Реферати » Реферати з економіки » Совершенстование інформаційних потоків підприємства

Совершенстование інформаційних потоків підприємства

за такими ознаками: застосовуваним методологиям і моделям систем і БД; ступеня інтегрованості з
СУБД; доступним платформам.

Класифікація за типами переважно збігається з компонентним складом
CASE-засобів і включає наступні основні типи:

- засоби аналізу (Upper CASE), призначені для побудови й аналізу моделей предметної області (Design / IDEF (Meta Software), ВРwin

(Logic Work));

- Засоби аналізу і проектування (Middel CASE), що підтримують найбільш поширені методології проектування й які використовуються для створення проектних специфікацій (Vantage Team Builder (Сауenne),

Designer / 2000 (ORACLE), Silverrun (СSА), РRО-IV (МсDonnell Douglass),

САSЕ.Аналітак (МакроПроджект)). Виходом таких засобів є специфікації компонентів і інтерфейсів системи, архітектури системи, алгоритмів і структур даних;

- Засоби проектування баз даних, щоб забезпечити моделювання даних і генерацію схем баз даних (як правило, на мові SQL) для найбільш поширених СУБД. До них відносяться ERwin (Logic Works), S-

Designor (SDP) і DataBase Designer (ORACLE). Засоби проектування баз даних маються також у складі САSЕ-засобів Vantage Team Builder,

Designer / 2000, Silverrun і РRО-IV;

- Засоби розробки додатків. До них відносяться засоби 4GL (Uniface

(Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), Developer / 2000

(ORACLE), New Era (Informix ), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) і ін.) і генератори кодів, що входять до складу Vantage Team Builder, РRО-

IV і частково - в Silverrun;

- Кошти реінжинірингу, що забезпечують аналіз програмних кодів і схем баз даних і формування на їх основі різних моделей і проектних специфікацій. Засоби аналізу схем БД і формування ERD входять до складу Vantage Team Builder, РRО-IV, Silverrun, Designer / 2000, ERwin і

S-Designor. У сфері аналізу програмних кодів найбільшого поширення отримують об'єктно-орієнтовані САSЕ-засоби, що забезпечують реінжиніринг програм мовою С ++ (Rational Rose

(Rational Software), Object (Сауеnnе)).

Допоміжні типи включають:

- засоби планування та управління проектом SE Companion, Microsoft

Project і ін.);

- Кошти конфігураційного управління (PVCS (Intersolv));

- Засоби тестування (Quality Works Segue Software));

- Засоби документування (SoDA (RationalSoftware)) [5, с. 123-131].

У розряд CASE-систем потрапляють як відносно дешеві системи для персональних комп'ютерів з обмеженими можливостями (такі, як редактори діаграм), так і дорогі системи для великих ЕОМ.

Зазвичай до CASE-засобів відносять будь-яке програмне засіб, що автоматизує ту чи іншу сукупність процесів життєвого циклу ПЗ і має такими основними характерними особливостями:

- потужні графічні засоби для опису і документування ІВ, щоб забезпечити зручний інтерфейс з розробником і розвиваючі його творчі можливості;

- Інтеграція окремих компонент САSЕ-засобів, що забезпечує керованість процесом розробки ІС;

- Використання спеціальним чином організованого сховища проектних метаданих (репозиторію).

Сучасні CASE-системи охоплюють велику область підтримки різних технологій проектування та програмування: від простих засобів аналізу і документування інформаційної системи до повномасштабних засобів автоматизації, що покривають весь життєвий цикл інформаційної системи [15, c. 43].

Сьогодні Російський ринок програмного забезпечення має такими найрозвинутішими CASE-засобами:
- Vantage Team Builder (Westmount I-CASE);

- Designer / 2000;

- Silverrun;

- ERwin + BPwin;

- S-Designor;

- САSЕ. Аналітик [5, c. 5].

Крім того, на ринку постійно з'являються як нові для вітчизняних користувачів системи (наприклад, CASE / 4/0, PRO-IV, System Architect,
Visible Analyst Workbench , EasyCASE), так і нові версії і модифікації перерахованих систем.

3 УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАТ

«електроагрегати»

3.1 Діагностичний аналіз інформаційних зв'язків між функціональними підрозділами підприємства

Аналіз потоків інформації - найважливіший етап в раціоналізації існуючої системи управління, що має забезпечити виконання цільових завдань проектування і з'ясування особливостей існуючої практики планування.

Аналіз існуючих процесів управління може бути здійснений насамперед на базі дослідження інформаційної системи підприємства, яка характеризується наявністю існуючої схеми документообігу, системи економічних показників діяльності підприємства, структурним складом підрозділів, що беруть участь в процесі управління, і інтенсивністю потоків даних, що циркулюють між ними.

Оброблені матеріали обстеження дозволяють провести аналіз системи планування та управління як в окремих підрозділах керуючої системи, так і на підприємстві в цілому, а також створити передумови для побудови стрункої системи обробки даних.

Діяльність будь-якого підрозділу, пов'язана з управлінням, виражається в створенні різних форм документів і показників.

Отримання необхідних матеріалів для аналізу інформаційних потоків дуже трудомісткий процес і вимагає для полегшення і прискорення цих робіт використання різних обчислювальних засобів. Однак навіть при використанні обчислювальних машин складно спроектувати і проаналізувати інформаційну систему ВАТ «електроагрегати» зважаючи на специфіку галузі, в якій діє підприємство. Тому проведемо аналіз руху документів між функціональними підрозділами підприємства для одного бізнес-процесу - від укладення договору до збуту готової продукції, а потім досліджуємо інформаційні потоки в планово-економічному відділі в рамках цього бізнес-процесу.

На самому початку визначимо загальний перелік циркулюючих на підприємстві документів. В результаті обробки матеріалів обстеження було виявлено, що в підрозділах ВАТ «електроагрегати» для бізнес-процесу циркулює близько 270 форм документів.

В додатку представлено розподіл форм документів по підрозділам з виділенням із загальної кількості документів, що розробляються в кожному підрозділі і що у нього. Аналіз цих даних показує, що кількість форм документів, що розробляються і вступників до підрозділів, в сумі становить значно більше. Це пояснюється наявністю повторюваності одних і тих же форм документів, що циркулюють в підрозділах у процесі діяльності підприємства.

У таблиці так само можна виявити взаємозв'язку підрозділів та маршрути руху документів, що дозволяє зробити висновок про наявність тісного зв'язку між функціональними підрозділами.

Ця таблиця побудована в шаховій композиції, де по рядках дається розподіл вхідних чи створюваних в підрозділах форм документів, а по рядках - розподіл вихідних. Підсумкова рядок показує загальну кількість форм документів, одержуваних кожним підрозділом. Підсумковий стовпець - загальна кількість форм документів, що поставляються іншим підрозділам. Зіставлення даних підсумковій рядки з даними підсумкового шпальти, які відбивають «вхід» і «вихід» , відповідно, показує, що вони різні. Це пояснюється тим, що в підрозділи можуть надходити однакові форми документів. Так в Матриці руху документів в бізнес-процесі від укладення договору до збуту «входить» 269 форм документів, а «виходить» - 268. Тут можна припустити, що якийсь документ залишається в тому підрозділі, в яке його направили або кілька форм документів об'єднують в одну загальну форму.

На даній стадії аналізу важливо відзначити, що створювані і циркулюючі всередині підприємства форми документів, можуть бути піддані змінам по вигляду, змісту і маршрутам руху.

Для даного бізнес-процесу найбільш завантаженими є наступні функціональні підрозділи:

- фінансовий відділ - входить - 35 форм, виходь - 34 форми документів, що становить 13% на вході і 12,7% на виході;

- Планово-економічний відділ - входить - 32 форми, виходь - 32 форми, що становить 12% на вході і 12% на виході;

- Відділ маркетингу - входить - 44 форми, виходь - 41 форма, що становить 16% на вході і 15% на виході;

- Виробничо-диспетчерський відділ - входить - 31 форма, виходить-

22, що становить - 12% на вході і 8% на виході.
Схеми руху документів в даних підрозділах представлені у додатку
.

Таким чином, видно, що на вході у відділи інформаційні потоки більш завантажені, ніж на виході. Це свідчить про те, що функціональні підрозділи переробляють що входить інформацію, можливо, спрощуючи її. Для того, щоб простежити, як підрозділи обробляють і використовують, що надходить до них інформацію більш детально, досліджуємо інформаційні потоки в планово-економічному відділі.

3.2 Побудова графічної і матричної моделі документообігу

Система документообігу на підприємстві є відображенням його виробничо-господарської діяльності. Принаймні вдосконалення виробництва змінюється документообіг. Ця зміна виражається в появі нових (або ліквідації існуючих) форм документів і зміна маршрутів їх руху.

Для проведення аналізу системи обробки даних представляється доцільним розділити все циркулюючі на підприємстві документи на три основні групи: планові, фактичні (звітні), нормативні.

Матрична модель (см. Додаток) руху інформації в планово-економічному відділі ВАТ «електроагрегати» за формами документів показує, що основна діяльність підрозділу в даному бізнес-процесі, пов'язана з плануванням, спрямована на вироблення основних документів, які передаються у фінансовий відділ і бухгалтерію, відділ зовнішніх зв'язків, ООТиЗ і
ОІХіО.

Наприклад, у фінансовий відділ надходить - 4 форми планових документів, в бухгалтерію - 3, до відділу зовнішніх зв'язків - 3, в ООТиЗ - 3, в ОІХіО - 3 форми документів.

Для проведення більш давального аналізу документообігу для ВЕО необхідно на основі Матриці руху документів в бізнес-процесі від укладення договору до збуту див. Додаток побудувати таблицю руху інформації див. Додаток.

Хоча між підрозділами й існують тісні взаємозв'язки, які ускладнюють (заплутують) процес руху документації при вирішенні задач, все ж основний потік даних надходить з ВЕО у фінансовий відділ. Важливо відзначити, що необхідно наявність не тільки зв'язків між функціональними підрозділами, а й так званих зворотних

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар