Реферати » Реферати з економіки » Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз ефективності використання основних фондів

характеризує рівень грошових коштів, вкладених в основні фонди для виробництва продукції заданої величини .

Ефективність роботи підприємства багато в чому визначається рівнем фондовооруженності праці, визначається вартістю основних виробничих фондів до числа робітників (працівників промислово-виробничого персоналу) підприємства.

Фв = ФСР / Чппп,

де Фв - фондоозброєність;

ФСР - середньорічна вартість основних виробничих фондів, рублів;

Чппп - чисельність промислово-виробничого персоналу.

Ця величина повинна безперервно збільшуватися, тому що від неї залежить технічна озброєність, а отже, і продуктивність праці.

Також тут можна розрахувати продуктивність праці як відношення обсягу виробництва до чисельності промислово-виробничого персоналу.

Птр = Q / Чппп,

де Птр - продуктивність праці;

Q - обсяг виробництва і реалізації продукції, рублів;

Чппп - чисельність промислово-виробничого персоналу.

Цей показник характеризує обсяг виробленої продукції на одного працюючого.

1.3 Особливості аналізу основних фондів друкарні

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи свого розвитку, що дозволяє йому вибирати ті методи і способи аналізу, які найбільш доступні в даних умовах. Ефективність використання основних засобів найбільш повно можна відобразити за допомогою застосування методів факторного аналізу: способи абсолютних різниць та способу ланцюгової підстановки. Є всі дані, необхідні для аналізу динаміки основних фондів, та визначення питомої ваги окремих видів засобів у загальній їх вартості (структури). Ця частина аналізу була б цікавішою, якби оновлення основних засобів відбувалося більш інтенсивно, але на жаль, підприємство не володіє необхідним для цього обсягом грошових коштів. Серед власних джерел фінансування відтворення основних фондів головну роль відіграє прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Другим за значенням джерелом власних коштів є амортизаційні відрахування. Аналіз основних фондів друкарні необхідний для того, що б виявити фактори, що впливають на неефективне використання основних засобів і знайти шляхи для подолання або пом'якшення цих негативних факторів.

1.4 Резерви поліпшення використання основних фондів

На закінчення аналізу підраховують резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі. Ними можуть бути введення в дію невстановленого обладнання, заміна і модернізація його, скорочення цілоденних і внутрізмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне його використання, впровадження заходів НТП. При визначенні поточних і перспективних резервів замість планового рівня факторних показників враховується можливий їх рівень.

Наприклад, резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання визначаються множенням додаткового його кількості на фактичну величину середньорічного виробітку або на фактичну величину всіх чинників, які формують її рівень:

Р ^ ВПк = Р ^ К ? Гвф = Р ^ К ? Дф ? Ксмф ? Пф ? ЧВф.

Скорочення цілоденних, простоїв обладнання за рахунок конкретних оргтехмероприятий призводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиницею за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу кількість одиниць обладнання та фактичну середньоденну вироблення одиниці:

Р ^ ВПд = Кв ? Р ^ Д ? ДВФ = Кв ? Р ^ Д ? Ксмф ? Пф ? ЧВф.

Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст останнього помножити на можливу кількість днів роботи всього парку устаткування і на фактичну смішну вироблення (СВ):

.

За рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і випуск продукції. Для визначення величини цього резерву варто можливий приріст середньої тривалості зміни помножити на фактичний рівень середньогодинної вироблення устаткування і на можливу кількість відпрацьованих змін всім його парком (СМВ) (твір можливої ??кількості обладнання, можливої ??кількості відпрацьованих днів одиницею обладнання та можливого коефіцієнта змінності):

.

Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньогодинного виробітку обладнання необхідно спочатку виявити можливості зростання останньої за рахунок його модернізації, більш інтенсивного використання, впровадження заходів НТП і т.д. Потім виявлений резерв підвищення середньогодинної вироблення потрібно помножити на можливу кількість годин роботи обладнання Тв (твір можливої ??кількості одиниць, кількості днів роботи, коефіцієнта змінності, тривалості зміни):

.

Резерви зростання фондовіддачі - це збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічної вартості основних виробничих фондів

де Р ^ ФО - резерв зростання фондовіддачі; ФОР, ФОф - відповідно можливий і фактичний рівень фондовіддачі; Р ^ ВП - резерв збільшення виробництва продукції; ОПФд - додаткова сума основних виробничих фондів, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції; Р v ОПФ - резерв скорочення середніх залишків основних виробничих фондів за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних.

Резерви зростання Фондорентабельность визначають множенням виявленого резерву зростання фондовіддачі на фактичний рівень рентабельності продукції:

На закінчення розробляють заходи щодо освоєння виявлених резервів.

Глава II Аналіз використання основних фондів підприємства

2.1 Коротка характеристика підприємства

Державне унітарне підприємство "Рославльський друкарня, далі по тексту - Підприємство, є комерційною організацією що належить засновникам, без поділу майна або його частини на вклади, паї, частки, в тому числі між її працівниками. Засновниками Підприємства є Комітет з управління державним майном Смоленської області, далі по тексту - Комітет по майну, та Комітет по засобам масової інформації та поліграфії адміністрації Смоленської області, далі по тексту - Комітет з засобам інформації та поліграфії.

Підприємство є юридичною особою , має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки, фірмову символіку. Права юридичної особи Підприємство набуває з моменту його державної реєстрації. Підприємство має спеціальну правоздатність.

Органом Підприємства є його керівник - директор, який призначається на посаду Комітетом по засобам інформації і поліграфії по узгоджень з Комітетом по майну. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Комітету по майну та Комітету по засобах інформації та поліграфії: Комітет по майну та Комітет по засобах інформації та поліграфії не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією Російської Федерації, Цивільним кодексом Російської Федерації законами Смоленської області, іншими нормативними правовими актами, статутом.

Фірмове найменування Підприємства: "Державне унітарне підприємство Рославльський друкарня". Підприємство знаходиться за адресою: 216500, місто Рославль Смоленської області, вулиця Каляєва, будинок 81.

Предметом діяльності Підприємства є виготовлення та реалізація друкованої продукції: газет, брошур, бланків та ін. Надання на договірній основі консультаційних , посередницьких, та інших послуг підприємствам, установам та організаціям, а також фізичним особам, здійснення на договірних засадах з організаціями виробництва друкованої продукції та її художнього оформлення маркетинг, підготовка і перепідготовка фахівців підприємства. Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку шляхом найбільш повного задоволення потреб населення в друкованій продукції.

Права підприємства:

- здійснювати з юридичними і фізичними особами будь-які угоди, не заборонені законодавством Російської Федерації;

- Брати участь в торгах, конкурсах, аукціонах, ярмарках, виставках;

- Користуватися кредитами банків та інших кредитних установ;

- Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- Видавати рекламні, довідкові, методичні та інформаційні матеріали, виробляти іншу друковану продукцію;

- Створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії ,, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи як в Російській Федерації, так і за кордоном з правом відкриття розрахункових і поточних рахунків і затверджувати Положення про них; створювати магазини, навчальні підрозділи.

Майно Підприємства, статутний фонд, порядок та джерела його формування

З метою забезпечення виробничо-господарської діяльності Комітет по майну закріплює за Підприємством на праві господарського відання будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, сировина та матеріали, грошові кошти та інше майно на загальну суму 592 252 рублів, (п'ятсот дев'яносто дві тисячі двісті п'ятьдесят два рубля) утворюють статутний фонд.

Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, закріплене Комітетом по майну;

- Доходи, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної;

- Доходи від цінних паперів;

- Кредити банків та інших кредиторів;

- Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- Інші, не заборонені законодавством надходження.

За згодою Комітету з майну Підприємство вправі продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування іншим організаціям належне йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх в установленому порядку.

Володіння і користування землею та іншими природними ресурсами Підприємство здійснює в установленому законодавством порядку.

Підприємство здійснює природоохоронні заходи, спрямовані на зниження або компенсацію негативного впливу: його виробництва на природне середовище. Фінансування таких заходів здійснюється за рахунок власних коштів та інших джерел.

Для залучення додаткових грошових коштів на цілі розширення і вдосконалення виробництва, соціального розвитку Підприємство має право випускати і реалізовувати цінні папери.

Вилучення у Підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого майна не допускається, за винятком випадків передбачених законодавством.

Збитки завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству в установленому законодавством порядку.

Якщо по закінченні фінансового року, який збігається з календарним роком, вартість чистих активів Підприємства виявиться менше розміру статутного фонду, Комітет з засобам масової інформації та поліграфії виробляє в установленому порядку зменшення статутного фонду. Якщо вартість чистих активів стає менше розміру, визначеного законом, Підприємство може бути ліквідовано за рішенням суду.

У разі прийняття рішення про зменшення статутного фонду Підприємство зобов'язане письмово повідомити про це своїх кредиторів.

Підприємство може створити в якості юридичної особи інше унітарне підприємство шляхом передачі йому в установленому порядку частини свого майна у господарське відання. Комітет з майна затверджує статут дочірнього Підприємства і призначає його керівника.

Управління Підприємством.

Управління Підприємством здійснюється його єдиним органом - директором відповідно до законодавства Російської Федерації та Статутом підприємства.

Директор Підприємства:

- діє на принципах

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар