Реферати » Реферати з економіки » Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показники продукції

Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показники продукції

Вплив зміни в структурі підприємства й продукції на вартісні показники продукції.

Аналіз використання виробничих потужностей.

Показник використання виробничої потужності є найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних виробничих фондів.

Узагальнюючі дані про використання потужностей залучаються для характеристики напруженості плану. Якщо сумарна середньорічна потужність недостатньо використовується, необхідно встановити, випуск яких саме видів виробів негативно впливає на загальний рівень використання потужностей за планом і фактично.

Відсоток використання потужностей - плановий (КЛплi%) і фактичний (КЛ1i%) використовується за формулами:

q плi * 100 q 1i * 100

КЛплi% = Лплi; КЛ1% = Л1i;

Де

q плi і q1i - плановий і фактичний випуск i-го виробу;

Л плi і Л1i-планова і фактична потужність з випуску цього

вигляду виробу.

Потім з'ясовуються причини неповного використання потужностей за цими видами виробів і намічаються заходи щодо їх усунення, зокрема шляхом підвищення пропускної здатності відстаючих виробничих ділянок. Визначаються також виробничі ділянки, що перекривають проективну потужність, що дозволяє переглянути початкові розрахунки виробничої потужності в бік її збільшення.

Поглиблений аналіз використання потужностей пов'язаний з перевіркою використання робочих машин і устаткування, а також виконання плану освоєння виробництва нової техніки.

Аналіз фондовіддачі.

Узагальнюючим показником використання основних фондів є також фондовіддача (f), тобто відношення обсягу продукції за аналізований період до основних виробничих фондів:

Q

f = F,

де Q - продукція;

F - основні виробничі фонди;

Показник, зворотний фондовіддачі, - фондомісткість, розраховується

1 F

як f, або Q.

Перевагою показника фондомісткості є те, що його чисельник може бути розкладений на складові частини по окремих цехах і групах устаткування. Це дозволяє встановити вплив використання техніки на кожній виробничій ділянці на узагальнюючий показник використання фондів.

При визначенні фондовіддачі і фондомісткості обсяг продукції обчислюється у вартісних, натуральних і умовних вимірниках. Основні виробничі фонди визначаються за вартістю, по займаній площі або в інших вимірниках, причому в розрахунок приймається їх середня хронологічна величина за аналізований період.

Найбільш точно використання основних виробничих фондів відображає показник фондовіддачі, розрахований виходячи з обсягу продукції в натурі. Проте натуральні і умовно - натуральні вимірювачі обсягу продукції застосовні лише на підприємствах, що випускають продукцію одного виду, або її можна прирівняти до одного виду.

Для більшості підприємств, що виготовляють широку номенклатуру виробів, у тому числі машинобудівних заводів, зведені показники фондовіддачі розраховуються виходячи з обсягу продукції у вартісному вираженні. При цьому застосовуються різні показники обсягу продукції - нормативна чиста, валова, товарна, реалізована продукція. Обчислюють також суму прибутку на рубль вартості основних виробничих фондів. У цій роботі прийоми використання основних виробничих фондів розглядаються виходячи з узагальнюючих показників фондовіддачі, обчислених на основі вартісних показників обсягу продукції і величини фондів. Той же підхід і ті ж методичні прийоми слід застосовувати і при аналізі використання окремих видів устаткування, залучаючи при цьому більш точні натуральні, умовно - натуральні і розрахунково - технічні вимірники.

Фондовіддача (фондомісткість) у вартісному виразі залежить від рівня цін на продукцію, структури цін (її зміни внаслідок асортиментних зрушень), оцінки основних виробничих фондів структури фондів, технічного їх рівня та стану, ступінь використання.

Для взаємної ув'язки впливу всіх трьох груп ресурсів (живої праці, засобів і предметів праці) необхідно при вимірюванні рівня їх використання виходити з одних і тих же показників обсягу продукції (нормативної чистої, валової, товарної або реалізованої ) і визначати їх у стабільних цінах і нормативах.

Для визначення впливу зміни структури та асортименту продукції на виконання плану і динаміку фондовіддачі зіставляють відсотки виконання плану і динаміку показників фондовіддачі, виражених в нормативній чистої і товарної продуції.

Вплив на фондовіддачу оцінки основних виробничих фондів також повинно бути виявлено. Оцінка однакових за своїми технічними якостями основних фондів коливається залежно від часу їх надходження і від того, чи здійснювався будівництво будівель господарським або підрядним способом. Переоцінка основних фондів по відновлювальної вартості в перші роки після її проведення посилює достовірність показників фондовіддачі та фондомісткості, але виходити треба з оцінки повної відновної вартості, а не за залишковою (за вирахуванням зносу).

Показник обсягу продукції на 1 кв. м площі будівель та споруд усуває перекручений вплив неоднаковою оцінки основних фондів але фондовіддачу. Зіставлення обсягу продукції на 1 кв. м виробничої площі підприємства, а потім на 1 кв. м площі цехів дозволяє встановити вплив структури площ на ефективність їх використання.

Вплив структури основних виробничих фондів на фондовіддачу обумовлено тим, що різні категорії основних виробничих фондів неоднаково активно беруть участь у виробничому процесі. При розрахунку фондовіддачі з основних виробничих фондів виділяються робочі машини й устаткування. Зіставлення темпів зростання і відсотків виконання планів по фондоотдаче на рубль вартості основних виробничих фондів, у тому числі робочих машин і устаткування, покаже вплив зміна основних фондів на ефективність їх використання.

Проілюструємо прийоми визначення та аналізу показників фондовіддачі за даними заводу (табл.1).

Таблиця 1

Показники

В предшествующемгоду

В звітному році

план

фактично

% виполненіяплана

абсолютнаявелічіна

%

абсолютнаявелічіна

%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нормативна чістаяпродукція, тис.руб.

6804

7652

7609

99,44

-43

-0,56

+805

+11,83

2

Товарна продукція всопоставімих цінах, тис. руб.Среднегодовая вар-тість основних фон-дів, тис. руб .:

Сторінки: 1 2 3