Реферати » Реферати з економіки » Сутність і необхідність фінансів

Сутність і необхідність фінансів

Сутність і необхідність фінансів

Росія переживає сьогодні великі труднощі не тільки в області державного устрою, а й у сфері економіки та фінансів. Успішне здійснення економічної реформи багато в чому пов'язане з досягненням фінансової стабілізації.

Минулі роки показали всю складність розвитку економічних подій, перебігу бюджетного процесу в Російській Федерації. Так, нереальність бюджету на 1994 року, прийнятого під тиском ряду галузевих міністерств, деяких департаментів Мінфіну, а також під впливом окремих комітетів і фракцій Державної Думи та Федеральних Зборів, в чому керувалися політичними міркуваннями, негативно позначилася на його виконанні. Здійснюючи стриману фінансову політику, Міністерство фінансів та фінансові органи на місцях покривали витрати лише в межах надходження коштів, а також кредитів Центрального банку. Незважаючи на докладені зусилля, одержувачам бюджетних коштів доводилося працювати в умовах сильного дефіциту бюджетних ресурсів.

У 1995 році не повинні повторитися старі помилки. У зв'язку з цим уряду необхідно розробити чітку фінансову стратегію, тобто довготривалий курс фінансової політики, розрахований на перспективу і передбачає рішення великомасштабних завдань, визначених економічною і соціальною стратегією держави. Важливо виділити основні тенденції розвитку фінансів, сформувати основні концепції їх використання, намітити принципи організації фінансових відносин. Вибір довготривалих концепцій і цільових програм необхідний для концентрації фінансових ресурсів на головних напрямках економічного і соціального розвитку, а не розпилення їх по другорядних цілям. Велику увагу слід приділити гнучкої фінансової тактиці, спрямованої на вирішення конкретних розвитку суспільства шляхом своєчасної зміни способів організації завдань фінансових зв'язків, перегрупування фінансових ресурсів.

Однак для правильного здійснення поставлених перед фінансовою політикою завдань потрібен чіткий і глибокий підхід до розуміння сутності, цілей та механізму реалізації фінансової політики, а також елементів, її складових. Певний інтерес представляє досвід здійснення фінансових заходів за кордоном. Для становлення російської бюджетної системи, безсумнівно, буде корисно використання широкого досвіду інших держав, вже створили у себе досить успішно функціонують бюджетні органи.

Безсумнівно, тільки науковий підхід, знання і вивчення всіх факторів, що визначають політику, служать гарантією того, що її відносна самостійність не переросте в незалежність від об'єктивних економічних відносин. Досвід показує, що відрив фінансової політики від економіки обертається серйозними економічними труднощами, неминуче стримує реалізацію можливостей. закладених в останній. Науковий підхід до вироблення фінансової політики припускає її відповідності закономірностям суспільного розвитку, постійне врахування висновків фінансової теорії. Порушення цього найважливішого вимоги призводить до великих втрат у народному господарстві.

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання грошових коштів. Їх виникнення відбулося в умовах переходу від натурального господарства до регулярного товарно-грошового обміну і було тісно пов'язано з розвитком держави і його потреб у ресурсах.

Одним з головних ознак фінансів є їхня грошова форма виразу і відображення фінансових відносин реальним рухом грошових коштів.

Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій стадіях відтворювального процесу - у розподілі й обміні.

На другій стадії рух вартості в грошовій формі відбувається відокремлено від руху товарів і характеризується її відчуженням (переходом з рук одних власників в руки інших) або цільовим відокремленням (у рамках одного власника) кожної частини вартості. На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму. Відчуження самої вартості тут не відбувається.

Таким чином, на другій стадії відтворення має місце односторонній рух грошової форми вартості, а на третій - двосторонній рух вартостей, одна з яких знаходиться в грошовій формі, а інша - в товарній.

Бо на третій стадії відтворювального процесу відбуваються постійні обмінні операції, що не вимагають будь-якого суспільного інструменту, тобто фінансам тут немає місця.

Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості суспільного продукту за цільовим призначенням і суб'єктам господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку в виробленому продукті. Тому, важливою ознакою фінансів як економічної категорії є розподільний характер фінансових відносин.

Фінанси істотно відрізняються від інших економічних категорій, що функціонують на стадії вартісного розподілу: кредиту, заробітної плати і ціни.

Первісною сферою виникнення фінансових відносин є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту, коли ця вартість розпадається на складові її елементи і відбувається утворення різноманітних форм грошових доходів і накопичень. Подальше перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання і конкретизація цільового її використання теж відбувається на основі фінансів.

Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов'язково супроводжується рухом грошових коштів, приймаючих специфічну форму фінансових ресурсів. Вони формуються у суб'єктів господарювання і держави за рахунок різних видів грошових доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин, що дозволяє виділити фінанси з загальної сукупності категорій, що у вартісному розподілі. Це відбувається незалежно від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, мінялися в залежності від зміни соціальної природи суспільства.

Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і нефондовая форма їх використання. До переваг фондової форми відносяться: можливість тісніше відповідати задоволення будь-якої потреби з економічними можливостями, забезпечення концентрації ресурсів на основних напрямках розвитку суспільного виробництва, можливість повніше залучати суспільні, колективні та особисті інтереси.

На підставі всього вищевикладеного можна дати таке визначення: фінанси - це грошові відносини, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб'єктів господарювання і держави, а також використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність.

Фінанси незамінні тому, що дозволяють пристосувати пропорції виробництва до потреб споживання, забезпечуючи в сфері господарювання задоволення постійно відтворюваних потреб. Це відбувається за допомогою формування грошових фондів цільового призначення. Розвиток суспільних потреб призводить до зміни складу і структури грошових (фінансових) фондів, створюваних у розпорядженні суб'єктів господарювання.

За допомогою державних фінансів відбувається регулювання масштабів суспільного виробництва в галузевому і територіальному аспектах, захист навколишнього середовища і задоволення інших суспільних потреб.

Фінанси об'єктивно необхідні, тому що обумовлені потребами суспільного розвитку. Держава ж може, з огляду на об'єктивну необхідність фінансових відносин, розробляти різноманітні форми їх використання: вводити або скасовувати різні види платежів, змінювати форми використання фінансових ресурсів і т. Д. Держава не може створювати те, що об'єктивно не підготовлене ходом суспільного розвитку. Воно встановлює тільки форми прояву об'єктивно назрілих економічних відносин.

Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, стимулювати найновіші впровадження науково-технічних досягнень, задовольняти інші суспільні потреби.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту studentu