загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Всі види дисконтування, нарощення і тд

Всі види дисконтування, нарощення і тд

I. Застосування ППП «EXCEL» для аналізу фінансових операцій

1. 1. Функції для аналізу фінансових операцій

Таблиця 1 ..
| Найменування функції | Формат функції |
| Англомовна | Російська версія | |
| версія | | |
| FV | БЗ | БЗ (ставка; кпер; платіж; нс; |
| | | [тип]) |
| NPER | КПЕР | КПЕР (ставка; платіж; нз; бс; |
| | | [тип]) |
| RATE | НОРМА | НОРМА (кпер; платіж; нз; бс; [тип]) |
| PV | ПЗ | ПЗ (ставка; кпер; платіж; бс; |
| | | [тип]) |
| PMT | ППЛАТ | ППЛАТ (ставка; кпер; нз; [бс]; |
| | | [тип]) |
| FVSHEDULE | БЗРАСПИС | БЗРАСПИС (сума; масив ставок) |
| NOMINAL | НОМИНАЛ | НОМИНАЛ (еф_ставка; кол_пер) |
| EFFECT | ЕФЕКТ | ЕФЕКТ (ном_ставка; кол_пер) |

Як випливає з табл. 1, більшість функцій мають однаковий набір базових аргументів: ставка - процентна ставка (норма прибутковості або ціна позикових коштів - r); причому завжди мається на увазі реальна, а не номінальна ставка відсотків. Так при нарахуванні відсотків m раз у році значення ставки дорівнює (періодична ставка). кпер - термін (число періодів = тривалості операції) при нарахуванні відсотків один раз в році - n і при нарахуванні відсотків m раз у році; виплата - величина періодичного платежу (CF); нз - початкове значення (величина PV); бс - майбутнє значення (FV);

[Тип] - тип нарахування відсотків (1 - початок періоду, 0 - кінець періоду), необов'язковий аргумент.

При аналізі простий фінансової операції аргумент "виплата" не потрібно
(вводиться 0)

Для простого розрахунку необхідної характеристики досить ввести в будь-яку клітинку електронної таблиці ім'я відповідної функції з заданими аргументами.

Нагадаємо, що аргументи функцій в русифікованої версії ППП EXCEL розділяються символом ";", а ознакою введення функції служить символ "=".

При операції нарощення аргумент "початкове значення - нз" задається у вигляді від'ємної величини, так як з точки зору вкладника ця операція тягне за собою відтік його грошових коштів у поточному періоді з метою отримання позитивної величини через деякий термін.

В операції дисконтування цей аргумент повинен бути заданий у вигляді позитивної величини, так як означає надходження коштів (збільшення пасивів):

Опис функцій.

1.Функция БЗ (ставка; кпер; виплата; нз; [тип])

Ця функція дозволяє визначити майбутнє значення потоку платежів, тобто величину FV.

2.Функция КПЕР () обчислює кількість періодів нарахування відсотків, виходячи з відомих величин r, FV і PV.

Слід звернути особливу увагу на те, що результатом застосування функції є число періодів, а не термін операції.

3.Функции НОРМА (кпер; виплата; нз; бс; [тип])

Функція НОРМА () обчислює відсоткову ставку за один розрахунковий період.Для визначення річної процентної ставки, отриманий результат слід помножити на кількість нарахувань у році

Необхідно пам'ятати, що для отримання коректного результату при роботі функцій КПЕР () і НОРМА (), аргументи "нз" і "бс" повинні мати протилежні знаки. Дана вимога випливає з економічного сенсу подібних операцій.

4.Функціі БЗРАСПИС (нз; масив ставок)

Функцію БЗРАСПИС () зручно використовувати для розрахунку майбутньої величини разової інвестиції в разі, якщо нарахування відсотків здійснюється за плаваючою ставкою .

Очікувані значення процентних ставок, скориговані на число періодів нарахування вводяться в суміжний блок осередків електронної таблиці

5. Функції НОМИНАЛ (еф_ставка; кол_пер),

6. Функція ЕФЕКТ (ном_ставка; кол_пер)

НОМИНАЛ () і ЕФЕКТ () обчислюють номінальну і ефективну відсоткові ставки відповідно.

Ці функції зручно використовувати при порівнянні операцій з різними періодами нарахування відсотків. При цьому прибутковість фінансової операції зазвичай вимірюється ефективною процентною ставкою.

1.2. Шаблони для розрахунку параметрів фінансових операцій.

Для розрахунку параметрів фінансових операцій доцільно побудувати спеціальні шаблони. Приклад шаблону наведено на рис.1.

Шаблон складається з двох частин. Перша частина займає блок осередків А2.В10 і призначена для введення вихідних даних (відомих параметрів фінансової операції). Текстова інформація в осередках А2.А10 містить найменування вихідних параметрів фінансової операції, введення яких здійснюється в комірки B6.B10. Осередок В7 містить прийняте за замовчування число нарахувань відсотків, рівне 1 (тобто раз на рік). Для отримання шуканого результату необхідно ввести ще три величини.

Рис. 1. Шаблон для аналізу найпростіших фінансових операцій

Друга частина таблиці займає блок осередків А14.В18 і призначена для виведення результатів обчислень, тобто шуканої величини. За відсутності вихідних даних, ця частина таблиці містить нульові значення осередках В14 і В18, а також повідомлення про помилки. Блок комірок В14.В18 містить формули, необхідні для обчислення відповідних параметрів фінансової операції

Величини r (процентна ставка) і n (термін операції) в формулах скориговані на число нарахувань відсотків на рік, шляхом ділення і множення на значення комірки В7 відповідно. Оскільки за замовчуванням значення комірки В7 одно 1, для операцій з нарахуванням відсотків раз на рік, коректування параметрів r і n не чинитиме жодного ефекту. При цьому тут і надалі мається на увазі завдання параметра r у вигляді річної процентної ставки, а терміну проведення операції n - у кількості років.

Керуючись заданим малюнком, підготуйте таблицю для аналізу найпростіших фінансових операцій і збережіть її на магнітному диску у вигляді шаблону під яким-небудь ім'ям. Шаблон може бути легко перетворений для одночасного аналізу відразу декількох однотипних ситуацій

1.3. Підбір параметра

Підбір параметра - засіб Ехсе1, що дозволяє вирішувати так звану зворотну задачу, коли потрібно, змінюючи значення одного з вихідних даних
(параметрів), отримати заданий значення результату .

При цьому результат рішення задачі повинен бути заданий в цільовій комірці формулою, яка містить посилання на змінювану осередок з параметром.

При підборі параметра його значення змінюється так, щоб результат в цільовій комірці став равньм заданому числу. Для підбору параметра виконується команда «Сервіс / Підбір параметра» і в діалоговому вікні задаються:

- в полі введення «Встановити в осередку» - посилання на цільову комірку;

- в полі введення "Значення" - потрібне значення,

- в полі введення «Змінюючи значення комірки» - посилання на змінювану осередок.

Після натискання кнопки ОК або клавіші Епtег результат підбору параметра буде показаний у вікні «Результат підбору параметра» . Значення параметра збережеться в змінюваною комірці. Якщо не потрібно зберегти значення параметра, слід натиснути кнопку «Скасування»

Рішення може бути не знайдено, якщо результат залежить не від одного параметра або якщо змінна і цільова осередки логічно не пов'язані.

В процесі підбору параметра вікно «Результат підбору параметра» знаходиться на екрані. Якщо задача має погану сходимостью, тобто потрібно багато (або нескінченно багато) кроків, щоб знайти рішення із заданою точністю, то можна скористатися кнопками Крок і Пауза, щоб контролювати процес і перервати його при необхідності.

1.4. Таблиця підстановки

Для аналізу залежності результату від різних наборів вихідних даних в Ехсеl використовується «Таблиця підстановки» .

«Таблиця підстановки» - це засіб Ехсе1, що дозволяє отримати таблицю, що містить результати підстановки заданих значень одного або двох аргументів (параметрів) в одну або кілька формул.

Вибираючи пункт меню «Дані / Таблиця підстановки» , можна побудувати або таблицю з одним параметром для однієї або декількох функцій, або таблицю з двома параметрами для однієї функції.

1.5. Таблиця підстановки з одним параметром

Принцип використання «Таблиці підстановки» полягає в наступному:
. Задаються вихідні дані завдання, в тому числі одне із значень аргументу-параметра.
. Здається діапазон значень параметра (у вигляді стовпчика або рядка).
. Виділяється місце для розміщення значень функції від заданих значень аргументу (стовпець праворуч або рядок нижче).
. Здається формула, яка визначає залежність функції від аргументу-параметра.

Таблиця підстановки забезпечує послідовний вибір елементів з діапазону значень аргументу і підстановку кожного з них в ячейку-параметр.

Після чого виконується перерахунок таблиці і значення функції, яке визначається формулою, заноситься у відведений для нього місце поряд з соот ветствующим значенням аргументу:

. для кожного осередку стовпця в сусідню комірку рядка, тобто по рядках

. для кожного осередку рядка в сусідню осередок шпальти, тобто за стовпцями.

Технологію побудови таблиці підстановки даних розглянемо на прикладі нарахування складних відсотків при фіксованою процентною ставкою в залежності від терміну.

1.Введіте в осередку B2: B4 вихідні дані (початкову суму вкладу, процентну ставку і термін накопичення) як показано в таблиці 2

2. Для визначення суми, яка може бути накопичена протягом перших
5 місяців, задайте в осередках С5: G5 діапазон досліджуваних значень параметра
(числовий ряд від 1 до 5).

3. Шукані значення майбутньої суми вкладу розміщуватимуться при підстановці за стовпцями нижче значень аргументу в діапазоні С6: G6, а формула: = БЗ (ВЗ / 12; В4;;-В2) повинна знаходиться на одну комірку лівіше рядки значень функції, тобто в комірці В6.

Таблиця 2
| | А | В | С | D | Е | E | С |
| 1 | | |
| 2 | Внесок | 1000 | |
| 3 | Ставка | 20% | |
| 4 | Число | 4 | |
| | начисл. % | | |
| 5 | Термін | 1 | Термін операції |
| 6 | | = БЗ (ВЗ / 12; В4; | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | |;-В2) | | | | | |
| 7 | Сума | 1 215,51 | 1477,46 | 1795,86 | 2182,87 | 2653,3 | 3225,1

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар