Реферати » Реферати з економіки » Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

зміна середньогодинної вироблення робітників:

1. Вплив організації виробництва:

СВп = (1153580 - 24200) / 927 , 9 = 1217,1 руб.

Якщо порівняти отриманий результат зі середньогодинноївиробленням робітника в 1999 році, то дізнаємося як він змінився у зв'язку з поліпшенням організації виробництва:

(СВп = 1217,1 - 495 , 8 = 721,3 руб.

2. Вплив структури виробництва (порівняємо перший показник з фактичним):

(СВстр = 1243,5 - 1217,1 = 26,4 руб.

Баланс факторів: 721,3 + 26,4 = 747,7 руб.

У зв'язку з поліпшенням організації виробництва в 2002 році порівняно з 2001 роком середньогодинна вироблення збільшилася на 721,3 руб.

За рахунок зміни структури виробництва в 2002 році порівняно з
2001 роком середньогодинна вироблення збільшилася на 26,4 руб.

Таким чином, ці чинники мали позитивний вплив на зростання продуктивності праці робітників підприємства, в результаті чого зростання середньогодинної вироблення в 2002 році порівняно з 2001 роком склав
747,7 руб.

Велику роль у вивченні впливу факторів на рівень середньогодинної вироблення грають прийоми кореляційно-регресійного аналізу. В многофакторную кореляційну модель середньогодинної вироблення можна включити такі чинники: фондоозброєність або енергоозброєність праці; відсоток робітників, які мають вищу кваліфікацію, середній термін служби устаткування, частку прогресивного обладнання в загальній його вартості і т.д.
Коефіцієнти рівняння множинної регресії показують, на скільки рублів змінюється середньогодинна вироблення при зміні кожного факторного показника на одиницю в абсолютному вираженні. Для того щоб дізнатися, як за рахунок цих чинників змінилася середньорічна вироблення робочих, необхідно отримані прирости середньогодинної вироблення помножити на фактичну кількість відпрацьованих людино-годин одним робочим:

=? СВXI * Дф * Пф.

Для визначення впливу їх на середньорічну вироблення працівника потрібно отримані прирости середньорічний вироблення робочих помножити на фактичну питому вагу робітників у загальній чисельності виробничо-промислового персоналу:

= * УДф.

Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну обсягу випуску продукції, слід приріст середньорічний вироблення працівника за рахунок i-го фактора помножити на фактичну середньоспискову чисельність промислово-виробничого персоналу:

(ВПxj = (ГВxi * ППП або зміна середньогодинного виробітку за рахунок j-го фактора помножити на фактичну величину тривалості робочого дня, кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, питомої ваги робітників у загальній чисельності працівників і середньооблікової чисельності працівників підприємства:

(ВПxi = (СВxi * Пф * Дф * УДф * ПППф.

Результати факторного аналізу наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Узагальнені результати факторного аналізу
| Фактор | (СВ, | (.ГВ ', | (ГВ. | (ВП |
| | руб. | тис. руб. | тис. руб. | тис. руб. |
| 1. Чисельність персоналу | - | - | - | +751 149,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. Середньорічне виробництво | | | | |
| одного працівника | - | - | - | +700 341,0 |
| Разом | - | - | - | +751 490,0 |
| 2.1. Питома вага робочих | - | - | +8,1 | +5 224,5 |
| 2.2. Кількість відпрацьованих | | | | |
| Днів одним робочим за рік | - | +18,3 | +16,4 | +10 771,5 |
| 2.3. Тривалість | | | | |
| робочого дня | - |-16,5 |-14,5 |-9 352,5 |
| 2.4. Зміна середньогодинної | | | | |
| виробки робочих | - | +1 223,5 | +1 075,5 | +693 697,5 |
| Разом | - | +1 225,3 | +1 085,8 | +700 341,0 |
| 2.4.1.Організація виробництва | +721,3 | +1 180,3 | +1037,5 | +669 187,5 |
| (інтенсивність праці) | | | | |
| 2.4.2. Структура виробництва | +26,4 | +43,2 | +38,0 | +24 510,0 |
| 2.4.3. Непродуктивні | | | | |
| витрати робочого часу | - | - | - | - |
| | | | | |
| | - | | | |
| 2.4.4. Підвищення технічного | - | - | - | - |
| рівня виробництва | | | | |
| Разом | +747,7 | +1223,5 | +1075,5 | +693 697,5 |

З таблиці 2.7 видно, що всі фактори, за винятком тривалості робочого дня, надали позитивний вплив на зміну показників продуктивності праці і випуск продукції, в результаті чого обсяг товарообігу в 2002 році збільшився в порівнянні з 2001 роком на
751 149 тис.руб. Найбільший вплив на обсяг товарообігу справила зміна середньогодинної вироблення робітників (+ 693697,5тис.руб). Поліпшення організації виробництва також справила великий позитивний вплив на зростання продуктивності праці (+669 187,5 тис. Руб.).

2.3. Оцінка обгрунтованості планової потреби в трудових ресурсах

В управлінні громадського харчування не планують чисельність працівників, т.к. підприємство є структурним підрозділом ТПП «КНГ» .
Планова чисельність на підприємстві приймається рівною, доведеної чисельності (ТПП «КНГ» відправляє в УОП довідку про доведеної чисельності), перевищення доведеної чисельності не допускається.

Чисельність керівників, фахівців і службовців наводиться в штатному розкладі підприємства, воно також доводиться до УОП з ТПП «КНГ» .

ТПП «КНГ» розраховує доведену чисельність на основі кількості які живилися людей по їдальням, числа змін на добу і норми обслуговування.

В цілому, по даному підприємству можна відзначити, що планова потреба в трудових ресурсах відповідає фактичної чисельності працівників, що підтверджується плановою та фактичною розстановкою працівників за професіями та організаційною структурою управління громадського харчування ТПП «КНГ» (додатки 4, 5, 6). На даному підприємстві немає надурочно відпрацьованих годин (додаток 3), отже, працівники працюю без переробки, тобто чисельність є достатньою для виконання норм.

2.4. Виявлення дефіцитних професій і спеціальностей

Як в 2001 році так і в 2002 році в управлінні громадського харчування дефіцитних професій і спеціальностей не виявлено і фактична чисельність працівників відповідає чисельності, передбаченої планом не тільки по кількості чоловік, але і за спеціальностями, що підтверджується організаційною структурою управління, а також планової та фактичної розстановкою працівників за професіями. (Додатки 4, 5, 6)

2.5. Аналіз балансу і руху трудових ресурсів

Найбільш відповідальним етапом в аналіз забезпеченості робочою силою підприємства є вивчення її руху. Дані для вивчення руху робочої сили в УОП ТПП «КНГ» наведені в аналітичній таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Аналіз руху робочої сили

| Показники | 2001 | 2002 |
| Кількість прийнятого на роботу персоналу: | 75 | 93 |
| Кількість звільнених працівників: | 80 | 95 |
| зокрема: | | |
| на навчання | - | - |
| в Збройні сили | - | - |
| на пенсію та з інших причин | 12 | 16 |
| передбаченим законодавством | | |
| за власним бажанням | 68 | 79 |
| за порушення трудової дисципліни | - | - |
| Середня спискова чисельність персоналу | 572 | 645 |
| Коефіцієнт обороту: | | |
| з прийому | 0,131 | 0,144 |
| з вибуття | 0,140 | 0,147 |
| Коефіцієнт плинності: | 0,119 | 0,122 |

На підставі даних таблиці 2.8 розраховують і аналізують динаміку наступних показників: коефіцієнт обороту з прийому робочих (Кпр):

Кількість прийнятого на роботу персоналу
Кпр = ----------------------,

Середньооблікова чисельність персоналу коефіцієнт обороту з вибуття (Кв):

Кількість звільнених працівників
Кв =------------------------------------,

Середньооблікова чисельність персоналу

коефіцієнт плинності кадрів (Кт):

Кількість звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни

Кт =------------------------,

Середньооблікова чисельність персоналу

З даних таблиці 2.8 видно, що на аналізованому підприємстві коефіцієнт плинності робочої сили в 2002 році вища, ніж в 2001 році.

Коефіцієнт з прийому працівників у 2002 році вищі, ніж в 2001 році, що пояснюється великою кількістю прийнятого персоналу, у зв'язку із збільшеними потребами управління в персоналі (у зв'язку з відкриттям нових їдалень і бази).

Вибуття працівників за порушення трудової дисципліни як в 2001 році так і в 2002 році не було, отже на підприємстві були вирішені такі соціальні проблеми як пияцтво, розкрадання, систематичні прогули і так далі.

Основною причиною вибуття працівників як в 2001 році так і в 2002 році є звільнення працівників за власним бажанням, це пов'язано з переїздом на нове місце проживання, те що більш високооплачувану роботу. Цими ж причинами пояснюється і висока плинність кадрів з управління.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за ступенем використання фонду робочого часу.

Фонд робочого часу (ФРВ) залежить від чисельності робітників (КР), кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік (Д) і середньої тривалості робочого дня (П):

ФРВ = КР * Д * П.

Вихідні дані для аналізу використання робочого часу (баланс використання робочого часу) наведені в додатках 1 і 2

В УОП ТПП «КНГ» стан використання робочого часу характеризується даними , наведеними в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Використання робочого часу
| Показник | 2001 | 2002 | Відхилено. | Відхилено. |
| | Рік | рік | | від прош. |
| | | | Від прош. | Року у% |
| | | | року (+, | |
| | | |-) | |
| Відпрацьовано за рік усіма робітниками, люд.-дн. | 107857 | 125926 | +18069 | +16,75 |
| Середньооблікова чисельність робітників (КР) | 497 | 567 | +70 | + 14,08 |
| Відпрацьовано за рік одним робітником: | | | | |
| днів (Д) | 217 | 222 | +5 | +2, 3 |
| годин (Ч) | 1632 | 1637 | +5 | +0,31

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар