загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по биржевому делу » Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

ПЛАН

Уведення
............................................................................
.................................2 стор.
Ринок цінних паперів.....................................................................
......................3 стор.
Класифікація цінних паперів.....................................................................
.......4 стор.

Сертифікати.................................................................
...........................4 стор.

Цінні папери грошового ринку...........................................................4 стор.

Капітальні цінні папери...................................................................5 стор.

Облігації...................................................................
.............................6 стор.

Види облігацій...................................................................
........7 стор.

Класифікація облігацій у залежності від забезпечення........7 стор.

Особливості деяких видів облігацій.................................8 стор.

Котирування і рейтинг облігацій.................................................9 стор.

Акції.......................................................................
................................10 стор.

Вартість акцій.......................................................................
...14 стор.

Типи акцій..................................................................

.................14 стор.

Види привілейованих акцій.................................................15 стор.

Інші види цінних паперів................................................................

.....16 стор.

Вексель................................................................

..........................16 стор.

Передплатні сертифікати

(варранты)...........................................16 стор.

Приватизаційні чеки

(ваучери)..............................................16 стор.
Учасники ринків цінних паперів.....................................................................
..16 стор.
Список використовуваної літератури..................................................................
....18 стор.

УВЕДЕННЯ


Нагромадження грошового капіталу відіграє важливу роль у ринковій економіці. Безпосередньо самому процесу нагромадження грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як грошовий капітал створений чи зроблений, його необхідно розділити на частину яка знову направляється у виробництво, і ту частину, що тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і являє собою зведені кошти підприємств і корпорацій, аккумулируемые на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів.
Виникнення і звертання капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів
(фондових активів) відбувається як би роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншого боку - його відображення в цінних паперах.
Поява цього різновиду капіталу зв'язано з розвитком потреби в залученні усе більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок ускладнення і розширення комерційної і виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, тому що покупка цінних паперів означає не що інше, як передачу частини грошового капіталу в позичку.
Ключовою задачею, що повинний виконувати ринок цінних паперів є насамперед забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, у порівнянні з банківськими кредитами капіталу.

Ринок цінних паперів.

Фондовий ринок є чуйним барометром стану економіки. Нині основними цілями на російському ринку цінних паперів є мети становлення і закріплення відносин власності, а головними учасниками цього ринку - комерційні банки.

Учасники російського ринку цінних паперів мають загальну задачу - одержання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, прикоторых вона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку, однієї з відмітних рис якої стала істотна перевага державних цінних паперів. Крім того, дуже характерно для вітчизняного фондового ринку і те, що основна частина цінних паперів проходить тільки стадію первинного розміщення, майже не звертаючи на вторинному ринку.

Оскільки керувати економікою може тільки той, хто володіє власністю, те і ринок цінних паперів здобуває особливу економічну й історичну значимість.

Як і будь-який інший ринок, РЦБ складається з попиту, пропозиції і їхньої ціни, що врівноважує. Попит створюється компаніями і з деяких пір державою, якою не вистачає власних доходів для фінансування інвестицій.
Бізнес і уряди виступають на РЦБ чистими позичальниками (більше займають, чим позичають), а чистими кредитором є населення, особистий сектор, у якого по різних причинах доход перевищує суму витрат на поточне споживання й інвестиції в матеріальні активи (головним чином житло).

Роль фондового ринку як інструмента ринкового регулювання повинне розглядатися особливо, оскільки його закономірності дуже складні і неоднозначні і представвляют особливий комерційний інтерес. До того ж дотепер вважається, що виявити ці закономірності з прийнятною точністю практично нереально.

Перш ніж перейти власне до цінних паперів, варто пояснити таке поняття, як фіктивний капітал, оскільки саме рух фіктивного капіталу і є основою функціонування фондового ринку. Фіктивний капітал являє собою суспільні відносини, суть якого складається в його здатності уловлювати деяку частину прибавочної вартості. Историчеки основа виникнення фіктивного капіталу сосояла в обсоблении позичкового капіталу від виробничого й утворенні кредитної системи, а технічний відрив фіктивного капіталу від реального відбувся на базі позички капіталу, у результаті чого в руках власника позичкового капіталу залишається титул власності, а реально розпоряджається цим капіталом функціонуючий підприємець.Тим самим фіктивний капітал виявляється у формі титулу власності, здатного вступати в звертання, і більш того, здатного звертатися відносно незалежно від руху дійсного капіталу. Реально фіктивний капітал опосредует процеси концентрації і централізації капіталу, розподіли і перерозподіли прибули, а також перерозподілу национольного доходу через систему державних фінансів.

Класифікація цінних паперів.

Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням установленої форми й обов'язкових реквізиторів майнові права, чи здійснення передача яких можливі тільки при його пред'явленні.

З передачею цінного папера переходять усі засвідчувані нею права в сукупності.

У випадках, передбачених чи законом у встановленому їм порядку, для здійснення і передачі прав, засвідчених цінним папером, досить доказів їхнього закріплення в спеціальному реєстрі (звичайному чи комп'ютеризованому). [ Цивільний кодекс РФ, стаття 142 ]

Таким чином, цінні папери виступають різновидом грошового капіталу, рух якого опосредует наступний розподіл матеріальних цінностей.

У минулому цінні папери існували винятково у фізично відчутній, паперовій формі і друкувалися типографическим способом на спеціальних паперових бланках. Цінні папери, як правило, виготовляються з досить високим ступенем захищеності від можливих підробок. Останнім часом у зв'язку зі значним збільшенням обороту цінних паперів багато хто з них стали оформлятися у виді записів у книгах обліку, а також на рахунках, що ведуться на різних носіях інформації, тобто перейшли у фізично невловиму
(безпаперову) форму. Тому на ринку цінних паперів випускаються, звертаються і погашаються як власне цінні папери, , так і їхні замінники.
Об'єкти угод на ринку цінних паперів також називають інструментами ринку цінних паперів, фондами (у значенні грошові фонди) чи фондовими цінностями.
Сертифікати

У випадку, якщо цінні папери не існують у фізично відчутній чи формі якщо їхні паперові бланки містяться в спеціальні сховища, власнику цінного папера видається документ, що засвідчує його право власності на ту чи іншу фондову цінність. Цей документ називається сертифікатом цінного папера. Сертифікати цінних паперів на пред'явника можуть випускатися для заміщення собою кілька однорідних цінних паперів (подібно грошовим купюрам різного достоїнства). В останньому випадку сертифікат не обов'язково містить інформацію про власника фондової цінності.

Економічну суть і ринкову форму кожного цінного папера можна одночасно розглядати з різних точок зору, у зв'язку з чим кожен цінний папір має цілий набір характеристик. Це визначає і можливість класифікації цінних паперів по різних ознаках, що звичайно диктується практичними потребами.

Можливо насамперед розділити всі цінні папери на дві великі групи: грошові і капітальні чи фондові цінні папери, тобто ті, котрі звертаються на ринку капіталів, що називають також фінансовим, чи фондовим, ринком.

Цінні папери грошового ринку-оформляють запозичення грошей - це боргові ЦБ. До них відносяться векселі, депозитні й ощадні сертифікати й інші. Доход по этим ЦБ носить разовий характер і виходить або за рахунок покупки їхній за ціною нижче номінальної вартості, або за рахунок одержання відсотків при їхньому погашенні. Грошові ЦБ, як правило є короткостроковими
(з терміном погашення менш одного року).

Грошовими цього папера називають по різних причинах: вони широко використовуються в рамках кредитно-банківської сфери, засобу, отримані від емісії цих цінних паперів, надалі використовуються переважно як традиційні гроші для виробництва поточних чи платежів погашення боргів; деякі з цих цінних паперів використовуються як замінники готівки як засіб платежу: наприклад, комерційні векселі використовують для оплати товару, а урядовими казначейськими векселями можна заплатити федеральні податки.

Грошові зобов'язання, що виражаються грошовими цінними паперами, здебільшого укладаються в термін до 1 року. Доход від покупки і тримання таких цінних паперів носить разовий характер. Форма їх не передбачає спеціальних атрибутів, що є підставою для одержання доходу, наприклад, процентних купонів. У процесі ринкової угоди доход реалізується як різниця між продажною (більш низкою) і загальною ціною грошового документа.

Економічна роль коштовних грошових паперів складається в забезпеченні безперервності кругообігу промислового, комерційного і банківського капіталу, безперебійності бюджетних витрат, у прискоренні процесу реалізації товарів і послуг, тобто в кінцевому рахунку в забезпеченні процесу кожного індивідуального відтворення, що припускає безперервність припливу грошового капіталу до вихідного пункту. Існування таких цінних паперів дозволяє банкам, реалізувати всі, що вивільняються на короткі терміни засобу як капітал. Банківська система, використовуючи перманентну купівлю-продаж казначейських векселів, балансує усі свої активи і пасиви на щоденній основі. Купуючи і продаючи визначену кількість цінних паперів.

У групу капітальних цінних паперів включають акції, облігації, паї кооперативів, інвестиційні сертифікати, заставні листи і їхні різновиди.
Засобу, отримані шляхом емісії і продажу цих цінних паперів, призначені для чи утворення збільшення капіталу продуктивних підприємств, націлених на одержання прибутку, що вони потім поділяться з покупцями (власниками).
Ринок капітальних цінних паперів є найважливішою частиною економіки, що функціонує на ринкових принципах: без нього немислиме формування капіталу великого виробництва.

Багато цінних паперів випускаються приватними компаніями і тому одержали назва часток (комерційних). Приватні інструменти фондового ринку є менш надійними в порівнянні з державними, по яких уряд гарантує виконання умов випуску.

Вкладення засобів у приватні фондові інструменти сполучені

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Ринок цінних паперів
В останнє десятиліття XX сторіччя в Україні розпочався процес переходу до ринкової економіки, основною ланкою якого стали роздержавлення і приватизація об'єктів державної власності. Процес приватизації здійсн
Ринок цінних паперів
Професійна діяльність на ринку цінних паперів - підприємницька діяльність по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та ін
Ринок цінних паперів
На початку 90-х років наша країна стала на шлях створення ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й найскоріш
Накопление денежного капитала
Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах, тесно связанно с функционированием рынка реальных активов, т.е. рынка, на котором происходит купля-продажа материальных ресурсов. С появлен
Вексель в РФ
Формирование рыночных отношений приводит к постепенному восстановлению в России института коммерческого кредитования, связанного с предоставлением поставщиками (производителями) товаров (работ, услуг) своим по
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ - документ, который содержит основную информацию о предстоящем предложении, о продаже ценных бумаг с описанием условий эмиссии, финансового положения и характера деятельности эмит
Биржевые сделки
В зависимости от вида продаваемых товаров могут быть, соответственно, товарные, фондовые или валютные биржи. Если на бирже продается не один вид ценностей, таким образом, такая биржа считается универсальной.
Вексель и вексельное обращение
Исторически вексель - первая форма ценной бумаги в хозяйственной жизни общества. Вексель издавна применялся как удобное средство для оформления расчетных отношений, в качестве средства платежа, а также как сре
Сущность и классификация прогнозов
Человека всегда интересовали события и время, следующие за настоящим. Собственно, любой вид знания рассматривался как основа для правильного понимания будущего. Обычно будущее мыслится людьми как естествен
Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
В этой главе мы рассмотрим капитал, представленный в ценных бумагах: в акциях, облигациях, векселях и других их формах. Его возникновение и обращение тесным образом связаны с функционированием рынка реальных а
Достоинства и недостатки метода скользящих средних
В техническом анализе рынка ценных бумаг существует много способов выявления тенденции и ее прогнозирования. Хотя профессионалы и отдают предпочтение каким либо видам из них, но ни один из способов не дает сто
Ценные бумаги
Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу , выпустившему такой документ (эмитенту). Ценные бумаги могут
Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка
Ценные бумаги - необходимый атрибут всякого рыночного хозяйства. Ранее во внутреннем гражданском обороте находилось лишь минимальное количество ценных бумаг, в основном выпущенных (эмитированных) государством:
Биржевое дело
Цена, выплаченная за труд, называется заработной платой. Величина заработной платы зависит от объема трудовой деятельности и эффективности труда. Рынок позволяет работнику потребовать плату за талант, способно
Ценные бумаги и биржевое дело
Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных бумагах, тесно связанно с функционированием рынка реальных активов, т.е. рынка, на котором происходит купля-продажа материальных ресурсов. С появлен
Аукционные торги
1. Введение: Сущность аукционной торговли Международные товарные аукционы представляют собой специально организованные, периодически действующие в определенных местах рынки, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленное время и в специально назначенном месте производится продажа предварительно осмотренных покупателем товаров, переходящих в собственность покупателя, предложившего наиболее высокую цену
Биржи Украина
"Рынок на котором происходит купля-продажа ценных бумаг называется фондовой биржей". Этой единственной (и неповторимой) фразой, походя, как бы между прочим, еще совсем недавно описывал фондовый рынок главный о
Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
ОГЛАВЛЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ2 1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ4 1.1
Методические рекомендации по работе бэк-офиса
Место бэк-офиса в брокерских и дилерских компаниях определяется его основным функциональным назначением, которое включает в себя: оформление договоров и исполнение обязательств по сделке, внутренний учет опера
Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
В условиях зарегулированной экономики советского периода ценных бумаг просто не было. Имели хождение лишь облигации государственных внутренних займов, которые можно назвать ценной бумагой лишь с большой натяжк
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар