Реферати » Реферати з економіки » Виручка від реалізації продукції

Виручка від реалізації продукції

виконання планів з прибутку; хто винен - ??погане планування або плохаяяработа. Аналіз прибутку проводиться в кілька етапів. На першому етапі проводиться аналіз динаміки прибутку та рентабельності в цілому по підприємству і його підрозділам шляхом виявлення тенденції зміни маси прибутку і рентабельності за досліджуваний період. У цих цілях обчислюються темпи (базисні і ланцюгові) зростання (зниження) аналізованих показників і порівнюються з динамікою аналогічних показників конкурентів і з середньорічною нормою прибутку на вкладений капітал.

На другому етапі оцінюється вплив факторів на прибуток і рентабельність.

При обгрунтуванні планової (прогнозної) структури роздрібного товарообігу, крім перерахованих вище основоположних принципів, необхідно врахувати сформовану і потенційну сегментацію ринку, життєвий цикл товару, концепцію корисності і задоволеності споживчого вибору, забезпеченість населення даною продукцією, різні часові аспекти, прибутковість тієї чи іншої комбінації товарів і послуг коефіцієнт насиченості ринку.

Всі види продукції та послуг мають певний життєвий цикл. Концепція життєвого циклу товару виходить з того що товар, як і все живе на землі, має свій вік і схильний до старіння, що, виходячи на рииок навіть з самими чудовими особливими споживчими властивостями, він рано чи пізно витісняється з ринку іншим більш сучасним виробом. Характерні риси окремих стадій життєвого циклу товару в основному подібні на всіх ринках, хоча їх тривалість може відрізнятися. Життєвий цикл товару визначає обсяг продажів і його прибутковість. Вступ товару в кожну нову стадію життєвого циклу вимагає зміни стратегії і тактики комерційних служб, з тим щоб краще пристосувати свою діяльність (планову, закупівельну, збутову та ін) до змін ринкової ситуації.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту ovsem /

Сторінки: 1 2 3 4 5
 
Подібні реферати:
Інновації в сфері послуг
Елементи інноваційної політики. Визначення інноваційної політики. Процес розробки нової послуги.
Життєвий цикл товару
Поняття життєвого циклу товару. Стадії життєвого циклу товару. Крива життєвого циклу товару. Види кривих життєвого циклу товару. Реклама і життєвий цикл товару.
Маркетинг і якість
Вимоги в області маркетингу. Зворотній зв'язок зі споживачами. Стандарти якості ISO 9000. Петля якості.
Економічні цикли
Різні підходи до проблеми ділового циклу. Політика держави щодо циклу. Особливості економіки Білорусі в перехідний період.
Виробничий цикл. Економічна функція виробничого циклу
Виробничий процес - це цілеспрямоване, постадійне перетворення сировини і матеріалів в готовий, заданого властивості продукт, придатний до споживання або до подальшої обробки. При організації виробництв
Аналіз властивостей товарів і його значення для вибору маркетингової стратегії фі ...
Властивості товару. Ефективність використання продукту. Рівень конформності. Довговічність.
Основні напрямки маркетингових досліджень
Дослідження ринку. Дослідження споживачів. Дослідження ціни. Дослідження товароруху. Дослідження системи стимулювання збуту і реклами.
Аналіз фінансових результатів народногосподарської діяльності підприємства
Завдання аналізу прибутку та рентабельності. Аналіз показників формування балансового і чистого прибутку.
Торговельна надбавка
Предметом цінової політики торгового підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів - торговельна надбавка. Саме цей елемент ціни товару характеризує ціну торговельних послуг, пропонуємо
Організація серійного виробництва конвеєрів з підвісний стрічкою
Дипломний проект виконаний за завданням інженерно-виробничого центру «Конвеєр» . Тематика даного проекту це - організація серійного виробництва нового виду промислового транспорту - конвеєрів з подвесн
Грошові надходження і життєвий цикл інвестиційного проекту
Грошові потоки в період придбання об'єктів інвестування. Грошові потоки в період експлуатації об'єктів інвестування.
Показники рентабельності та їх розрахунок
Рівень загальної рентабельності - це ключовий індикатор при аналізі рентабельності підприємства. Але якщо потрібно точніше визначити розвиток фірми виходячи з рівня її загальної рентабельності, необхідно обчислити
У чому суть маржиналізму як одного з методологічних принципів економіч ...
Гранична корисність. Ідеї ??К. Менгера, С. Джевонса і Л. Вальраса. Концепція загальної рівноваги.
Вступ до управління проектами
Життєвий цикл проекту, історія управління проектами, характеристики проектів.
Маргіналізм
Карл Менгер (1840-1921). Вільям Стенлі Джевонс (1835-1882). Леон Вальрам (1834-1910).
Зв'язок оперативного плану підприємства та оперативних планів його структурних п ...
Розробка оперативних планів виробничо-господарської діяльності підприємства на поточний період є завершальною стадією внутрішньофірмового планування. Оперативне планування покликане забезпечити з
Операційний левередж як інструмент планування прибутку від продажів
Планування прибутку від продажів. Механізм застосування операційного левереджа. Сутність операційного левереджа.
Фінансові коефіцієнти, класифікація і функції, формування бази для сра ...
Основні групи коефіцієнтів. Коефіцієнти ліквідності. Коефіцієнти оборотності активів. Коефіцієнти прибутковості або прибутковості.
SWOT-аналіз програмного продукту
Розглянемо сильні і слабкі сторони ідеї. Це ті характеристики продукту, які будуть проконтрольовані нами, на які ми можемо надати вплив. Можливості та небезпеки - це ті характеристики, які
Концепція нафтової ланцюжка
Вовлечение(нефтегазовых(ресурсов(в(хозяйственный(оборот(осуществля-ется у вигляді послідовних процесів, що формують повний цикл їх промислового освоєння. Цей цикл складається з ряду технологічно обумовлений

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар