Реферати » Реферати з економіки » Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

включатися тільки видатки, необхідність яких обумовлена ??характером діяльності даної установи. Загальна сума витрат на рік розподіляється в кошторисі за статтями бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України, з поквартальною розбивкою.

Сума витрат та її розподіл за статтями наводяться в кошторисі у зіставленні з уточненим планом і виконанням по звіту за попередній період за 6 або 9 місяців в залежності від того, коли вона складається.

Витрати, передбачені за кошторисом, повинні бути обгрунтовані необхідними розрахунками по кожній статті. Розрахунки складаються виходячи з виробничих показовий і відповідно до чинного законодавства в частині витрачання коштів на виплату заробітної плати, а також з дотриманням діючих норм витрат за окремими видами витрат.

У кошторисі наводяться загальні відомості про зовнішню кубатурі будов, внутрішньої площі будівель, системи опалення, наявності водопроводу і каналізації, які використовуються при плануванні обсягу витрат на господарські витрати та капітальний ремонт.

Кошторис підписується керівником установи та бухгалтером; затверджується вищестоящою організацією по установам, у строки, встановлені Урядом України.

Затвердження кошторису оформляється спеціальної написом головного розпорядника кредитів на лицьовій стороні із зазначенням загальної суми витрат, у тому числі фонду заробітної плати працівників і дати затвердження кошторису.
Підпис головного розпорядника кредитів засвідчується печаткою організації, яка затвердила кошторис.

Кошторис складається у двох або трьох примірниках, один з яких направляється в бюджетна установа, а другий залишається у вищестоящій організації, яка затвердила кошторис. При наявності централізованої бухгалтерії один примірник залишається в централізованій бухгалтерії. До кошторисі бюджетної установи повинен бути прикладений тарифікаційної список педагогічного, медичного та іншого персоналу.

Зміни до кошторису може вносити головний розпорядник кредиту, який затвердив кошторис, оскільки правом зміни річних призначень по кошторисах окремих установ користується та організація, яка затвердила річний кошторис.

Керівнику організації надано право використовувати передбачені кошторисами кошти в кожному призначенню в межах річних асигнувань незалежно від поквартального розподілу, за винятком ассігнораній на заробітну плату і капітальні вкладення.

Збільшення в зазначеному порядку квартальних витрат по одній статті допускається за рахунок відповідного скорочення витрат за іншими статтями, крім видатків на заробітну плату, капітальні вкладення та харчування (а для установ, які перебувають на державному бюджеті, і витрат на придбання обладнання та інвентарю ", без перевищення загальної суми квартальних асигнувань по всіх статтях кошторису в цілому.

Бюджетна установа може мати у своєму розпорядженні крім коштів, отримуваних з бюджету, спеціальні засоби, на що складається окрема кошторис доходів і витрат. Спеціальними є кошти, які утворюються з тих доходів установ, що перебувають на бюджеті, які можуть витрачатися на спеціальні цілі без проведення по дохідної та видаткової частини бюджету.

Освіта і скасування спеціальних коштів установ, перебувають на республіканських і місцевих бюджетах, здійснюються в установленому порядку.

При перевірці правильності планування видатків на утримання бюджетних установі слід враховувати наявні особливості окремих видів установ.
2. Ревізія касових і розрахункових операцій.

Працівники (фінансових органів, включаючи контрольно-ревізійний апарат, проводять велику роботу з перевірки правильності витрачання і збереження державних коштів, що відпускаються на утримання бюджетних установ.

Ревізіями та перевірками в бюджетних установах ще нерідко виявляються випадки неекономного, незаконного витрачання виділених коштів, а також не забезпечення їх збереження. Це викликає необхідність посилення боротьби з порушеннями фінансової дисципліни та безгосподарністю, а також поліпшення якості проведених ревізій і перевірок в бюджетних установах.

Для ревізій і перевірок бюджетних установ рекомендується наступний порядок їх проведення.

Після прибуття на місце ревизующие після пред'явлення своїх документів розпочинають ревізії каси і організують проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Перевірка проводиться в присутності касира, лічильного працівника установи і бажано представника громадськості. Від касира необхідно отримати письмове підтвердження про те, що він пред'явив всі наявні в касі цінності. Всі гроші та інші цінності ретельно підраховуються і про це негайно, не чекаючи кінця ревізії, складається акт у трьох примірниках, в якому вказується сума пред'явлених готівки та інших цінностей. В цьому ж акті вказується номер останнього чека, за яким отримано гроші з банку, а також номер і зміст останнього запису, проведеної по приходу і витраті касової книги. Якщо в касі встановлено недостачу, необхідно запропонувати касиру внести відсутню суму, а надлишки оприбуткувати. Наявні в касі приватні записки не можуть служити підставою для виправдання витрат, оскільки касир без оформлення в бухгалтерії документа не має права видавати гроші з каси кому б то не було.

В кожній бюджетній установі зазвичай окремі посадові особи отримують під звіт гроші для виплати заробітної плати, для виробництва господарських та інших витрат. Ревизующий повинен отримати список осіб, які в процесі ревізії повинні відзвітувати в оформленої за кожним з них сумі.

Ревизующий ретельно перевіряє повноту оприбуткування грошових сум, отриманих по кожному чеку з банку. У цих цілях у банку отримують виписку з поточного рахунку і по ній звіряють записи в бухгалтерії ревизуемого установи з копіями виписок з банку, наявних в справах бухгалтерії, так як бувають випадки, коли після отримання виписки з банку в неї вносяться виправлення, що спотворює фактичний стан справ.

Слід ретельно перевірити перерахування в кінці року сум з поточного рахунку бюджетної установи на рахунки торгових, заготівельних, постачальницьких організацій, колгоспів та інших госпорганів. Нерідко бюджетні установи перераховують хозорганам кошти і списують ці суми прямо на витрати, замість того, щоб відобразити їх як дебіторську заборгованість. На початку майбутнього року за рахунок цих сум вони отримують матеріальні цінності понад передбачених асигнувань за затвердженими кошторисами. В таких випадках необхідно проводити зустрічні перевірки у відповідних організаціях.

Ревизующий повинен перевірити правильність оприбуткування сум, одержуваних не за чеками з банку. Це головним чином стосується сум по так званим спеціальним засобам: плата батьків за утримання дітей в дитячих установах, доходи від підсобних виробництв і ін. Необхідно, зокрема, перевірити, чи повністю оприбутковані суми, зазначені в корінцях
(копіях) квитанцій, прибуткових ордерів та інших документів, що складаються під час вступу до каси грошових сум. Ревізіями виявлялися випадки, коли в корінцях квитанцій про прийом грошей від батьків за утримання дітей в дитячих установах записувалися суми в меншому розмірі, ніж фактично отримано. За цими корінцях приходовались гроші по касі. В квитанції, котра видається на руки, а також в особовому рахунку отримувана сума вказувалася повністю.

Крім того, слід встановити, які доходи надходять до бюджетних установ, правильність обчислення і повноту оприбуткування сум по кожному дохідному джерелу.

Касові операція перевіряються по виправдувальним документам за період з моменту попередньої ревізії. Кожен документ необхідно перевірити з точки зору законності операції, відповідності витрат по кошторису і виділеним асигнуванням, економного та доцільного використання коштів, правильності оформлення документів і відображення операції з бухгалтерського обліку, забезпечення збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.

При перевірці правильності тарифікації заробітної плати вчителів та інших працівників освіти необхідно мати на увазі таке.

Директори шкіл та керівники інших установ освіти перевіряють документи про освіту та стаж педагогічної роботи вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників, складають на них тарифікаційні списки і разом із завіреними ними копіями цих документів представляють списки в вищестоящі організації.

Відділи народної освіти щороку станом на 1 вересня становлять зведені відомості тарифікації вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників на підставі затверджених тарифікаційних списків. Зведені відомості представляються щорічно вищестоящому відділу народної освіти чи міністерству освіти: районними, міськими відділами народної освіти - не пізніше 15 вересня, а обласними, крайовими відділами народної освіти та міністерством освіти автономної республіки - не пізніше 1 жовтня.
Копії зведених відомостей направляються відповідним фінансовим органам.

Визначення та затвердження розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів вчителям, викладачам та іншим працівникам освіти виробляються: по установам, які перебувають на сільському, селищному, районному чи міському (міст, які не мають районного поділу) бюджеті,-відповідно завідувачем районним, міським відділом народної освіти; по установам, які перебувають на крайовому, обласному, міському бюджетах чи республіканському бюджеті автономних республік, - відповідно завідувачем крайовим, обласним, міським відділом народної освіти, міністром освіти автономної республіки.

При перевірці правильності встановлення заробітної плати працівникам охорони здоров'я слід мати на увазі, що: посадові оклади (ставки), розміри їх підвищення, а також розміри надбавок, доплат, коефіцієнтів до посадових окладів (ставок) працівників визначаються керівниками закладів охорони здоров'я, а керівників установи - вищестоящими органами охорони здоров'я; керівники установ повинні особисто перевіряти подані працівниками документи про освіту, стаж роботи за фахом, присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, наявності наукового ступеня, присвоєння почесного звання "заслужений лікар республіки"; установи охорони здоров'я щорічно повинні становити тарифікаційні списки за формою, яка додається до кошторису видатків установи.

При ревізії правильності нарахування заробітної плати вчителям контролер ревізор повинен перевірити за платіжними відомостями, чи відповідають ставки заробітної плати ставками, встановленими по тарифікації з урахуванням наступних змін, число оплачених уроків - встановленому навчальному плану, чи правильно нараховано суми за гурткову роботу, класне керівництво, перевірку письмових робіт учнів та ін.

При ревізії правильності нарахування заробітної плати працівникам охорони здоров'я ревизующий зобов'язаний перевірити по платіжних

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар