загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Облік дилерської діяльності

Облік дилерської діяльності

Московський Державний Університет Сервісу

Поволзький Технологічний Інститут Сервісу

Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»

Індивідуальна робота

По предмету: Облік в банках, біржах і фондах

На тему: «Облік дилерської діяльності на ринку цінних паперів»

Виконала студентка групи Ф - 402

Лопаткіна Є.Г.

Перевірила: Келарева Є.В.

Тольятті 2001

Зміст

Введення стор.

1. Бухгалтерський і податковий облік витрат при веденні дилерської діяльності 5

2. Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних паперів 9

3. Контроль за дилерської діяльністю 12

Висновок 13

Список використаної літератури 14

Введення

Дилерській діяльністю визнається укладання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі та продажу певних цінних паперів із зобов'язанням покупки і продажу цих цінних паперів за оголошеними цінами. При цьому дилер має право оголосити інші істотні умови договору купівлі-продажу цінних паперів: мінімальне і максимальне кількість купованих і які й цінних паперів, а також термін, протягом якого діють оголошені ціни. При відсутності інших істотних умов дилер зобов'язаний укласти договір на істотних умовах, запропонованих його клієнту. У тому випадку, якщо дилер ухиляється від укладення договору, йому може бути пред'явлений позов про примусове укладення такого договору або про відшкодування заподіяних клієнтові збитків.

Основною метою організації обліку на основі облікових регістрів і внутрішньої звітності професійних учасників ринку цінних паперів є формування повної і достовірної інформації про операції з цінними паперами, а також забезпечення контролю над їх діяльністю з боку клієнтів, саморегулівних організацій і Федеральною комісією з ринку цінних паперів.

Професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють дилерську діяльність на ринку цінних паперів на підставі ліцензії, підкоряються єдиним вимогам до ведення внутрішнього обліку, складання та подання звітності. З цією метою професійні учасники повинні вести точний і своєчасний облік всіх операцій з цінними паперами в грошовому та кількісному (натуральному) виразі.

Професійні учасники здійснюють ведення внутрішнього обліку окремо від бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
Практика показує, що при організації внутрішнього бухгалтерського обліку переслідуються різні цілі. Дане правило є одним з найважливіших, оскільки управлінський облік компанії полягає в організації та функціонуванні внутрішнього обліку безпосередньо для цілей самої компанії, а бухгалтерський облік в основному служить для виявлення результату виробничо-господарської діяльності та складання фінансових звітних документів для державних органів контролю.

Саморегулівні організації в установленому порядку зобов'язані розробити та затвердити правила ведення внутрішнього обліку відповідно до вимог по веденню облікових регістрів і складання внутрішньої звітності, попередньо погодивши їх з Федеральною комісією з ринку цінних паперів.
1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПРИ ВЕДЕННІ ДИЛЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З введенням в дію з 01.07.97 р наказу МФ РФ від 15.01.97 р N 2
"Про порядок відображення операцій з цінними паперами", а також у зв'язку з відсутністю інших спеціальних законодавчих актів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та оподаткування для організацій - професійних учасників ринку цінних паперів, на сторінках газет стали з'являтися статті, присвячені даній проблемі.

Зокрема, висловлюється думка, що "якщо строго слідувати положенням податкового законодавства, дилер не може зменшувати в цілях оподаткування свою виручку від реалізації цінних паперів ні на витрати, безпосередньо пов'язані з цією операцією, ні на загальногосподарські витрати ". Так як "з точки зору податкового законодавства дилерська діяльність - це всього лише реалізація майна, то і прибуток для цілей оподаткування визначається як різниця між продажною і первісною
/ балансової / ціною цінних паперів". І після того як цінні папери стають інвестиційним інститутом на облік, сплачувані сторонніми організаціями суми, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів
/ винагороди посередницьким організаціям /, витрати по сплаті відсотків за позиковими коштами слід відносити на фінансові результати , але не враховувати для цілей оподаткування / тобто за рахунок чистого прибутку підприємства / ". При цьому наводяться посилання на п. 2.4 Інструкції ГНС РФ від
10.08.95г. N37" Про порядок обчислення і сплати податку на прибуток підприємств і організацій ", п. 3.2 Наказу МФ РФ від 15.01.97 р N 2" Про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами, а також звертається увага на вилучення в 1996 році з Інструкції про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності / затвердженої наказом МФ
РФ від 12.11.96 р N 97 / положення про те, що інвестиційні інститути при складанні звітності додатково керуються листом
Держкоммайна РФ і Мінфіну РФ від 25/21 19 травня 93 м N ДВ-2 / 3498,62 "Про порядок оцінки чистих активів, особливості складу витрат, формуванні фінансових результатів та бухгалтерському обліку в інвестиційних фондах" і листом Мінфіну РФ від 10.12.93 р N 145 "Про окремі питання бухгалтерського обліку та звітності в інвестиційних фондах в 1993 г.".
Однак хотілося б зауважити, що при складанні бухгалтерської звітності з
1996 необхідно керуватися також "вказівками відповідних федеральних органів виконавчої влади у зв'язку з особливостями формування бухгалтерської звітності інвестиційними організаціями ".
Тому твердження, що з 1996 р дилери не можуть користуватися раніше зазначеними листами і, отже, приймати в цілях оподаткування витрати, пов'язані з діяльністю такого інвестиційного інституту, що враховуються при визначенні фінансового результату, є, по думку автора, неправильним.

Згідно п. 2 статті 2 закону РФ від 27.12.91 р N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" валовий прибуток, що є об'єктом обкладення податком, являє собою суму прибутку / збитку / від: а / реалізації продукції / робіт, послуг /; б / реалізації основних фондів / включаючи земельні ділянки /, іншого майна підприємства; в / доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

У бухгалтерській звітності, порядок складання якої регулюється наказом МФ РФ N 97 від 12.11.96 р "Про річний бухгалтерської звітності", дані показники, скориговані для цілей оподаткування на показники, що збільшують / зменшують / прибуток , згідно Довідці "Про порядок визначення даних, що відображаються по рядку 1" Розрахунку податку від фактичного прибутку ", знаходять відображення: а / по рядку 050" Прибуток / збиток / від реалізації "" Звіту про прибутки і збитки "; б / за статтями 090 "Інші операційні доходи" та 100 "Інші операційні витрати" "Звіту про прибутки і збитки"; в / за статтями 120 "Інші позареалізаційні доходи" та 130 "Інші позареалізаційні витрати" "Звіту про прибутки і збитки"

Згідно з Наказом МФ РФ N 97 організації - професійні учасники ринку цінних паперів:

- за статтею "Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг" / рядок
010 / "Звіту про прибутки і збитки" відображають виручку від реалізації цінних паперів;

- за статтею "Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг" / рядок 020 / - покупну / облікову / вартість цінних паперів, виручка від реалізації яких відображена по рядку 010 форми 2;

- За статтею "Управлінські витрати" / рядок 040 / - суму витрат по діяльності.

Таким чином, логічно припустити, що дія пункту 2.4
Інструкції ГНС РФ від 10.08.95 р N 37 "Про порядок обчислення і сплати податку на прибуток підприємств та організацій "не поширюється на порядок оподаткування прибутку від реалізації цінних паперів професійними учасниками ринку цінних паперів, при цьому слід керуватися п.2.3 даної інструкції.

Також хотілося б звернути увагу, що введення в дію наказу N
2 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами" було здійснено з метою подальшого вдосконалення системи нормативного регулювання бухгалтерського у чета в РФ, і не зачіпало чинного податкового законодавства.

Відтворивши загальне формулювання п. 39 "Положення про бухгалтерський облік" / "фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку в сумі фактичних витрат для інвестора" / новий Порядок відображення дає досить докладний і разом з тим не закритий перелік можливих витрат з придбання цінних паперів.

Твердження, що суми, що сплачуються за видатками, безпосередньо пов'язаних з придбанням цінних паперів після прийняття їх до бухгалтерського обліку, слід відносити на фінансові результати, але не враховувати для цілей оподаткування, не знайшло належного підкріплення в законі РФ "Про податок на прибуток", відповідно до якого при визначенні складу витрат, що включаються до собівартості продукції / робіт, послуг /, слід керуватися Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції / робіт, послуг /, що включаються до собівартості продукції / робіт , послуг /, та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженим постановою уряду РФ від
05.08.92 р N 552, з урахуванням наступних змін і доповнень, внесених до зазначене Положення.

Відповідно до даного Положення до складу витрат, що включаються до собівартості продукції / робіт, послуг /, зокрема, включаються:

- оплата консультаційних, інформаційних послуг;

- Витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами банків / за винятком позик, пов'язаних з придбанням основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів / і т.д.

Таким чином, на думку автора, суми, сплачувані за даними видатках після прийняття цінних паперів до обліку, слід відображати в складі витрат з діяльності інвестиційних інститутів і враховувати при оподаткуванні прибутку.

Введення нового Порядку визначення фактичної вартості цінних паперів в залежності від факту прийняття їх до бухгалтерського обліку з точки зору оподаткування торкнулося порядок

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар