Реферати » Реферати з економіки » Совершенстование інформаційних потоків підприємства

Совершенстование інформаційних потоків підприємства

стійкість, алгоритми перетворення інформації та відповідна цим об'єктивним умовам схема документообігу.

Рішення є ідеальним описом бажаного стану об'єкта і методів досягнення цього стану. Вони являють собою продукт обмеженого застосування, оскільки спрямовані на конкретний об'єкт в чітко описуваних умовах. Якість рішення як готового продукту проявляється опосередковано, у діяльності об'єкта, на який дане рішення спрямоване.

При створенні інформаційного забезпечення орієнтуються на усереднену, вирівняну потреба в інформації керівників і фахівців [див. пр.
7]. Особливе місце тут займає інформація про управління, в якій відбиваються прогресивні прийоми та методи організації управління [11, с.
28].

У процесі організації інформації принципове значення має розчленовування її на умовно-постійну, що виконує роль нормативно-довідкової, і змінну. Обидва ці види інформації на основі аналізу класифікаційних зв'язків організуються у взаємозалежні блоки (моделі), які можуть бути описують, т. Е. Характеризують процес в статиці або динаміці, компонентами, що відображають певну типову ситуацію.

Процес формування інформаційного забезпечення включає кілька етапів:

- опис стану об'єкта, т. Е. Фізична фотографія. Це передбачає набір техніко-економічних показників і параметрів, що характеризують керуючу і керовану системи, з відповідною класифікацією цих показників;

- Моделювання класифікаційних зв'язків в інформаційних масивах з виділенням причинно-наслідкових залежностей, т. Е. Формування приватних статичних моделей;

- Відображення в інформаційних моделях динаміки окремих елементів і процесів, т. Е. Обгрунтування тенденцій кількісного та якісного зміни у виробництві. При цьому кількісне зміна передбачає коригування інформації, а якісна зміна - її часткову або повну перебудову;

- Інтегрована інформаційна модель процесу виробництва, яка відображає взаємозв'язок і динаміку локальних процесів і всього виробництва.

Порядок формування визначає підхід до аналізу складу інформації.
Організація інформації значною мірою зумовлює порядок її зберігання, реєстрації, поновлення, передачі і використання. Чітка організація банків даних дозволяє більш повно обгрунтувати напрямки руху, інтенсивність потоків, закономірності її перетворення, методику запитів і отримання.

Таким чином, система інформаційного забезпечення-це сукупність даних про цілі, стані, напрямах розвитку об'єкта і навколишнього його середовища, організована у взаємозалежних потоках відомостей. Ця система включає методи отримання, зберігання, пошуку, обробки даних і видачі їх користувачеві.

2 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

1 Методи дослідження інформаційного забезпечення

Реалізація вимог пропонованих до аналізу організації управління, багато в чому залежить від якості та обсягу інформації про стан аналізованого об'єкта. Інформація повинна бути необхідною і достатньою, об'єктивно характеризувати організацію управління, використовуючи кількісно певні характеристики.

Основними джерелами отримання відомостей про сформовану організації управління та тенденції її розвитку в даний час є наступні.

Перше джерело - дані звітності та поточного року. Цей джерело дає можливість виявити чисельність і склад працівників, зайнятих в апараті управління, величину витрат управління, вартість організаційної та обчислювальної техніки.

Друге джерело - вивчення директивною документації (накази, розпорядження, протоколи нарад, матеріали з перевірки виконання, звіти окремих підрозділів і т.п.).

Третє джерело - спеціальні обстеження. Це джерело є в даний час основним.

В даний час великого значення набувають дані про завантаженість матеріально-речових елементів системи управління. Об'єктом спостереження в цьому випадку є окремий об'єкт - обчислювальна машина, розмножувальна установка, будь-який документ.

Важливим джерелом отримання даних про організацію управління є проведення спеціальних опитувань працівників апарату управління чи колективу відповідного підрозділу керованого об'єкта.

Названі джерела інформації не виключають один одного. Вони повинні поєднуватися, взаимодополняя і збагачуючи отримуваний різними методами матеріал
[10, c. 111-112].

В даний час успішно використовується декілька методик аналізу інформаційного забезпечення. Вони розрізняються прийнятими характеристиками кількості інформації (символи, записи, графострокі, документи і т. П.), Методами та інструментами аналізу. Найбільш розробленими можна вважати такі методи.

1) Метод матричного моделювання процесів розробки даних, випробуваний на машинобудівних підприємствах.

2) Графоаналитический метод дослідження потоків інформації, випробуваний на металургійних заводах.

3) Опис потоків інформації у вигляді графіка типу дерева.

4) Метод схем інформаційних зв'язків планових розрахунків.

5) Метод дослідницького аналізу завдань управління, розроблений на виявленні «коротких» потоків.

Ці методи виходять насамперед із загальною кількісної характеристики інформації.

Кожен з цих методів має свою область застосування: одні зручні для опису інформаційних зв'язків між підрозділами, інші - між групами задач, окремими завданнями і групами елементарних процедур.

Найбільш повне і детальне відображення і аналіз потоків інформації можна отримати за допомогою інформаційних моделей, які розробляються як матричні моделі. При цьому використовуються різні матриці - матеріальні процеси і документообіг, документообіг і склад рішень і завдань на конкретному рівні управління, за певними групами задач, по різних рівнях управління та ін.

Частіше інших використовуються моделі у вигляді матриць і графів. Обидва ці способу моделювання припускають виділення в інформаційній системі у вигляді самостійних компонентів вихідних, проміжних і кінцевих даних.
Це дозволяє вивчати їх ізольовано, що має принципове значення для дослідження потреби у зовнішній і внутрипроизводственной інформації.

Матричні моделі потоків циркулюючої інформації можуть бути побудовані в різних варіантах, але в якості базових виступають матриці розмірністю
«документ на документ» , «показник на показник» . При цьому документи можуть розглядатися як єдині блоки.

У класичному вигляді матричні моделі призначені для аналізу класифікаційних зв'язків. Але вони прийнятні також для вивчення основних характеристик інформаційного забезпечення управлінського апарату, тому що дозволяють показати різні угруповання видів і джерел інформації і сприяють більш повному виявленню фактичної забезпеченості і можливості поліпшення задач різного виду.

Графоаналитический метод дослідження інформаційних потоків заснований на поданні їх інформаційного графа та аналізу його матриці суміжності.
Графи можуть бути побудовані на рівні документів, на рівні компонентів
(вихідні, проміжні та зовнішні дані) і на синтетичному рівні
(вихідні і проміжні дані, зовнішні і функціональні результати).

На основі графоаналитических моделей можна виявити число різновидів вихідної, проміжної і результативної інформації, використовуваної і одержуваної в процесі виконання завдання, частоту використання різних інформаційних даних, дійсне використання кожного показника в роботі.

Маючи графи основних завдань і процедур, що вирішуються в процесі управління, можна отримати матрицю суміжності графів, ніколи взаємозв'язок завдань і документів, що використовуються в управлінні. Граф кожного завдання і конкретного рівня управління дозволяє встановити раціональну інформаційну наступність, можливість використання проміжних і кінцевих результатів даного завдання для інших.

Структурний граф може використовуватися для розрахунку обсягу інформації
[9, с.204-205].

Ці методики аналізу інформаційного забезпечення в сукупності дозволяють розглядати всі сторони семантичного аспекту аналізу.

2 Графічні та матричні методи дослідження інформації

Найбільш повно аналіз інформаційного забезпечення може бути проведений при побудові та аналізі блок-схеми носіїв інформації у вигляді інформаційного графа.

При обгрунтуванні інформаційних потоків необхідно врахувати:

- рух інформації в рамках самого інформаційного забезпечення (від блоку - до блоку);

- Взаємозв'язок і спадкоємність інформації в технологічних процедурах однієї функціональної підсистеми і між самостійними функціональними підрозділами;

- Ієрархічну спрямованість руху інформації;

- Спрямованість і види оформлення вихідний інформації.

Для цієї мети успішно використовуються інформаційні моделі об'єктів і які у них процесів. АСУП створює можливість переходу від побудови інформаційних моделей для окремих функцій і елементів управління до побудови інформаційної моделі управління в цілому і для підприємства.

Процедура підготовки до вирішення групи завдань або окремого завдання передбачає попереднє визначення складу, послідовності і взаємозв'язку структурних компонентів потоків інформації, що забезпечують процес рішення. До структурних компонентів потоку можна віднести вхідні і вихідні документи (функціональний рівень аналізу), масиви вихідної, проміжної і вихідної інформації (елементний рівень аналізу), розглядаючи виділені рівні самостійно або інтегруючи їх у єдину схему.

Для фіксованих за складом та змістом інформаційних потоків в об'єкті автоматизації, постійному складі і взаємодії елементів АСУ і алгоритмах задач структура потоків інформації в системі буде в загальному випадку незмінна. Послідовності і взаємозв'язку визначених структурних компонентів потоків постійні і можуть бути знайдені один раз. Для автоматизації процесу аналізу інформаційних потоків необхідно створити відповідну інформаційну модель. З цією метою зручно скористатися апаратом теорії графів [7, c. 20].

Побудова графічної моделі

Уявімо структурні компоненти потоків інформації у вигляді вершин орієнтованого графа G = (M, V), дуги яких відображають їх зв'язку між собою.
Кожна пара вершин Mi і Mj з'єднана дугою, спрямованої від Mi до Mj тільки в тому випадку, якщо є перехід інформації від Mi до Mj.

Використовуючи властивості графів, можна отримати ряд важливих характеристик досліджуваних потоків інформації в системі.

Утворюємо статечні матриці суміжності R, R2, ..., RN і сумарну матрицю
. Аналіз матриць дозволяє визначити такі властивості потоків.
Порядок компоненти Mj визначається найбільшою довжиною шляху, що з'єднує Mi з Mj. Він дорівнює ступеня n матриці суміжності Rn при якій.
Максимальне значення порядку компоненти Mj визначається найбільший шлях від
Mi до Mj для всього інформаційного графа. Вихідні дані виділяються при рівності нулю суми елементів j шпальти матриці суміжності. При рівності нулю суми елементів i рядки виділяються вихідні дані. Значення та
дорівнюють

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар