Реферати » Реферати з економіки » Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз ефективності використання основних фондів

єдиноначальності;

- Без довіреності представляє інтереси Підприємства в державних органах, в організаціях та судах;

- В межах наданих прав розпоряджається майном Підприємства, укладає договори, видає доручення;

- Затверджує структуру управління Підприємством, його штатний розклад, форми і системи оплати праці, матеріального заохочення працівників;

- Затверджує правила внутрішнього розпорядку працівників Підприємства;

- Приймає працівників на роботу і звільняє їх від роботи;

- Віддає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства;

- Заохочує працівників і залучає їх до дисциплінарної відповідальності;

- З директором Підприємства Комітет по засобах масової інформації та поліграфії укладає строковий трудовий договір-Контракт за погодженням з Комітетом по майну.

Господарська, економічна, соціальна діяльність Підприємства:

Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. Підприємство самостійно визначає напрям використання чистого, прибутку після виплати федеральних і місцевих, податків та інших обов'язкових платежів. Трудові доходи працівника Підприємства визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Підприємства та максимальними, розмірами не обмежуються. Форми, системи, розміри оплати праці працівників встановлюються Підприємством самостійно. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи його розвитку. Підприємство виконує роботи і виробляє поставки продукції для державних потреб на договірній основі в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації. Відношення Підприємства з іншими організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будується на основі договорів. Підприємство вільно у виборі предмета договору та визначення його умов.

На основі кон'юнктури ринку, можливостей потенційних партнерів, інформації про рух цін Підприємство організує матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва шляхом придбання матеріальних ресурсів на ринку товарів і послуг. Придбання матеріальних ресурсів на ринку товарів і послуг здійснюється через Комітет по засобах інформації та поліграфії безпосередньо у товаровиробників, в торгівлі, на біржах, ярмарках, у організацій матеріально-технічного постачання, в інших організацій.

Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, за державними цінами. Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. Всі розрахунки Підприємства, включаючи платежі в бюджет і виплату заробітної плати, проводяться в календарній черговості (надходження розрахункових документів настання термінів платежів).

Підприємство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями встановлених в договорі відсотків. Для оформлення таких угод Підприємство може застосовувати в господарському обороті векселі. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Підприємства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування провадяться відповідно до чинного законодавства.

Підприємство несе майнову відповідальність за порушення договірних, кредитних, розрахункових та податкових зобов'язань, вимог до якості продукції, інших правил здійснення господарської діяльності.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю можуть надаватися Підприємством на договірній основі або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснення контролю за окремими сторонами діяльності Підприємства.

За спотворення державної звітності директор та інші посадові особи Підприємства несуть встановлену законодавством матеріальну, дисциплінарну, адміністративну і. кримінальну відповідальність, склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту, визначає директор Підприємства. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства проводиться не рідше, ніж один раз на рік.

Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами покладено перевірку окремих сторін діяльності Підприємства, можуть здійснювати такі перевірки в міру виникнення необхідності і строго в межах своєї компетенції. Підприємство має право не виконувати вимоги цих органів з питань не відносяться до їх компетенції, і не знайомити їх з матеріалами, що не відносяться до предмета контролю.

Підприємство має право знайомитися з результатами перевірок і ревізій усіх видів. Підприємство користується на договірних засадах послугами служб, що спеціалізуються в області обліку і контролю за фінансово-господарською діяльністю в тому числі аудиторських. Підприємство здійснює підготовку та перепідготовку кадрів, в тим числі за кордоном, у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

Підприємство здійснює соціальне і обов'язкове соціальне страхування працівників і членів їх сімей. Підприємство забезпечує жінок, які мають малолітніх дітей роботою: у денний час із скороченим робочим днем, переводить на легшу роботу з нешкідливими умовами праці вагітних жінок; надає жінкам інші пільги, передбачені Законодавством.

Підприємство забезпечує працівникам безпечні умови праці. Підприємство може самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги. Підприємство може заохочувати медичних, дитячих, культурно-освітніх, навчальних і спортивних закладів, організацій громадського харчування інших організацій, обслуговуючих колектив і не входять до його складу.

Ліквідація та реорганізація Підприємства.

Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється в порядку і на умовах, передбачених статтями 57-65 Цивільного кодексу Російської Федерації. При ліквідації та реорганізації Підприємства працівникам, що вивільняються гарантується забезпечення їх прав, передбачених главою III-А КЗпП Російської Федерації.

Обов'язки Підприємства.

Підприємство виконує законодавчі та нормативні акти Російської Федерації в області оборони; здійснює заходи, передбачені мобілізаційними планами і завданнями, створює своїм працівникам необхідні умови для виконання ними військового обов'язку. Підприємство в установленому порядку здійснює погодження будівництва, реконструкції та розміщення об'єктів діяльності, обладнання їх засобами протипожежної та охоронної автоматики, придбання засобів і устаткування для гасіння пожеж, пред'явлення до приймання органам Держпожнагляду об'єктів після закінчення будівництва, реконструкції та монтажі обладнання. Підприємство забезпечує облік і збереження документів з особового складу, а також своєчасну їх передачу на державне зберігання у встановленому порядку при реорганізації або ліквідації Підприємства.

Підприємство зобов'язане виконувати вимоги санепідслужби, пропоновані до виробленої і реалізованої продукції, а також вимоги щодо утримання об'єкта та прилеглої до нього території. Підприємство зобов'язане в установленому порядку забезпечити допуск персоналу до господарської діяльності, включаючи проведення медичних оглядів та гігієнічну підготовку.

2.2 Аналіз структури та руху основних фондів

Таблиця 1

Вид основних фондів Сума, руб. Структура,%
2001 2002 зрад. 2001 2002 зрад.
10-я група
Будівля друкарні 1422595 1422595 - 73,58 69,82 -3,60
Склад цегляний 131336 131 336 - 6,80 6,45 -0,35
Будівля друкарні старе 31752 31752 - 1,64 1,56 -0,08
Асфальтний двір 34949 34949 - 1,81 1,71 -0,10
Забор залізобетонних плит 21721 - -21721 1,12 - -1,12
Будівля гуртожитку 146 321 146 321 - 7,57 7,18 -0,39

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар