загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Товарна біржа і біржова торгівля

Товарна біржа і біржова торгівля

Закон" Про товарні біржі і біржової торгівлі "спрямований на врегулювання відносин щодо створення і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах.

Загальні положення

Законодавство про товарні біржі і біржової торгівлі

Відносини, пов'язані з діяльністю товарних бірж (їх філій та інших відокремлених підрозділів ) і біржовою торгівлею, регулюються
Законом "Про товарні біржі і біржової торгівлі" та іншими актами законодавства Російської Федерації, а також установчими документами бірж, правилами біржової торгівлі та іншими внутрішніми документами бірж, прийнятими відповідно до законодавством.

Поняття товарної біржі

Під товарної біржею розуміється організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок шляхом організації і регулювання біржової торгівлі, здійснюваної у вигляді гласних публічних торгів, що проводяться в заздалегідь визначеному місці і в певний час за встановленими нею правилами.

Товарна біржа може мати філії та інші відокремлені підрозділи, створюються у відповідності з законодавством.

Сфера діяльності товарної біржі

Біржа вправі здійснювати діяльність, безпосередньо пов'язану з організацією та регулюванням біржової торгівлі. Однак біржа не може здійснювати торговельну, торговельно-посередницьку та іншу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі. Дане обмеження не поширюється на юридична і фізична особа, яка є членом біржі. Біржа не має права здійснювати вклади, набувати частки (паї), ??акції підприємств, установ і організацій, якщо зазначені підприємства, установи та організації не ставлять метою здійснення діяльності, безпосередньо пов'язану з організацією та регулюванням біржової торгівлі.

Біржові союзи, асоціації та інші об'єднання

Біржі можуть створювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, у тому числі для організації спільних торгів. Але забороняється створення біржових спілок, асоціацій та інших об'єднань, якщо їх утворення суперечить вимогам антимонопольного законодавства Російської Федерації і Закону "Про товарні біржі і біржової торгівлі", а також є недійсними угоди і дії бірж, що мають на меті або тягнуть за собою усунення або обмеження конкуренції у біржовій торгівлі.
Біржовий товар

Під біржовим товаром розуміється не вилучений з обороту товар певного роду і якості, у тому числі стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений в установленому порядку біржею до біржової торгівлі.

Біржовим товаром не можуть бути нерухоме майно та об'єкти інтелектуальної власності.

Біржова угода

Біржовий угодою є зареєстрований біржею договір
(угода), що укладається учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході біржових торгів. Порядок реєстрації та оформлення біржових угод встановлюється біржею.

Угоди, здійснені на біржі, але не відповідають вимогам, біржовий угоди, не є біржовими. Гарантії біржі на такі угоди не поширюються. Біржа вправі застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, що чинять не біржовим угоди на даній біржі.

Біржові угоди не можуть відбуватися від імені та за рахунок біржі.

Види біржових угод
Учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть відбуватися угоди, пов'язані з:
. взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару;
. взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном його поставки (форвардні угоди);
. взаємною передачею прав і обов'язків щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару (ф'ючерсні угоди);
. поступкою прав на майбутню передачу прав і обов'язків щодо біржового товару або контракту на поставку біржового товару (опціонні угоди);
. а також інші угоди щодо біржового товару, контрактів або прав, встановлені в правилах біржової торгівлі.

Біржова посередництво на товарних біржах

Біржова торгівля здійснюється шляхом:
. здійснення біржових угод біржовим посередником від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені та за рахунок клієнта (брокерської діяльності);
. здійснення біржових угод біржовим посередником від свого імені і за свій рахунок з метою подальшого перепродажу на біржі (дилерської діяльності).

Біржова посередництво в біржовій торгівлі здійснюється виключно біржовими посередниками.

Біржові посередники

Під біржовими посередниками розуміються брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери.

Брокерська фірма є підприємством, створеним відповідно до
Законом Російської Федерації "Про підприємства і підприємницької діяльності".

Брокерської конторою в цілях цього Закону є філія або інший відокремлений підрозділ підприємства, установи, організації, має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Незалежним брокером є фізична особа, зареєстрована в установленому порядку як підприємця, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи.

Установа, організація та порядок припинення діяльності товарної біржі

Заснування товарної біржі

Біржа може засновуватися юридичними та (або) фізичними особами та підлягає державній реєстрації в установленому порядку.

В установі біржі не можуть брати участь:
. вищі й місцевих органів державної влади і управління;
. банки та кредитні установи, що отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення банківських операцій;
. страхові та інвестиційні компанії і фонди;
. громадські, релігійні та благодійні об'єднання (організації) та фонди;
. фізичні особи, які в силу закону не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати десяти відсотків.

Ліцензія на організацію біржової торгівлі

Біржова торгівля може здійснюватися на біржах тільки на основі ліцензії, що видається в установленому порядку Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур.

Для отримання ліцензії до Комісії подаються такі документи:
. заява;
. статут товарної біржі;
. установчий договір або заявка на реєстрацію якої іншої відповідний документ, якщо він передбачений при створенні товарної біржі;
. свідоцтво про державну реєстрацію товарної біржі;
. правила біржової торгівлі;
. документ, що підтверджує внесення в статутний капітал товарної біржі не менше 50 відсотків оголошеної суми; документ, що засвідчує право користування відповідним приміщенням для проведення торгів;
. список засновників і розподіл між ними часток (у відсотках) у статутному капіталі товарної біржі із зазначенням для фізичних осіб їх посад за всіма місцями роботи.

Документи, що додаються до заяви на ліцензію, представляються прошитими і скріпленими печаткою біржі або нотаріально завіреними.

За достовірність відомостей, поданих для отримання ліцензії, заявник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Комісія приймає рішення про видачу ліцензії протягом двох місяців з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Комісія вправі відмовити у видачі ліцензії в разі подання неналежним чином оформлених документів, а також їх невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації і повернути зазначені документи заявнику для переоформлення.

Повторний розгляд документів здійснюється Комісією протягом одного місяця з дня отримання нової заяви на видачу ліцензії.

Товарна біржа має право оскаржити в судовому порядку рішення Комісії про відмову у видачі ліцензії.

При ухваленні рішення про видачу ліцензії Комісія керується висновком експертизи документів товарної біржі, представленим в письмовій формі членом Комісії, якому вони прямували на розгляд.

Кожен член Комісії має право ознайомитися з документами товарної біржі, що надійшли на розгляд.

Питання про видачу ліцензії розглядається Комісією у присутності заявника.

Письмове повідомлення про дату розгляду документів заявник повинен отримати не менше ніж за 3 дні до проведення засідання Комісії.

При дотриманні термінів повідомлення заявника про дату проведення засідання Комісія має право приймати рішення про видачу ліцензії за відсутності заявника.

Ліцензія видається товарній біржі протягом 15 днів після прийняття рішення, в одному примірнику, при пред'явленні документа, що підтверджує перерахування разового збору.

Постановою Уряду РФ від 24 лютого 1994 N 151

"Про збори за видачу ліцензій товарним біржам" був встановлений разовий збір за видачу ліцензії на організацію біржової торгівлі товарної біржі, зареєстрованій в якості комерційної організації, в 30-кратному розмірі встановленої законом мінімальної оплати праці, товарній біржі, зареєстрованій як некомерційної організації, - в 20-кратному розмірі встановленої законом мінімальної оплати праці. Збори за видачу ліцензій товарним біржам перераховуються до федерального бюджету (Підписано
Головою Уряду РФ паном Черномирдіним).

Товарна біржа отримує право на організацію біржової торгівлі з дати прийняття рішення про видачу їй ліцензії.

У разі втрати ліцензії на підставі наявних в Комісії документів товарній біржі видається дублікат.

Про всі зміни в своїх установчих документах і правилах біржової торгівлі товарна біржа протягом 15 днів після їх прийняття повинна повідомити в Комісію. При невідповідності внесених змін нормативним документам, які регламентують діяльність товарних бірж, Комісія у місячний термін направляє біржі офіційний припис про приведення установчих документів у відповідність з нормативними.

Рішення про анулювання або призупинення дії ліцензії приймаються Комісією в 2-місячний термін на підставі:
. матеріалів здійснених фінансовими органами перевірок, які встановили факти порушень у діяльності товарної біржі;
. офіційних повідомлень територіальних управлінь Державного комітету Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки нових економічних структур, а також державних комісарів на товарних біржах про факти порушень Закону Російської Федерації "Про товарні біржі і біржової торгівлі" та інших законодавчих актів
Російської Федерації.

За

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар