загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Ринок цінних паперів і фондова біржа

Ринок цінних паперів і фондова біржа

ЗМІСТ
ВСТУПЛЕНІЕ2
1. РИНОК ЦІННИХ БУМАГ4
1.1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ: ХАРАКТЕРИСТИКА І ДЖЕРЕЛА. ЦІЛІ ІНВЕСТІРОВАНІЯ.4
1.2. ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ БУМАГ.5
1.3. НОРМАТИВНА БАЗА РИНКУ ЦІННИХ БУМАГ10
1.4. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ БУМАГ11
1.5. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ БУМАГАМІ.17
1.6. ПОДАТКИ НА РИНКУ ЦІННИХ БУМАГ.18
2. ВИДИ ЦІННИХ БУМАГ20
2.1. ВИДИ ЦІННИХ БУМАГ.20
2.2. АКЦІІ.21
2.3. ОБЛІГАЦІІ.25
2.4. ПОХІДНІ ЦІННІ БУМАГІ.28
2.5. Депозитних і ощадних СЕРТІФІКАТИ.28
2.6. ВЕКСЕЛЯ29
3. ФОНДОВА БІРЖА31
3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДОВОЇ БІРЖОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТІ.31
ЗАКЛЮЧЕНІЕ35
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ37

ВСТУП
У сучасній ринковій економіці ринок цінних паперів (РЦБ) займає особливе і дуже важливе місце.
Історія ринку цінних паперів нараховує кілька століть. 400 років тому, в 1592 році, в Антверпені був вперше оприлюднений список цін на цінні папери, що продавалися на місцевій біржі. Цей рік вва-шається роком зародження фондових бірж як спеціальних організацій, що займаються купівлею-продажем цінних паперів. Перша офіційна біржа в Росії була відкрита в Санкт-Петербурзі на рік його заснування (1703), і, хоча вона тривалий час була товарної, на ній велася тор-Гауліт і фондовими цінностями - векселями в іноземній валюті. До 1913 року в Росії налічувалося вже близько 70 фондових бірж.
В умовах зарегульованою економіки радянського періоду цінних паперів просто не було. Мали ходіння лише облігації дер-жавних внутрішніх позик, які можна назвати цінною буму-гой лише з великою натяжкою через примусового характеру розподілу більшості випусків цих позик і відсутності вільного обігу.
Однак у міру проникнення в пострадянську економіку ри-нічних механізмів, прискорення процесів роздержавлення і виник-нення недержавних структур неминуче повинен був виник-нуть ринок цінних паперів, фондовий ринок. Треба відзначити, що фондо-вий ринок стає найбільш динамічним сектором рос-сийской економіки.
Цінні папери представляють собою документи, що мають юридичне силу, складені за встановленою формою і дають їх власникам односторонній стандартизований набір прав по відно-шенню до осіб, що випустила ці документи (емітентам цінних бу-маг) , можливість передачі даних документів при дотриманні зара-неї обумовлених умов, але без згоди емітентів іншій особі вме-сте з усім комплексом ув'язнених у них прав.
Процес випуску і розподілу цінних паперів між першими власниками називається емісією. Емісія цінних паперів зазвичай про-переводиться з метою залучення фінансових ресурсів для розширення діяльності або під конкретні інвестиційні проекти, а державні органи часто емітують цінні папери з метою фінан-сування дефіциту бюджету.
До особливостей формування російського ринку цінних паперів слід віднести випуск акцій при перетворенні державних підприємств в акціонерні товариства в процесі приватизації. У Рос-ці масова приватизація призвела до появи в обороті величезної кількості цінних паперів, однак для світового досвіду такий шлях рас-ширения фондового ринку не характерний. Зазвичай в країнах з розвиненою ринковою економікою приватизовані підприємства вже є ак-ціонерного товариствами, контрольний пакет акцій яких (тобто пакет, який дає можливість повного контролю над підприємством) при-надлежал до приватизації державі.
Ще однією особливістю формування ринку цінних паперів в Росії стала емісія федеральними органами влади частини державного-ських цінних паперів не для залучення грошових коштів, а з метою додання більш цивілізовано-ринкової (як наслідок і більш лик-видною) форми державними боргами. Саме з цією метою були емітовані облігації Внутрішнього державного валютного зай-ма і Казначейські зобов'язання, сюди з деякими застереженнями можна також віднести Приватизаційні чеки Російської Федерації зразка 1993 року. Як і у випадку з акціями приватизованих підприємств, ці «нестандартні» державні цінні папери заклали основи сучасного ринку цінних паперів в Росії.
1. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела. Цілі інвестування.
Капітал має три функціональні форми: грошову, вироб-дітельнуюробочу і товарну. Грошова форма відкриває процес кругообо-рота капіталу. Для того, щоб розширити виробництво, тобто здійснювала-вити нові інвестиції, підприємець повинен вишукати додаткового-тільні грошові кошти, які і називаються інвестиційним капіталом. Витрачається інвестиційний капітал на купівлю робочої сили, знарядь праці та інших елементів виробництва. Інвестиційний капітал надходить з двох джерел: власних заощаджень під-приємства (уряду) і чужих заощаджень. Власні заощадження - це нерозподілений прибуток і амортизаційні відрахування, а чу-жиє - це тимчасово вільні грошові кошти інших підпри-ємств, урядів і населення. Чужі заощадження і будемо розглядає-вать в якості об'єкта операцій з цінними паперами.
Заощадження перетворюються на інвестиції, як тільки вони попа-дають в руки тих, хто витрачає їх на купівлю елементів виробництва. Таке перетворення може бути прямим і непрямим. Прямо перетворюється-щаться в інвестиції можуть тільки власні заощадження. Чужі повинні проробити певний непрямий шлях. Цей шлях лежить че-рез ринок капіталу.
Ринок капіталу складається з грошового ринку і ринку інвестицій-онних фондів. Грошовий ринок поставляє засобу обігу і пла-тежа державі і компаніям. Заощадження, що надходять на інвести-ційний ринок, утворюють два потоки. Один, менший за обсягами, по-падає в руки позичальників, минаючи посередників, інший, основний, попа-дає спочатку в руки посередників, а потім в руки позичальників. Посередники утворюють разом з деякими іншими організаціями інституцій-нальна структуру ринку інвестиційного капіталу.
Капітал має три важливі якості. Він мобільний, вразливий і ре-док. А тому виключно перебірливий і селективен. При аналізі ризиків у країні зазвичай виділяють: політичну ситуацію; тенденції економічного розвитку; бюджетну політику уряду та її вплив на заощадження та інвестиції; кредитно-грошову політику.
Через свою мобільності та вразливості капітал мігрує між районами і країнами залежно від змін у податковій, валют-ної, торговельній політиці та інших елементах її проживання.
Всі інвестори - індивідуальні та інституційні - прагнуть досягти певних цілей, поміщаючи свої заощадження в ті чи інші види цінних паперів. Основними цілями інвесторів є:
? Безпека вкладень. Під цим терміном розуміється неуяз-вімость інвестиції від потрясінь на ринку інвестиційного капіталу і стабільність одержання доходу.
? Прибутковість. Якщо інвестор прагне його максимізувати, то йому, найімовірніше, доведеться пожертвувати безпекою, бо більш дохідними є цінні папери з низьким інвестиційним рейтин-гом.
? Зростання (множення капіталу).
? Ліквідність або ринковість цінних паперів - швидке і без-збиткове для держателя звернення їх у гроші.
Жодна цінний папір не володіє всіма перерахованими вище властивостями, так що компроміс між інвестиційними цілями неіз-бежен.

1.2. Функції та структура ринку цінних паперів.
Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку і в умо-вах розвиненої ринкової економіки виконує ряд найважливіших макро-і мікроекономічних функцій.
Можна виділити наступні основні функції ринку цінних паперів. Їх шість.
По-перше, ринок цінних паперів виконує роль регулювальника інвестиційних потоків, що забезпечує оптимальну для суспільства структуру використання ресурсів. Саме через ринок цінних паперів здійснюється основна частина процесу перетікання капіталів у галузі, що забезпечують найбільшу рентабельність вкладень. Курс акцій на вторинному ринку, змінюючись під впливом ринкового попиту і пропозиції (природно, інвестори прагнуть вкладати кошти в найбільш дохідні проекти, одночасно позбавляючись від цінних паперів, що опинилися малоприбутковими), визначає ціну первинного ринку, який в кінцевому рахунку тільки і важливий для виробництва, так як саме на ньому підприємства можуть отримати кошти на розвиток. На розвинених ринках успіх або невдача молодого підприємства часто бував-ють обумовлені темпами підписки на його цінні папери. На россий-ському ринку мало вдалих спроб залучати ресурси шляхом размеще-ня цінних паперів під серйозні проекти. Наприклад, навіть під про-граму Всеросійського автомобільного альянсу, незважаючи на всі оче-видні козирі проекту «народного автомобіля» і потужну підтримку з боку державних структур, вдалося зібрати тільки шосту частину запланованих коштів (50 млн. дол замість 300 млн. дол ). На жаль, проект був заморожений.
По-друге, ринок цінних паперів забезпечує масовий харак-тер інвестиційного процесу, дозволяючи будь-яким економічним агентам (у тому числі і володіє номінально невеликим інвестиційним потенціалом), що мають вільні грошові кошти, здійснювати інвестиції у виробництво шляхом придбання цінних паперів. Концентрація обороту цінних паперів на фондових біржах та / або у професійних посередників дозволяє інвесторові полегшити процедуру осуще ствления інвестицій.
По-третє, ринок цінних паперів дуже чуйно реагує на від-ходять і передбачувані зміни в політичній, соціально-економічній, зовнішньоекономічної та інших сферах життя суспіль-ва. У зв'язку з цим узагальнюючі показники стану ринку цінних паперів (наприклад, індекси Доу-Джонса і «Стандард енд Пур» в США, індекс Рейтера у Великобританії, індекс «Франкфурт Альгемайне цай-тунг» у ФРН та інші індекси) є основними індикаторами, по яким

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар