Реферати » Реферати з економіки » Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

де: Тр - тарифний розряд; КР - кількість (чисельність) робітників; VPi - обсяг робіт кожного виду.

Дані для аналізу відповідності кваліфікації робочих складності виконуваних робіт по підприємству наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Кваліфікаційний склад робочих
| Розряд | Тарифний | Число робочих | Відхилено. | Відхилено. |
| | | | | В% |
| робочих | коефіцієнт | 2001 | 2002 | "+", "-" | |
| 2 | 1,1 | 92 | 80 |-12 |-13,04 |
| | | | | |-13,98 |
| | | | | | +44,05 |
| | | | | | +52,0 |
| 3 | 1,22 | 143 | 123 |-20 | |
| 4 | 1,36 | 200 | 289 | 89 | |
| 5 | 1,56 | 25 | 38 | 13 | |
| поза | | 37 | 37 | 0 | 0 |
| розряду | | | | | |
| Разом | | 497 | 567 | 70 | +14,08 |

З даних табл. 2.3 видно, що структура робітників у 2002 року відрізняється від структури робітників у 2001 році. Чисельність робочих нижчих розрядів (II - III) в 2002 році нижче, ніж в 2001 році, а вищих (IV-VI) - вище. Зміна структури робочих обумовлює необхідність вивчення їх кваліфікаційного рівня. Кваліфікаційний рівень робітників визначається на основі зіставлення, наприклад, середнього тарифного коефіцієнта в 2002 році із середнім тарифним коефіцієнтом в 2001 році, для чого встановлюється:

1) тарифний коефіцієнт (середній розряд робіт) в 2001году:

2) тарифний коефіцієнт 2002 року:

Як видно з розрахунків, середній тарифний коефіцієнт 2002 року вище, ніж в 2001 році на 0,19. Це говорить про те, що кваліфікаційний рівень у
2002 році вищі кваліфікаційного рівня (середнього розряду робіт) 2001 року, що безумовно підвищує ефективність роботи.

Якісний склад працюючих наведено в таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Якісний склад працюючих

| Категорії працюючих | Мають освіту |
| | Вища | Середня спеціальна |
| | 2001 | 2002 | 2001 р | 2002 р |
|-керівники і | 41 | 45 | 20 | 19 |
| фахівці | | | | |
|-робочі | 52 | 52 | 336 | 418 |
|-служащіе | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Всього: | 102 | 106 | 370 | 449 |

Як видно з таблиці 2.4 на посадах керівників, фахівців і службовців майже половина працівників не має вищої освіти, а що стосується категорії «робочі» , то тут взагалі спостерігається відсутність будь-якого освіти у великої кількості робочих, а вищу освіту мають лише 52 людини з 497 в 2001 році і з 567 в 2002 році, тобто якісний склад працюючих в управлінні залишає бажати кращого.

Показники забезпеченості підприємства працівниками ще характеризують ступінь їх використання і, природно, не можуть бути факторами, безпосередньо впливають на обсяг продукції, що випускається. Випуск продукції залежить не стільки від чисельності працюючих, скільки від кількості витраченого на виробництво праці, що визначається кількістю робочого часу, від ефективності суспільної праці, його продуктивності.
Тому необхідно вивчити ефективність використання робочого часу трудового колективу підприємства.

2.2. Кількісна оцінка впливу складу і структури кадрів на техніко-економічні показники роботи підприємства

З метою виявлення можливих резервів поліпшення використання балансу робочого часу на основні результати діяльності підприємстві виявляють можливі резерви підвищення продуктивності праці.

Середньорічне виробництво продукції одним працюючим є найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці. Величина її залежить не тільки від вироблення робочих, а й від питомої ваги останніх в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня. Отже, середньорічну вироблення продукції одним працівником можна представити у вигляді добутку наступних факторів:

ГВ = УД * Д * П * СВ

Розрахунок впливу цих чинників виробляється способами ланцюгової підстановки , абсолютних різниць, відносних різниць або інтегральним методом.

Основним результатом діяльності даного підприємства виступає товарообіг, який визначається добутком чисельності працюючих на середньорічну вироблення, тобто при оцінці факторів, що впливають на середньорічну вироблення і продуктивність праці, проводиться оцінка факторів, що впливають на товарообіг.

Вихідні дані для аналізу продуктивності праці наведено в аналітичній таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Вихідні дані для факторного аналізу
| Показник | 2001 | 2002 | Відхилено. | Відхилено. |
| | Рік | рік | від | від |
| | | | прошл.года | прош.года |
| | | | ("+", "-") | у% |
| Товарообіг, тис.руб. | 402090 | 1153580 | +751490 | +186,89 |
| Середньооблікова чисельність ППП, чол | 572 | 645 | +73 | +12,76 |
| робочих (КР), чол. | 497 | 567 | +70 | +14,08 |
| Питома вага робітників у загальній чисельності | | | | |
| ності промислово-виробничого | | | | |
| персоналу (УД),% | 86,9 | 87,9 | +1,0 | +1,15 |
| Відпрацьовано одним робочим за рік (Д) | 217 | 222 | +5 | +2,3 |
| Середня тривалість робочого | | | | |
| дня ( П), ч | 7,52 | 7,37 |-0,15 |-1,99 |
| Загальна кількість відпрацьованого часу | | | | |
| усіма робітниками за рік (Т), тис.-ч. | 810,9 | 927,9 | +117 | +14,43 |
| зокрема одним робочим, люд.-год | 1632 | 1637 | +5 | +0,31 |
| Середньорічне виробництво, тис.руб .: | | | | |
| одного працюючого (ГВ ) | 703,0 | 1788,5 | +1085,5 | +154,41 |
| одного робочого (ГВ ') | 809,0 | 2034,5 | +1225,5 | +151,48 |
| Середньоденна вироблення робочого | | | | |
| (ДВ), руб. | 3728,1 | 9164,4 | +5436,3 | +145,82 |
| Середньогодинна вироблення робітника | | | | |
| (СВ) , руб. | 495,8 | 1243,5 | +747,7 | +150,81 |
| Зміна вартості товарної продукції | | | | __ |
| в результаті структурних зрушень, | - | 24200 | - | |
| тис.руб. | | | | |

У таблиці 2.6 наведено розрахунок впливу факторів на рівень середньорічної вироблення працівників підприємства.

Таблиця 2.6

Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічної вироблення працівників підприємства
| Фактор | Алгоритм розрахунку | (ГВ, тис.руб . |
| Долі робітників у загальній | (ГВуд = (УД * ГВ'пл = | |
| чисельності ППП | 0.01 * 809,0 = | + 8,09 |
| кількості відпрацьованих | = (ГВД = Удф * (Д * ДВпл = | |
| днів одним робочим | 0,879 * 5 * 3728, 1 = | +16,39 |
| тривалості робочого | = (ГВП = Удф * Дф * (П * СВпл = | |
| дня | 0,879 * 222 * (-0,15) * 495,8 = |-14,51 |
| середньогодинної вироблення | (ГВсв = УДф * Дф * Пф * (СВ = | |
| | 0,879 * 222 * 7,37 * 747,7 = | 1075,53 |
| Разом | | 1085,5 |

За даними таблиць 2.5 і 2.6 середньорічна вироблення працівника підприємства у 2002 році вищі, ніж в 2001 році на 1085,5 тис. руб. Вона зросла на 8,09 тис. руб. за рахунок збільшення частки робітників у загальній чисельності ППП, у зв'язку з збільшенням кількості відпрацьованих днів одним робочим і збільшенням середньогодинної вироблення середньорічна вироблення збільшилася на 16,39 тис.руб. і 1075,53 тис.руб. відповідно.
Негативний вплив на середньорічну вироблення справила скорочення тривалості робочого дня, в результаті чого середньорічна вироблення скоротилася на 14,51 тис.руб.

Проаналізуємо зміну середньогодинної вироблення як одного з основних показників продуктивності праці і чинника, від якого залежить рівень середньоденної і середньорічний вироблення робочих. Величина цього показника залежить від факторів, пов'язаних зі зміною трудомісткості продукції та вартісної її оцінки. До першої групи факторів відносяться такі, як технічний рівень виробництва, організація виробництва, непродуктивні витрати часу у зв'язку з браком і його виправленням. У другу групу входять фактори, пов'язані зі зміною обсягу виробництва продукції у вартісній оцінці у зв'язку зі зміною структури продукції і рівня кооперованих поставок. Для розрахунку впливу цих факторів на середньогодинну вироблення використовується спосіб ланцюгових підстановок. Крім планового і фактичного рівня середньогодинної вироблення, необхідно розрахувати три умовних показника її величини.

Алгоритм розрахунку:

Перший умовний показник середньогодинної вироблення повинен бути розрахований в порівнянних з планом умовах (за продуктивно відпрацьований час, при плановій структурі продукції і при плановому технічному рівні виробництва ). Для отримання цього показника фактичний обсяг виробництва товарної продукції слід скоригувати на величину його зміни в результаті структурних зрушень і кооперованих поставок, а кількість відпрацьованого часу - на непродуктивні витрати часу
(Тн) і надпланову економію часу від впровадження заходів НТП (Пе), яку потрібно попередньо визначити.

СВусл1 = (ВПф ± (ВПстр) / (Тф-Тн ± Пе)

Якщо порівняти отриманий результат з плановим, то дізнаємося, як він змінився за рахунок інтенсивності праці у зв'язку з поліпшенням його організації, так як інші умови однакові:

Другий умовний показник відрізняється від першого тим, що при його розрахунку витрати праці не коригуються на Те:

СВусл2 = (ВПф ± (ВПстр) / (Тф-Тн)

Різниця між отриманим і попереднім результатом покаже зміна середньогодинного виробітку за рахунок надпланової економії часу у зв'язку з впровадженням заходів НТП:

Третій умовний показник відрізняється від другого тим, що знаменник не коригується на непродуктивні витрати часу:

СВуслЗ = (ВПф ± (ВПстр) / Тф.

Різниця між третім і другим умовним показником відображає вплив непродуктивних витрат часу на рівень середньогодинного виробітку:

Якщо ж порівняти третій умовний показник з фактичним, то дізнаємося, як змінилася середньогодинна вироблення за рахунок структурних зрушень виробництва продукції:

Так як на аналізованому підприємстві немає даних про непродуктивних витратах часу (Тн) і надпланової економії часу за рахунок впровадження заходів НТП (Пе), то розглянемо вплив тільки двох факторів на

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар