Реферати » Реферати з економіки » Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз ефективності використання основних фондів

техніки і технології. Тільки постійне оновлення основних виробничих фондів дозволить підприємствам виробляти конкурентоспроможну продукцію, задовольняти попит, який швидко змінюється, пристосовуватися до умов ринкової конкуренції.

Оновлення може відбуватися шляхом часткового відрахування основних фондів, заміни морально і фізично відпрацьованого обладнання та старих технологій в процесі технічного переоснащення і реконструкції виробництва, створення в необхідних масштабах нових м розширення діючих виробництв на якісно новій основі і т . д. Для промислових підприємств сьогодні особливої ??актуальності набуває така форма оновлення, як технічне переоснащення і реконструкція виробництва.

Важливість проведення технічного переоснащення і реконструкції виробництва обумовлена, насамперед, незадовільним технічним станом і технологічною відсталістю більшості готівки основних виробничих фондів, зокрема машин і устаткування, від поновлення, якості та продуктивності яких більшою мірою залежить ефективність виробництва.

Набуває актуальності проблема так званого екологічної кризи - коли застосовувана на підприємствах техніка не відповідає вимогам навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а так же соціальний знос - коли вона не відповідає соціальним вимогам, тобто робота на обладнанні небезпечна для здоров'я робітників, відзначається переважно ручна робота і т.д.

Необхідно якомога швидше проводити переоснащення та реконструкцію діючих підприємств, активізувати їх інноваційну діяльність. Однак на практиці здійснити це не так легко. Як показують дослідження, протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до скорочення обсягів оновлення основних виробничих фондів підприємств.

Для здійснення успішної виробничої діяльності підприємствам необхідно шукати можливі джерела фінансування для оновлення виробничих фондів.

Список літератури

Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства - Москва "Дело та сервіс", 2000.-256 с.

Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Учеб. М: Фінанси і статистика, 1997.-398 с.

Баргольц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку М: Фінанси і статистика, 1984.-356 с.

Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Мн.: БГЕУ, 1997.-512 с.

Караказ І.І., Самбірський В.І. Теорія економічного аналізу. Київ: Вища школа, 1989.-471 с.

Майданчик Б.І., Карпунін М.Б., Любенецький Л.Г. Аналіз та обгрунтування управлінських рішень. М.: Фінанси і статистика, 1991.-247 с.

Маркін Ю.П. Аналіз внутрішньогосподарських резервів. М.: Фінанси і статистика, 1991.-421 с.

Русак Н.А. Економічний аналіз в умовах самофінансування підприємств. Мн.: Білорусь, 1989.-439 с.

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е вид., Перераб. і доп.-Мінськ: ТОВ "Нове знання", 1999.-688 с.

Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. - М.: Економіка, 1986.-283 с.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Подібні реферати:
Фінанси підприємств і організацій
Принципи корпоративних фінансів. Роль фінансів підприємств в перерозподілі суспільних благ. Фінансове регулювання діяльності підприємств. Основи фінансового аналізу діяльності підприємств та ефективності функціонування їх фінансів.
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Вихідні дані для проведення фінансово-економічної оцінки по підприємствах. Виробничі фонди. Ефективність діяльності підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості.
Основні фонди
Матеріально-технічною основою процесу виробництва на будь-якому підприємстві є основні виробничі фонди. В умовах ринкової економіки початкове формування основних фондів, їх функціонувало
Показники рентабельності та їх розрахунок
Рівень загальної рентабельності - це ключовий індикатор при аналізі рентабельності підприємства. Але якщо потрібно точніше визначити розвиток фірми виходячи з рівня її загальної рентабельності, необхідно обчислити
Фінансування капітальних вкладень
1. Поняття капітальних вкладень та інвестицій. Їх відмінності. 2. Джерела фінансування капітальних вкладень на промисловому підприємстві. 3. Проблеми залучення іноземних інвестицій.
Роль комплексного аналізу в управлінні
У економічне життя нашої країни управлінський аналіз увійшов разом з виникненням і зростанням підприємств, орієнтованих на ринок. У конкурентному середовищі від правильних, адекватних цьому середовищі управлінських р
Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства
Аналітичний огляд діяльності підприємства "N".
Економіка та екологія: проблеми, шляхи вирішення
Використана література: 1.Агаханянц О.Е. Біогеографія. Мінськ: Вища школа, 1992. 152 с. 2.Аксенов Г.П.Мір по Вернадського / Природа, 1992. № 5.С.23. 3.Амелін В.Н. "Сталий розвиток" для Росії.
Теорія економічного аналізу
Особливості фінансового та управлінського аналізу.
Аналіз використання коштів праці тривалого користування
Аналіз наявності та стану засобів праці тривалого користування.
Амортизаційні відрахування
Економікою охоплюються всі без винятку сторони життя людини, пов'язані із задоволенням його фізіологічних і духовних потреб. Щоб підтримувати необходімийжізненний рівень, мати сім'ю, виховальне
Доходи бюджетної системи
Перерозподіл частини валового внутрішнього продукту (ВВП) державою. Підвищення доходів бюджету.
Основи аналізу господарської діяльності підприємства
Економічний і фінансовий аналіз. Облікова та податкова політика підприємства. Планування. Структура управління і контролю.
Поняття про бухгалтерський облік, його основні завдання.
У РФ діє система господарського обліку, в якій виділяються три взаємопов'язаних види обліку: оперативний; статистичний; бухгалтерський.
Фінансова система Кореї
Структура фінансової системи Кореї. Основні особливості фінансової системи Кореї. Валютно-фінансова криза 1997-1998 років і його вплив на фінансову систему Кореї.
Основні фонди ринкового підприємства
Безумовно, щоб відбувалося нормальне функціонування підприємства, необхідна наявність певних засобів і джерел. Одним з таких джерел є основні фонди, без їх наявності навряд чи могло що-
Аналіз собівартості продукції підприємства
Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природного і промислового сировини, матеріалів, палива та енергії, праці, использу
Розвиток лізингу в Алтайському краї
У зв'язку з браком фінансування , зносом основних засобів, недоступністю кредитів банків внаслідок високих процентних ставок практично призупинився процес оновлення основних фондів ряду галузей економіки краю, йде їх швидке старіння.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар