Реферати » Реферати з економіки » Система ціноутворення

Система ціноутворення

дивитися на реферати схожі на "Система ціноутворення"

План.
Введення.

I. Завдання, цілі та функції ціноутворення.

II. Фактори що визначають ринкової ціни. a. Попит. b. Перевагу. c. Рівноважна ціна.

III. Цінові стратегії та умови їх застосування.
Висновок.

Питання стратегії і тактики прийняття цінових рішень, постійно займають уми менеджерів західних і вітчизняних фірм, провідних виробничу діяльність. В сучасних умовах актуальність питань ціноутворення експортних та імпортних угод істотно зростає.
Підвищення точності розрахунків цін в контрактах, сприятиме ефективності укладених угод. Від правильності встановлення цін багато в чому залежать рентабельність підприємств, його конкурентоспроможність, обсяг реалізації продукції та багато інших показників господарської діяльності.
Особливу роль ціна відіграє в ринковій економіці. Ціноутворення складний механізм кон'юнктури торгового ринку, його барометр. У ціні, відбивається вся система ціноутворюючих факторів (інфляція, попит, пропозиція та ін.). У чому полягають основні принципи ринкового ціноутворення? Це постійна орієнтація цін на купівельний попит, на зниження їх рівня в конкурентній боротьбі, яка посилює зв'язок цін з якістю продукції та можливістю післяпродажного сервісного обслуговування споживачів, маневрування цінами.

I. Завдання, цілі та функції ціноутворення

Ціна - найбільш важливий економічний параметр ринкового середовища діяльності підприємства. Ціна виступає грошовим виразом вартості товару. Її основна функція полягає в забезпеченні виручки від продажу товару. Ціна є чинником, що становлять велике значення для споживачів товарів, тому вона дуже важлива для встановлення відносин між підприємством і товарними ринками.

Ціноутворення - комплексний і суперечливий процес.

В ході його доводиться враховувати велику кількість факторів і вдаватися до компромісів: враховувати завдання виробництва і маркетингових досліджень, фінансові результати, дії конкурентів, психологію споживачів, чинне законодавство. Процес ціноутворення повинен чітко регламентувати етапи збору та підготовки інформації, прийняття остаточного рішення. Його ефективність залежить від розробки дійсних методів збору та перевірки інформації про конкурентів, спостереження над поведінкою споживача, аналізу результатів внутрішньої діяльності. У загальному вигляді порядок ціноутворення можна представити таким чином.

Рис. 1. Порядок ціноутворення в загальному вигляді.

Загальна політика формує загальні підходи в ціноутворенні підприємства, які обумовлюють вибір прикладної маркетингової моделі ціноутворення, тобто цінової стратегії. Можливість оптимізації цінової політики полягає в варіюванні різними ціновими стратегіями і методами залежно від поточних умов на конкретному ринку. Таким чином, визначимо ціну і стратегію на конкретний товар на певному ринку, треба спиратися на вже існуючу цінову політику, яка не повинна мати жорстких часових рамок короткострокового і довгострокового періодів.

Ціноутворення - частина господарського механізму.

Ціноутворення - складова частина господарського механізму. Воно грає важливу роль в адміністративній економіці, але незмірно зростає його значення в ринковій. У першій з них від економічно обгрунтованої системи планово-адміністративних цін багато в чому залежала дієвість планових показників, розрахунків та економічних важелів (фінансових, оплата праці, виробничого і соціального розвитку колективу), а також стан загальної та структурної збалансованості в народному господарстві. У ринковому господарстві при усуненні директивного планування виробництва та розширення суспільного продукту ціна стає найважливішим регулятором відтворювального процесу як на мікро-, так в істотній мірі і на макрорівні народногосподарського управління.

У процесі переходу від адміністративної до ринкової економіки активізується роль ціни як інструменту економічної та соціальної політики, і її положення в перехідному механізмі господарювання, де поєднуються адміністративні та економічні методи управління, характеризуються чималими складнощами в зв'язку з умовами її функціонування, специфікою перехідного періоду.

Задачі ціноутворення

Основні завдання, які вирішуються на підприємствах з ціноутворення:

1.Забезпечення виживаності підприємства. Ця задача виходить на перший план в умовах гострої конкуренції або різко мінливих потреб покупців. Стратегія підприємства в таких умовах - зниження ціни на продукцію.

2. Максимізація поточного прибутку. Застосовуються тими підприємствами, для яких поточні фінансові показники важливіше довгострокових.

Підприємство оцінює попит і витрати виробництва стосовно до різних рівнів цін і вибирає таку ціну, що забезпечить максимальне надходження поточного прибутку і готівки і максимальне відшкодування витрат.

3. Завоювання лідерства за показниками частки ринку. Пов'язано з довготривалою стратегією фірми, тому її дотримуються ті, які впевнені у високому попиті на свою продукцію. При цьому первісна ціна на поставлений товар може бути нижче ціни конкурентів. Як правило, при зниженні ціни частка ринку збільшується.

4. Завоювання лідерства за показниками якості. Підприємство, яке вирішило робити ставку на якість своїх товарів, несе великі витрати, пов'язані з поведінкою науково-дослідних і конструкторських робіт, а й ціни, як правило, встановлює вищі, ніж ціни конкурентів.

Необхідними умовами ринкового ціноутворення є: економічна самостійність і свобода вибору поведінки підприємств, комерційна основа відносин суб'єктів господарювання, сприяння та захист договірно-контактних відносин, наявність конкурентного середовища і пропозиція врівноважується за допомогою ціни.

Розрізняють також поняття «ціна попиту» , «ціна пропозиції» , «рівноважна ціна» , «ринкова ціна» .

Ринкова ціна є результат конкурентного зіставлення ціни і попиту і ціни пропозиції при різних значеннях попиту і пропозиції.

Ціна попиту є ціна, яку готовий сплатити покупець при деякому значенні попиту на даний товар. Розрізняють ціну попиту і попит індивідуального покупця, а також ринкову ціну попиту і ринковий попит, які складаються на даному ринку.

Цілі ціноутворення

Стратегія ціноутворення повинна бути ув'язана з загальними цілями фірми відповідно до системою маркетингу і відбивати їх. Природно, що стратегії можуть бути різні в широкому діапазоні. Існують три основних мети ціноутворення:

1. Основна - на збуті;

2. на прибутку;

3. на істотному положенні.

У першому випадку підприємство зацікавлене в зростанні реалізації або максимізації частки на ринку. У другому - в максимізації прибутку, оптимізації доходу від інвестицій, або забезпеченням швидкого надходження готівкових коштів. В третьому випадку підприємству важливо уникати впливу несприятливих урядових дій, розробляти ***, сприяюче мінімізації результатів дій конкурентів, підтримання добрих відносин з учасниками каналів збуту, протидії виникненню конкуренції, стабілізації цін.

Ціноутворення є складовою частиною загальної системи маркетингу підприємства - виробнику продукції.

Треба врахувати всі фактори, що впливають на цінові рішення - витрати виробництва, конкуренти, споживачі, уряд. Вирішальним є рівень витрат виробництва і реалізації. Але не можна забувати, що витратне цільове поведінка підприємства хоча і допомагає їм триматися на плаву, але недалекоглядно, не відповідає ринковій перспективі, оскільки в кінцевому підсумку веде до загального зростання цін, тим самим до банкрутства багатьох підприємств.

Встановлення цін включає в себе наступні етапи: постановка цілей і задач ціноутворення, визначення попиту, витрат, аналіз цін і товарів конкурентів, вибір методу ціноутворення, встановлення остаточної ціни.
Головна мета, яка ставиться при прийнятті рішень про ціни - збільшення прибутку.

Функції ціни

багатозначущу економічного змісту ціни виражається в різноманітності економічних функцій, що визначають її роль і місце в економіці.

До числа основних комплексних відносяться три економічні функції ціни:

Вимірювальна - ціна виступає як засіб вимірювання витрат і результатів суспільної праці у всіх фазах суспільного відтворення.

Розподільна - ціна використовується як знаряддя розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту, елементів вартості
(витрат, доходів і накопичень).

Стимулююча - ціна служить засобом економічного стимулювання господарюючих об'єктів.

Кожна функція розкриває характер, спосіб впливу на відтворювальний процес в цілому і його боку за ступенем активності цього впливу: від відносно пасивного вимірювання витрат і результатів відтворення до активного знаряддя розподілу доходів та економічного стимулювання, безпосередньо задевающего інтереси підприємців, трудових колективів і людей (як виробників, так і споживачів).

Ціни пов'язані з багатьма економічними процесами на різних стадіях відтворення, тому вони виконують численні функції, впливаючи на відтворювальний процес. Теоретично розробки останніх років в області ціноутворення дозволили конкретизувати і сформулювати багато приватні функції ціни, що відображають їх дію в різних сферах. Число функцій цін можна збільшити, якщо детально розглядати роль цін у всіх сферах і аспектах їх застосування.

Типи ринків

Істотний вплив на ціноутворення надає тип ринку, на якому працює фірма.

Ринок чистої конкуренції складається з безлічі продавців якого-небудь схожого товару. Жоден з продавців не робить великого впливу на рівень цін при здійсненні операцій. Його прикладом є ринок продовольчих товарів, текстильних волокон.

Ринок монополістичної конкуренції складається з безлічі покупців і продавців, що робить угоди в широкому діапазоні цін. На такому ринку, виступають, як правило, фірми, що пропонують покупцям однорідні товари, різняться варіантами і якістю виконання - досить часто їх відрізняють навіть не якість, а торгова марка.

Олигополистический ринок - складається з невеликого числа продавців, дуже чутливих до політики ціноутворення і маркетингових стратегій один одного. Олігополіст ніколи не впевнений, що може домогтися довгострокового успіху за рахунок зміни рівня цін.

Ринок чистої конкуренції - складається з одного продавця, який диктує свої умови покупцеві. Продавці, не завжди можуть встановлювати максимально можливу ціну через острах уведення державного регулювання, небажанню залучати конкурентів високою ціною і високим прибутком, прагненням проникнути на всю глибину ринку.

II. Фактори визначення ринкової ціни

1. Попит.

У будь-якому суспільстві рівень цін на товари регулюється попитом і пропозицією.

Попит - характеризується бажанням і можливістю людей купувати товари.

Закон

Сторінки: 1 2 3

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар