Реферати » Реферати з економіки » Міжнародний поділ праці

Міжнародний поділ праці

Міжнародний поділ праці

Найважливішою базовою категорією, що виражає сутність, зміст міжнародних відносин, є міжнародний поділ праці. Всі країни світу так чи інакше включені в цей поділ, його поглиблення диктується розвитком продуктивних сил, які відчувають вплив новітньої технічної революції. Участь у міжнародному поділі праці дає країнам додатковий економічний ефект, дозволяючи повніше і з найменшими витратами задовольняти свої потреби.

Міжнародний поділ праці це історично визначена система суспільної праці. Вона складається в результаті якісної диференціації діяльності в процесі розвитку суспільства. Поділ праці існує в різних формах.

Міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн або галузей виробництва цих країн на виробництві певних видів товарів і послуг для міжнародного обміну.

Міжнародний поділ праці зародилося в мануфактурний період (XVII - XVIII ст.) І до промислового перевороту (кін. XVIII - поч. XIX ст.) Базувалося на природній основі: розходженнях у природнокліматичних, географічних умовах, у запасах сировини й джерелах енергії. Сучасне міжнародне розподіл праці передбачає відокремлення і спеціалізацію різних видів трудової діяльності, обмін ними, їх взаємодія.

Підприємства країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці, виробляють значно більше продукції, ніж це необхідно для задоволення внутрішнього споживчого чи виробничого попиту. У подальшому, надлишки реалізуються підприємствами на світовому ринку, набуваючи необхідну для них продукцію, яка є надлишковою для споживачів інших країн. Нарощуючи і зміцнюючи спеціалізацію на виробництві певної групи товарів, конкретні країни одержують необхідні їм товари на міжнародному ринку за рахунок обміну з іншими країнами, що спеціалізуються на інших групах товарів.

Теорія міжнародного поділу праці отримала обгрунтування і розвиток в роботах класиків політекономії А. Сміта і Д. Рікардо. А. Сміт доводив необхідність свободи торгівлі, так як обмеження перешкоджають подальшому поглибленню поділу праці між країнами. [1]

Теорія порівняльних витрат виробництва вважається основою економічного вчення про міжнародну торгівлю і економічному обміні.

В основу теорії покладено ідею природних відмінностей між економіками країн з різною географічною і природним середовищем. Одні країни повинні розвивати промисловість, інші - спеціалізуватися на виробництві сільгосппродукції, сировини. Взаємний обмін призведе до підвищення загального добробуту, порушення ж умов призведе до підвищення національних витрат виробництва. Зіставлення витрат, пов'язаних з виробництвом тих чи інших товарів, приводить до висновку, що замість випуску всіх товарів, на які існує попит, значно вигідніше зосередиться на виробництві одного товару з найменшими витратами. Спеціалізація на цьому товарі дозволить купувати інші товари шляхом обміну.

В умовах переважного положення країни у виробництві декількох товарів їй варто спеціалізуватися у випуску лише тих, по яких ця перевага максимально.

Недосконалість цієї теорії за наступними пунктами:

абсолютізірованіе принципу вільної конкуренції;

Обмеження розглядом лише певної пари товарів і країн;

Передбачається прямий обмін товару на товар;

Не враховується вплив масштабів виробництва і транспортних витрат.

Фактори, які спонукають країни до участі в міжнародному поділі праці:

обсяг внутрішнього ринку країни;

Рівень економічного розвитку країни;

Забезпеченість країни природними ресурсами;

Питома вага в структурі економіки країни базових галузей промисловості.

Головне в процесі розвитку міжнародного поділу праці - пошук економічного інтересу, вигоди від участі в міжнародному поділі праці.

Реалізація переваг міжнародного поділу праці дає:

отримання різниці між міжнародною і внутрішньою ціною експортованих товарів і послуг;

Економія внутрішніх витрат через відмову від національного виробництва при використанні дешевого імпорту.

Економічний успіх будь-якої країни грунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавши від світової економічної системи. [2]

Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, виникає на основі міжнародного поділу праці і виражає їх взаємну залежність.

Міжнародна торгівля постає як сукупний обсяг торгівлі всіх країн світу. Проте термін «міжнародна торгівля» може означати і сукупний обсяг зовнішньої торгівлі промислово розвинених країн або країн, що розвиваються або країн якого-небудь континенту, регіону і т.п.

Зовнішня торгівля - торгівля якої-небудь країни з іншими країнами, що складається з оплачуваного ввозу (імпорту) і оплачуваного вивозу (експорту) товарів.

Основні показники міжнародної торгівлі:

товарообіг (загальний об'єм);

Товарна структура;

Географічна структура.

Зовнішньоторговельний оборот включає суму вартості експорту та імпорту країни, що бере участь у міжнародному товарообміні.

Обсяги зовнішньої торгівлі:

вартісний обсяг (підраховується за певний відрізок часу в поточних (змінюються) цінах відповідних років з використанням поточних валютних курсів;

фізичний обсяг зовнішньої торгівлі (обчислюється в постійних цінах).

Обсяг міжнародної торгівлі підраховується шляхом підсумовування обсягів експорту всіх країн.

Концепції міжнародної торгівлі:

Меркантилізм.

Зовнішня торгівля веде до збільшення багатства нації, так як гроші - єдине багатство, виходить, що обмін товарів на гроші (експорт) - єдиний спосіб збільшення багатства. Значить, стимулювання експорту та обмеження імпорту веде до багатства нації.

Класична теорія міжнародної торгівлі.

А.Сміт і Д.Рікардо визначили умови міжнародної торгівлі як вільні від усіляких обмежень. «Обмін сприятливий для кожної країни, кожна країна знаходить у ньому абсолютну перевагу» А. Сміт.

Теорія порівняльних переваг.

Пояснює міжнародну торгівлю міждержавні відмінностями у відносних витратах виробництва.

Теорія Хекшера-Оліна.

Країни експортують товари, що вимагають значних витрат факторів виробництва, якими вони мають у надлишку, і імпортують товари, що вимагають витрат дефіцитних.

Є й інші теорії, але вони грунтуються на цих чотирьох основних теоріях з невеликими доповненнями.

Фактори зростання міжнародної торгівлі:

стабілізація міждержавних відносин в умовах миру;

Розвиток міжнародного поділу праці та інтернаціоналізації виробництва і капіталу;

Новітня технічна революція, сприяє відновленню основного капіталу, створення нових галузей економіки, що прискорює реконструкція старих;

Активна діяльність міжнародних корпорацій на світовому ринку;

Виникнення нової комерційної реальності - загальносвітового ринку для стандартизованих товарів;

Регулювання міжнародної торгівлі за допомогою міжнародних торгових угод, прийнятих в рамках ГАТТ / СОТ;

Діяльність міжнародних фінансово-економічних організацій (МВФ), що підтримують відносну стабільність основних світових валют, торговельних і платіжних балансів багатьох країн.

Стабілізуюча діяльність Світового Банку щодо світової економіки;

Лібералізація міжнародної торгівлі, перехід багатьох країн до режиму, що включає скасування обмеження імпорту і зниження митних зборів - утворення «вільних економічних зон» ;

Розвиток процесів торгово-економічної інтеграції;

Отримання політичної незалежності колишніми колоніальними країнами.

Список літератури

1. Е.Ф.Авдокушін, Міжнародні економічні відносини, М., МАУП, 1999 р.

[ 1] А. Сміт. Дослідження про природу і причини багатства народів, 1776 р.

[2] Дж.Сакс. Ринкова економіка і Росія. М., 1994 р. с. 244

 
Подібні реферати:
Зовнішня торгівля
Меркантилізм і теорія «Свободи торгівлі» . Рух факторів виробництва. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі.
Міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки
Роль міжнародної торгівлі в системі міжнародної економіки. Специфічні риси міжнародної торгівлі. Економічна основа торгівлі. Спеціалізація і порівняльні переваги. Виграш від міжнародної торгівлі.
Міжнародна торгівля в системі світових господарських зв'язків країн
Міжнародна торгівля в системі світових господарських зв'язків країн. Значення і роль міжнародної торгівлі у розвитку економіки різних країн. Платіжний баланс, валютні курси і дефіцит зовнішньої торгівлі.
Теорія Хекшера
Теорія Давида Рікардо витікала з фактично існуючих у той час відмінностей у витратах виробництва певних видів товарів у різних країнах, з різними кліматичними умовами.
Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000
1) Переваги міжнародної спеціалізації виробництва, його форми і організація в умовах НТР. 2) Вільні промислові зони, їх призначення і регулювання функціонування. 3) Методика побудови
Всесвітнє господарство
"Всесвітнє господарство" розкриває зміст цього поняття, а також включає історичний і теоретичний нарис вивчення світогосподарських зв'язків.
Шпаргалки з економіки
Світове господарство (МХ) - закономірності та етапи формування. Інтернаціоналізація госп життя. Міжнародна торгівля: види, структура, закономірності розвитку.
Товарна структура міжнародної торгівлі
Міжнародна торгівля-це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжн. Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом.
Теорії міжнародної торгівлі
Теорії порівняльної переваги. Теорія абсолютної переваги. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера - Оліна. Теорія міжнародної торгівлі Леонтьєва. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.
Теорія Сміта і Рікардо
Меркантилісти стверджували, що держава повинна продавати на зовнішньому ринку якомога більше будь-яких товарів, а купувати якомога менше. Але якщо всі країни будуть дотримуватися такої доктрини, то про международн
Тенденції міжнародної торгівлі товарами і послугами
Міжнародна торгівля-найстарша форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала ще за довго до формування світового господарства і була його безпосередньою попередницею. Саме розвиток
Інформація про інофірмі
Процес доставки товару в міжнародній торгівлі. Фінансова інформація. Дані про фірму Хьюз нетворк системз, інк.
Світова економіка і її проблеми
Загальна характеристика світової спільноти. Світовий ринок. Міжнародний поділ праці. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин.
Об'єднані передумови та умови міжнародного поділу праці і розвинений ...
Світове господарство. Міжнародне поділу праці. Світова інфраструктура. Зовнішньоекономічна політика держави.
Сутність міжнародної торгівлі
1. Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв'язків Зовнішня торгівля є важливою і історично самою першою формою міжнародних економічних відносин. Вона являє зі
Світова господарська система
Визначення функціонування всієї світової господарської системи. Структура МХ. Характеристика факторів, що впливають на розвиток МХ.
Поняття світової економіки
Світова економіка (широке визначення) - це сума всіх національних економік світу.
Економіка. Питання 35-44
Соціальна політика держави. Інтернаціоналізація госп життя. Міжнародна торгівля: види, структура, закономірності розвитку. Міжнародні валютні відносини.
Світове господарство і основні форми зовнішньоекономічного співробітництва
Діалектика МЕВ полягає в тому, що прагнення до економічної незалежності, зміцнення національних господарств окремих країн призводить у результаті до загальної інтернаціоналізації світового господарства , відкритості націо
Ефективність світової торгівлі
Виграш від світової торгівлі. Розподіл виграшу. Закон попиту та пропозиції. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар