Реферати » Реферати з економіки » Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

дивитися на реферати схожі на "Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами"

Міністерство загальної та професійної освіти

Уральського Державного Технічного Університету

Інститут перепідготовки кадрів

Оцінка ___________________________

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни: «Аналіз та діагностика фінансово - господарської діяльності » тема:« Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами »

Студент групи СП 700

Л.В. Чипурко
Керівник

В.М. Євсєєва

Єкатеринбург (Когалим)

2003 год.

Зміст

| Вступ | 3 |
| 1. Зміст і завдання аналізу складу, структури і забезпеченості | |
| підприємства трудовими ресурсами | 5 |
| 2. Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими | |
| ресурсами | 6 |
| 2.1. Аналіз складу і структури кадрів | 6 |
| 2.2. Кількісна оцінка впливу складу і структури кадрів на | |
| техніко-економічні показники роботи підприємства | 11 |
| 2.3. Оцінка обгрунтованості планової потреби в трудових ресурсах | |
| 2.4. Виявлення дефіцитних професій і спеціальностей | 18 |
| 2.5. Аналіз балансу і руху трудових ресурсів | 18 |
| 2.6. Висновки та рекомендації | 19 |
| 3. Заходи щодо підвищення рівня кваліфікації, освіти і | 23 |
| укомплектованості кадрами | |
| Бібліографічний список | 25 |
| Додатки | 29 |
| | 30 |

Введення

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат
- обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Об'єктом аналізу є управління громадського харчування ТПП «КНГ» .
Управління громадського харчування є структурним підрозділом.
Територіально - виробничого підприємства «Когалимнафтогаз» , входить до його складу відповідно до наказу №2 від 03.02.97г. і знаходиться в безпосередньому його підпорядкуванні. Предметом діяльності управління є організація громадського харчування та хлібопечення, в тому числі на підприємствах, що входять до складу ТПП «КНГ» .

Головним завданням Управління є організація громадського харчування та хлібопечення з метою отримання максимального прибутку ТПП «КНГ» і забезпечення на цій основі подальшого розвитку і зростання його подальшого добробуту.

Підприємства громадського харчування виконують такі функції: виробництво кулінарної продукції, її реалізація та організація споживання.
Найбільш важливими функціями громадського харчування є функції виробництва та організації споживання з урахуванням систематичного вивчення кон'єктури і попиту.

Метою даної курсової роботи є аналіз складу, структури та забезпеченості управління громадського харчування (скорочено УОП ТПП «КНГ» ) трудовими ресурсами і розробка проекту заходів щодо підвищення рівня кваліфікації, освіти і укомплектованості кадрами.

Для виконання мети курсової роботи в першому розділі розглядається зміст і завдання аналізу складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

У другому розділі проводиться аналіз складу, структури та забезпеченості управління громадського харчування трудовими ресурсами, робляться висновки та рекомендації щодо поліпшення використання трудових ресурсів на даному підприємстві.

У третьому розділі розробляється проект заходів щодо підвищення рівня кваліфікації, освіти і укомплектованості кадрами в управлінні громадського харчування.

При виконанні роботи широко використовувалися різні навчальні посібники та інші літературні джерела.

1. Зміст і завдання аналізу складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

У процесі аналізу трудових ресурсів вивчаються ступеня: забезпеченості робочих місць виробничого підрозділу персоналом в необхідному для виробництва професійному і кваліфікаційному складі
(забезпеченість виробництва трудовими ресурсами); якісного використання трудових ресурсів (робочого часу) в процесі виробництва; ефективності використання трудових ресурсів (зміна виробітку продукції на одного працюючого і на цій основі зміна.

Основними завданнями аналізу є наступні: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного та ефективного їх використання.

Джерелами інформації для аналізу забезпеченості й ефективного використання робочої сили є: план економічного і соціального розвитку підприємства, статистична звітність з праці ф-N 1-Т "Звіт з праці", додаток до ф. N 1-Т "Звіт про рух робочої сили, робочих місць", ф. N 2-Т "Звіт про кількість працівників у апараті управління та оплаті їхньої праці ", дані табельного обліку і відділу кадрів.

Оскільки трудовими показниками, що характеризують діяльність підприємства, вважаються: використання робочої сили, робочого часу і продуктивність праці, то основними завданнями аналізу є: об'єктивна оцінка використання трудових ресурсів - робочої сили, робочого часу та продуктивності праці; визначення чинників і кількісне зміна їхнього впливу на зміну трудових показників; пошук шляхів усунення чинників, що негативно впливають, і закріплення впливу позитивних.

Таким чином, метою аналізу праці є виявлення резервів і невикористаних можливостей на підприємстві, розробка заходів щодо приведення їх у дію.

2. Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

2.1. Аналіз складу і структури кадрів

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями в звітному році з фактичною кількістю працівників в попередньому році.

У аналізованого підприємства забезпеченість трудовими ресурсами характеризується даними, наведеними в аналітичній таблиці 2.1 та для більш наочного представлення на малюнку 1.1.

Таблиця 2.1

Забезпеченість трудовими ресурсами.
| Категорії | 2001 | 20002 | У відсотках до |
| | рік | рік | попереднього року |
| Промислово-виробничий | 572 | 645 | 112,76 |
| персонал, всього: | | | |
| зокрема: | | | |
| робочі | 497 | 567 | 114,08 |
| ІТП: | 75 | 78 | 104,00 |
| з них: | | | |
| | 25 | 25 | 100,00 |
| керівники | | | |
| | 36 | 39 | 108,33 |
| фахівці | | | |
| | 14 | 14 | 100,00 |
| службовці | | | |

У процесі аналізу необхідно вивчити зміна структури ППП. Її зміна проілюстровано даними таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Зміна структури трудових ресурсів
| Категорії | 2001 | 2002 | Зміна |
| | Колі-че | Доля-н | Колі-че | Доля-ни | Колі-чес | Доля-ного |
| | ство, | ий | ство, | й | тва, | |
| | чол. | Вага,% | чол. | Вага,% | чол. | Ваги,% |
| Промислово-виробниц | 572 | 100 | 645 | 100 | 73 | 0,0 |
| ственний персонал | | | | | | |
| зокрема: | | | | | | |
| робочі | 497 | 86,9 | 567 | 87,9 | 70 | 1 , 0 |
| ІТП: | 75 | 13,1 | 78 | 12,1 | 3 |-1,0 |
| з них: | | | | | | |
| | 25 | 4,4 | 25 | 3,9 | 0 |-0,5 |
| керівники | | | | | | |
| | 36 | 6,3 | 39 | 6,0 | 3 |-0,2 |
| фахівці | | | | | | |
| службовці | 14 | 2,4 | 14 | 2,2 | 0 |-0,3 |

Як видно з даних таблиць 2.1 і 2.2 в звітному році (2002 рік) чисельність промислово-виробничого персоналу по всіх категоріях в порівнянні з попереднім роком (2001 рік) збільшилася на 73 людини і склала 112,76%. Це зростання чисельності пояснюється відкриттям ряду нових їдалень, і відкриттям нової бази. Чисельність робітників у 2002 року порівняно з 2001 збільшилася на 70 осіб і склала 114,08%.
Одночасно з цим в чисельності ППП відбулося збільшення чисельності ІТП на 3 чоловік або на 4,0%, це відбулося за рахунок зростання чисельності
«службовців» на 3 людини або на 8,33%, це зростання обумовлюється тим, що в
2002 році на роботу прийняли додатково трьох осіб на час тривалої хвороби фахівців.

З даних аналітичної таблиці 2.2 видно, що в УОП ТПП «КНГ» зростає виробничий потенціал - питома вага робітників у звітному році вище його величини торік на 1,0%. Відповідно, знизився на 1,0% питома вага ІТП, в тому числі керівників - на 0,5%, спеціалістів - на 0,2%, службовців - на 0,3%.

За характером участі у виробничому процесі робітники поділяються на основних, зайнятих безпосередньо виготовленням основної продукції, і допоміжних, зайнятих у допоміжних виробництвах і всіма видами обслуговування. На аналізованому підприємстві число основних робочих в 2001 році склало 550 чоловік, а допоміжних - 22 людини, в 2002 році це число склало - 623 і 22 особи відповідно по категорії основних і допоміжних робітників.

У процесі аналізу вивчається співвідношення між основними і допоміжними робітниками, встановлюється тенденція зміни цього співвідношення, і якщо воно не на користь основних робітників, то необхідно здійснити заходи щодо усунення негативної тенденції.

На даному підприємстві чисельність допоміжних робітників у 2002 році порівняно з 2001 роком не змінилася, а її питома вага в загальній чисельності основних і допоміжних робітників знизився з 3,85% до 3,41%.

Скорочення чисельності допоміжних робітників досягається за рахунок концентрації та спеціалізації допоміжних робіт: по налагодження та ремонту обладнання, підвищення рівня механізації й удосконаленню праці цих робітників.

Для оцінки відповідності кваліфікації робочих складності виконуваних робіт по ділянці, цеху і підприємству порівнюються середні тарифні розряди робіт і робітників, які визначаються відносинами:

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар