Головна
Реферати » Реферати з економіки » Проблеми рівноваги ринкової системи в поглядах класичної школи

Проблеми рівноваги ринкової системи в поглядах класичної школи

Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації

СУРГУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної теорії

Контрольна робота

З дисципліни "Історія економічних вчень"

На тему "Проблеми рівноваги ринкової системи в поглядах класичної школи"

Виконав: студент економічного

факультету гр. 382 ( I)

Цвєтков Сергій Сергійович

Перевірив: доцент Микитюк Л. М.

м Сургут, 1999 р

ПЛАН

Введення

1. Класична школа

1.1. Перше протягом класиків.

1.1.1. Жан Батист Сей ??

1.1.2. Адам Сміт

1.1.3. Давид Рікардо

1.2. Друге протягом класиків.

1.2.1. Томас Мальтус

2. Проблеми ринкової системи

Висновок

Введення Свого найвищого розвитку класична буржуазна політична економія досягла в працях британських вчених Адама Сміта (1723-1790) і Давида Рікардо (1772-1823). Наукові ідеї класичної школи, представниками якої були Адам Сміт і Давид Рікардо, в подальшому були взяті на озброєння і розвинені марксистською політичною економією. У цей період Англія була найбільш передовою в економічному відношенні країною. Вона мала відносно високорозвинуте сільське господарство і швидко зростаючу промисловість, вела активну зовнішню торгівлю. Капіталістичні відносини одержали в Англії великий розвиток. Тут виділилися основні класи буржуазного суспільства: робітничий клас, буржуазія і землевласники. Буржуазія була зацікавлена ??у науковому аналізі капіталістичного способу виробництва. Таким чином, у другій половині XVIII - першій половині XIX вв. у Великобританії склалися сприятливі умови для зльоту економічної думки.

Як вказував Маркс, розвиток політичної економії йшло в ногу з реальним розвитком протиріч, властивих буржуазному суспільству. Буржуазна політекономія могла залишатися наукової до тих пір, поки протиріччя і класова боротьба перебували ще в нерозвиненій формі. Цим межею стала епоха Д. Рікардо і С. Сісмонді. У наступний період у зв'язку з посиленням суперечностей капіталізму відбувається занепад класичної школи, а в 30-40 роки XIX в. вона остаточно поступається місцем вульгарної буржуазної економії, яка панує в капіталістичному світі і донині .

Класична школа

Першим представником і прабатьком класичної школи слід вважати англійського економіста Вільяма Петті ( 1623-1687), якого К. Маркс назвав "батьком політичної економії і в деякому роді винахідником статистики". Петті належать наукові розробки в галузі оподаткування, митних зборів. Джерелом економічного багатства він вважав сферу виробництва, що зближує його з авторами трудової теорії вартості.

Класична школа представлена ??кількома основоположниками і низкою талановитих їх популяризаторів і тлумачів. Якщо не вдаватися в більш тонкий аналіз, то вся так звана класична економічна школа може бути представлена, принаймні, чотирма іменами: Адам Сміт (1723-1790), Давид Рікардо (1772-1823), Томас Мальтус (1766-1834), Джон Стюарт Мілль (1806-1873).

Необхідно відзначити, що спадщина класичної школи набагато різноманітніше і може бути представлено ще добрим десятком імен теоретиків цього напрямку.

Також необхідно відзначити, що в другій половині XIX століття єдиний потік економічної теорії як би розділився на два самостійні потоку. З одного боку, виділилося такий напрямок економічного аналізу, яке згодом отримало узагальнену назву марксизму. З іншого боку, з'являється так звана маржинальна теорія, яка потім перетворюється на найбільшу неокласичну школу.

Перше протягом класиків

Перше протягом старої класичної школи представляють Адам Сміт, Давид Рікардо і Жан Батист Сей.

Жан Батист Сей ??

Офіційну економічну науку у Франції в першій половині XIX в. представляла "школа Сея". "Школа Сея" вихваляла підприємця-капіталіста, проповідувала гармонію класових інтересів, виступала проти робітничого руху.

У 1803 році вийшов твір Сея зване "Трактат політичної економії, або Простий виклад способу, яким утворюються, розподіляються і споживаються багатства". Ця книга, яку Сей згодом багаторазово переробляв і доповнював для нових видань (при його житті їх вийшло всього п'ять), так і залишилася головним його працею. Трудова теорія вартості, якої, хоча і не цілком послідовно, випливав шотландець, поступалася місцем «плюралістичної» трактуванні, де вартість ставилося в залежність від ряду факторів: суб'єктивної корисності товару, витрат його виробництва, попиту і пропозиції. Ідеї ??Сміта про експлуатацію найманої праці капіталом (тобто елементи теорії додаткової вартості) зовсім зникли в Сея, поступившись місцем теорії факторів виробництва. Сей слідував Сміту в його економічному лібералізмі. Він вимагав «дешевої держави» і виступав за зведення до мінімуму його втручання в економіку. В цьому відношенні він також примикав до физиократической традиції. У 1812 році Сей випустив друге видання «Трактату» . В 1828-1930 рр. Сей видав 6-томний «Повний курс практичної політичної економії» , в якому, проте, не давав нічого нового в порівнянні з «Трактатом» .

У першому виданні «Трактату» Сей написав чотири сторінки про збуті. На них у нечіткій формі була викладена думка, що загальне перевиробництво товарів в господарстві та економічні кризи в принципі неможливі. Будь-яке виробництво саме породжує доходи, на які обов'язково купуються товари відповідної вартості. Сукупний попит в економіці завжди дорівнює сукупній пропозиції. На його думку, можуть виникати лише часткові диспропорції: одного товару випускається занадто багато, іншого - надто мало. Але це виправляється без загальної кризи. У 1803 році Сей сформулював закон, згідно з яким пропозиція товарів завжди народжує відповідний попит. Т.е. цим самим він виключає можливість загальної кризи надвиробництва, а також вважає, що вільне ціноутворення і зведення до мінімуму втручання держави в ринкову економіку викличе автоматичне регулювання ринку.

Виробництво не тільки збільшує пропозицію товарів, але і завдяки необхідному покриттю витрат виробництва породжує попит на ці товари. «Продукти сплачуються за продукти» - ось суть закону ринків Сея.

Попит на продукцію будь-якої галузі повинен збільшуватися в реальному виразі тоді, коли пропозиція всіх галузей зростає, тому що саме пропозиція створює попит на продукцію даної галузі. Закон Сея, отже застерігає нас від застосування до макроекономічних показників суджень, виведених в мікроекономічному аналізі. Окремий товар може бути проведений в надлишку відносно всіх інших товарів, відносне перевиробництво відразу всіх товарів ніяк не може статися.

Якщо йдеться про застосування закону Сея до реального світу, то цим затверджується нереальність надлишкового попиту на гроші. «Нереальність» в цьому випадку навряд чи може означати логічну неможливість. Повинно матися на увазі, що попит на гроші не може бути завжди надлишковим, тому що це відповідає ситуації нерівноваги.

Використовуючи аргументи Сея, буржуазія висувала прогресивні вимоги скорочення бюрократичного державного апарату, свободи підприємництва і торгівлі. Все це частково пояснює і те, чому Рікардо прийняв теорію ринків Сея.

Адам Сміт

Головною працею Адама Сміта з політичної економії - «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1777 рік). Книга Сміта складається з п'яти частин. У першій він аналізує питання вартості і доходів, у другій - природу капіталу та його накопичення. В них він виклав основи свого вчення. В інших частинах він розглядає розвиток економіки Європи в епоху феодалізму і становлення капіталізму, історію економічної думки і державні фінанси.

Адам Сміт пояснює, що головна тема його роботи - економічний розвиток: сили, що діють тимчасово і керуючі багатством народів.

«Дослідження про природу і причини багатства» - це перший в економічній науці повноцінний працю, викладає загальну основу науки - теорію виробництва і розподілу. Потім аналіз дії цих абстрактних принципів на історичному матеріалі і, нарешті, ряд прикладів їх застосування в економічній політиці. Причому весь цей труд пройнятий високою ідеєю "очевидною і простою системи природної свободи", до якої, як здавалося Адаму Сміту, іде весь світ. Центральний мотив - душа "Багатства народів" - це дія "невидимої руки"; отримуємо ми свій хліб з милости пекаря, а з його егоїстичного інтересу. Сміт зумів вгадати ту плідну думку, що при певних суспільних умовах, які ми в наші дні описуємо терміном "працює конкуренція", приватні інтереси дійсно можуть гармонійно поєднуватися з інтересами суспільства. Ринкова економіка, некерована колективною волею, не підпорядкованої єдиному задуму, проте, слід суворим правилам поведінки. Вплив на ринкову ситуацію дій одного окремої людини, одного з безлічі, може бути непомітним. І справді, він платить ті ціни, які з нього запитують, і може вибирати кількість товару за цими цінами, виходячи зі своєї найбільшої вигоди. Але сукупність цих окремих дій встановлює ціни; кожен окремий покупець підпорядковується цінами, а самі ціни підкоряються сукупності всіх індивідуальних реакцій. Таким чином "невидима рука" ринку забезпечує результат, не залежний від волі та наміру індивіда.

Більш того, цей ринковий автоматизм цілком може в певному сенсі оптимізувати розподіл ресурсів. Сміт зняв з себе тягар доказів і створив постулат: децентралізована, атомістична конкуренція в певному сенсі забезпечує "максимальне задоволення потреб". Безсумнівно, Сміт дав глибокий сенс своїй доктрині "максимального задоволення потреб". Він показав, що:

Вільна конкуренція прагнути прирівнювати ціни до витрат виробництва, оптимізуючи розподіл ресурсів усередині цих галузей;

Вільна конкуренція на ринках факторів виробництва прагне зрівнювати чисті переваги цих факторів у всіх галузях і тим

Сторінки: 1 2 3