загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Ринок цінних паперів у структурі фінансового ринку

Ринок цінних паперів у структурі фінансового ринку


| |
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |
| Тюменський державний нафтогазовий |
| університет |
| |
| |
| Кафедра ОП і ЗЕД |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Курсова робота |
| |
| |
| з курсу «ФІНАНСИ, КРЕДИТ, ГРОШОВИЙ ОБІГ» |
| на тему |
| |
| « Ринок цінних паперів у структурі |
| фінансового ринку » |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Виконав: студент |
| групи ЗЕД - 95 - 1 |
| Іванов О. Д. |
| Перевірив: |
| |
| |
| |
| Тюмень |
| 1999 р |

Зміст

стор.

1. Введення. Цінні папери - необхо-видимий атрибут ринкового господарства - 2

2. Основні поняття ринку цінних паперів - 3

3. Класифікація цінних паперів - 10

4. Висновок. Джерела правового регулювання емісії та обігу цінних паперів в Росії - 24

5. Список використаної літератури - 27

Введення

Цінні папери відомі , щонайменше, з пізнього середньовіччя.
Тоді в результаті великих географічних відкриттів помітно розширилися горизонти горизонти міжнародної торгівлі, і підприємцям знадобилися великі суми капіталу, щоб використовувати нові можливості.
Більш того витрати по освоєнню заморських ринків збуту і джерел сировини виявилися не по плечу окремим особам, результатом чого стало виникнення акціонерних товариств - англійських і голландських компаній з торгівлі з Ост-Індією, компанії Гудзонової затоки, які і стали першими великими емітентами цінних паперів. До речі, акції останньої досі котируються на фондових біржах Лондона і Торонто. В XVI-XVII вв. в Англії акціонерні товариства створювались також для фінансування видобутку вугілля, дренажних та інших капіталомістких робіт. З початком промислового перевороту і створенням великих обробних підприємств торгівля акціями набула широкого поширення. Так в 1773 р з'явилася перша в світі Лондонська фондова біржа.

Цінні папери - необхідний атрибут всякого ринкового господарства. Раніше у внутрішньому цивільному обороті перебувало лише мінімальна кількість цінних паперів, в основному випущених (емітованих) державою: облігації, пред'явницькі ощадкнижки і акредитиви, що виграли лотерейні квитки, а в розрахунках між юридичними особами міг використовуватися розрахунковий чек.

З переходом України до ринкової економіки оборот цінних паперів різко зріс, став формуватися їх ринок. Правда він стосувався лише так званих
"фондових", або "інвестиційних", цінних паперів - акцій і облігацій, а головне, отримав вкрай незадовільну правову регламентацію, недоліки якої склали базу для багатьох зловживань.

Найважливішими завданнями ринку цінних паперів Росії є забезпечення гнучкого міжгалузевого перерозподілу інвестиційних ресурсів, залучення інвестицій на російські підприємства, створення умов для стимулювання накопичень і подальшого їх інвестування. Для вирішення цих завдань необхідно було створити надійну правову базу.

Федеральний Закон "Про ринок цінних паперів" - перший російський закон про цінні папери.

Один з принципів, закріплених в Законі, - поєднання вертикально-владного державного регулювання з саморегулюванням.
Саморегулівні організації отримують блок повноважень і законний статус, а єдина державна політика на фондовому ринку забезпечується шляхом концентрації повноважень у цій сфері в одному органі - Федеральної комісії з ринку цінних паперів, при цьому ряд функцій зберігається за Банком Росії.
Комісія підпорядковується безпосередньо Президенту РФ, і цей факт свідчить про тієї значимості, яка надається фондового ринку в економіці.

Таким чином, Закон вносить упорядкованість і стабільність на ринку, без якого його інтенсивне і якісний розвиток практично неможливо.

Ринок цінних паперів є сферою відносин, що бурхливо розвивається останні кілька років. Це відноситься не тільки до появи нових фінансових інструментів, нових сегментів інфраструктури ринку, а й до численних спроб їх законодавчого регулювання.

Основні поняття ринку цінних паперів.

Цінні папери представляють собою грошові документи, що засвідчують права власності або відносини позики власника документа по відношенню до особи, видало такий документ (емітенту). Цінні папери можуть існувати в формі відокремлених документів або записів на рахунках. У країнах з розвиненою економікою значне збільшення обороту цінних паперів викликало оформлення їх шляхом запису в книгах обліку та рахунках, що ведуться на магнітних чи інших носіях інформації.
Таким чином, вони перейшли в безготівкову, фізично невловиму
(безпаперову) форму. Тому на ринку цінних паперів випускаються, звертаються і погашаються як власні цінні папери, так і їх замінники (сертифікати, купони).

Акції в нашій країні також можуть існувати у вигляді записів на рахунках. Рахунки, призначені для зберігання акцій, називаються "рахунками депо". Власниць безготівкових акцій може не мати ніякого документа окрім звичайної виписки з реєстраційного реєстру. Безготівкові акції існують тільки у вигляді записів на рахунках, але при цьому права їх власників захищені набагато надійніше, ніж при паперовій формі випуску. Безготівкову акцію не можна підробити. Вона гарантує власнику максимальну ліквідність, т.е. можливість про-дати чи купити з мінімальними витратами і швидко оформити угоду.

До цінних паперів відносяться такі грошові і товарні документи, що об'єднуються загальною ознакою - необхідністю пред'явлення для реалізації виражених в них майнових прав (чеки, коносаменти). Залежно від цілей випуску, цінні папери поділяються на комерційні та фондові. Комерційні цінні папери обслуговують процес товарообігу і певні майнові угоди (чеки, складські та заставні свідоцтва, заставні та ін.). Фондові цінні папери охоплюють папери, що мають ходіння на фондовому ринку, тобто на ринку цінних паперів.

Ринки цінних паперів підрозділяються на первинний і вторинний, біржовий і позабіржовий.

Первинний ринок цінних паперів - це ринок, який обслуговує випуск (емісію) та первинне розміщення цінних паперів. Вторинний ринок є ринком, де відбувається купівля-продаж раніше випущених цінних паперів.

З організаційних форм розрізняють біржовий ринок
(фондова або валютна біржа) і позабіржовий ринок.

Позабіржовий ринок - сфера обігу цінних паперів, не допущених до котируванні на фондових біржах. На позабіржовому ринку розміщуються також нові випуски цінних паперів. Позабіржовий ринок організується дилерами, які можуть бути або не бути членами фондової біржі. Позабіржовий ринок цінних паперів проводиться за телефоном, телефаксом, комп'ютерних мережах. Він займається головним чином цінними паперами тих акціонерних товариств, які не мають достатньої кількості акцій або доходів для того, щоб зареєструвати
(пройти лістинг) свої акції на який-небудь біржі.

Операції з цінними паперами проводять фондові біржі (для паперів у валюті - валютні біржі) і інвести-ційних інститути.

Фондова біржа являє собою організований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів. Організаційно-фондова біржа представлена ??у формі господарського суб'єкта, що працює за ліцензією і займається обігом цінних паперів. Під зверненням цен-них паперів розуміються їх купівля, продаж, а також інші дії, передбачені законодавством, що призводять до зміни власника цінних паперів. Біржа не є комерційним підприємством. Як господарський суб'єкт, біржа надає приміщення для операцій з цінними паперами, надає розрахункові та інформаційні послуги, дає певні гарантії, накладає обмеження на торгівлю цінними паперами і отримує комісійні від угод. Функції фондових бірж полягають у мобілізації тимчасово вільних грошових коштів через продаж цінних паперів і у встановленні ринкової вартості цінних паперів.

Учасниками фондової біржі є продавці, покупці і посередники (фінансовий брокер чи маклер, дилер). Брокер-це посередник, який укладає угоди за дорученням і за рахунок клієнта і одержує за свої послуги комісійні, тобто винагороду у вигляді договірного відсотка від суми угоди. В окремих випадках брокер отримує ще й заробітну плату. Доходом брокера може бути сума, отримана у вигляді різниці в ціні покупця і продавця. Брокер діє на основі укладених з клієнтами угод (договорів, контрактів). Дилер-посередник (фізична або юридична особа), який займається перепродажем цінних паперів від свого обличчя, за свій рахунок і на свій страх і ризик. Дохід дилера складається за рахунок різниці в цінах купівлі і продажу.

Інвестиційний інститут - господарюючий суб'єкт або фізична особа, що здійснює операції з цінними паперами. До інвестиційних інститутів відносяться фінансовий брокер, інвестиційний консультант, інвестиційна компанія, інвестиційний фонд. Всі інвестиційні інсти-тути, за винятком інвестиційного консультанта, повинні мати ліцензію на свою діяльність. Інвестиційні інститути здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів як виняткову, т.е. не допускає її суміщення з іншими видами діяльності.

Фінансовий брокер - це акредитований агент (тобто зареєстрований, який має повноваження) з купівлі-продажу цінних паперів або валюти. Він укладає угоди за дорученням і за рахунок клієнтів. У ролі фінансового брокера може виступати господарюючий суб'єкт або громадянин.

Інвестиційним консультантом є громадянин, маю-щий кваліфікаційний атестат 1 категорії, що видається строком на один рік
Мінфіном РФ або його органом. Для роботи консультантом, ліцензія не потрібна, проте необхідна реєстрація такого громадянина як підприємця.

Інвестиційна компанія - це об'єднання (корпорація), що вкладає капітал за допомогою прямих і портфельних інвестицій і виконує деякі функції комерційних банків. Інвестиційні компанії представленни холдинговими компаніями, фінансовими групами, фінансовими компаніями.

Холдингова компанія являє собою головну компанію, що володіє контрольним пакетом акцій інших акціонерних товариств, званих дочірніми підприємствами, і спеціалізуються на управлінні. Фінансової холдинговою компанією є компанія, більш 50% капіталу якої складають цінні папери інших емітентів та інші фінан-сові активи. До складу активів фінансової холдингової компанії можуть входити лише цінні папери та інші фінан-сові активи, а також майно, необхідне безпосереднім-ного для забезпечення функціонування апарату управ-ління холдинговою компанією. Фінансова холдингова компа-ня

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар