайну акцію. Зростання відсотків за кредит при нарощуванні ефекту фінансового важеля робить важчою постійні витрати підприємства і робить підвищувальний вплив на силу операційного важеля. При цьому зростає не тільки фінансовий, а й підприємницький ризик, і, незважаючи на обіцянки солідного дивіденду, може впасти курсова вартість акцій підприємства. Першорядне завдання фінансового менеджера в такій ситуації - знизити силу впливу фінансового важеля. Таким чином, фінансовому важелю тут відводиться роль жертви, яку ведуть на заклання заради досягнення головного - зниження підприємницького ризику. Ось, власне, і відповідь на питання про верховенство операційного або фінансового важеля в такому вигляді, в якому його зазвичай приводять в класичних західних підручниках з фінансового менеджменту [15, с.209-210].

Отже, чим більше сила впливу операційного важеля, тим більш чутливий результат експлуатації інвестицій до змін обсягу продажів і виручки від реалізації; чим вище рівень ефекту фінансового важеля, ті більш чутлива чистий прибуток на акцію до змін нетто-результата експлуатації інвестицій.

Тому в міру одночасного збільшення сили впливу операційного і фінансового важелів все менш і менш значні зміни фізичного обсягу реалізації і виручки приводять до всіх більш і більш масштабних змін чистого прибутку на акцію. Ця теза виражається у формулі сполученого ефекту операційного і фінансового важелів:

Рівень сполученого Сила впливу Сила впливу ефекту операційного = операційного * фінансового та фінансового важелів важеля важеля

Результати обчислення за цій формулі вказують на рівень сукупного ризику, пов'язаного з підприємством, і відповідають на питання, на скільки відсотків змінюється чистий прибуток на акцію при зміні обсягу продажів на один відсоток.

Дуже важливо помітити, що поєднання потужного операційного важеля з потужним фінансовим важелем може виявитися згубним для підприємства, так як підприємницький і фінансовий ризики взаємно множаться, мультіпліціруя несприятливі ефекти. Взаємодія операційного та фінансового важелів посилює негативний вплив скорочення виручки від реалізації на величину нетто-результата експлуатації інвестицій і чистого прибутку.

Таким чином, задача зниження сукупного ризику, пов'язаного з підприємством, зводиться головним чином до вибору одного з трьох варіантів:

1. Високий рівень ефекту фінансового важеля в поєднанні зі слабкою силою впливу операційного важеля.

2. Низький рівень ефекту фінансового важеля в поєднанні з сильним операційним важелем.

3. Помірні рівні ефектів фінансового та операційного важелів - і цього варіанту найчастіше буває найважче досягти [15, с.210-

211].

Далі розглянемо поняття: поріг рентабельності (критична точка; точка перелому) і запас фінансової міцності.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар