Реферати » Реферати з економіки » Міжнародні економічні організації

Міжнародні економічні організації

дивитися на реферати схожі на "Міжнародні економічні організації"

Алтайський державний технічний університет

імені І. І. Ползунова

Кафедра світової економіки

ДОПОВІДЬ

Міжнародні економічні організації

Виконав студент групи

ІСЕ-41

В. В. Долгополов

Перевірив І. Н. Юдіна

Барнаул, 1996

ЗМІСТ

Міжнародні організації 3

1. Поняття і класифікація міжнародних організацій 3

2. Порядок створення міжнародних організацій і припинення їхнього існування 3

3. Правова природа міжнародних організацій 4

4. Компетенція, повноваження і функції міжнародної організації 4

5. Органи міжнародної організації 4

6. Прийняття рішень міжнародними організаціями 5

7. Організація об'єднаних націй (ООН) 5

Рада Безпеки 5

Міжнародний Суд 6

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) 6

Рада з Опіки 6

Секретаріат ООН 6

Генеральний секретар ООН 7

8. Спеціалізовані установи ООН 7

Міжнародна організація праці (МОП) 7

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 7

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ( ЮНЕСКО) 7

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) 7

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

7

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародна асоціація розвитку (МАР),

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) 8

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних

Націй (ФАО) 8

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД) 8

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) 8

Міжнародна морська організація (ІМО) 8

Всесвітній поштовий союз (ВПС) 8

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) 8

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) 9

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 9

Програма розвитку ООН (ПРООН) 9

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 9

9. Регіональні міжнародні організації 9

Організація африканської єдності (ОАЄ) 9

Ліга арабських держав (ЛАГ) 9

Організація американських держав (ОАД) 10

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) 10

Співдружність Незалежних Держав (СНД) 10

Рада Європи 10

Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) 11

Міжнародні конференції 11

1. Поняття міжнародної конференції 11

2 . Підготовка та скликання міжнародних конференцій 11

3. Правила процедури та порядок прийняття рішень 11

4. Делегації держав та органи конференції 12

5. Види актів міжнародних конференцій та їх правове значення 12

Міжнародні організації

1. Поняття і класифікація міжнародних організацій

В сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють істотну роль як форма співробітництва держав і багатосторонньої дипломатії.

Починаючи зі створення в 1815 році Центральної комісії навігації по Рейну міжнародні організації наділяються власною компетенцією і повноваженнями.

Для сучасних міжнародних організацій характерні подальші розширення їх компетенції та ускладнення структури.

В даний час налічується більше 4 тисяч міжнародних організацій, з них більше 300 - міжурядові. В центрі їх знаходиться
ООН.

Для міждержавної організації характерні такі ознаки: членство держав; наявність установчого міжнародного договору; постійні органи; повага суверенітету; держав-членів. З урахуванням цих ознак можна констатувати, що міжнародна міжурядова організація - це об'єднання держав, засноване на основі міжнародного договору для досягнення загальних цілей, що мають постійні органи і діючі в загальних інтересах держав - членів при повазі їх суверенітету.

Головною ознакою неурядових міжнародних організацій є те, що вони створені не на основі міждержавного договору
(наприклад, Асоціація міжнародного права, Ліга товариств Червоного Хреста та ін.).

За характером членства міжнародні організації діляться на міждержавні і неурядові. По колу учасників міжнародні організації поділяються на універсальні (ООН, її спеціалізовані установи) і регіональні (Організація африканської єдності, Організація американських держав). Міжнародні організації поділяються також на організації загальної компетенції (ООН, ОАЄ, ОАД) та спеціальної (Всесвітній поштовий союз, Міжнародна організація праці). Класифікація за характером повноважень дозволяє виділити міждержавні і наддержавні організації. До першої групи належить переважна більшість міжнародних організацій. Метою наддержавних організацій є інтеграція. Наприклад, Європейський Союз. З точки зору порядку вступу в них організації поділяються на відкриті (будь-яка держава може стати членом на свій розсуд) і закриті (прийом за згодою засновників).

2. Порядок створення міжнародних організацій і припинення їхнього існування

Міжнародні організації створюються державами. Процес створення міжнародної організації проходить в три етапи: прийняття установчого документа, створення матеріальної структури організації, скликання головних органів.

Перший крок передбачає скликання міжнародної конференції для вироблення і прийняття тексту договору. Його найменування може бути різним, наприклад, статут (Ліга Націй), статут (ООН, ОАД, ОАЄ), конвенція (ВПС,
ВОІВ).

Другий етап передбачає створення матеріальної структури організації.
У цих цілях найчастіше використовуються спеціально підготовлені органи, які готують проекти правил процедури майбутніх органів організації, переробляють все коло питань, що стосується створення штаб-квартири та ін.

Скликання головних органів завершує заходи щодо створення міжнародної організації.

Найчастіше ліквідація організації здійснюється шляхом підписання протоколу про розпуск. Так, 1 липня 1991 Учасники Варшавського Договору підписали Протокол про припинення дії Договору про дружбу від 14 березня
1955 Таким же чином була ліквідована РЕВ.

3. Правова природа міжнародних організацій

В основі правової природи лежить наявність спільних цілей та інтересів держав-членів, причому суттєвим є те, що її цілі мають узгоджену договірну основу . В даний час широко визнається становище, що держави, створюючи міжнародні організації, наділяють їх певної право - і дієздатністю. Цим визнанням держави створюють новий суб'єкт міжнародного права. Однак це не означає їх прирівнювання до держав.

15 червня 1993 Було укладено Угоду між Урядом РФ і
ООН про заснування в Російській Федерації Об'єднаного представництва
ООН та її органів

Міжнародні організації користуються привілеями та імунітетами.

Вони несуть відповідальність за правопорушення та нанесення збитку своєю діяльністю. Міжнародні організації наділяються також правом набирати персонал на контрактній основі. Як зазначено в ст. 100 Статуту ООН,
Генеральний секретар і персонал Секретаріату «не повинні отримувати вказівки від якого б то не було уряду або влади, сторонньої для організації» .

Кожна міжнародна організація має фінансові кошти, які витрачаються в її інтересах.

Міжнародні організації діють також з усіма правами юридичної особи з праву держав.

4. Компетенція, повноваження і функції міжнародної організації

Компетенція міжнародної організації - це об'єкт або сфера її предметної діяльності, а також подаються їй для цього повноваження.

Під функціями слід розуміти зовнішні прояви процесів її діяльності з виконання покладених на неї завдань. При цьому організація має право здійснювати свої функції тільки в межах закріпленої за нею компетенції.

Компетенція міжнародної організації має договірну основу і обмежена договірними рамками.

5. Органи міжнародної організації

У поняття органів міжнародної організації входить наступне: це складова частина міжнародної організації, її структурна ланка; орган створюється на підставі установчих чи інших актів міжнародної організації; він наділений певною компетенцією, повноваженнями та функціями; він володіє внутрішньою структурою і має певний склад; розроблено порядок прийняття ним рішень; в установчому чи інших актах закріплений його правовий статус.

Виходячи з характеру членства можна виділити органи міжурядові, міжпарламентські, адміністративні, які складаються з осіб в особистій якості, за участю представників різних соціальних груп.

Найбільш важливими є міжурядові органи, які складаються з представників держав-членів.

Міжпарламентські органи характерні для Європейського Союзу. Вони складаються з делегатів парламентів, які обирають пропорційно чисельності населення.
Одним з органів Ради Європи є Парламентська асамблея.

Адміністративні органи складаються з міжнародних посадових осіб, які перебувають на службі в міжнародній організації і відповідальних тільки перед нею.

Досить істотну роль відіграють органи, які складаються з осіб в особистій якості (наприклад, арбітражні та судові органи, комітети експертів).

Виходячи з числа членів, можна виділити два типи органів: пленарні, що складаються з усіх держав-членів та органи обмеженого складу.

6. Прийняття рішень міжнародними організаціями

Рішення міжнародних організацій приймається її органами. Рішення можна визначити як волевиявлення держав-членів в компетентному органі відповідно до правил процедури та положеннями статуту даної організації.

Процес формування рішення починається з прояву ініціативи. Воно може виходити від держави, групи держав, від органів або посадових осіб.

Наступний етап створення рішення - внесення проблеми до порядку денного органу, що приймає рішення. В Генеральній Асамблеї ООН попередній порядок денний складається за 60 днів до відкриття чергової сесії.

Після внесення питання до порядку денного він або обговорюється безпосередньо в самому органі, або передається на розгляд спеціально створюваних комісій.

Важливе місце в процесі формування рішень займає етап обговорення.
Будь то в головних або у допоміжних органах, це обговорення має політичне значення і конкретний юридичний результат: чи буде поставлено на голосування проект рішення або резолюції.

Вирішальним етапом прийняття рішення є голосування. У переважній більшості органів міжнародних організацій кожна делегація має один голос.

Рішення можуть прийматися одноголосно, простим або кваліфікованою більшістю. В деяких випадках рішення можуть прийматися без голосування, шляхом аккламації або без заперечень.

У практиці діяльності міжнародних організацій все більшого поширення знаходить процедура прийняття рішення на основі консенсусу.
Погоджений текст рішення оголошується головою органу без проведення голосування

Сторінки: 1 2 3

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар