Реферати » Реферати з економіки » Визначення та облік афілійованих осіб

Визначення та облік афілійованих осіб

Визначення та облік афілійованих осіб

Філімошін П.М.

Відповідно до пункту 4 статті 93 Федерального закону від 26.12.95 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство зобов'язане вести облік його афілійованих осіб і представляти звітність про них відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

Згідно з пунктом 1 статті 92 Федерального закону "Про акціонерні товариства" відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно опубліковувати в засобах масової інформації, доступних для всіх акціонерів цього товариства, списки афілійованих осіб акціонерного товариства із зазначенням кількості та категорій ( типів) належних їм акцій.

Порядок ведення обліку, складання списку афілійованих осіб та подання інформації про афілійованих осіб регулюються постановою ФКЦБ Росії від 30.09.99 № 7 "Про порядок ведення обліку афілійованих осіб та подання інформації про афілійованих осіб акціонерних товариств".

Відповідно до пункту 2 зазначеної постанови ФКЦБ Росії по кожному з афілійованих осіб акціонерному товариству необхідно вказати:

-повне фірмове найменування, місце знаходження та поштову адресу юридичної особи або ім'я (прізвище, ім'я, по батькові) та місце проживання фізичної особи. При цьому, під місцем проживання фізичної особи, враховуючи вимоги Федерального закону від 20.02.95 № 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації", відповідно до пункту 1 статті 11 якого не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення інформації про приватного життя, а одно інформації, порушує особисту таємницю, сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень фізичної особи без її згоди, крім як на підставі судового рішення, слід розуміти не конкретну адресу, за якою проживає дана особа , а вказівка ??на суб'єкта Російської Федерації, області, району, міста, селища, в якому проживає вказане афілійована особа;

-Дати Настання підстави, в силу якого особа є афілійованою особою акціонерного товариства. При цьому, під датою настання такої підстави слід розуміти дату настання певної події або вчинення конкретного дії, результатом якого стало віднесення відповідно до законодавства Російської Федерації даної особи до афілійованих осіб акціонерного товариства. У разі, якщо зазначена особа є афілійованою особою акціонерного товариства в силу декількох підстав, слід вказувати дату настання кожного з таких підстав;

-підстави (Підстави), в силу якого (яких) особа є аффілірованнимм особою акціонерного товариства. Відповідно до пункту 1 статті 93 Федерального закону "Про акціонерні товариства" особа визнається афілійованим відповідно до вимог антимонопольного законодавства Російської Федерації. Підстави віднесення осіб до афілійованих осіб акціонерного товариства містяться в статті 4 Закону Російської Федерації від 22.03.91 № 948-1 (ред. Від 06.05.98) "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках". Відповідно до зазначеного закону під афілійованими особами в загальному плані розуміються фізичні та юридичні особи, здатні впливати на діяльність юридичних та (або) фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Для акціонерних товариств можна виділити наступні підстави віднесення осіб до афілійованих осіб акціонерного товариства:

· обрання (призначення) особи членом Ради директорів (наглядової ради) акціонерного товариства, членом його колегіального виконавчого органу (правління, дирекції) або його одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором, президентом). Враховуючи викладене, афілійованою особою акціонерного товариства, є, зокрема, керуюча організація або керуючий, яким передані повноваження виконавчого органу цього акціонерного товариства;

· Віднесення особи до тієї ж групи осіб, до якої належить акціонерне товариство;

· Набуття особою більше 20 відсотків акцій акціонерного товариства або укладення ним цивільно-правового договору (наприклад, договору довірчого управління) з акціонером цього акціонерного товариства, в силу якого дана особа отримує право розпоряджатися більш 20 відсотками акцій акціонерного товариства;

· Придбання акціонерним товариством більш 20 відсотків статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (акцій) даної особи (має сенс тільки для юридичних осіб);

· Державна реєстрація уповноваженим державним органом фінансово - промислової групи, учасником якої є акціонерне товариство. При цьому, в розглянутому випадку до афілійованих осіб акціонерного товариства належать члени Рад директорів (спостережних рад) чи інших колегіальних органів управління, колегіальних виконавчих органів учасників фінансово - промислової групи, а також особи, які здійснюють повноваження одноосібних виконавчих органів учасників фінансово - промислової групи.

Розглянемо більш докладно підстави віднесення особи до тієї ж групи осіб, до якої відноситься акціонерне товариство. Відповідно до статті 4 Закону під групою осіб розуміється група юридичних та (або) фізичних осіб, стосовно яким виконується одна або кілька встановлених ним умов (підстав).

Закон вказує такі підстави віднесення особи до тієї ж групи осіб, до якої належить акціонерне товариство:

а) Висновок особою угоди з іншими особами, за яким дана особа або особи отримують право прямо або побічно розпоряджатися (в тому числі на підставі договорів купівлі - продажу, довірчого управління, про спільну діяльність, доручення чи інших угод) більш 50 відсотками акцій акціонерного товариства. При цьому під непрямим розпорядженням акціями акціонерного товариства необхідно розуміти можливість фактичного розпорядження ними через третіх осіб, по відношенню до яких особа або особи мають право розпоряджатися більш 50 відсотками статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (акцій) третьої особи;

Б) Висновок особою договору або обрання (призначення) особи членом ради директорів (наглядової ради), колегіального виконавчого органу (правління, дирекції), одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором, президентом) акціонерного товариства , в результаті якого дана особа самостійно або спільно з іншими особами отримує можливість визначати умови ведення цим акціонерним товариством підприємницької діяльності. Відповідно до зазначеного підставою одну і ту ж групу осіб становлять, зокрема, керуюча компанія або керуючий і всі юридичні особи, в яких вони здійснюють функції їх виконавчих органів;

В) Придбання особою певного відсотка акцій акціонерного товариства або укладення особою цивільно - правового договору (довірче управління, дочірні і залежні товариства), в результаті якого воно отримує право призначати одноосібний виконавчий орган (директора, генерального директора , президента) і (або) більш 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу (правління, дирекції) цього акціонерного товариства;

Г) Обрання за пропозицією особи більше 50 відсотків складу Ради директорів (наглядової ради) акціонерного товариства;

Д) Призначення або обрання особи одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором, президентом) акціонерного товариства;

Е) Призначення або обрання особи, його чоловіка, батьків, дітей, братів, сестер і (або) інших осіб, але запропонованих одним і тим же юридичною особою, членами ради директорів (наглядової ради) або колегіального виконавчого органу (правління, дирекції) акціонерного товариства, в результаті якого зазначені особи будуть становити більше 50 відсотків складу хоча б одного із зазначених органів управління цього акціонерного товариства за умови, що вищенаведене умова виконується також по відношенню хоча б до одного з інших юридичних осіб ;

Ж) Придбання особою, його чоловіком, батьками, дітьми, братами, сестрами та (або) юридичними особами акцій акціонерного товариства або укладення зазначеними особами цивільно - правових договорів, в результаті яких вказані особи отримують право самостійно або через представників (повірених) розпоряджатися в сумі понад 50 відсотками акцій цього акціонерного товариства за умови, що вищезгадане умова виконується по відношенню хоча б до одного з інших юридичних осіб;

З) Придбання особою акцій акціонерного товариства або укладення особою цивільно - правових договорів, в результаті яких зазначена особа разом з іншими фізичними та (або) юридичними особами отримує право самостійно або через представників (повірених) розпоряджатися в сумі понад 50 відсотками акцій цього акціонерного товариства за умови, що зазначені фізичні особи, їх дружини, батьки, діти, брати, сестри і (або) особи, запропоновані одним і тим же юридичною особою, складають більше 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та ( або) Ради директорів (наглядової ради) або іншого колегіального органу управління хоча б одного з інших юридичних осіб;

І) Призначення або обрання особи членом ради директорів (наглядової ради) та (або) колегіального виконавчого органу (правління, дирекції) акціонерного товариства, в результаті якого зазначена особа, його дружина, батьки, діти, брати, сестри разом з іншими фізичними особами та їх подружжям, батьками, дітьми, братами і сестрами, і особами, запропонованими одним і тим же юридичною особою, становитимуть понад 50 відсотків складу хоча б одного із зазначених органів управління цього акціонерного товариства за умови, що зазначені фізичні особи разом з іншими юридичними особами мають право самостійно або через представників (повірених) розпоряджатися в сумі більш ніж 50 відсотками статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (акцій) хоча б одного їх інших юридичних осіб;

К) Державна реєстрація уповноваженим державним органом фінансово - промислової групи, одним з учасників якої є акціонерне товариство.

Також слід звернути увагу на те, що відповідно до пункту 1 згаданої постанови ФКЦБ Росії акціонерне товариство зобов'язане вказувати тільки ті відомості про свої афілійованих особах, які відомі або повинні були стати відомими цьому акціонерному товариству.

Це означає, що в ряді випадків, коли акціонерне товариство не має інформації та (або) навіть не знає і не зобов'язана знати про існування його афілійованих осіб (особливо це відноситься до тих афілійованим особам акціонерного товариства, які визнаються такими в силу приналежності до тієї ж групи осіб, до якої належить це акціонерне товариство), воно має право не вказувати цю інформацію в списку афілійованих осіб, що його складає і розкриватися відповідно до вимог згаданого нормативного акта ФКЦБ Росії. У список афілійованих осіб акціонерного товариства в обов'язковому порядку включається тільки та інформація, яка стала відома цьому акціонерному товариству на дату складання

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар