Реферати » Реферати з економіки » Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Каталог рефератів на "Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ"

Міністерство освіти України

Донецький державний університет

Кафедра "Обліку та аудиту"

Контрольна робота. на тему:

Ревізія фінансово - господарської діяльності бюджетних установ.

Обліково-фінансовий факультет, заочне відділення, прискорена форма навчання.

Студент 5_го курсу

Керівник:

Андрєєва Л.Ф.

Донецьк 1999

План

1 Перевірка обгрунтованості кошторису на утримання бюджетних установ.

2. Ревізія касових і розрахункових операцій.

3. Перевірка використання основних засобів і матеріальних цінностей.

4. Складання акта і реалізація результатів ревізії.
1 Перевірка обгрунтованості кошторису на утримання бюджетних установ.

Відомо, що витрати кожної бюджетної установи визначаються кошторисом, затверджується на рік за окремими статтями вищестоящою організацією.
Незважаючи на це, необхідно перевірити правильність і обгрунтованість кожної суми, передбаченої кошторисом. Ревізор, зокрема, повинен перевірити, чи правильно визначені показники по контингентам, штатам, класам на початок планованого року і в середньорічному обчисленні, фонди заробітної плати, чи відповідають прийняті витрати по кожній статті кошторису встановленим нормативам і положенням, не включені чи в кошторис витрати на утримання установ, які ще не закінчені будівництвом, і т. д.

Ревізіями в ряді випадків розкриваються факти: завищення асигнувань в кошторисах, що дає можливість отримувати зайві без урахування дійсної потреби суми, змісту понадштатних працівників за рахунок вакантних посад: включення в платіжні відомості вигаданих осіб та присвоєння виписаної на них заробітної плати; зайвих виплат за сумісництвом за фактично невідпрацьований час; завищення витрат на опалення будівель через неправильне визначення кубатури будівель, кількості наявних печей та перевищення норм постачання паливом; безкоштовного відпуску палива співробітникам і списання її вартості за рахунок видатків установи.

Аналізуючи правильність складання кошторису, слід також перевірити її виконання, встановити, чи немає випадків витрачання коштів без урахування фактичного виконання виробничих показників, чи немає надмірностей у витратах, придбання дорогих і непотрібних предметів, витрачання коштів не за прямим призначенням. Необхідно звернути увагу на своєчасність фінансування передбачених заходів.

При виявленні фактів неправильного складання кошторису або несвоєчасного фінансування слід поруч з відображенням в акті ревізії повідомити про це вищестоящої організації та відповідному фінансовому органу для вжиття заходів до усунення недоліків і внесення необхідних виправлень до кошторису на що залишився до кінця року час.

Необхідно перевірити, чи дотримуються керівники ревізуються бюджетних установ встановлений порядок розрахунків за товари та послуги.

При перевірці постановки обліку в бюджетних установах і організаціях слід мати на увазі, що при правильній постановці обліку об'єктивно і достовірно відбиваються всі операції фінансово-господарської діяльності кожної установи або організації та забезпечується систематичний контроль: за витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей відповідно до їх цільового призначення і залежно від виконання заходів, передбачених планом і затверджених кошторисом витрат; за найсуворішим дотриманням режиму економії і збереженням соціалістичної власності.

Синтетичний облік в бюджетних установах повинен здійснюватися тільки в книзі журнал-головна ф. № 308. Ведення інших регістрів забороняється. Для аналітичного обліку передбачені відповідні регістри: книги, картки і відомості.

Для документування руху матеріальних цінностей (прихід, витрата) інструкцією передбачається застосування уніфікованої накладної
(вимоги) ф. № 434-мех., А також збережені діючі первинні документи (меню-вимоги, забірні карти і відомості).

У разі придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів незалежно від їх вартості за одиницю (комплект) вони обов'язково відображаються в обліку.

Детальні вказівки дані по обліку грошових документів. До них відносяться: оплачені талони на бензин і масла, на харчування тощо. І., Придбані путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази (отримані безоплатно враховуються за балансом), сповіщення на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, облігації державних позик зберігання), бланки трудових книжок і ін.

Прийом до каси і видача з каси таких документів повинні оформлятися касовими ордерами, на яких ставиться штамп "Фондовий" або робиться напис від руки червоним олівцем. В касову книгу ці ордери не вдається записати.

Нарахування заробітної плати та допомог з тимчасової непрацездатності згідно інструкції проводиться один раз на місяць в одному документі та відображається в обліку в останній день місяця. Виписувати окремі відомості на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності не дозволяється.

Облік фактичних витрат ведеться за підрозділам бюджетної класифікації - розділах, главам, параграфів і статтям в розрізі кожного закладу, що має затверджений кошторис.

Організація бухгалтерського обліку, здійснення контролю за його постановкою і станом звітності в підвідомчих бюджетних установах та організаціях покладаються на головних розпорядників кредитів і головних (старших) бухгалтерів.

Лічильний працівник несе повну відповідальність поряд з керівником бюджетної установи за дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, за правильне ведення бухгалтерського обліку, за своєчасне подання бухгалтерської звітності і достовірність її даних.

Підставою для відображення записів в обліку служать належне оформлення бухгалтерські документи: рахунки організацій та установ, авансові звіти підзвітних осіб, відомості на видачу заробітної плати робітникам і службовцям, вимоги на відпуск матеріалів та продуктів харчування та ін.

Бухгалтерські документи повинні бути ретельно перевірені як з боку їх повноти та правильності складання, так і по суті проведених операцій, тобто їх законності та відповідності витрат затвердженої кошторисі. Після перевірки документи скріплюються підписом лічильного працівника і керівника установи.

Бухгалтерські документи повинні складатися своєчасно і містити такі обов'язкові реквізити: назва документа (прибутковий ордер, видатковий ордер, накладна, рахунок-фактура, відомість на виплату заробітної плати, акт та ін.); назва та адреса установи, організації чи підприємства, що склали документи: вказівка ??сторін, що брали участь у скоєнні господарської операції, оформленому даним документом; дату складання документа: зміст господарської операції і її підстава; вимірювачі операції (в кількісному і ціннісному вираженні); підписи осіб, відповідальних за операцію.

Інші реквізити визначаються характером документованих операцій. Так, наприклад, при виплатах громадянам за виконану роботу в складають ними рахунках вказуються: прізвище, ім'я по батькові та адреса особи, виконав роботу; номер паспорта, ким і коли паспорт виданий: рік, місяць і число складання рахунку; докладний перерахування виконаних робіт; належна за рахунком сума (цифрами і прописом); підпис.

У рахунку за придбані матеріали та інвентар повинна бути розписка матеріально відповідальної особи в отриманні цих цінностей, а в рахунку за виконані роботи - підтвердження прийняття робіт. На рахунках, оплачених через підзвітних осіб, обов'язкова розписка одержувача із зазначенням отриманої ним суми готівкових грошей прописом і дати їх отримання.

Всі документи, що служать підставою для бухгалтерського обліку, повинні представлятися в бухгалтерію у порядку і в строки, встановлені головним (старшим) бухгалтером установи або організації.

Вступники в бухгалтерію документи після ретельної перевірки приймаються до обліку. Всі грошові документи (відомості на виплату заробітної плати, авансові звіти, рахунки тощо. Д.) Та додатки до них незалежно від форми оплати (готівкою з каси, перерахуванням через банк і ін.) Після перевірки та оплати гасяться штампом. На штампі крім написи
"Оплачено" повинна бути дата (рік, місяць, число) оплати і підпис. За відсутності штампа грошові документи погашаються написом від руки аналогічного змісту.

Прийняті до обліку документи оформляються бухгалтерськими проводками, які можуть складатися як на окремі первинні документи, так і на групи документів, систематизованих за ознакою однорідності операцій,

Записи в бухгалтерському обліку ведуться шляхом хронологічної та систематичної реєстрації операцій. Хронологічна реєстрація операцій проводиться в порядку послідовності їх оформлення меморіальними ордерами, систематична - з угрупованням операцій на синтетичних і аналітичних рахунках відповідно до затверджених планом рахунками.

Записи в книгах повинні бути зроблені не пізніше наступного дня після здійснення операції. У тих випадках, коли застосовуються накопичувальні відомості, записи в книгах робляться один раз на місяць.

Якщо протягом звітного періоду на кошторис міністерства чи центрального установи автономної республіки чи відділу виконкому Ради народних депутатів було передано фінансування установ, організацій та заходів, раніше проходили по інших кошторисами або бюджетам, видатки по цих установам, організаціям та заходам повинні бути відображені в зведеному звіті міністерства, центрального установи або відділу виконкому за новою підпорядкованістю з початку року.

Головні розпорядники кредитів розглядають бухгалтерські звіти підвідомчих їм установ і організацій з точки зору як правильності їх складання, так і використання коштів відповідно до затвердженого кошторису і вживають необхідних заходів щодо поліпшення діяльності установі і організацій.

Зведені звіти і баланси видаються головними розпорядниками кредитів за належністю міністерству фінансів автономної республіки, крайовому, обласному, окружному, міському і районному фінансовому відділу виконкому Рад народних депутатів. Терміни подання зведених звітів встановлюються відповідними фінансовими органами. Зведені звіти і баланси підписуються головним розпорядником кредитів і головним (старшим) бухгалтером.

Перш ніж приступити до перевірки правильності планування. ревизующие повинні ретельно вивчити діючі з цього питання інструктивні матеріали.

Основним плановим документом, що визначає обсяг, цільове направлення і поквартальний розподіл коштів, що відпускаються з бюджету на утримання бюджетних установ, є кошторис, яка складається на основі показників плану економічного і соціального розвитку та діючих нормативів за типовою формою , встановленої Міністерством фінансів України. На лицьовій стороні бланка кошторису вказуються повне найменування установи, бюджет, на якому воно складається, і рік, на який складено кошторис.

До кошторису можуть

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар